Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 11. marts 2015

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
11. marts 2015 kl. 16:00
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Kaj Johansen
Nicoline Damkjær
Paw Nielsen
Kim Lund
John Kruse
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

10. Regnskabsberetning 2014 for Social- og Sundhedsudvalgets område
Sagsnr.: 2015-002572
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet regnskabsberetning for 2014 for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

  • At regnskabeberetningen for 2014 for Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
  • At overskud på 2,486 mio. kr. på driften korrigeret for reguleringer overføres til 2015
  • At overskuddet på 4,571 mio. kr. på anlæg korrigeret for reguleringer overføres til 2015

Sagsbeskrivelse:

Resultatet for Social- og Sundhedsudvalgets drift i 2014 udgør et overskud på 2,486 mio. kr. når der sammenlignes med det korrigerede budget ekskl. over-/underskud fra tidligere år.

Resultatet af Sundhedsområdets drift i 2014 udgør et underskud på 5,685 mio. kr. når der er korrigeret for over-/underskud fra tidligere år og reguleringer. Resultatet vedrører primært aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet og dernæst i mindre grad genoptræning og sygepleje.

Resultatet på området Tilbud og Indsatser - Voksne/ældre udgør et overskud på 3,872 mio. kr. når der er korrigeret for over-/underskud fra tidligere år og reguleringer. Resultatet vedrører primært kommunens decentrale tilbud på ældreområdet og på handicap- og psykiatriområdet.

Resultatet på området Borgerrådgivning udgør et overskud på 0,541 mio. kr. når der er korrigeret for over-/underskud fra tidligere år og reguleringer. Resultatet vedrører primært overskud på hjælpemidler og myndighed ældre, og et underskud på voksenhandicapområdet på 1,069 mio. kr. 

Resultatet på området Forsørgelse udgør et overskud på 3,757 mio. kr. når der er korrigeret for over-/underskud fra tidligere år og reguleringer. Resultatet vedrører primært overskud på førtidspensionsområdet og boligydelser, men også et mindre overskud på områderne begravelseshjælp samt betaling af ejendomsskat.

Resultatet på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget i 2014 udgør 4,571 mio. kr. inkl. uforbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
- Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

11. 1. budgetopfølgning 2015 - Social- og Sundhedsudvalget
Sagsnr.: 2015-002741
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015.

Forvaltningen foreslår:

  • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sagsbeskrivelse:

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 28. februar 2015.

Notat vedrørende budgetopfølgningen fremsendes til udvalget senest 10. marts 2015.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2015

Beslutning:

Drøftet.
12. Årsrapport for 2014 vedr. socialt snyd
Sagsnr.: 2014-001360
Sagsbehandler: Helle Lykke

Præsentation:

Den 4. marts 2015 blev det af Byrådet besluttet, at der hvert år i første kvartal udarbejdes en årsrapport med beskrivelse af det forgangne års indsats samt opnåede resultater.
Hermed fremlægges kontrolgruppens årsrapport for 2014 til godkendelse.


Forvaltningen foreslår:

  • At årsrapport for 2014 vedr. socialt snyd godkendes

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede den 4. marts 2013 at iværksætte en styrket kontrol mod socialt snyd i Middelfart Kommune.

Byrådet lagde vægt på, at kommunen skal være kendt for en aktiv, synlig og mærkbar indsats for social snyd. Indsatsen skal bygge på ordentlighed og korrekthed og et møde med borgeren i øjenhøjde. Medarbejdere blev ansat, og indsatsen startede op i juni 2013. Medarbejderne i kontrolgruppen arbejder tæt sammen med især ydelseskontor, men også andre samarbejdspartnere i indsatsen.

Der er udarbejdet årsrapport for 2014 vedr. socialt snyd, som forelægges til Byrådets godkendelse.

Det anbefales, at indsatserne fortsættes i 2015 med særlig fokus på øget effektivitet i kontrolindsatsen.

Økonomi:

Af årsrapporten fremgår Kontrolgruppens, Ydelseskontorets samt Udbetaling Danmarks resultat for 2014. Det samlede resultat for 2014 er opgjort til kr. 3.515.800, hvoraf den kommunale andel udgør kr. 649.215.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
- Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2015
- Økonomiudvalget 23. marts 2015
- Byrådet 7. april 2015

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Bilag:

13. Projekt om bedre familiebehandling og tidlig opsproring på alkoholområdet
Sagsnr.: 2014-007256
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Fredericia, Billund og Middelfart kommuner har fået penge fra Sundhedsstyrelsen til at forbedre vores indsats hos familier med for stort alkoholforbrug. Det handler om, at de kommunale medarbejdere skal blive bedre til at opdage problemet tidligere, og at alkoholbehandling skal blive en integreret del af familiebehandlingsindsatsen.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Baggrunden for projektet er, at omkostninger til alkoholrelaterede problemer i en kommune af Middelfarts størrelse ud fra et landsgennemsnit anslås til at være 22,6 millioner kr.
Den største del er til overførselsindkomster, 14,9 millioner, men 4,3 millioner anvendes til anbringelser og hjælpeforanstaltninger for børn og unge og 3,4 millioner til den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser. Hertil kommer den kommunale alhokolbehandling.
Overforbrug af alkohol medfører årligt 3000 dødsfald i Danmark.
For børn i familier med et stort alkoholforbrug har det store konsekvenser for deres trivsel, og hvordan de klarer sig senere i livet.

Forebyggelsespakken på alkoholområdet anbefaler på grundniveau blandt andet
- særlig tilrettelagt familieorienteret behandlingstilbud rettet mod familie, partnere, børn og andre pårørende
- samspil mellem alkoholbehandling og familiebehandling
- frontpersonale informerer om kommunale tilbud
- systematisk tidlig opspring ved frontpersonale.

Da puljen til familieorienteret alkoholbehandling og tidlig opsporing blev udbudt fra Sundhedsstyrelsen var det derfor oplagt for Middelfart Kommune at søge midler her.

Der blev etableret et samarbejde med Billund og Fredericia, og de tre kommuner har i fællesskab søgt midler.
Vi har fået bevilget penge til
  • en projektkoordinator i to år,
  • uddannelse af behandlere i familieafdelingerne og rusmiddelcentrene, så de kan blive bedre til at opdage problemerne og udbygge samarbejdet og metoder til at hjælpe de berørte familier
  • uddannelse af medarbejdere som møder borgerne, så de blive bedre til at spørge til alkoholvaner og henvise til forebyggelse eller behandling
Projektets formål er, at når projektperioden udløber, så er medarbejderne uddannet, og en ny samarbejdsmodel er indarbejdet i den daglige drift. Det betyder, at alkoholproblemer hos familier med børn vil blive opdaget tidligere, således at behandling kan iværksættes.

Projektet vil ligeledes bidrage til at udvikle samarbejdet med Fredericia og Billund kommuner på dette område.

Ud over tidlig opsporing og øget kvalitet i familiebehandlingen, hvor alkoholforbruget er højt, vil Sundhedsafdelingen tilbyde sundhedssamtaler til de borgere, som ikke er målgruppen for en alkoholbehandlingsindsats, men som har brug for støtte til at ændre deres alkoholvaner.

Økonomi:

Sundhedsstyrelsen har bevilget 2.490.000 kr over to år til projektet i de tre kommuner.

Høring:

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
- Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2015
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. april 2015

Beslutning:

Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER

14. Orientering