Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 12. august 2015

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
12. august 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Agnete Damkjær
Peter Storm
Kaj Piilgaard Nielsen
Fraværende:
Paw Nielsen

ÅBNE SAGER

113. Ansøgning om etablering af sø på Æblegyden 1, 5592 Ejby, matr. nr. 6t Bubbel By, Indslev
Sagsnr.: 2015-006993
Sagsbehandler: Betinna Grønkjær-Petersen

Præsentation:

Ansøger ønsker at etablere en sø på 2000 m2 på sin ejendom Æblegyden 1, Indslev. Formålet er at skabe et rekreativt areal, som lokalområdet kan benytte sig af. Derfor ønsker ansøger også at opsætte rekreative faciliteter. Ansøger har søgt om midler fra Middelfart Kommunes tilskudspulje til private natur- og friluftsprojekter 2015. Udvalget har sat ansøgningen i bero, indtil der er taget stilling til, om der kan gives landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur.


Forvaltningen foreslår:

At udvalget giver afslag på ansøgningen om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af en sø på 2000 m2 og opsætning af rekreative faciliteter på en beskyttet eng.

At der ikke gives tilskud fra puljen til projektet, da det kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Sagsbeskrivelse:

En sø vil blive omdrejningspunkt i et nyt rekreativt område, som lokalområdets beboere og institutioner kan få glæde af. Ansøger vil opsætte et par bordbænkesæt, bænke samt et primitivt bålsted ved søen for at skabe et rekreativt opholdsareal. Et nyt rekreativt område med en sø skal ifølge ansøger være med til at vedligeholde og styrke lokalsamfundet og gøre nærområdet mere attraktivt.

Engen afgræsses i dag af heste eller kreaturer alt efter, hvilke dyr der er til rådighed. Herudover slås vegetationen 1-2 gange årligt for at fjerne uønsket opvækst. Etableres en sø på arealet, vil hovedparten af engarealet fortsat blive græsset. Der vil blive slået en sti ned til søen og rundt om denne samt etableret et opholdsareal. Dette vil være uden for hegningen, så besøgende kan opholde sig på arealet uden at skulle ind i en hegning til dyrene.

Søen ønskes etableret i midten af engen i en lavning, der er meget fugtig i perioder af året. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag. Søen vil blive udformet efter anbefalinger på Middelfart Kommunes hjemmeside med svagt skrånende sider og forskellige dybder af hensyn til dyreliv. Den opgravede jord vil ansøger sprede ud på sine nærliggende marker.

Forvaltningen har besigtiget engen, hvor søen ønskes etableret. Området fremstår som fersk eng i mosaik med lidt højere liggende partier imellem. Engen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttelseslovens § 3 er en forbudsbestemmelse, som indebærer, at tilstanden af den beskyttede natur ikke må ændres. Natur- og Miljøklagenævnet har lagt en restriktiv praksis på lovområdet. Der skal foreligge særlige omstændigheder for at en dispensation fra lovens § 3 kan gives, f.eks. naturforbedring og samfundsmæssige interesser. Praksis er, at erstatning af en beskyttet naturtype med en anden beskyttet naturtype ikke sædvanligvis kan medføre dispensation. Der kan dog i særlige tilfælde gives en dispensation, hvis det samlet set vurderes at være af naturforbedrende karakter.

På grund af søens placering på en beskyttet eng, kan forvaltningen ikke se en særlig begrundelse for at meddele den fornødne dispensation. Det vil være i strid med den nuværende restriktive praksis, som Natur- og Miljøklagenævnet har fastsat. En dispensation i dette tilfælde kan skabe en uheldig præcedens og åbne op for flere sager om etablering af søer i andre beskyttede naturområder. Ydermere kan den ændrede brug af arealet muligvis påvirke naturtypen negativt. Både ved menneskers slitage på arealet samt frahegningen af et mindre område, der ikke vil blive afgræsset.

Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte sø med tilhørende rekreative faciliteter vil være et positivt bidrag til området, ud fra et rent rekreativt synspunkt.

Økonomi:

Der er i 2015 afsat 50.000 kr. i puljen til private natur- og friluftsprojekter. Der blev heraf på mødet i juni bevilget tilskud til projekter for 32.500 kr. fra tilskudspuljen. Ansøger har søgt om 23.000 kr. til projektet.

Høring:

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

114. Vandplanindsats - Etablering af fiske- og faunapassage ved Fyllested Mølle
Sagsnr.: 2013-000059
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

Vandplan 2009 – 2015 indebærer, at der skal skabes fri fiske- og faunapassage ved opstemningen i Storå ved Fyllested Mølle (ODE-1217). Udmøntningen af vandplanens indsatser er pålagt kommunerne. Med henblik på at sikre den frie passage har Middelfart Kommune udarbejdet et projekt for etablering af et stryg i Storå ved stemmeværket ved Fyllested Mølle.

Forvaltningen foreslår:

At der meddeles tilladelse i overensstemmelse med vedlagte udkast til afgørelse.
At der indledes en proces med henblik på ekspropriation af ejerens ret til indvinding af vand fra Storå og ret til opstemning af vandet i Storå samt ekspropriation af rådighedsindskrænkningerne i forbindelse med det nye omløb.

Sagsbeskrivelse:

Opstemningen ved Fyllested Mølle har en faldhøjde på ca. 2,7 m og er beliggende 6,8 km fra havet. Opstemningen er etableret som en dæmning over ådalen lige nord for kirken. Dæmningen er forsynet med et stemmeværk, der er placeret under broen for Kirkevej over Storå. Oplandet til opstemningen er på ca. 130 km2, svarende til 1/20 af Fyns areal. Fri passage ved opstemningen vil give adgang for vandrefisk til mere end 100 km vandløb. Projektet indgår også i en større sammenhæng med erhvervsfremmeprojektet til styrkelse af fiskebestandene i de fynske vande – Havørred Fyn.

Opstemningen ved Fyllested Mølle er oprindeligt etableret med henblik på drift af en kornmølle under hovedgården Kærsgård. Senere har vandkraften været udnyttet til elproduktion med 2 turbiner. Elproduktionen er ophørt i 2003.

Projektet indebærer, at der ikke længere kan indvindes vand til turbinedrift fra Storå, og at vandet i Storå ikke længere kan opstemmes ved stemmeværket ved Kirkevej. Derfor skal disse 2 rettigheder for ejeren eksproprieres. Afløb fra søerne ved avlsgården og dræn fra området øst for engen langs Storå sikres afløb til mølledammen, hvor det kan opstemmes og sikre vandspejl i mølledammen. Fra mølledammen kan vandet ledes over stemmeværket.  

Projektet udføres på matr. nre. 1bd og 1bb begge Kærsgård Hgd., Brenderup tilhørende Henri Hage og Christoffer Hage, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup, samt på Middelfart Kommunes vejareal. Der er afholdt flere møder med lodsejerne, hvor projektet er drøftet. Det har ikke været muligt at nå til enighed med lodsejerne om projektet og erstatningen for dette.

Projektet blev sendt til udtalelse ved lodsejerne den 28. januar 2015 og har ligeledes været offentliggjort i tidsrummet fra den 28. januar 2015 til den 25. marts 2015. Der har i dette tidsrum været mulighed for offentligheden at komme med bemærkninger til projektet. Bemærkningerne til projektet fremgår af udkastet til afgørelse.

Økonomi:

Udgifterne til projektets gennemførelse afholdes af midler fra NaturErhvervstyrelsen og fra Naturstyrelsen til vandplanindsatsen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da det ikke er relevant.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Økonomiudvalget - 31. august 2015
Byrådet - 7. september 2015

Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

115. EU LIFE Nature-ansøgning, projekt om kystfugle
Sagsnr.: 2014-004326
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

Middelfart Kommune har taget initiativ til et projekt, der skal forbedre kystfuglenes leveforhold i Natura 2000-områder omkring Fyn, ned gennem Lillebælt og til det nordlige Tyskland. Projektet skal medvirke til at sikre implementering af Natura 2000-handleplanen for Lillebælt, og derved medvirke til målopfyldelsen af bl.a. Natura 2000-planen for Lillebælt.

Projektet forventes medfinansieret af EU´s LIFE Nature-støtteordning.

.

Forvaltningen foreslår:

At Udvalget beslutter, at ansøgningen kan sendes til EU, senest d. 7. oktober 2015.

Sagsbeskrivelse:

Projektet omfatter 5 Natura 2000-områder omkring Fyn og ned gennem Lillebælt til Flensborg Fjord og farvandet omkring Als og der er p.t. 8 partnere i projektet:
Middelfart, Assens, Nordfyn, Odense, Kolding og Sønderborg kommuner, Kystdirektoratet samt Fugleværnsfonden. Der afventes afklaring på om Naturstyrelsen vil deltage med et projekt på Vigelsø i Odense Fjord. 

Partnerne har sideløbende med udarbejdelsen af ansøgningen til EU været i dialog med de relevante lodsejere inden for projektområdet, og det forventes, at projektet kan gennemføres på baggrund af frivillige aftaler med lodsejerne, som vil modtage kompensation for de rådighedsindskrænkelser, som projektet medfører. Egentlige aftaler med lodsejerne gennemføres i løbet af projektperioden, som er juli 2016 til juli 2022.

Projektet vil medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for 18 fuglearter (heraf er 12 på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Lillebælt) og 7 habitatnaturtyper (alle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Lillebælt), og dermed bidrage til opfyldelse af Natura 2000-planernes målsætninger.

De forvaltningsmæssige tiltag, som vil blive gennemført i projektet omfatter bl.a.:
  • rydninger af uønsket vegetation
  • græsningsfaciliteter, hegning, læskure og indkøb af dyr
  • regulering af prædatorer som ræv og mink
  • naturgenopretning, herunder udvidelse af naturområder
  • retablering af yngleøer og fourageringssteder på lavt vand

Disse aktioner gennemføres alle inden for projektområderne i Middelfart Kommune.

Forvaltningen har som projektleder påtaget sig at udarbejde ansøgningen til EU med hjælp fra en konsulent med erfaring med LIFE-projekter samt en konsulent med fuglefaglig viden.


Økonomi:

Budgettet justeres løbende, men det vil være omkring 50 mio.kr., hvoraf Middelfart Kommunes del vil udgøre ca. 18 mio.kr.

Såfremt der opnås støtte fra EU, vil denne udgøre 60 % af det samlede beløb.

De kommunale partnere er blevet enige om en ramme for timeforbrug til fundraising af de resterende 40 %. Middelfart Kommune vil som projektleder søge finansiering via fonde på projektets vegne (Fugleværnsfonden søger til egen del selv).

Med en projektperiode på 6 år, vil egenfinansieringen maksimalt blive på 1,2 mio kr. pr. år. Det vurderes at være realistisk at kunne finde medfinansiering fra fonde, som kan nedsætte dette beløb væsentligt. For Middelfarts del vil en eventuel restfinansiering, som ikke kan dækkes af yderligere fundraising, skulle dækkes af anlægsbudgettet.

Derudover kan der blive tale om behov for prioritering af midler til videreførelse af delelementer af projektet, efter dets afslutning i 2022. Det vil eksempelvis være at fortsætte dialogen med lodsejerne for at sikre fortsat drift af områderne, vedligeholdelse af formidlingsmateriale (folder, hjemmeside) og supplerende rydninger af vedopvækst. Opgaven forventes at blive minimal, og kan løses via den almindelige drift, men det er et krav fra EU, at investeringerne, som gøres i projektet, sikres fremover.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.
116. Slagplan for gennemførelse af stiplanens projekter
Sagsnr.: 2015-006545
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet vedtog Stiplanen i april 2015 (se www.middelfart.dk/stiplan). Nu skal Stiplanens projekter gennemføres - de fleste af dem i løbet af de kommende 4 år (2015 - 2018), hvor til der er afsat 20 mio. kr.

Der er lavet en slagplan for gennemførelsen, og denne fremsendes til godkendelse i de to udvalg, hvorunder stiprojekterne hører: Teknisk udvalg og Miljø- og energiudvalget.

Forvaltningen foreslår:

  • at slagplanen med proces og tidsplan godkendes
  • at der udpeges politiske repræsentanter fra de to udvalg til at deltage i følgegrupper

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har lavet en slagplan (vedlagt som bilag) for gennemførelse af stiplanens projekter, der vil medføre en lang række trafikmæssige forbedringer for cyklende samt forbedringer af det rekreative stinet.

Slagplanen beskriver, på hvilken måde opgaven gribes an. Projekterne skal projekteres, evt. udbydes, der skal evt. ske forhandling med lodsejere, og projekterne skal gennemføres og formidles. Undervejs vil der ske involvering af lokaludvalg, borgere, lodsejere og andre. Lokalkendskab og lokale ideer til optimering af projekterne kan på den måde give forvaltningen værdifuldt input om f.eks. lokale forhold, der kan forbedre løsningen i det enkelte projekt. Samtidig vil man lokalt kunne følge med i projektet gennem f.eks. lokaludvalgenes formidling på hjemmesider, facebook m.m.

Særligt de større projekter skal der søges medfinansiering til. Der skal findes en hensigtsmæssig rækkefølge at udføre projekterne i, og i slagplanen beskrives kriterierne herfor.

Følgegruppe
Slagplanen beskriver, hvordan projekterne kan gennemføres i en proces, hvor der for hvert projekt eller gruppe af projekter sker en involvering af relevante parter i en følgegruppe, der følger projektet fra start til slut.

Dialogen i følgegruppen følges af en "politisk proceshjælper", udpeget af og blandt medlemmerne af hhv. Teknisk udvalg og Miljø- og energiudvalgt.

Tidsplan
Med vedtagelsen af Stiplanen vedtog Byrådet, at alle mindre projekter (under 500.000 kr.) udføres i årene 2015 – 2018, og at de større projekter (over 500.000 kr.) udføres i henhold til en besluttet rækkefølge, og i forhold til hvordan det lykkes at opnå ekstern finansiering.

Projekternes gennemførelse skal være effektiv i forhold til at "få mest for pengene". Projekterne samles derfor ud fra en række kriterier i forhold til projektets art, den geografiske placering i kommunen og økonomien i forhold til de afsatte budgetbeløb.

På baggrund heraf er der lavet en projektliste (vedlægges som bilag), der viser hvilke projekter, der søges gennemført det enkelte år. Afhængig af bl.a. hvordan det lykkes at få midler ude fra til projekterne, vil rækkefølgen af projekterne kunne blive justeret løbende.

Jf. projektlisten vil projekternes udførelse fordele sig således i forhold til lokalområder:

2015 - Røjle, Aulby, Vejlby, Kustrup og omegn (RAVKO) og Fjellerup-Harndrup
2016 - Ejby (by), Nørre Aaby, Middelfart og start på Kyststi
2017 - Båring, Fjelsted/Ejby, Gelsted, Kauslunde, Strib og Middelfart
2018 - Middelfart og rekreative forbindelser fortsat

Det bemærkes, at projekterne i 2015 er igangsat og følgegrupper for disse nedsat, med henblik på at nå at udføre dem i indeværende år. Udvalgsformændene for de to udvalg deltog i opstartsmøde med de respektive lokaludvalg i juni, og der er fastlagt 1. møde i følgegrupperne d. 13. august 2015.

Evaluering
Det foreslås at slagplanen inkl. metode for involvering og rækkefølge af projekter evalueres i udvalgene når 2015-projekterne er gennemført.

Økonomi:

Der er afsat ca. 20 mio. kr. til gennemførelse af stiplanens projekter i årene 2015 - 2018. Beløb fordelt på år og udvalg fremgår af slagplanen.

Høring:

Selve stiplanen har været i høring, og man har her kunnet indsende bemærkninger til projekterne i planen. Slagplanen for gennemførelse sendes ikke i høring, men har været drøftet kort med lokaludvalgene.

Behandlingsplan:
Miljø- og energiudvalget - 12. august 2015
Teknisk udvalg - 18. august 2015

Beslutning:

Udvalget godkendte proces og tidsplan. I udgangspunktet deltager udvalgsformanden i følgegrupperne.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

117. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021
Sagsnr.: 2015-002231
Sagsbehandler: Bjarne Simon Rasmussen

Præsentation:

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021.

Tillægget er udarbejdet med henblik på at sikre grundlaget for tiltag til reduktion af overløb af spildevand fra 5 udløb til Viby Å i Nørre Åby. Tiltagene består af en semiseparering (delvis separering af regnvand og spildevand) af 5 områder i Nørre Åby, som på nuværende tidspunkt er fælleskloakeret.

Middelfart Byråd godkendte på mødet den 7. april 2015 forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009 - 2021 for Middelfart Kommune, som efterfølgende har været i offentlig høring i perioden 15. april 2015 til 10. juni 2015.

Forvaltningen foreslår:

At forslag til tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Forslag til tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes gældende Spildevandsplan 2009 - 2021 har været sendt i offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi:

Ledningsanlæg og regnvandsbassiner projekteres og udføres af Middelfart Spildevand A/S og vil ikke have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Økonomiudvalget - 31. august 2015
Byrådet - 7. september 2015

Miljø- og Energiudvalget -12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Paw Nielsen var fraværende.


Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

118. Vedtagelse af vandhandleplan (Vandplan 1)
Sagsnr.: 2014-014865
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

Statens vandplaner for første planperiode 2009-2015 blev vedtaget den 30. oktober 2014. I henhold til miljømålsloven skal kommunalbestyrelsen senest 12 måneder efter offentliggørelsen af vandplanerne vedtage en handleplan for realisering af vandplanens indsatsprogram indenfor kommunens geografiske område i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn.

Handleplanen har været i offentlig høring fra den 12. marts 2015 til den 8. maj 2015. Der er indkommet 2 høringssvar til forslaget til vandhandleplan.

Høringssvarene er behandlet i vedlagte hvidbog. Af hvidbogen fremgår forvaltningens forslag til ændringer i handleplanerne.

Forvaltningen foreslår:

• At Byrådet godkender hvidbogen og dermed vedtager kommunens endelige handleplan for hovedvandopland Lillebælt/Fyn

Sagsbeskrivelse:

EU's vandrammedirektiv er implementeret i Miljømålsloven og staten har i henhold til Miljømålsloven udarbejdet vandplaner for 23 hovedvandoplande. Vandplanerne skal sikre, at alt overfladevand og grundvand har god tilstand i 2015. De statslige planer indeholder mål for de enkelte hovedvandoplande samt et indsatsprogram, som beskriver, hvilken indsats og hvilke virkemidler der skal til for at nå målene.

Statens vandplan for den første af tre planperioder (2009-2015) blev første gang vedtaget den 22. december 2011. Kort efter kommunen i 2012 havde udarbejdet og vedtaget en handleplan til vandplanen, blev vandplanen kendt ugyldig - hvorved de kommunalt udarbejdede handleplaner også blev ugyldige. Statens vandplan blev vedtaget igen den 30. oktober 2014, hvorefter forvaltningen har redigeret den tidligere vedtagne handleplan til at passe på den nye vandplan.

Den kommunale vandhandleplan skal sikre implementering af indsatsprogrammerne i statens planer. Handleplanens mål er derfor fastsat med udgangspunkt i de statslige indsatsprogrammer.

Kommunen har modtaget to høringssvar, som er fra henholdsvis en lodsejer ved et vandløb med en vandløbsindsats og fra Naturstyrelsen.

Høringssvaret fra lodsejeren omhandler en konkret vandløbsindsats og det giver ikke anledning til ændringer i handleplanen, da denne alene er en tidsmæssig prioritering af statens vandplan.

Høringssvaret fra Naturstyrelsen omhandler dels fejlagtig samlet længde af rørlagte vandløb angivet i vandhandleplanen til genåbning i Middelfart Kommune og dels ændringer på spildevandsområdet.

Den samlede længde rørlagte vandløb angivet til genåbning i Middelfart Kommune er ændret flere gange i løbet af vandplansprocessen. Bl.a. er to lange rørføringer ved motorvejen fjernet fra indsatsprogrammet. Forvaltningen har ikke været opmærksom på, at en ikke tilrettet vandløbslængde var angivet i forslaget til vandhandleplan. Dette tal er nu ændret, men indsatsen på vandløbsområdet er ikke ændret i forhold til beskrevet i forslaget til vandhandleplan. 

På spildevandsområdet pointerer Naturstyrelsen, at spildevandsindsatsen overfor regnbetingede udløb og ejendomme i det åbne land, skal være gennemført senest den 30. oktober 2016. Indsatsen med de fire udpegede regnbetingede udløb i Nørre Aaby til Viby Å omfatter semiseparering i Nørre Aaby samt etablering af regnvandsbassiner inden udløb i Viby Å. Dette er meget omfattende og kan blive problematisk at nå indenfor denne tidshorisont. Kommunen og spildevandsselskabet bestræber sig dog på i videst muligt omfang på at gennemføre den i vandplanen fastlagte spildevandsindsats indenfor vandplanens rammer.

Naturstyrelsens bemærkninger har givet anledning til disse småændringer i vandhandleplanen, hvilket er beskrevet i hvidbogen.

For hvert høringssvar er der i hvidbogen lavet et resumé og forslag til svar (forvaltningens bemærkninger) efterfulgt af en indstilling til politisk beslutning om evt. ændring i handleplanen.

Økonomi:

Der er etableret støtteordninger til de enkelte vandløbsindsatser, således at kommunerne kan søge staten om støtte til dels forundersøgelser og dels realisering af de enkelte projekter. Der er udført forundersøgelser på samtlige vandløbsindsatser i kommunen, hvilket er finansieret af staten. Pga. den store forsinkelse af vandplanen er der ikke krav til kommunen om, at alle indsatser er færdigbehandlet inden udgangen af 2015, som det oprindeligt var meningen. Forvaltningen vil i løbet af 2015 ansøge staten om finansiering af vandløbsindsatserne, og endelig realisering afhænger af statsligt tilsagn om finansieringen.

Spildevandsindsatserne finansieres over taksterne.

Høring:

Ingen høring af handicaprådet og ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Økonomiudvalget - 31. august 2015
Byrådet - 7. september 2015

Miljø- og Energiudvalget -12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

2014-014865-45Endelig vandhandleplan.docx
2014-014865-46Hvidbog.docx
119. Nye regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald 2016
Sagsnr.: 2015-008192
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

På Byrådsmøde den 4. maj 2015 blev det vedtaget at indføre 14-dages tømning og afhentning ved skel fra 1. januar 2016.

Dette medfører behov for en ændring af både erhvervs- og husholdningsaffaldsregulativerne hovedsageligt med fokus på dagrenovation og papir (husholdningerne).
Regulativet for husholdningsaffald fra 15. december 2011 og erhvervsaffaldsregulativet fra den 9. maj 2014, skal revideres i forbindelse med ændring af dagrenovationsordningen.

Der er endvidere præciseret nogle formuleringer og lavet enkelte korrekturrettelser i de øvrige afsnit i regulativerne.

Forvaltningen foreslår:

  • At regulativet for husholdningsaffald godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring inden endelig godkendelse i Byrådet.
  • At regulativet for erhvervsaffald godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Der er i forbindelse med den vedtagne 14-dages tømning og skelordning fra 1. januar 2016 lavet rettelser i regulativets § 9 for dagrenovation og § 10 for papir.

Der er i § 9 og 10 beskrevet ny tekst omkring indsamlingsudstyr, så de nedgravede løsninger også er nævnt som muligheder samt ny tekst i § 9.6 om placeringen af beholderen ved skel på tømmedagen.

I § 9.9 er beskrevet, hvordan afhentningen af dagrenovation sker. Her er beskrevet de nye muligheder for tømning af dagrenovation for sommerhusejerne, samt hvilke ekstra ydelser, alle borgere har mulighed for at tilkøbe.

Der er lavet de samme rettelser i § 10 for papirordningen, således at afhentning m.m. stemmer overens for de to ordninger. Der er ikke de samme tilkøbsmuligheder i papirordningen som for dagrenovation.

Der er i § 9.6 henvist til Bilag 1 - Retningslinjer for afhentning af beholdere. Dette bilag viser illustrationer af, hvor beholderen skal stå på tømmedagen. Et forsøg på at omsætte regulativteksten til billeder med lidt tekst - så den gøres mere læsevenlig og forståelig for borgerne.

Der er i regulativet givet mulighed for, at visiterede borgere kan få afhentet deres beholder på standplads uden merbetaling. Oplæg til visitationsordning er udarbejdet sammen med Socialforvaltningen og vedlagt som bilag.

Derudover er der præciseret bestemmelser omkring fælles affaldsløsninger i § 7.4. Dette sker på baggrund af flere henvendelser fra boligforeninger, sommerhusområder samt ejerforeninger, som ønsker at etablere fælles affaldsløsninger for især dagrenovation.

Der er endvidere tilføjet oplysninger i husholdningsregulativets § 21 omkring krav til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, i henhold til affaldsbekendtgørelsens regler. Ordningen er ikke ændret, men reglerne i affaldsbekendtgørelsen er præciseret - herunder brug af Byg og Miljø til anmeldelse samt sorteringskravene til bygge- og anlægsaffald.

I erhvervsaffaldsregulativet er § 10 - ordning for dagrenovationslignende affald opdateret så regler stemmer overens med reglerne i § 9 i husholdningsregulativet.
Endvidere er der rettet sproglige formuleringer i de øvrige afsnit.

Der er tilføjet afsnit i erhvervsaffaldsregulativets § 17 - Ordning for olie- og benzinudskillere, som tidligere er blevet fjernet under henvisning til at der skulle udarbejdes særskilt spildevandsregulativ med disse regler. Det bliver dog ikke tilfældet, hvorfor reglerne genindføres i erhvervsaffaldsregulativet.

Regulativet er udarbejdet i den nationale regulativdatabase - NSTAR, hvor layout m.m. er fastsat fra centralt hold. Teksten fra §1 -6 kan ikke revideres, da den er låst med undtagelse af definitioner i § 3.
Der er i affaldsbekendtgørelsen et krav om en offentlig høring på 4 uger. Forvaltningen vil i den forbindelse sende husholdningsregulativet i særskilt høring til både ældre- og handicaprådet.

Økonomi:

Vedtagelsen af regulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Takster, herunder takster for merydelser som sommertømning og afhentning ved standplads behandles i forbindelse med behandlingen af budget 2016.

Høring:

Regulativ for husholdningsaffald 2016 sendes i høring hos handicaprådet og ældrerådet i forbindelse med den offentlige høring.
Oplæg til visitationsordningen sendes i høring sammen med husholdningsregulativet, som lovet i forbindelse med byrådsvedtagelsen af ændring af renovationsordning for dagrenovation og papir 4. maj 2015.
Høringsperioden forventes at løbe fra den 8. september til den 6. oktober 2015.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Økonomiudvalget - 31. august 2015
Byrådet - 7. september 2015

Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværene.

Beslutning:

Udvalget indstiller foraltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

LUKKEDE SAGER