Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 13. maj 2015

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
13. maj 2015 kl. 16:00
Tilstede:
Kaj Johansen
Kim Lund
Nicoline Damkjær
Christian Martins Kromann
Paw Nielsen
John Kruse
Fraværende:
Ove Andersen

ÅBNE SAGER

21. Høring af praksisplanen for almen praksis 2015-2018 i Region Syddanmark
Sagsnr.: 2014-001719
Sagsbehandler: Anita Mai-Britt Johansen

Præsentation:

Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2015-2018, som er endeligt godkendt af alle 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark, har Praksisplanudvalget udarbejdet forslag til en praksisplan for almen praksis i Region Syddanmark. Praksisplanen skal danne den ramme, der sikrer, at Sundhedsaftalen gennemføres i forhold til almen praksis.

Praksisplanudvalget består af fem kommunale medlemmer, tre regionale medlemmer og tre medlemmer fra PLO Syddanmark.
Udvalget har besluttet at sende udkastet til praksisplanen i høring i perioden fra d. 26. februar 2015 til d. 26. maj 2015.

Praksisplanudvalget skal efter høringsperioden indgå en underliggende aftale, hvor der knyttes økonomi og ressourcer til indsatserne i planen.  

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget godkender det udarbejdede forslag til høringssvar.

Sagsbeskrivelse:

Praksisplanen består af to dele – en politisk del samt en mere beskrivende og analytisk del.

I den politiske del af planen præsenteres visionen for udviklingen af almen praksis med fokus på bl.a. service, tilgængelighed, kvalitet og samarbejde.
Derudover beskrives den sammenhæng, som almen praksis er en del af i det samarbejdende sundhedsvæsen. Endelig udfoldes de indsatsområder, som Praksisplanudvalget vil fokusere på i planperioden 2015-2018.
Den anden del består af beskrivelser og analyser af almenlægeområdet i Region Syddanmark, herunder sammenhængen med det øvrige sundhedsvæsen, lægedækning, praksisformer mv. Desuden gennemgås hver enkelt kommune i forhold til kapacitet, lægedækning og praksisstruktur.

Politiske visioner
De politiske visioner for praksisplanen tager afsæt i de tre politiske visioner fra Sundhedsaftalen 2015-2018.

1. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren:
Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende i sit eget forløb.
Vi skal inddrage borgerne aktivt, når vi træffer de overordnede beslutninger om, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen.
Almen praksis er en afgørende aktør i forhold til at sikre et rehabiliterende samarbejde med borgeren. Visionen med praksisplanen i forhold til dette punkt er at sikre, at almen praksis sammen med region og kommuner har en nøglerolle i processen for at sikre borgeren en rehabilitering, der kan betyde, at borgeren kan genvinde sin arbejdskapacitet. Den bredere tilgang til rehabilitering skal ske på tværs af sektorer.

I praksisplanen fastholdes princippet om rollen som egen læge og familielægen samtidig med, at almen praksis fungerer i et integreret, forpligtende samarbejde med kommuner og sygehuse.

2. Sundhed for alle:
Særligt udsatte grupper skal have særlige indsatser. Vi skal give borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede borgere samme muligheder for at opnå et godt helbred som andre borgere.
Den politiske vision i praksisplanen er, at alle borgere skal sikres et godt og nært tilbud om almen lægehjælp, f.eks. i sundhedshuse, der er tilpasset de lokale geografiske forhold. Det skal desuden sikres, at borgere såvel som fagprofessionelle har mulighed for at komme i kontakt med almen praksis og omvendt, at almen praksis har mulighed for at komme i kontakt med sygehuse og læger på en lettilgængelig måde.

Derudover er det en del af visionen, at almen praksis har fokus på fysisk tilgængelighed, særligt for svage borgere, der ikke ved egen hjælp kan henvende sig til almen praksis. Fysisk tilgængelighed indebærer også etablering af sygebesøg til borgere, herunder borgere på midlertidige og permanente pladser, som ikke kan komme til egen læge.

3. Sundhed med sammenhæng:
Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, behandling og rehabilitering, som hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Alle parter skal levere det rigtige tilpasset den enkelte borger/patient på rette tid og sted. Vi skal tænke helhedsorientet – også i forhold til sammenhængen mellem sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet, de sociale tilbud, uddannelsessystemet m.v.
Denne vision uddybes i forhold til almen praksis i praksisplanen med målet om at tilbyde moderne lægepraksis, som til stadighed udvikler og dokumenterer sin kvalitet i behandlingen og servicen overfor sine patienter på baggrund af evidensbaserede indsatser. Dette skal sikres gennem fortsat og udvidet brug af IT, velfærdsteknologi, datakodning og hjemmemonitorering samt kompetenceudvikling af medarbejdere i regionen, almen praksis og kommunerne.

Med reformerne af sygedagpengeområdet og stigningen i antallet af demente patienter vil de alment praktiserende læger få en styrket rolle i opsporingen af patienter og samarbejdet med kommunerne om tidlig opsporing og forebyggelse.

Middelfart Kommune har kompagniskabspraksis som praksisstruktur, og der er en hensigtsmæssig aldersfordeling blandt lægerne.

Indsatsområder
I praksisplanen beskrives en række indsatsområder med konkrete indsatser, som praksisplanudvalget er enige om at igangsætte i 2015-2018.
Uddybning af indsatsområderne og flere konkrete indsatser findes i kapitel 5 i praksisplanen.

Økonomiske konsekvenser
Når der er indgået aftale om en praksisplan og en underliggende aftale for sygebesøg og samtaleterapi flyttes midlerne fra den centrale overenskomst til lokal udmøntning i praksisplanudvalget i Region Syddanmark. I 2014 var der et forbrug på ca. 48 millioner kr. på disse to ydelser i Region Syddanmark, hvoraf kommunerne finansierer 10 pct. gennem den kommunale medfinansiering. Herudover tilføres der yderligere 44 millioner kroner i overenskomstperioden til udmøntning af praksisplanen – 22 millioner kr. fra de syddanske kommuner og 22 millioner kr. fra Region Syddanmark. Midlerne tilføres først, når der er indgået aftale om sygebesøg og samtaleterapi.
Midlerne forventes anvendt på de nye tiltag i praksisplanen - udover omkostningerne ved medfinansieringen af sygebesøg og samtaleterapi, som allerede i dag afholdes af kommunen.

Derudover er det de lokale parters egen beslutning, om de ønsker lokalt at afsætte yderligere midler til initiativer i forbindelse med praksisplanen. Før der kan indgås en underliggende aftale, hvor der knyttes økonomi til de forskellige indsatser, skal aftalen godkendes i alle kommuner i Syddanmark.

Økonomi:

For Middelfart Kommune betyder det en udgift på 650.000 kr som finansieres med midler fra bloktilskud, der er tilført Sundhedsafdelingens budget.
Midlerne forventes anvendt på de nye tiltag i praksisplanen udover omkostningerne ved medfinansieringen af sygebesøg og samtaleterapi, som allerede i dag afholdes af kommunen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015
- Økonomiudvalget 26. maj 2015
- Byrådet 1. juni 2015

Beslutning:

Anbefales godkendt.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

22. Overtagelse af regionale botilbud i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-004708
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Overtagelse af regionale tilbud i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget anbefaler Byrådet at tilkendegive interesse for overtagelse af Teglgårdskollegiet samt indgå i dialog med Region Syddanmark med henblik på, om det vil være hensigstsmæssigt, at der sker en samlet overtagelse af Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af lovændringer, som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der var behov for en mellemkommunal strategisk drøftelse af, hvilke typer af tilbud Region Syddanmark fremadrettet skal drive, og hvilke tilbud der eventuelt kan overtages af kommunerne.

Socialdirektørforum nedsatte herefter en mellemkommunal arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde en overordnet analyse med beskrivelse af nuværende regionale tilbud og modeller for eventuel overtagelse.

Arbejdsgruppen er kommet med følgende anbefalinger;
 1. Tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark kan med fordel drives kommunalt
 2. Tværkommunalt samarbejde bør overvejes
 3. Gennemførsel af sondering hos beliggenhedskommunerne om interesse for overtagelse
 4. Kommuner står sammen og hjælper hinanden med den rette løsningsmodel
 5. Opmærksom på nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som Region Syddanmark kan drive bæredygtigt

KKR Syddanmark har efterfølgende behandlet analysen på mødet i KKR Syddanmark den 24. februar 2015. KKR besluttede, at anbefalingerne skulle sendes til politisk høring i kommunerne frem til primo maj. Endvidere fik Socialdirektørforum opgaven at beskrive forskellige modeller, for at kommunerne kan arbejde sammen om driften af enkelte tilbud. Modellerne skal, sammen med høringssvarene fra sonderingen hos beliggenhedskommunerne om interesse for overtagelse, drøftes i KKR den 17. juni 2015.

Som en del af sonderingen nedsatte Middelfart Kommune en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en overtagelsesanalyse, der på et overordnet niveau kortlægger og vurderer fordele og ulemper ved overtagelse af et eller flere af 5 regionale tilbud beliggende i Middelfart Kommune.

Det drejer sig om følgende tilbud(målgruppe/type af tilbud nævnt i parantes);

 1. Børnehusene (Døgntilbud til børn med nedsat funktionsevne)
 2. Egely (Sikret institution til unge i aldersgruppen 14-17 år)
 3. Kingstrup (Døgn- og dagtilbud til voksne med senhjerneskade)
 4. Teglgårdskollegiet (Midlertidigt botilbud til sindslidende, Serviceloven §107)
 5. Teglgårdshuset (Længerevarende botilbud til sindslidende, Serviceloven §108)

Byrådet har tidligere tilkendegivet, at overtagelse af Egely ikke er relevant. Derfor indgår tilbuddet ikke i analysen, jf. vedlagte notat.

I analysen fremkommer arbejdsgruppen med følgende anbefalinger;

Børnehusene
Arbejdsguppen anbefaler en tilkendegivelse om, at Børnehusene ikke overtages.
Tilbuddet er delt i 3 afdelinger, hvoraf en afdeling og den samlede administration er placeret i Odense. Odense Kommune har orienteret Middelfart Kommune om, at de lægger op til en opdeling af tilbuddet, og planlægger selv med overtagelse af den del af tilbuddet, som er beliggende i Odense. Hvad angår afdelingen i Strib, så har Middelfart Kommune kun anvendt tilbuddet i begrænset omfang. Der er således ikke noget væsentligt fagligt argument for at overtage og drive tilbuddet. Endvidere vurderes køberkommunernes efterspørgsel at være faldende, og der vil være betydelig risiko for at pladserne ikke kan blive belagt fremadrettet. 

Kingstrup
Arbejdsgruppen anbefaler en tilkendegivelse om, at Kingstrup ikke overtages.
Middelfart Kommune anvender kun tilbuddet i et omfang svarende til 1 helårsplads ud af 15 pladser. Borgerne er typisk bosiddende på Kingstrup i længerevarende forløb. På kort sigt er der ikke udsigt til ledige pladser, som kan komme Middelfart Kommunes borgere til gode. Odense Kommune køber 5 af 15 pladser og en fremtidig driftsaftale om tilbuddet er ikke kommet på tale. Dette indebærer en væsentlig driftsrisiko, hvis Odense Kommune i stedet vælger at tilbyde borgerne plads på egne tilbud. Endvidere vurderes bygningerne ikke umiddelbart salgbare, grundet deres geografiske placering.

Teglgårdskollegiet
Arbejdsgruppen anbefaler en tilkendegivelse om, at Teglgårdskollegiet overtages.
Ved eventuel overtagelse af Teglgårdskollegiet får Middelfart Kommune et tilbud indenfor kommunen til yngre borgere med sindslidelser og/eller sociale problemstillinger. Hvis tilbuddets målgruppe udvides til at kunne omfatte unge fra 16 år og opefter, kan tilbuddet medvirke til at understøtte intentionerne i kommunens politisk vedtagne ungestrategi om en helhedsorienteret ungeindsats på tværs af fagforvaltninger, uddannelsesinstitutioner og alle øvrige aktører som de unge er omgivet af. En udvidelse af målgruppen vil også styrke driftsgrundlaget og minimere risikoen for ledige pladser. Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salgbarheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Teglgårdshuset
Da Region Syddanmark i dag driver Teglgårdshuset og Teglgårdskolegiet som et samlet tilbud anbefaler arbejdsgruppen, at Middelfart Kommune indgår i dialog med Region Syddanmark med henblik på vurdering af, om det vil være mest hensigtsmæssigt, at der sker en samlet overtagelse af Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet.
Teglgårdshusets målgruppe er karakteriseret ved en kombination af sindslidelse og aktivt misbrug. Det er forvaltningens vurdering, at målgruppen antalsmæssigt er aftagende. Der er dog pt. 1 borger på venteliste, så på kortere sigt er der ikke stor riskiko for tomme pladser. Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salgbarheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Der henvises til vedlagte notat for yderligere detaljer samt hvilke yderligere begrundelser som ligger til grund for arbejdsgruppens anbefalinger. Her er endvidere overtagelsesøkonomien beskrevet.

Økonomi:

En tilkendegivelse vil ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Høring:

Ikke relevant, da der alene er tale om en politisk tilkendegivelse på nuværende tidspunkt. Der skal først foreligge en endelige politisk beslutning om overtagelse 3. december 2015. 

Behandling
- Børn, Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015
- Social- og Sundhedsforvaltningen 13 . maj 2015
- Økonomiudvalget 26. maj 2015
- Byrådet 1. juni 2015

Beslutning
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015

Godkendt som indstillet.

Beslutning:

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.
Paw Nielsen tager forbehold for overtagelse af Teglgårdshuset.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

23. Økologisk mad i ældreplejen
Sagsnr.: 2015-004694
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

På Elbokøkkenets bestyrelsesmøde i marts 2015 blev økologiske madvarer drøftet på baggrund af Kolding Kommunes ønske om økologi i den kommunale madservice. Da sagen har principiel karakter og økonomiske konsekvenser for alle fire ejerkommuner foregår en afklaring i alle kommunerne inden næste bestyrelsesmøde.

Regeringens økologiske handlingsplan 2020 anbefaler økologi i offentlige køkkener på ca. 60 % i 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen drøftes

Sagsbeskrivelse:

Beboere på plejecentrene i Middelfart Kommune får mad leveret fra Fænøsunds køkken. Hjemmeboende borgere kan vælge mellem madservice fra Elbokøkkenet eller Det Danske Madhus.
I de tre andre ejerkommuner er det både mad til hjemmeboende og beboere på plejecentre, der leveres af Elbokøkkenet.

På nuværende tidspunkt anvender hverken Elbokøkkenet eller produktionskøkkenet på Fænøsund systematisk økologi.

Kolding Kommune har vedtaget at følge regeringens økologiske handlingsplan og også derfor mere økologi i madproduktionen, også på Elbokøkkenet.

Elbokøkkenet er i sin nuværende form ikke i stand til at levere både økologisk og ikke-økologisk produceret mad. Hvis ønsket om mere økologi skal efterkommes, kræver det derfor enten to produktionsformer eller at alle ejerkommunerne tilslutter sig mere økologi i madproduktionen.

Regeringens økologiske handlingsplan anbefaler som nævnt 60% økologi som målsætning. I Middelfart Kommune arbejdes målrettet med at øge mængden af økologi i mad på børneområdet.
 

Sundhedseffekten af økologiske madprodukter er ikke dokumenteret i forhold til konventionelle madprodukter, og miljøaspektet kan i forhold til andre udfordringer på ældreområdet træde i baggrund i de ældres og i personalets bevidsthed. De ældres livskvalitet bliver ikke nødvendigvis bedre ved økologisk mad. En omstilling til økologiske madvarer vil være forbundet med betydelige meromkostninger for den ældre og kommunen. 

Borgere i eget hjem
I forhold til madservice for borgere i eget hjem har borgeren valget mellem at vælge kommunens leverandør Elbokøkkenet eller Det Danske Madhus. Elbo køkkenet leverer i dag mad til ca. 180 Middelfartborgere og Det Danske Madhus til ca. 70 Middelfartborgere.

Elbokøkkenet har beregnet, hvad det vil betyde at overgå til økologi på udvalgte varer, dvs. primært mælk og udvalgte kornprodukter. Beregningen fremgår af vedlagte bilag fra Elbokøkkenet.

Den økonomiske konsekvens af at overgå til økologi er en gennemsnitlig prisstigning på ca. 1,10 kr. pr. madportion. Andelen af økologiske produkter i beregningen er under 30%.

Hvis der politisk vælges at øge andelen af økologi i mad leveret af Elbokøkkenet, vil der kunne stilles tilsvarende krav til mad leveret af Det Danske Madhus.

Plejecentrene
Produktionskøkkenet på Fænøsund, der leverer den varme mad til kommunens øvrige plejecentre, har ligeledes lavet en liste over udvalgte økologiske varer svarende til ca. 30 % økologi, som fremgår af bilag.

Kalkuleres med 30 % økologiske madvarer til beboerne på plejecentrene, vil det betyde en samlet merudgift for de i alt 317 plejehjems- og aflastningspladser i kommunen på 852.096 kr. om året.

Indføres økologisk madproduktion på kommunens plejecentre vil der ikke være mulighed for at fravælge økologiske måltider, da Produktionskøkkenet på Fænøsund ikke har kapacitet til at arbejde med to produktionsformer.

Økonomi:

Mad til hjemmeboende pensionister
Hvis en borger får leveret mad 365 dage om året, vil merudgiften ved økologi være 401 kr. om året pr. borger. Det betyder en samlet årlig merudgift på 100.375 kr. for en begrænset økologisk produktion.


Der er fastsat et loft over den pris, borgerne må betale for madordning. Loftet er i 2015 50 kr. pr. leveret hovedret.

Den vedtagne takst for en hovedret er i 2015 38,75 kr. + levering. Taksten for levering er 49 kr. for en ugentlig leverance.

Det betyder, at det er muligt at øge brugerbetalingen med 401 kr. årligt pr. borger uden at ramme prisloftet på 50 kr. pr. leveret madportion.

Vælges en model, hvor brugerbetalingen øges, vil der ikke være en kommunal merudgift ved at overgå til delvis økologisk produktion.
Vælges en model, hvor borgerne ikke betaler mere for maden, vil der være en kommunal merudgift forbundet med omlægningen. Denne merudgift skal findes inden for udvalgets egen ramme.

Plejecentrene
30% økologi på plejecenterne vil medføre en merudgift svarende til 852.096 kr. om året.

Af dette beløb er det muligt at opkræve beboerne  186.396 kr., svarende til en merudgift for den enkelte beboer på 588 kr. om året.
Det betyder at den kommunale merudgift ved 30 % økologi på plejecentrene være 665.700 kr. årligt.

Ønsker kommunen 60 % økologi, som er Fødevareministeriets anbefaling, vil det betyde, at kommunen også skal indkøbe økologisk kød og grønsager. Det kan blive en udfordring at finde leverandører, der kan levere til en ordentlig kvalitet og pris. Der er derfor ikke lavet en beregning på 60 % økologi.

Uanset hvilken model der vælges på plejecentrene, vil der være en betragtelig kommunal merudgift forbundet med omlægningen. Denne merudgift skal findes inden for udvalgets egen ramme.

Høring:

Ældrerådet tilslutter sig i sit høringssvar principielt at indføre økologisk mad til de ældre, såvel på plejehjemmene som i eget hjem. Ældrerådet understreger, at en omlægning til økologi ikke må betyde øgede omkostninger for borgerne og kan heller ikke gå ind for kompenserende besparelser andre steder i ældreomsorgen.
Ældrerådet foreslår, at finansieringen af den kommunale merudgift i stedet tages fra indkøbsordninger, idet man stiller sig uforstående over for beregningerne af merudgifter ved indkøb af økologiske i stedet for konventionelle produkter. Det bygger Ældrerådet bl.a. på besøg i lokale supermarkeder med henblik på at sammenligne priserne.
Ældrerådet opfordrer til, at der udarbejdes et bedre grundlag før endelig politisk beslutning.

Der er i både Elbokøkkenets og Produktionskøkkenet Fænøsunds beregninger taget udgangspunkt i eksisterende indkøbsordninger, som både bygger på pris og kvalitet. Forvaltningen har tiltro til, at de indgåede indkøbsordninger som udgangspunkt samlet set er fordelagtige. Man vil ofte kunne finde en enkelt vare billigere uden om indkøbsordningen, men samlet set er der i indkøbsordninger indarbejdet både pris, kvalitet og indkøb af store mængder.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015
- Økonomiudvalget 26. maj 2015
- Byrådet 1. juni 2015

Beslutning:

Udvalget ser gerne, at økologi vægtes højere ved næste udbud i Elbokøkkenet.
På tilsvarende vis ser udvalget gerne, at mængden af økologi øges i egen produktion i forbindelse med næste udbud på området.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

24. Fritvalgspriser for madservice 2015
Sagsnr.: 2012-006008
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice for 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At de nye fritvalgspriser på madservice godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for 2015.

Fritvalgspriser for madservice svarer til Elbokøkkenets priser for madservice.

Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens udgifter i 2014 til udbringning til borgere i eget hjem.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2015 og er excl. moms.

Madservice: (alm. hovedret+biret) leveret  56,70 kr.
Madservice: (diæt hovedret+biret) leveret  68,93 kr.
Madservice: (alm. hovedret+biret) uden leverance  48,90 kr.
Madservice: (diæt hovedret+biret) uden leverance  61,13 kr.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015
- Økonomiudvalget 26. maj 2015
- Byrådet 1. juni 2015

Beslutning:

Godkendt.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

25. Budget 2016 - Social- og Sundhedsudvalget
Sagsnr.: 2015-003673
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Drøftelse af budget m.v. på udvalgets område i forbindelse med budget 2016.
Sagen blev behandlet på udvalgsmøde 8. april 2015, hvor udvalget fremkom med nogle konkrete spørgsmål.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen giver en tilbagemelding på de konkrete spørgsmål, der blev stillet på sidste møde.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015

Beslutning:

Drøftet.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

LUKKEDE SAGER

26. Orientering