Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 14. januar 2015

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
14. januar 2015 kl. 16:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Christian Martins Kromann
Ove Andersen
John Kruse
Kim Lund
Kaj Johansen
Fraværende:
Nicoline Damkjær

Lukkede sager

2. Orientering.

ÅBNE SAGER

1. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-18
Sagsnr.: 2014-003832
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Sundhedsaftalen 2015-18, som indgås mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen, forelægges til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At Sundhedsaftalen 2015-18 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet en samlet Sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

Der indgås med denne aftale for første gang en fælles Sundhedsaftale, som omfatter alle kommuner. Samtidig er Sundhedsaftalens felt udvidet i forhold til de hidtidige sundhedsaftaler. I denne Sundhedsaftale er der derfor bl.a. øget fokus på samarbejdet med beskæftigelsesområdet og psykiatrien.
Sundhedsaftalen lægger vægt på, at borgerne inddrages aktivt i hele systemet, og at den rehabiliterende indsats er bærende for indsatserne på tværs af sektorer. Det overordnede formål med Sundhedsaftalen er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af sundhedsindsatserne på tværs af region, kommuner og almen praksis. Med aftalen sættes rammen for, at borgere/patienter får en  indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet.

Sundhedsaftalen rummer en politisk del og en administrativ del.  

I den politiske del af aftalen formuleres visionenfor det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet, som hviler på et værdifællesskab, hvor åbenhed, dialog og tillid er de bærende værdier. Der fastlægges tre hovedmål og tre principper for, hvordan målene skal opfyldes.

De tre hovedmål er:
 • Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
  Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende i sit eget forløb. Vi skal inddrage borgerne aktivt, når vi træffer de overordnede beslutninger om, hvordan vi ind-retter vores sundhedsvæsen.
 • Sundhed for alle
  Særligt udsatte grupper skal have særlige indsatser. Vi skal give borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede borgere samme muligheder for at opnå et godt helbred som andre borgere.
 • Sundhed med sammenhæng
  Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, behandling og rehabilitering, som hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Alle parter skal levere det rigtige tilpasset den enkelte borger/patient på rette tid og sted. Vi skal tænke helhedsorienteret – også i forhold til sammenhængen mellem sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet, de sociale tilbud, uddannelsessystemet m.v.
De tre principper for samarbejdet om at nå målene er:
 • Vi vil prioritere vores indsatser skarpt, så de største udfordringer adresseres først
 • Vi vil se borgeren som et helt menneske, som har indflydelse på sit eget forløb og støtte borgeren i at vende hurtigst muligt tilbage til hverdagslivet
 • Vi vil udnytte regionens styrkeposition på det velfærdsteknologiske område.
Sundhedsaftalen indeholder en udviklingsaftale, som består af projekter, der afprøves af regionen, almen praksis og en eller flere kommuner for at afklare, om der er grundlag for siden at udbrede dem. I starten af 2015 udarbejdes en beskrivelse, hvor det præciseres, hvad der kendetegner projekter i udviklingsaftalen, hvordan de startes, følges og hvad kriterierne for nye projekter er. Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende temaer til udviklingsaftalen
 • Forebyggelse og tidlig opsporing
 • Den rehabiliterende tilgang
 • Borger-, patient- og pårørendeinddragelse
 • Fastholdelse i job og uddannelse
 • Mental sundhed
 • Telemedicin
 • Borgerorienterede kvalitets- og effektmål

Den administrative del af aftalen fastlægger rammerne for arbejdet med at realisere visionerne. I den forbindelse udarbejdes en omfattende implementeringsplan.

Økonomi:

Udgifterne til at realisere Sundhedsaftalen skal afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

I forbindelse med de senere års økonomiaftaler er kommunerne tilført midler til det nære sundhedsvæsen. Det forventes, at midlerne herfra blandt andet skal anvendes til at realisere målene i Sundhedsaftalen.

Forvaltningens bemærkninger:

Implementeringstakten for aftalen afhænger af de økonomiske ressourcer og de prioriteringer, der foretages i forbindelse med implementeringsplanen.

Når forvaltningen har fået overblik over implementeringsplanen foreslås afholdt et fælles møde mellem de relevante stående udvalg med henblik på en samlet prioritering af indsatserne på tværs af Middelfart Kommune.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter i sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 14. januar 2015
- Økonomiudvalget 26. januar 2015
- Byrådet 2. februar 2015

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2015
Anbefales godkendt.
udvalget anbefaler en temadrøftelse i hele Byrådet, når der er skabt overblik over indsatserne.

Fraværende: Nicoline Damkjær

Bilag:

LUKKEDE SAGER

2. Orientering.