Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 18. februar 2015

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
18. februar 2015 kl. 16:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Kaj Johansen
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Nicoline Damkjær
John Kruse
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

3. Status på kommunens samarbejde med Frivilligcentret
Sagsnr.: 2012-002535
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Kommunen har indgået en samarbejdsaftale med Frivilligcentret, og der gøres status på samarbejdet en gang årligt.

Forvaltningen foreslår:

 • At status drøftes
 • At den nuværende samarbejdsaftale forlænges med et år

Sagsbeskrivelse:

Siden 2012 har kommunen støttet Frivilligcentret, og centret har i 2014 ligeledes opnået støtte fra ministeriet.

Frivilligcentret er etableret med egne lokaler som en del af Bakkehuset, og de har adgang til at benytte kommunale lokaler i det omfang, de har behov for det.

I samarbejdsaftalen fra 2014 er der nogle overordnede indsatsområder for Frivilligcentret. Det er
 • at deltage i udviklingen af den frivillige indsats
 • at arrangere og koordinere aktiviteter, temadage og dialogmøder m.v. for de frivillige sociale foreninger, organisationer, klubber og råd
 • at bidrage til at skabe helhed og overblik i indsatsen for det sociale arbejde
 • at fremsætte forslag til initiativer på området

Forvaltningen og Frivilligcentret har i fællesskab udarbejdet en status, og vi er enige om, at Frivilligcentret i høj grad har arbejdet på indsatsområderne.

Frivilligcentret indgår i en koordinationsgruppe sammen med repræsentanter fra de forskellige forvaltninger, hvor vi løbende har dialog omkring udviklingen af den frivillige indsats og kommunens rolle i forhold til frivillighed.
Frivilligcentret har ydet en stor indsats i forhold til at styrke de frivillige sociale foreninger, både med digitale løsninger, kurser og konkret vejledning. De arbejder meget med synliggørelse af det frivillige sociale arbejde og at udbrede kendskabet til muligheder.
I 2014 har der været en kampagne for at få flere unge ind i det frivillige arbejde - kampagnen kører stadig, og to nye foreninger på børn- og ungeområdet er på vej ind i centret.

I samarbejdsaftalen er også aftalt nogle konkrete udmøntninger, og vi er enige om, at der i 2015 skal sættes fokus på en øget frivillig indsats på handicap- og psykiatriområdet, understøtte arbejdet med oprettelse af socialøkonomiske virksomheder og styrkelse af lokalsamfundene. 

Økonomi:

Frivilligcentret bevilges årligt 400.000 kr, hvoraf de 104.000 kr går til husleje og drift af lokaler og 50.000 kr er reserveret til Selvhjælp. Kommunens tilskud er en forudsætning for den statslige bevilling.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen er meget tilfreds med samarbejdet med Frivilligcentret. Samarbejdet udvikler sig løbende i positiv retning, ligesom det frivillige sociale arbejde blomstrer, både i Frivilligcentrets regi og udenfor.

Handicapaspekter:

Frivilligcentrets indsats retter sig også mod borgere med handicap, lokalerne i Bakkehuset et tilgængelige for handicappede, ligesom arrangementer andre steder også afholdes i lokaler, som er tilgængelige for alle.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
-Social- og Sundhedsudvalget den 18. februar 2015

Beslutning:

Drøftet.
Enighed om at Samarbejdsaftalen forlænges i 2015.
Fremover holdes det årlige dialogmøde i april, efter generalforsamlingen.

Bilag:

4. Klippekort til ekstra hjemmehjælp
Sagsnr.: 2014-014169
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

I forbindelse med Finansloven for 2015 er der afsat en pulje til de svageste ældre til et klippekort på en ½ times ekstra hjemmehjælp om ugen.

Forvaltningen foreslår:

 • At ansøgningen om støtte fra pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere - "Klippekortsmodellen" - godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Der afsættes på landsplan 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. For Middelfart Kommune svarer det til ca. 0,568 mio kr. i 2015 og 1,135 mio. kr. i 2016.  

Pengene udmøntes til kommunen på baggrund af konkret ansøgning.

Klippekortmodellen er kendt fra Københavns Kommune, der har indført modellen som led i udmøntningen af ældremilliarden. De svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, vil få tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Hjælpen kan både deles op i mindre aktiviteter eller spares sammen til ting, der tager længere tid.

Forvaltningen har udarbejdet en ansøgning til puljen. Ansøgningen indeholde en beskrivelse af afgrænsning af målgruppen til klippekortet samt eksempler på hvilke tilbud kommunen vil tilbyde borgerne.

Middelfart Kommune vurderer, at ca. 105 borgere vil kunne få hjælp fra puljen.

For at være i målgruppen til at få bevilget et klippekort skal følgende være opfyldt:
    • Ordningen gælder for borgere over 65 år i hjemmepleje.
    • Borgerne skal være visiteret til mindst 9 timers personlig pleje om ugen.
    • Man skal som borger have ringe kontakt til netværk og pårørende.

Borgere, der har en §85 ordning, kan ikke få et klippekort.  Hvis borgeren flytter på plejecenter falder klippekortordningen væk.
Klippekortydelser vil kunne blive leveret på alle hverdage i tidsrummet 10.00-15.00.

De tilbud Middelfart Kommune ønsker at tilbyde borgerne vil tage udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang.

Middelfart Kommune vil f.eks. tilbyde følgende:

 • Følge borgeren til tandlæge, læge, bank, frisør med videre.
 • Ledsagelse af borgeren til sociale arrangementer og frivillige tilbud (eks. Gymnastik) målrettet ældre.
 • Socialt samvær og/eller avislæsning.
 • Ledsagelse til fester, f.eks. dem Centerrådene indbyder til for borgere i eget hjem.
 • Gåture i nærområdet eller eventuelt tur på kirkegård.
 • Være borgeren behjælpelig med indkøb af tøj, sko, briller m.m.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Forvaltningens ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste ældre hjemmehjælpsmodtagere - " Klippekortmodellen" - har været drøftet på et møde i Ældrerådet den 3. februar 2015.
Ældrerådet godkendte ansøgningen.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 18. februar 2015

Beslutning:

Godkendt.

Bilag:

5. Ståstativer til børn og unge 1-18 år
Sagsnr.: 2014-014700
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har konstateret en problematik vedr. bevilling og indkøb af ståstativer til børn og unge i alderen 1-18 år med et handicap, der betyder at de ikke selvstændigt kan stå.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune fortsat bevilger ståstativer som en del af serviceniveauet.

Sagsbeskrivelse:

Hidtil har praksis været, at Hjælpemiddelteamet ved et fagligt vurderet behov bevilgede et ståstativ til hjemmet for børn i alderen 1-18 år. Tilpasning og løbende justering er sket i et samarbejde med barnets ergo-eller fysioterapeut fra det ergo- og fysioterapeutiske børneteam.
Det viser sig, at der ikke er lovhjemmel hertil i Servicelovens § 112, stk. 1, fordi ståstativet betragtes som et trænings/behandlingsredskab, der ikke kan bevilges efter denne paragraf.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn, Unge og Fritidsforvaltningen vurderer dog, at det for børn med et fagligt vurderet behov vil være rigtig vigtigt med mulighed for at komme op at stå i et ståstativ.

Ståstativer medfører:
• mindsket risiko for knogleskørhed ved vægtbæring i knoglens længderetning
• musklerne i benene udspændes
• at musklerne i ben og overkroppen stimuleres og aktiveres
• at barnet/den unge kan være i øjenhøjde med kammeraterne
• en ændret udgangsstilling i løbet af dagen til trykaflastning af balderne
• mulighed for stående aktiviteter individuelt og to og to som at spise, at lege, at tegne, at spille m.m.

Derfor er der brug for at afklare, om bevilling af ståstativer skal være en del af serviceniveauet i Middelfart Kommune.

Forslag til fremtidig retningslinje:

Ståstativer til hjemmet bevilges af Hjælpemiddelteamet. Sagsbehandlingen varetages af hjælpemiddelteamet. Det ergo- og fysioterapeutiske børneteam varetager i samarbejde med børnesagsbehandleren tilpasning og løbende justering.

Økonomi:

Udgiftsneutralt.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er en række fordele ved den foreslåede retningslinje:

 • Tidsbesparelse på sagsbehandlingens udførerdel og udryddelse af dobbeltroller, så tiden benyttes mere rationelt.
 • Der er god genbrugsværdi i de allerede indkøbte ståstativer, så længe produktet er på markedet.
 • Hjælpemiddelgruppens børnesagsbehandler får ansvaret for tildeling af ståstativer efter de besluttede kriterier i samråd mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn, Unge og Fritidsforvaltningen.

Handicapaspekter:

Den foreslåede retningslinje vurderes at være til fordel for handicappede borgere fra 0-18 år.

Høring af Handicaprådet:

Sagen er i øjeblikket til høring i handicaprådet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 3. februar 2015
- Social- og Sundhedsudvalget den 18. februar 2015

BESLUTNING:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 3. februar 2015
Godkendt som indstillet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
6. Magtanvendelse på Handicap-, Psykiatri- og Ældreområdet
Sagsnr.: 2015-001760
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt udarbejde et samlet overblik over antal indberetninger vedr. magtanvendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning
 • At det indstilles, at der anvendes stofseler for at hindre fald, jf. § 128 i Serviceloven

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal 1 gang om året udarbejde en samlet rapport for anvendelse af magt efter Servicelovens bestemmelser på Handicap- og Psykiatriområdet samt Ældreområdet.

Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet have forsøgt, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig handling.

I 2014 er der indberettet i alt 54 episoder, der omhandlede akut fastholdelse og føring, jf. § 126 i Serviceloven, hvor 38 episoder er indberettet på handicapområdet og 15 på ældreområdet.
Indberetningerne efter § 126 på handicapområdet vedrører 9 borgere, hvoraf 22 indberetninger er modtaget angående samme borger.
Til sammenligning var indberetningerne på handicapområdet i 2013 fordelt blandt 4 borgere, hvoraf 61 indberetninger vedrørte samme borger.

I år har Middelfart Kommune modtaget 4 ansøgninger om anvendelse af stofseler, jf. § 128 i Serviceloven, hvoraf 3 ansøgninger er på handicapområdet og 1 på ældreområdet.
Til sammenligning har Middelfart Kommune i 2013 ikke modtaget nogen ansøgninger om anvendelse af stofseler, jf. § 128 i Serviceloven.

På handicapområdet er der desuden behandlet 2 episoder, som er omfattet af § 13 i Straffeloven (nødværge).

Der har ikke været indberetninger om magtanvendelse på psykiatriområdet i 2014. Der er heller ikke modtaget nogen indberetninger på psykiatriområdet i 2013.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har ved skrivelse af 9. februar 2015 fremsendt orientering om, at det er Kommunalbestyrelsen der skal træffe afgørelse om, at der vil kunne anvendes fastspænding med stofsele. Beslutningen kan således ikke træffes af plejepersonale eller leder i forbindelse med den faktiske udførelse af plejen f.eks. på et plejehjem.
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode stofselerne kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes.
Det følger af den godkendte delegerings- og kompetencefordelingsplan, at denne kompetence i praksis er tillagt forvaltningen.

Handicapaspekter:

I forhold til alle magtindberetningssager udarbejdes der altid en pædagogisk handleplan med henblik på at forebygge magtanvendelser. Der afholdes undervisning for medarbejdere 4 gange årligt med formålet at forebygge uhensigtsmæssige magtanvendelser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 18. februar 2015
- Økonomiudvalget 23. februar 2015
- Byrådet 2. marts 2015

Beslutning:

Taget til efterretning.
Det understreges, at der foretages en konkret faglig vurdering før hver anvendelse af stofsele.
Vurderingen herom foretages af forvaltningen, som er tillagt kompetencen hertil.

Bilag:

7. Fordeling af midler til Frivilligt Socialt Arbejde (§ 18) - 1. runde 2015
Sagsnr.: 2014-012415
Sagsbehandler: Jette Christiansen

Præsentation:

Fordeling af tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde (§18) - 1. runde 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fordeles 923.960 kr. i 1. runde

Sagsbeskrivelse:

Ifølge Lov om Social Service skal Byrådet samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Der er to ansøgningsrunder hvert år i januar og august, og der annonceres i avisen og på kommunens hjemmeside.
Iflg. de godkendte kriterier er ansøgningsrunden i august afhængig af, om der efter 1. ansøgningsrunde stadig er midler til fordeling. Sædvanligvis bør størstedelen af § 18 midlerne fordeles i ansøgningsrunden i januar.

Der har været stor interesse for at søge midler til frivilligt socialt arbejde, så det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgere.
På mødet forelægges forslag til fordeling af midlerne. I forslaget tages udgangspunkt i kriterierne, som blandt andet vægter, at ansøgerne ikke udelukkende baserer deres økonomi på midlerne fra § 18. Forslaget forsøger at imødekomme så mange ansøgere som muligt.

Økonomi:

Der er i budgettet afsat kr. 1.271.780 til frivilligt socialt arbejde, hvoraf de 287.190 er afsat til Frivilligcentret.
Såfremt forslaget følges, resterer kr. 60.630 til 2. runde.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Midlerne til frivilligt socialt arbejde kommer i høj grad borgere med handicap til gode.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 12. februar 2015.

Beslutning:

Der fordeles kr. 903.960, således at der til 2. runde herefter resterer kr. 80.630.
8. Frivilligt socialt arbejde - § 79
Sagsnr.: 2015-000309
Sagsbehandler: Jette Christiansen

Præsentation:

Fordeling af midler til aktiviteter for ældre (§ 79) for hele 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fordeles 376.753 kr.

Sagsbeskrivelse:

Kommunen kan efter Servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Midlerne er især tiltænkt ældre borgere.

Der kan søges om midler efter § 79 én gang om året, og der annonceres i avisen og på kommunens hjemmeside.

Middelfart Kommune ønsker at fremme aktiviteter, der fremmer sundheden, fremmer de ældres fysiske formåen, forebygger isolation og giver den enkelte ældre borger et værdifuldt livsindhold.

Forslag til fordeling af midlerne fremlægges på mødet. Forslaget omfatter hele det afsatte budget.

Økonomi:

Der er afsat kr. 376.759 til fordeling i 2015.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ikke særlig betydning for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 18. februar 2015

Beslutning:

Der fordeles ialt kr. 376.753.

LUKKEDE SAGER

9. Orientering