Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 7. oktober 2015

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
7. oktober 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Agnete Damkjær
Kaj Piilgaard Nielsen
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

120. Stiplanens pulje til lokalruter - ansøgninger 2015
Sagsnr.: 2015-005543
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet vedtog i stiplanen at oprette en pulje for lokalruter, der skal bruges til at støtte borgerne i at realisere forbedringer af lokale stiruter i og omkring det enkelte lokalsamfund. Første ansøgningsfrist til puljen var d. 1. september 2015. Der er indkommet ansøgninger fra Føns, Kauslunde og Fjelsted-Harndrup.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet delegerer kompetencen til at uddele midlerne til Miljø- og Energiudvalget og
 • At projekterne forelægges til godkendelse i Miljø- og Energiudvalget, når det gennem dialogen med ansøgerne er afklaret, hvilke konkrete beløb der søges til.

Sagsbeskrivelse:

Puljens formål er beskrevet i Stiplanen:

Pulje til lokalruter omkring bysamfundene
Ved budgettering af området afsættes en pulje til afmærkninger mv. af lokalruter omkring bysamfundene. Disse ruter har primært til formål at supplere og forbedre eksisterende turforslag.
Det kan fx være en god løberute eller hundelufterrute, hvor en let krydsning af eksempelvis en grøft ville få ruten til at hænge bedre sammen. Eller det kan være en vandrerute, hvor skråningerne på en lille strækning er for stejle og dermed utrygge at gå ved i mørke.
Lokaludvalgene kan søge om midler fra puljen, hvis de har gode idéer til forbedringer. Det er en fordel, hvis mange i området går sammen om idéen og i fællesskab konkretiserer projektet.
Puljen vil desuden kunne søges af rideklubberne i samarbejde. Herved gives de mulighed for at søge af puljen til ridestier på de strækninger, hvor de mener, der fås ”mest for pengene”.

På Byrådsmødet d. 22. juni 2015 blev kriterier for puljen godkendt (vedlagt).

Ved den første ansøgningsfrist d. 1. september 2015 er der indkommet 3 ansøgninger fra henholdsvis Føns, Kauslunde og Fjelsted-Harndrup området. Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne og har en dialog med ansøgerne om dem. Ingen af ansøgningerne er fuldt afklaret på alle punkter, men det forventes at dialogen mellem lokalområderne og Kommunen vil medføre, at der vil kunne uddeles midler til hele eller dele af de ansøgte ruter/stier.

Føns
Der ønskes en trampesti fra fugletårnet ved Føns Vang til Springbakken - ca. 1,0 km. Der er indledt dialog med lokaludvalget, som har kontaktet lodsejerne. Lokaludvalget tilbyder at foranledige stien vedligeholdt. Anlægsaktiviteterne vil hovedsagelig være rydning og skiltning.

Kauslunde
Kauslunde Bylaug ønsker etableret en rundtur fra Kauslunde ad Gl. Landevej, Nørregårdsvej, Tørvegyden og Koesmosevej retur til Kauslunde. Hovedparten af strækningen er på asfalteret kommunevej. 2 kortere strækninger er på private fællesveje og en enkelt strækning er på privat markvej (ca. 500 m). Der er indledt dialog med Bylauget, der vil kontakte lodsejerne ved den private markvej, med henblik på at få en accept af skiltet adgang ad vejen. Der er offentlig adgang ad de 2 private fællesveje, men Forvaltningen tager kontakt til lodsejerne med henblik på aftale om skiltning af ruten på de private fællesveje. Anlægsaktiviteterne vil hovedsagelig være skiltning og mindre udbedringer af den private markvej.

Fjelsted-Harndrup
Lokaludvalget og Transportgruppen har ansøgt om en stiforbindelse samt om en række foranstaltninger, der falder udenfor kriterierne for puljen til lokalruter. Forvaltningen har henvist Lokaludvalget og Transportgruppen til at søge midler til disse foranstaltninger med hjælp fra kommunens fundraiser. 
Der er søgt om en stiforbindelse fra Hærvejen i Harndrup langs Harndrup-Fjellerup Å til Jægersmindevej øst for Fjelsted. Der er indledt dialog med Lokaludvalget/Transportgruppen, som har haft  kontakt til en af lodsejerne. Lokaludvalget/Transportgruppen arbejder videre med stiforløbet og kontakter de konkrete lodsejere. Forvaltningen søger stiforløbet inkluderet i faunapassageprojektet ved Harndrup Mølle.

Beslutningskompetence
De formål, der kan søges til i puljen, ligger op ad de rekreative stiforbindelser, som hører under Miljø- og Energiudvalget. I kriterierne for puljen er det angivet, at Byrådet har kompetencen til at uddele midlerne. Det vurderes at være hensigtsmæssigt, at Byrådet fremadrettet delegerer kompetencen til at uddele midlerne til Miljø- og Energiudvalget. Midlerne kan dermed uddeles efter beslutning af Miljø- og Energiudvalget, såfremt de lever op til kriterierne, og når byrådet har frigivet anlægsbevillingen det pågældende år (er sket for 2015).

Det foreslåes, at projekterne forelægges til godkendelse i Miljø- og Energiudvalget, når det gennem dialogen med ansøgerne er afklaret, hvilke konkrete beløb der søges til.

Økonomi:

Da byrådet vedtog stiplanen, blev der samtidig vedtaget en prioritering af midlerne afsat til stier i budget 2015 - 2018. Fordelingen af de i alt 20 mio. kr. i den 4-årige periode er: 5,0 mio. kr. til mindre projekter, 14,4 mio. kr. til større projekter og 0,6 mio kr. til lokalruter. Det vil sige, at der er prioriteret årligt 150.000 kr. i 4 år til puljen for lokalruter.
 
Midlerne afsat i 2015 er frigivet samtidig med vedtagelse af Stiplanen d. 7. april 2015.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 7. oktober 2015
Økonomiudvalget - 26. oktober 2015
Byrådet - 2. november 2015

Miljø- og Energiudvalget - 7. oktober 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

121. Status på stiplanens projekter - 2015
Sagsnr.: 2015-006545
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Teknisk udvalg og Miljø- og energiudvalget forelægges de projekter fra stiplanen, der er planlagt til gennemførelse i 2015. Nogle projekter falder primært inden for Teknisk udvalgs område og nogle Miljø- og energiudvalgets område. Der gives på møderne en detaljeret gennemgang af de løsninger, der i samarbejde med følgegrupperne er fundet frem til for de enkelte projekter.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget godkender projekterne til udførelse

Sagsbeskrivelse:

Slagplan for gennemførelse af Stiplanens projekter blev godkendt af af Miljø- og energiudvalget d. 12. august og af Teknisk udvalg d. 18. august. Det blev i den forbindelse oplyst, at projekterne i 2015 er igangsat og følgegrupper nedsat med henblik på at udføre projekterne i indeværende år.

I tidsplanen er der angivet 8 projekter til udførelse i 2015: 4 i området omkring Røjle, Aulby, Vejlby, Kustrup og omegn (RAVKO), 2 i Fjellerup-Harndrup området og 2 etaper af Banestien (eksisterende stier fra Middelfart til Fabriksvej i Røjle). Projektnummer fra Stiplanen er angivet i parantes:

RAVKO-området
Fartdæmpning på Vejlbyvej gennem Vejlby (R5)
Større sikkerhed ved krydsning af Gl. Aulbyvej/Bogensevej (R6)
Fartdæmpning på Røjle Bygade (T5)
Ventemulighed for krydsende cyklister på Bogensevej i Staurby (T7)
 
Fjellerup-Harndrup området
Fartdæmpning på Vindebjergvej nord for Brolundvej (T8)
Fartdæmpning og mere sikker krydsning på Fjellerupvej (T9)
 
Banestien
Afmærkning af stiforbindelse fra den gl. Lillebæltsbro til Hegnet (motorvejen) (R10 etape A)
Asfaltcykelsti på eks. sti ml. Hegnet i Middelfart og Fabriksvej i Røjle (R10 etape B)


Der blev d. 13. august afholdt møder med følgegrupper for henholdsvis RAVKO, Fjellerup-Harndrup og den eksisterende del af Banestien ved Middelfart/Røjle. Følgegrupperne er med hjælp fra lokaludvalgene sammensat af lokale repræsentanter og interessenter. Desuden deltog en politiker fra Teknisk udvalg/Miljø- og energiudvalget i hver af de tre følgegrupper.

Der er derefter arbejdet videre med projekterne ud fra det, man kom frem til på følgegruppemødet. Løsningerne er desuden drøftet med politiet og tilpasset derefter. De valgte løsninger for projekterne tilgodeser de ting, der er drøftet med følgegrupperne, og de holdes inden for den økonomiske ramme i de enkelte områder. Projekterne skal, hvis de skal udføres i år, udføres snarest og inden vejrforholdene ikke længere tillader det.

Det forslås dog, at et af projekterne udskydes til næste år. Det gælder Banesti-projektet på eks. sti ml. Hegnet i Middelfart og Fabriksvej i Røjle. Der søges her en løsning, der kan tilgodese både cyklende (asfaltcykelsti) og ridende (ridesti) på strækningen. Det er i budgetforliget for 2016 besluttet at undersøge mulighederne for at erhverve Staurby Skov. Dette vil i givet fald åbne op for sandsynligvis bedre og billigere løsninger, og projektet bør derfor koordineres med undersøgelsen.

Økonomi:

Da Stiplanen blev vedtaget af byrådet d. 7. april blev det samtidig besluttet, at udgiften til gennemførelse af projekter i 2015 bliver finansieret indenfor budget 2015 ved at frigive de afsatte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten på henholdsvis 1.416.000 kr. (Teknisk udvalg) og 800.000 kr. (Miljø- og energiudvalget).

Høring:

Stiplanen, hvor alle projekter er beskrevet, var i høring inden vedtagelsen. De enkelte projekter er drøftet med følgegrupperne og politiet.

Behandlingsplan:
Teknisk udvalg - 28. september 2015
Miljø- og energiudvalget - 7. oktober 2015

Teknisk Udvalg - 28. september 2015
Udvalget godkendte projektforslagene med mindre justeringer.

Fraværende:
Flemming Worsøe
Ove Andersen

Miljø- og Energiudvalget - 7. oktober 2015
Udvalget godkendte projektforslagene.

Beslutning:

Udvalget godkendte projektforslagene.
122. Evaluering af tilskudspulje til private natur- og friluftsprojekter
Sagsnr.: 2015-009180
Sagsbehandler: Betinna Grønkjær-Petersen

Præsentation:

Fra 2013 til 2015 har kommunen afprøvet en tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter, som borgere, organisationer og foreninger i Middelfart Kommune kunne søge. Formålet med prøveperioden var at igangsætte flere projekter, der ville fremme naturen og friluftslivet.

Forvaltningen har samlet erfaringerne sammen fra tilskudspuljens prøveperiode på 3 år.

Forvaltningen foreslår:

 • At puljen fortsættes i yderligere 3 år, hvorefter den evalueres igen. Det foreslås, at der afsættes 150.000 fra den eksisterende anlægspulje til fordeling over de tre år.

Sagsbeskrivelse:

Tilskudspuljen er oprettet med et beløb fra anlægspuljen på 150.000 kr. til rådighed over en 3-årig periode. Ansøgerne dækker halvdelen af udgiften til projektet, og kommunen dækker resten. 
Ansøgningsfristen har været i april hvert år, og som hovedregel skulle projekterne færdiggøres samme år. Til hver ansøgningsrunde er der blevet udarbejdet ansøgningsvejledning. Ud fra den er projekterne blevet vurderet og prioriteret.
I alt er der indkommet 13 ansøgninger over de tre år. Heraf er der givet tilsagn til 8 projekter, hvor 4 bidrager til mere friluftsliv og formidling, 3 har naturpleje som formål og 1 er etablering af ny natur. De 8 projekter, der har modtaget tilskud, er følgende:
 • Konvertering af landbrug til natur ved Båring (2013).
 • Støtte til frivilligt kogræsserlaug, med henblik på fortsat afgræsning af naturareal ved Røjle i Natura2000 område (2013).
 • Etablering af 1 shelter og 2 plakatskabe til kort ved Holmeskoven, Gelsted (2014).
 • Vandløbsforbedring i Viby å ved Nørre Aaby (2014).
 • Etablering af undervandsstier ved Hindsgavlhalvøen (2014).
 • Hegning af beskyttet eng med henblik på fortsat afgræsning (2015).
 • Udvidelse af sø i Nørre Aaby (2015).
 • Etablering af stier i Vestermose Skov, Ejby (2015).
Erfaringerne med tilskudspuljen viser, at der er adskillelige fordele ved puljen. Der er opnået mere natur og flere friluftsmuligheder gennem projekter, der måske ikke ellers var blevet realiseret. Da ansøgeren dækker halvdelen af udgifterne til projektet, kan der desuden fås mere natur og friluftsliv for de midler, der er til rådighed. Samtidig er projekterne lokalt forankret, når det er borgerne selv, der står for projekterne.  

En tilskudspulje giver mulighed for at fastsætte nogle velovervejede retningslinjer for, hvilke projekter kommunen ønsker at støtte. Det bliver dermed ikke en tilfældighed, hvilke projekter der opnår støtte. Ved at definere nogle ansøgningskriterier sker der desuden en ligestilling af projekterne i forhold til fordeling af de ressourcer, der er til rådighed i puljen. Mange af ansøgningerne har været gode projekter, der har bidraget til mere natur og friluftsliv. Forvaltningen håber dog, at der med et øget kendskab til puljen også vil ses en stigning i antallet af ansøgninger med et naturforbedrende indhold.

Tilskudspuljen har været præget af en opstart, hvor der ikke er kommet så mange ansøgninger som ønsket. Både i 2013 og 2015 er der indkommet 5 ansøgninger og i 2014 kom der 3 ansøgninger. Årsagen formodes at være et lavt kendskab til tilskudsordningen. Det er erfaringen fra Fredericia Kommune, at ordningen tager tid at få udbredt, da den skal udbredes på flere måder end via annoncering, for at borgerne bliver opmærksomme på, at den eksisterer.  Det kan der evt. arbejdes med, såfremt puljen fortsættes, hvilket Fredericia Kommune har gode erfaringer med.

Forvaltningsmæssigt bruges der i opstartsfasen noget tid på at styre puljen og koordinere projekterne. Dette bliver mindre, idet der løbende opnås en erfaring og rutine i håndtering af puljen. Det er desuden kun i opstartsfasen af puljen, at der bruges tid på at definere retningslinjer, vejledning mm. Materialet skal fremadrettet kun tilrettes. Samtidig sparer forvaltningen tid på henvendelser i løbet af året, da borgere kan henvises til puljen, hvilket der er kommet positive tilbagemeldinger på.  Tilskudspuljen er derfor af flere årsager et godt supplement til kommunens egne projekter. Der bruges dog stadig timer på puljen, hvor timerne og midlerne sammen kunne være brugt på måske mere målrettede tiltag og større projekter, hvilket også skal tages med i betragtning. Samlet set er tilskudspuljen dog i sin helhed et godt koncept, der bringer mange fordele med sig.

Nedenfor fremgår et estimat af timer, som forvaltningen har anvendt på tilskudsordningen fra etablering og frem til nu.  Forvaltningen er fortsat i gang med projekterne fra 2015, og et enkelt fra 2014, der er forsinket. De sidste aktiviteter for 2015 i tidsskemaet er derfor estimater, hvor der er indsat 20 timer til dialog og 10 timer til kontrol og udbetaling.


Aktiviteter forbundet med tilskudspuljen

2013
(5 stk.)

2014
(3 stk.)

2015
(5 stk.)

Forberedelse, vejledning og ansøgningsskema

 40

22

22

Behandling og udvælgelse af ansøgninger

 34

24

29

Tilsagn og løbende dialog

 25

20

20

Kontrol og udbetaling

 10

1010
Timer i alt 1097681

Fortsættes tilskudspuljen vil det samlet set betyde:
 • Flere lokale projekter med lokalt engagement og forankring, der ellers ikke var blevet realiseret.
 • Mere og bedre natur og friluftsliv til glæde for borgere og turister.
 • Lettere og bedre prioritering af projekter.
 • En forvaltningsmæssig lettere og mere positiv håndtering af borgeres henvendelser med ideer og ønsker
 • Mere natur og friluftsliv for pengene, idet omkostningerne deles med ansøgeren. 

Økonomi:

Forvaltningen foreslår, at der over en 3-årig periode afsættes 150.000 kr. på anlægsbudgettet til tilskudspuljen til private natur- og friluftsprojekter. Puljen vil dermed årligt være på 50.000 kr.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling med den ændring, at det årlige beløb hæves til 100.000 kr.
123. Orientering om indsatsen mod kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter
Sagsnr.: 2015-004829
Sagsbehandler: Kim Bagge Pedersen

Præsentation:

Miljø- og energiudvalget har i 2014 vedtaget at igangsætte en ekstraordinær indsats mod invasive planter i 2015. På baggrund af dette har forvaltningen i 2015 gennemført en række tiltag, som i høj grad er rettet mod bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Det har betydet en omfattende kortlægning af kæmpe-bjørneklos udbredelse i Middelfart Kommune, som kan benyttes til at sikre en mere effektiv bekæmpelsesindsats.

I denne sag gives en status. Beslutningssag om fremtidig indsats følger på et senere møde.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

Invasive arter som kæmpe-bjørneklo er et voksende problem i Danmark, da de fortrænger og forringer meget af den danske natur. Desuden er nogle af arterne giftige for mennesker, f.eks. kæmpe-bjørneklo. Vedlagt sagen er et faktaark med en kort beskrivelse af udvalgte invasive arter.

Kortlægning
Til og med 2014 har forvaltningen registreret kæmpe-bjørneklo ud fra borgernes og entreprenørafdelingens indberetninger. Der har været registreret i omegnen af 100-150 bestande i administrationens kortsystem fra 2007-2014. På private arealer hvor der blev fundet nye forekomster af kæmpe-bjørneklo, blev der sendt et brev til lodsejeren med en opfordring til at bekæmpe planterne. 

Kortlægningen i 2015 har først rettet sig mod at gennemgå og opdatere tidligere registreringer af kæmpe-bjørneklo. Herefter er vandløb og udvalgte naturområder gennemgået. Indtil medio septembe er der fundet 847 bestande med kæmpe-bjørneklo, og tallet kan nå at stige, idet kortlægningen fortsættes til medio oktober. Vedlagt som bilag er kortlægningen af kæmpe-bjørneklo. Det er primært langs vandløb i den østlige del af kommunen, at kæmpe-bjørneklo har indfundet sig. De findes dog spredt i resten af kommunen også. 

I nedenstående skema er bestandene af kæmpe-bjørneklo, optalt indtil medio september, delt op efter størrelse, og om de står på kommunal jord eller privat jord. 
Antal planter i bestanden

1-9

10-24

25-49

50-99

100+

Bestande i alt

Antal bestande på offentlige arealer

31

6

8

6

5

56

Antal bestande på private arealer

347

176

87

80

101

791

Bestande på kommunale og private arealer tilsammen

378

182

95

86

106

847


Ud over kæmpe-bjørneklo har forvaltningen kortlagt japansk pileurt og kæmpepileurt på kommunale og private arealer. Herudover er der lavet nogle mere brede udpegninger af, hvor der findes rynket rose, gyvel og rød hestehov. Det er særligt langs strandene, at der er massive forekomster af rynket rose, men den findes også i talrige bestande i resten af kommunen. Gyvel og rød hestehov har også spredt sig over store arealer i hele kommunen.  

Kommunikation
Middelfart Kommune har i forsommeren lanceret en ny app 'Middelfart Borgertip', hvor borgere blandt andet kan indberette forekomster af kæmpe-bjørneklo. Her har kommunen i år fået ca. 40 indberetninger om bjørneklo via appen. Herudover har forvaltningen modtaget omkring 25 henvendelser fra borgere med indberetninger eller spørgsmål og bemærkninger til de udsendte breve.

Forvaltningen har fra foråret 2015 orienteret borgere om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo ved udsendelse af breve til samtlige lodsejere med kæmpe-bjørneklo på deres arealer. Herudover er der indrykket annoncer i ugeavisen med en opfordring til lodsejerne om bekæmpelse af planterne og indberetning af nye bestande. Forvaltningen har også fået en artikel i avisen om appen og haft nyheder på hjemmesider og på facebook om indberetning og bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Den mere omfattende kommunikation er med til at gøre borgere opmærksomme på problemet, så flere og flere lodsejere begynder at få bekæmpet planterne. Indtil nu er der blevet udsendt 182 breve i år som orienterer om de 791 registrerede bestande på private arealer. Mange af bestandene ligger på arealer ejet af samme lodsejer. 

Bekæmpelse på kommunale arealer
På Middelfart Kommunes egne arealer er kæmpe-bjørneklo blevet bekæmpet de sidste mange år, hvilket også er gjort i år. Entreprenørafdelingen og Natur- og miljøafdelingen har i år fået et nyt digitalt kortsystem til kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter, som gør det muligt at have et fælles og konstant opdateret overblik over registreringerne og opgaverne. Det vil dog kræve en længere indfasning, for at det kommer til at fungere optimalt. Bekæmpelsen skal så vidt muligt foregå ved opgravning eller rodstikning af planterne. Ved større bestande anvendes punktsprøjtning med pesticider i håndholdt sprøjte. 

Forvaltningen har gennem flere år også bekæmpet andre invasive arter end kæmpe-bjørneklo. Forekomster af kæmpe-pileurt og japansk pileurt bekæmpes på kommunens arealer. Rynket rose bekæmpes på få udvalgte lokaliteter med højt publikumstryk, bl.a. ved Vasnæs Batteri på Hindsgavl og ved Strib Nordstrand. Desuden bekæmpes gyvel på fredningen Springbakken. Bekæmpelserne er også foretaget i år og fortsættes fremadrettet.

Forvaltningen har været i dialog med Affald og Genbrug samt Middelfart Spildevand for at sikre, at der sker en effektiv bekæmpelse på arealerne.

Økonomi:

Økonomien beskrives i forbindelse med en kommende beslutningssag.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

124. Etablering af nedgravede affaldsløsninger i Middelfart gl. bydel/centrum
Sagsnr.: 2015-010193
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

I forbindelse med vedtagelsen af 14 dages tømning og skelordning, blev det besluttet, at der skal findes alternative affaldsløsninger for de hustande - især i den gamle bydel i Middelfart, hvor der er så lidt plads, at borgerne enten ikke kan transportere en container igennem huset eller ikke har plads i baghaverne.

Det foreslås, at der i disse områder arbejdes på en løsning med etablering af nedgravede affaldsbeholdere (fællesløsninger) på centrale steder på offentlige arealer.

I forbindelse med Klimabyprojektet skal gaderne i projektområdet graves op. Nedgravning af affaldsbeholdere kan koordineres med Klimabyprojektet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der arbejdes videre på et forslag om nedgravede affaldsløsninger (fællesløsninger) med henblik på, at der kan træffes beslutning på møde i Miljø- og Energiudvalget i november og på Byrådets møde i december 2015.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af 14 dages tømning og skelordning, blev det besluttet, at der skulle findes alternative affaldsløsninger for de hustande - især i de ældre bydele, hvor der er problemer med plads til opbevaring og håndtering af en 240 l container.
Forvaltningen foreslår, at der i disse områder etableres nedgravede affaldsbeholdere. Herved skal borgerne ikke håndtere deres affald gennem boligen på tømmedagen og problemer med pladsmangel til affaldsbeholder undgås. Denne løsning er praktiseret i flere byer i Danmark, f.eks. Århus, Odense, Randers og Faaborg.

Foruden nedgravede beholdere til dagrenovation etableres der på nogle centrale steder nedgravede affaldsbeholdere til genanvendeligt affald som fx papir, pap, metal, glas, og plast. Det vurderes, at en lidt længere gå-afstand med det genanvendelige affald vil være acceptabel.

På baggrund af erfaringer fra andre byer tilstræbes en maksimal gå-afstand på ca. 50-60 meter, afhængigt af mulighederne for nedgravning, således at der er ca. 100-120 meter mellem beholderne, målt som "gå-afstand". Ved dimensioneringen af beholdere til dagrenovation, vægtes afstandskravet højere end hensynet til at beholderne skal kunne fyldes på 14 dage. Borgere, som er visiteret, vil kunne få hjælp til at bringe affaldsposen til en af de nedgravede affaldsbeholdere.

Der er mange hensyn at tage ved placering af de nedgravede beholdere:

 • For at minimere støj- og lugtgener bør afstand til de nærmeste boliger prioriteres. 
 • For at minimere fejlsortering har andre kommuner placeret en beholder til dagrenovation ved siden af beholderne til genanvendelige materialer.
 • Af hensyn til driftøkonomi og miljø bør beholderne placeres, så det er muligt at tømme flere beholdere ad gangen og komme hurtigt til og fra området. 
 • Udgiften til etablering af beholderne påvirkes desuden af arealets beskaffenhed mht. belægning, forsyningsledninger/kabler og nærliggende bygninger. 

Der vil være tilslutningspligt til fællesløsningerne for de berørte ejendomme. Bestemmelser om etablering af fællesløsninger er beskrevet i det nye affaldsregulativ for husholdninger, der er i høring p.t.

Det har kunnet konstateres, at mange husstande i forbindelse med indførelsen af papirbeholderen har valgt at lade den stå permanent på fortov - også ud over tømmedagen. Dette er ikke tilladt i henhold til vejloven, idet beholderne kan være til gene for forbipasserende. Dette er set i andre byer, hvor man i stedet har valgt at indføre nedgravede fælles affaldsløsninger (bl.a. i Odense og Faaborg).

Der bør ikke gives tilladelse i henhold til vejloven til permanent anbringelse af affaldsbeholdere på offentlig fortov, dette både af hensyn til forbipasserende på de smalle fortove i især den gamle bydel i Middelfart, men også af hensyn til æstetikken i byen. Det pynter ikke i bybilledet med affaldsbeholdere fast stående på fortovet.

Der er en oplagt mulighed for at koordinere nedgravning af affaldsbeholdere med Klimabyprojektet i løbet af 2016, hvor der i en stor del af gaderne i området alligevel skal foretages gravearbejde. Herved berøres beboere i området mindst muligt, idet gravearbejdet kan udføres samtidigt.

Der er allerede ved at blive etableret nedgravede affaldsløsninger på privat grund i kommunen, idet Melfar Parken i forbindelse med deres renovering har ønsket dette. Derudover er det tanken at der skal etableres nedgravede affaldsløsninger i forbindelse med rådhusbyggeriet.

Økonomi:

Det forventes, at udgiften pr. husstand vil blive den samme som ved tømning med almindelige renovationsbiler/spande. Det vurderes, at ved etablering af 10-12 nedgravede beholdere vil der kunne laves en hensigtsmæssig tømningsrute.

Høring:

Sagen høres i Ældrerådet og Handicaprådet, som inviteres til et orientererende møde. Desuden høres relevante beboerforeninger.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 7. oktober 2015
Økonomiudvalget - 26. oktober 2015
Byrådet - 2. november 2015

Miljø- og Energiudvalget - 7. oktober 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
125. Tillæg til kommuneplan 2013 - udpegning af biogasinteresseområder og interesseområder for store husdyrbrug
Sagsnr.: 2012-012036
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Forslag til tillæg til kommuneplan 2013 vedrørende udpegning af biogasinteresseområder og interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug for Middelfart Kommune fremsendes til behandling med henblik på, at forslaget kan offentliggøres i høring i perioden den 8. oktober til 3. december 2015.

Forvaltningen foreslår:

At forslag til tillæg til kommuneplan 2013 vedrørende udpegning af biogasinteresseområder og interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug vedtages og sendes i offentlig høring i perioden 5. november 2015 til 4. januar 2016.
At forvaltningen svarer på bemærkninger modtaget i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag (for-offentlig høring) som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse:

I følge planloven skal kommunerne udpege biogasinteresseområder og interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug i kommuneplanen. Middelfart Kommune havde i forslag til kommuneplan 2013-2025 udpeget et biogasinteresseområde ved motorvejsafkørslen ved Ejby. Naturstyrelsen underkendte den foreslåede placering af biogasinteresseområdet, da det ikke var endeligt kortlagt, om området var nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Kommunerne må ikke placere biogasinteresseområder indenfor NFI. Kortlægningen er nu gennemført, og kommunen kan udpege biogasinteresseområder.

Biogasinteresseområde
Biogasinteresseområder er områder, hvor kommunen har foretaget en forhåndsvurdering af, at der kan placeres et biogasanlæg indenfor det pågældende område. Udpegningen skal sikre en hurtigere proces frem mod miljøgodkendelse af et biogasanlæg, end hvis et anlæg ønskes opført på en ikke udpeget lokalitet. Forvaltningen foreslår, at der udpeges et område nord for Nørre Aaby på ca. 50 ha.

Udpegning af biogasinteresseområder sker under hensyntagen til:

• Vejadgang – nærhed til overordnet vej og naturlige adgangsveje udenom byer og større landsbyer.
• Afsætning af gas – nærhed til naturgasnet og/eller fjernvarmeværk.
• Naboer – afstand til nabobeboelser.
• Landskab – ikke indenfor kystnærhedszonen, værdifulde landskaber eller geologiske beskyttelsesområder.
• Byudvikling – ikke indenfor perspektivområder for byudvikling.
• Naturbeskyttelse – ikke indenfor Natura 2000 område.
• Grundvand – ikke indenfor NFI. Ok indenfor OSD, men kræver særlig redegørelse.

Interesseområde til lokalisering af store husdyrbrug
Interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug er områder, hvor kommunen har foretaget en forhåndsvurdering af, at der kan placeres husdyrbrug med 500 dyreenheder eller mere, herunder jordløse brug.

I praksis skal et område til placering af store husdyrbrug kunne rumme flere store husdyrbrug med mulighed for senere udvidelse. Kommunen har derfor undersøgt, hvor der i henhold til den øvrige lovgivning på området (husdyrgodkendelsesloven) kan etableres husdyrbrug med 1.000 dyrenheder. Undersøgelsen viser, at der med den nuværende teknologi til begrænsning af lugtgener og udledning af ammoniak fra produktionen kun er få og mindre områder, hvor en slagtesvineproduktion på 1.000 dyreenheder kan placeres. Når der, som det er hensigten med udpegningen, skal være mulighed for at placere flere store husdyrbrug indenfor interesseområdet, er det i praksis og med den nuværende teknologi ikke muligt at udpege et område i kommunen.

Betydning af udpegningerne
Udpegningerne betyder ikke, at der ikke vil kunne etableres biogasanlæg eller store husdyrbrug på andre lokaliteter. Der er tale om positive udpegninger. Udpegning af biogasinteresseområder og interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug sker i form af kommuneplantillæg.

Kommunen har i foråret 2015 gennemført en foroffentlighedsfase, som blev annonceret bredt. Der var i det udsendte materiale - til inspiration - vist flere mulige placeringer af biogasinteresseområder. Kommunen har modtaget 11 høringssvar vedrørende biogasinteresseområder og 1 høringssvar vedrørende udpegning af interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug. Høringssvarene er indgået i udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg.

Forventet tidsplan:
- Offentlig høring af kommuneplantillægget fra 5. november 2015 til 4. januar 2016 (8 uger)
- Opsamling på den offentlige høring fra 4. til 25. januar 2016
- Politisk vedtagelse i februar/marts 2016.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Høring af Ældrerådet og Handicaprådet sker i offentlighedsfasen.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 7. oktober 2015
Økonomiudvalget - 26. oktober 2015
Byrådet - 2. november 2015

Miljø- og Energiudvalget - 7. oktober 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

126. Shelters på Hindsgavl-halvøen
Sagsnr.: 2012-002937
Sagsbehandler: Merete Nørgaard

Præsentation:

I foråret blev der atableret en shelterplads med 2 stk. shelters på areal ved Søbadet på Hindsgavl-halvøen. Der er efterfølgende kommet en del forespørgsler fra skoler, der ønsker at opsætte telte på shelterpladsen, da der maximalt er plads til 16 personer i de 2 shelters.

Forvaltningen foreslår:

 • At der opstilles yderligere 2 shelters på shelterpladsen.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Naturbeskyttelsesloven er det ikke tilladt at overnatte i telte i offentlige skove. Det betyder, at skoleklasser ikke kan anvende pladsen til overnatning.

Ved etablering af yderligere 2 shelters på pladsen vil det være muligt for kommunens skoleklasser at overnatte i det fri. Arealet vil kunne anvendes til lejrskole. Det vil også gøre det muligt for skoler udefra, at tage på lejrskole i Middelfart. 

Da pladsen ligger indenfor kystbeskyttelseslinjen skal Naturstyrelsen give tilladelse til etablering af yderligere 2 shelters. Ved telefonisk henvendelse oplyser Naturstyrelsen, at de med stor sandsynlighed vil give dispensation til yderligere 2 shelters, da området ved Søbadet allerede anvendes til forskellige rekreative formål. 

Naturstyrelsen har som noget nyt lanceret pladser for fri teltning i deres skovområder. Såfremt vi ønsker sådan en plads skal der også søges dispensation. På en shelterplads er det dog nemmere at styre de besøgende både med hensyn til antallet og arealet der benyttes.

Økonomi:

Køb og opsætning af 2 shelters koster 66.000,- kr. excl. moms. Pengene tages fra anlægspuljen til natur- og energiprojekter.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.
127. Halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 for Miljø og Energiudvalget
Sagsnr.: 2015-007538
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning for Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • at halvårsregnskabet / 3. budgetopfølgning tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et kombineret halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 for Miljø- og Energiudvalgets område. Forvaltningen udarbejder og aflægger budgetopfølgningen pr. 30. juni som en del af kommunens halvårsregnskab som beskrevet i Budgetopfølgningsplanen for 2015.

Ved halvårsregnskabet forholder Miljø- og Energiudvalget sig til forbruget på driften pr. 30. juni 2015. Halvårsregnskabet viser et lavt forbrug på Natur- og Miljøområdet. Forbruget kan forklares med, at hovedparten af regningerne for udført arbejde modtages i slutningen af året. 

Ved budgetopfølgningen forholder Miljø- og Energiudvalget sig til årets forventede samlede resulat. Forvaltningen forventer ved 3. budgetopfølgning, at forbruget på driften i 2015 holdes indenfor rammen af det korrigerede budget inkl. over/underskud.

Halvårsregnskabet / 3. budgetopfølgning indgår i det samlede halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi:

Resultatet af halvårsregnskabet / 3. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat. 

I forbindelse med det samlede halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning for Middelfart Kommune, forventes Miljø- og Energiudvalget at få en tillægsbevilling til driften i 2015 på 0,094 mio. kr. finansieret af kassen, som følge af årets Lov- og cirkulæreprogram.

Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud til kommunerne. Bloktilskudet justeres svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét. Justeringerne beskrives i det kommunale Lov- og cirkulæreprogram. I forbindelse med årets Lov- og cirkulæreprogram tilføres Middelfart Kommune, og dermed kassen, 0,094 mio. kr. i 2015, som følge af regelændringer på Miljø- og Energiudvalgets område. Tillægsbevillingen påvirker derfor ikke kommunens samlede økonomi. Beløbet vedr. primært kompensation for gennemførelse af første generation vandplaner samt regelforenkling 2013-2015. Desuden er der kompensation for vejledning om risikostyringsplaner, kvalitetssikring af kortgrundlag til randzoner, ændring af randzonelov samt tilbageførsel af midler vedr. krydsoverenstemmelseskontrollen som er overgået til NaturErhvervstyrelsen.                                                        

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER