Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 1. december 2015

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
1. december 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Agnete Damkjær
Peter Storm
Kaj Piilgaard Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:
Paw Nielsen

ÅBNE SAGER

137. Godkendelse af takster 2016 for vandværker i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-004811
Sagsbehandler: Henning Leth

Præsentation:

Natur- og Miljøafdelingen har modtaget ansøgning fra 19 vandværker beliggende i Middelfart Kommune om godkendelse af deres takster for 2016.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget godkender takster 2016 for:
Asperup Roerslev Mark Vandværk
Balslev Vandværk
Blanke Roerslev Vandværk
Brenderup Vandværk
Båring Asperup Vandværk
Ejby Vandværk
Emtekær Tanderup Vandværk
Fjelsted Vandværk
Føns og Omegns Vandværk
Gelsted Vandværk
Gelsted Tårup Vand
Harndrup Vandværk
Husby Sønder Aaby Vandværk
Lunghøj Vandværk
Nørre Aaby Vandværk
Skrillinge Russelbæk Vandværk
Strib Vandværk
Udby Rolund Vandværk
Vejlby Fed Vandværk

Taksterne foreslås godkendt med anbefalinger til de enkelte vandværker.

Sagsbeskrivelse:

Et alment vandforsyningsselskab fastsætter anlægs- og driftsbidrag, som hvert år skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor selskabet er beliggende, jf. Vandforsyningslovens (VFL) § 53.

For vandforsyningsselskaber, som ligger udenfor Middelfart Kommune, og som leverer drikkevand ind i kommunen, godkendes takster således: Takster for Tre-For Vand godkendes af Kolding Kommune, takster for Mejlskov, Holse Ore og Skovsgårde og Omegn vandværker godkendes af Nordfyns Kommune og takster for Annebølle, Etterup Grønnemose, Kerte og Omegn og Rørup og Omegn Vandværker godkendes af Assens Kommune.

Middelfart Kommune skal ved godkendelse af takster lægge vægt på, at vandværkerne ikke opkræver bidrag, der er for store i forhold til vandværkets behov. Dette behov omfatter betaling af renter, afdrag på lån eller afskrivninger på anlæg, opsamling af midler til hel eller delvis betaling af udgifterne ved kommende større arbejder, opsamling af en rimelig kassebeholdning og dækning af de årlige driftsudgifter.

For at kunne vurdere vandværkstaksterne må Middelfart Kommune danne sig et indtryk af de enkelte vandværkers nuværende tilstand, herunder behovet for istandsættelse af hovedanlæg og ledningsnet.
Middelfart Kommune skal ligeledes lægge vægt på, at fastsættelsen af takster er sket ud fra  iagttagelsen af principperne om lighed, saglighed og hvile i sig selv, jf. §52a i vandforsyningsloven, samt retningslinje 25, 26 og 27 i Vandforsyningsplanen. Samtidig skal Middelfart Kommune påse, at takststrukturen er i overensstemmelse med det enkelte vandværks regulativ.

Som bilag 1 - 19 er vedlagt de takstblade, som er foreslået gældende for 2016. Derudover er der lavet en samlet oversigt med oplysninger over en række nøgletal for forbrug af drikkevand, økonomi og takster i bilag 20 og 21.
Forvaltningens bemærkninger og anbefalinger ved sagsbehandlingen for hver enkelt vandværk er vedlagt som bilag 22.
De typiske anbefalinger, som går igen fra vandværk til vandværk er følgende:

  • At der fremover begrundes for fastholdelse og ændring af takster ved ansøgningen
  • At anlægsbidraget fra 2017 opsplittes i bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger i overensstemmelse med reglerne fastsat i vandværkets regulativ
  • At der fremover ved ansøgning om godkendelse af takster udarbejdes et beregningsgrundlag for fastsættelse af driftsbidrag og anlægsbidrag jf. Foreningen af Vandværker i Danmark. 
  • At årsregnskabet for 2017 udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven
  • At der som en del af årsregnskabet udarbejdes et flerårigt anlægsbudget, når der planlægges nye investeringer i de kommende år.
  • At der udarbejdes et budget for det år, som taksterne til godkendelse gælder for.
  • At anlægsbidraget til ”nyetablering af hovedledning, forsyningsledning, stikledning eller bidrag til allerede etableret ledningsnet i udstykning/område” fra 2017 også fremgår som en takst på takstbladet ud fra et solidarisk princip og ikke efter en konkret fastsættelse i hvert enkelt tilfælde.
  • At investeringer af formuen i værdipapirer kan udgøre en risiko for tab. I den forbindelse må der henvises til selskabslovens bestemmelser om ansvar for bestyrelsen (§ 115 og § 361), hvis der bliver tilføjet skade/tab på selskabet. Det kan ende med et erstatningsansvar for bestyrelsen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

LUKKEDE SAGER