Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 10. juni 2015

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
10. juni 2015 kl. 16:00
Tilstede:
Kim Lund
Paw Nielsen
Kaj Johansen
Nicoline Damkjær
Ove Andersen
John Kruse
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

27. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016.

Forvaltningen foreslår:

- At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Forslagene har været i høring i maj måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 22.6.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Et resumé af Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder. De respektive høringssvar kan læses i fuld længde i sagens bilag.

Ældrerådet:

"Vi kan ikke støtte forslagene om reduktion af antal nattevagter ( absolut ikke ), udlicitering af rengøring, timepris i hjemmeplejen og hygiejnekonsulenten.

Øvrige forslag støtter vi mere eller mindre.

Vi har ikke forholdt os til skolerne og børne- / kultur"Handicaprådet:

  • Ny organisering på tilbuddet på Skrillingeskolen: Det er noget af en ny organisering med de store besparelser!!! Det vækker vores store angst for, at man er ved at udvande et godt tilbud.
  • Effektivisering af efterværn ifm. Implementeringen af ungestrategien: Vi skal se nogle resultater inden vi begynder at effektivisere. Vi er dog meget positive over, at man laver en helhedsorienteret sagsbehandling og behandlingsindsats.
  • Afledte effektiviseringer af folkeskolereformen (merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste): Disse børn har også krav på, at kunne magte lidt andet end kun skoleliv.
  • Mere ligelig fordeling af nattevagtressourcer på plejecentrene + investering i teknologi: Der er i forvejen for lidt personale og der må ikke være endnu længere ventetid ved nødkald
  • Fokus på timeprisen i hjemmeplejen: Det er ikke særlig rart for borgerne at have en banegård med forskellige mennesker rendende inde i sit hjem.
  • Bedre udnyttelse af plejeboliger: Vi er meget imod differentierede takster, da man ikke altid selv er herre over, hvilken plejebolig man kan få eller bliver visiteret til.
  • Fokus på hygiejne: Godt tiltag! Men vi kunne godt ønske, at man også tiltænkte, at ordningen skulle omfatte alle instanser, hvor der var pleje.
  • Ekstra: Derudover kunne vi godt tænke os, at man budgetterede med en pulje penge til udflugter eller lignende til dem, der bor på vores botilbud eller dem, som er tilknyttet vores dagtilbud.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 10. juni 2015

Beslutning:

Social- og sundhedsudvalget indstiller, at forslagetvedr. nattevagtsdækningen udgår og erstattes af et forslag vedr.effektivisering på tværgående møder. Udvalget holder fast i vigtigheden af atafprøve teknologier mhp. eventuelle senere effektiviseringer afnattevagtsdækningen.

Social- og sundhedsudvalget tilslutter sig forslaget omfokus på hygiejne. Et flertal i udvalget tilslutter sig indsatsen, men ønskerden finansieret gennem lavere sygefravær. Paw Nielsen, Kim Lund og ChristianKromann ønsker ikke ansat en konsulent, men at der sættes fokus på indsatsenved hjælp af interne kurser.

Social- og sundhedsudvalget ønsker ikkehjælpemiddeldepotet konkurrenceudsat, men tilslutter sig høringssvar fra beredskabetom at effektiviseringen gennemføres alligevel.

De øvrige forslag på Social- og sundhedsudvalgets områdegodkendes som indstillet.

Bilag:

28. Status på anvendelse af ældrepuljemidlerne 2015
Sagsnr.: 2014-007432
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Status på anvendelse af ældrepuljemidlerne 2015.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Efter aftale med udvalgsformanden forelægger forvaltningen et par gange i løbet af 2015 og 2016 status på anvendelsen af ældrepuljemidlerne.

Der er iværksat flere initiativer under den samlede overskrift mad og måltider. Teamleder Lisbet Lund-Jensen, Kost & ernæring, deltager i mødet kl. 17.00 og giver en status på initiativerne.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 10. juni 2015

Beslutning:

Udsættes til næste møde

LUKKEDE SAGER

29. Orientering