Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 3. juni 2015

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
3. juni 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Fraværende:
Peter Storm

ÅBNE SAGER

106. Tildeling af tilskud fra ordning til private natur- og friluftsprojekter 2015
Sagsnr.: 2015-003888
Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

Præsentation:

Det har fra februar og frem til den 24. april 2015 været muligt for borgere og foreninger at søge midler fra tilskudspuljen til private natur- og friluftsprojekter 2015, som Miljø- og Energiudvalget har åbnet. Der er indkommet i alt 5 ansøgninger til puljen, og der er overflyttet en ansøgning fra 2013/2014. Der er i alt ansøgt for 152.718 kr. Tilskudspuljen er på 50.000 kroner i 2015.

Forvaltningen foreslår:

Det indstilles, at:

 • Der gives tilskud på 10.000 kr. til hegning af en eng. 
 • Der gives tilskud på 5.500 kr. til at udvide en eksisterende sø i et rekreativt område. 
 • Der gives tilskud på 17.000 kr. til etablering af grusstier i Vestermose Skov fra ordningen samt tilskud på 13.000 kr. til etablering af grusstier fra Miljø- og Energiudvalgets pulje 2014 til rekreative stier, under forudsætning af at projektet gennemføres i tæt dialog med ejeren.    
 • Der afvises 1 ansøgning, der er en overflyttet ansøgning fra 2013/2014.    
 • Behandling af ansøgning om 23.000 til sø og rekreative faciliteter ved Æblegyden udsættes

Sagsbeskrivelse:

Det foreslås, at der bevilges tilskud på 32.500 kr. fra ordningen samt 13.000 kr. fra puljen til rekreative stier, som beskrevet i følgende:

1. Ansøgning til opsætning af hegn
Der er ansøgt om 10.000 kr. til hegning af en eng ved ejendommen Mindevej 12, 5592 Ejby.

Ansøgt beløb: 10.000 kr. til hegnsmaterialer. Lodsejeren bidrager selv med 11.300 kr, der dækker over materialer samt estimeret værdi af egen arbejdskraft til opsætning af hegn.

Formål: Sikre og forbedre naturværdier på ca. 3 hektar privat jord. Området består af en sø på 1 hektar, der omkranses af en eng på 2 hektar. Hele området er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. På arealet findes blandt andet orkideen plettet gøgeurt, og arealet har de senere år været anvendt af havørne til jagtområde. Området fungerer samtidig som spredningskorridor for planter og dyr. Arealets naturværdi er blevet bevaret, eftersom lodsejer har fået afgræsset området. Der er nu behov for nyt hegn, hvis lodsejer fortsat skal have afgræsset engen. En ny hegning vil sikre fortsat ekstensiv drift og derved mulighed for at forbedre naturværdierne i fremtiden. Arealet undgår samtidig at gro til i uønskede planter og krat.  Tilskuddet gives under forudsætning af at arealet fortsat drives med ekstensiv græsning.

Der kræves ingen tilladelser eller dispensationer. Der er ikke offentlig adgang. Der kan ikke opnås tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, idet arealet ikke ligger i Natura2000.

Det indstilles, at der gives 10.000 kr. i tilskud til materialer til hegnet.

2. Ansøgning til udvidelse af en sø
Grundejerforeningen i Kløvermarken, Nørre Aaby ønsker at udvide en eksisterende sø. Foreningen har ansøgt om 5.500 kr. til udvidelsen, der skal benyttes til gravearbejde. Grundejerforeningen bidrager selv med 5.500 kroner til prøvegravning, græssåning samt etablering af udvidelsen, hvoraf noget af finansieringen er egne arbejdstimer. 

Søen ligger på et rekreativt areal. Græsarealet omkring søen er meget vådt, og en udvidelse af søen vil bevirke, at dyrelivet forbedres og at de omkringliggende fællesarealer og søen bedre kan benyttes til friluftsaktiviteter. Søen bliver gravet bredere men også dybere enkelte steder, så padder kan overvintre i søen. Udvidelsen giver dermed både øget naturværdi og rekreativ værdi.

Forvaltningen indstiller, at der gives 5.500 kr. i tilskud til udvidelse af søen. Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at udvide søen er allerede givet af Middelfart Kommune. Udvidelsen vil kræve landzonetilladelse, såfremt søen udvides mod nord. Forvaltningen er indstillet på at give landzonetilladelse, hvis det bliver nødvendigt. Foreningen kan ikke søge midler ved Naturstyrelsen, idet de ikke selv ejer jorden. Middelfart Kommune ejer den matrikel, hvor søen ligger. 

3. Ansøgning til multihus og shelters
En ansøgning fra 2013 på 24.218 kr. til multihus og shelters ved Båring strand fra Båring Vig Kystaktivitetscenter blev gemt til 2015. Det skyldes, at der blev afventet en nødvendig dispensation fra Naturstyrelsen. 
Ansøgningen indstilles til et afslag, da Båring Vig Kystaktivitetscenter har fået afslag på en nødvendig dispensation fra Naturstyrelsen. Afslaget på dispensationen er stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet vil derfor ikke kunne gennemføres.

4. Ansøgning til hegning af fredningen Springbakken
Føns Lokaludvalg søgte om at få hegnet Springbakken, som lokaludvalget gerne ville afgræsse med får. Lokaludvalget har dog trukket ansøgningen tilbage, idet ejeren af jorden overvejer at sælge.

5. Ansøgning til forbedring af faciliteter i Vestermose Skov
Ejby støtteforening søger om 40.000 kr. til forbedring af rekreative forhold i Vestermose Skov ved Ejby. Projektets samlede omkostninger: 281.000 kr. Friluftsrådet er ansøgt om 213.000 kr. Coop Danmarks lokalstøtte har givet 1.000 kr. til projektet. Støtteforeningen bidrager selv med 17.000 kr. i arbejdstimer til projektledelse og entreprenørstyring.

Projektet har til formål at forbedre adgangen og ophold i skoven til gavn for flere brugergrupper, bl.a. ældre og kørestolsbrugere.

Der søges om midler til:
 • Etablering af grusstier på eksisterende jordstier.
 • Indkøb og opsætning af bænke langs grussti.
 • Omlægning af eng, kaldet "solen" og såning af frøblanding med hjemmehørende arter.
Arealet ejes af Naturstyrelsen, der har indgået en partnerskabsaftale med Ejby Lokaludvalg. Af aftalen fremgår det, hvilke aktiviteter foreningen må lave i området. Her fremgår det, at foreningen gerne må udlægge grus på anlagte stier og opstille bænke langs stier, såfremt foreningen står for den fremtidige vedligeholdelse. Der fremgår i aftalen ikke noget om, at engen kan omlægges, eller at der kan sås ny frøblanding. Men engen må ifølge aftalen slås af foreningen. Tilskudspuljen uddeler ikke midler til bænke ifølge ansøgningsvejledningens side 4. Desuden kan det ikke anbefales, at omlægningen af engen "solen" støttes, idet ejer har betænkeligheder ved omlægningen af engen på arealet. Det er ikke undersøgt ved besigtigelse, om engen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Ejeren har fremsendt en række bemærkninger til projektet, og det må derfor forudsættes, at ansøger holder tæt dialog med ejer om projektet.

Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at etablering af grusstier i skoven kan støttes med et tilskud på 17.000 kr. fra ordningen. Forvaltningen indstiller desuden, at der bevilges yderligere tilskud til grusstier på 13.000 kr. af de uforbrugte midler fra Miljø- og Energiudvalgets pulje til rekreative stier i 2014.

6. Ansøgning til rekreative faciliteter og etablering af sø
Der er ansøgt om tilskud på 23.000 kr. til etablering af en sø på 2000 kvadratmeter og opstilling af rekreative faciliteter ved Æblegyden i Ejby. Lodsejers ønske er at anlægge et rekreativt naturområde for de lokale beboere i området. Søen samt rekreative faciliteter nødvendiggør en landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven, idet søen og rekreative faciliteter ønskes etableret i en beskyttet eng. Sagen skal behandles i forhold til denne lovgivning, før der kan tages stilling til tilskud. Forvaltningen foreslår derfor, at behandling af ansøgningen udsættes til udvalgsmødet i august.

Økonomi:

Miljø- og Energiudvalget vedtog i 2012 at etablere en tilskudsordning til natur- og friluftsprojekter med ialt 150.000 kr. fordelt over 3 år. Puljen kan søges af private, private organisationer og interessegrupper. I 2013 blev der uddelt 38.500 kr. og i 2014 blev der uddelt 61.500 kr. I 2015 er der afsat 50.000 kr. til uddeling.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

107. Forslag om etablering af shelterpladser langs kysten
Sagsnr.: 2015-006015
Sagsbehandler: Anni Berndsen

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til forslag fra LAG MANK om etablering af shelterpladser langs med kommunens kyststrækning.

Forvaltningen foreslår:

Middelfart Kommune kan tilslutte sig projektet, under forudsætning af at alle projektkommunerne deltager, og at de økonomiske forudsætninger holder. 

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe LAG MANK (for Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde) og LAG SØM (for Nyborg) er blevet inspireret af den Sydfynske indsats inden for naturturisme og friluftsliv om etablering af en ny type shelterpladser. LAG MANK er initiativtager til et samarbejde med de 5 kommuner om etablering af disse støttefaciliteter til naturturisme og friluftslivet langs kysten i Middelfart, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde. Konceptet er at kunne præsentere en kystrute med støttefaciliteter langs hele den fynske kyststrækning og derved styrke friluftslivet for lokale borgere og turister, også i de koldeste måneder. Alle kommunerne bør være med, ellers holder konceptet om at dække hele kyststrækningen rundt om Fyn ikke.

Det totale projekt inklusiv produktion af op til 60 shelters samt 5 kajakhuse, projektstyring og formidling, vil have et samlet budget på ialt 7,5 mio. kr. Det forventes at LAG MANK og LAG SØM bevilger 2.5 mio. kr. og at de 5 kommuner samlet bevilger 5 mio. kr. over 2 år fordelt i forhold til indbyggerantal.

Økonomi:

Den kommunale egenfinansiering for Middelfarts vedkommende vil være imellem 1,1 og 1,2 mio. kr. Egenfinansieringen kan sammensættes af 200.000 kr. fra Miljø- og Energiudvalgets anlægspulje, 200.000 kr. fra Miljø- og Energiudvalgets stipulje og 750.000 kr. fra Økonomiudvalgets medfinansieringspulje til LAG-projekter. For stipuljens vedkommende gives der midler til stiforløb i forbindelse med shelterne som en del af kyststiprojekterne. For LAG-midlernes vedkommende er der tale udisponerede midler fra 2014, og der vil fortsat være anlægsmidler i 2015 på 907.000 kr. til landdistriktsprojekter.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 3. juni 2015
Økonomiudvalget - 15. juni 2015

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

108. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016.

Forvaltningen foreslår:

- At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016, stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag, som rækker udover budget 2016 og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Forslagene har været i høring i maj måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 22.6.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Et resumé af Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder. De respektive høringssvar kan læses i fuld længde i sagens bilag.

Ældrerådet:

 • "Vi kan ikke støtte forslagene om reduktion af antal nattevagter ( absolut ikke ), udlicitering af rengøring, timepris i hjemmeplejen og hygiejnekonsulenten.

 • Øvrige forslag støtter vi mere eller mindre.

 • Vi har ikke forholdt os til skolerne og børne- / kultur"

Handicaprådet:
 • Ny organisering på tilbuddet på Skrillingeskolen: Det er noget af en ny organisering med de store besparelser!!! Det vækker vores store angst for, at man er ved at udvande et godt tilbud.
 • Effektivisering af efterværn ifm. Implementeringen af ungestrategien: Vi skal se nogle resultater, inden vi begynder at effektivisere. Vi er dog meget positive over, at man laver en helhedsorienteret sagsbehandling og behandlingsindsats.
 • Afledte effektiviseringer af folkeskolereformen (merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste): Disse børn har også krav på, at kunne magte lidt andet end kun skoleliv.
 • Mere ligelig fordeling af nattevagtressourcer på plejecentrene + investering i teknologi: Der er i forvejen for lidt personale og der må ikke være endnu længere ventetid ved nødkald
 • Fokus på timeprisen i hjemmeplejen: Det er ikke særlig rart for borgerne at have en banegård med forskellige mennesker rendende inde i sit hjem.
 • Bedre udnyttelse af plejeboliger: Vi er meget imod differentierede takster, da man ikke altid selv er herre over, hvilken plejebolig man kan få eller bliver visiteret til.
 • Fokus på hygiejne: Godt tiltag! Men vi kunne godt ønske, at man også tiltænkte, at ordningen skulle omfatte alle instanser, hvor der var pleje.
 • Ekstra: Derudover kunne vi godt tænke os, at man budgetterede med en pulje penge til udflugter eller lignende til dem, der bor på vores botilbud eller dem, som er tilknyttet vores dagtilbud.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling for så vidt angår miljøudvalgets ansvarsområde.

Bilag:

109. 2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2015-005130
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

• At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Miljø- og Energiudvalgets område. Der forventes ingen afvigelser på drift eller anlæg i forhold til budgettet for 2015 opgjort inklusiv over/underskud.

Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi:

Resultatet af budgetopfølgningen er uddybet i det vedlagte notat.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 3. juni 2015.

Beslutning:

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag:

111. Status på kommunens vandløbsprojekter under vandplan 1.
Sagsnr.: 2014-014865
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

Af Statens vandplan for første planperiode, der løber fra 2009 til udgangen af 2015, fremgår en række vandløbsindsatser, som kommunen er ansvarlig for at gennemføre med statslig finansiering. Forvaltningen er i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af disse indsatser løbet ind i en række spørgsmål, som Staten (Naturstyrelsen) er bedt besvare, inden kommunen bruger flere ressourcer på gennemførelse, og inden lodsejerne bedes forholde sig til projekterne. Statens svar har givet et bedre overblik over hvilke opgaver, der udestår i forhold til at komme i land med vandplansprojekterne.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager sagen til orientering

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med arbejdet med de konkrete vandplan 1 indsatser har forvaltningen sendt 3 forespørgsler til Naturstyrelsen:

1) Registrerede faunaspærringer/rørlægninger, som kommunen har fjernet eller konstateret ikke eksisterende, men som stadig fremgår af vandplanen, ønskes pillet ud af indsatsprogrammet.
2) Anmodning om fritagelse for gennemførelse af projekter, hvor kommunen vurderer, at indsatsen er unødvendig
3) Spørgsmål til indsatser, hvor kommunen ønsker NST’s vurdering af muligheden for tilskud før opstart af myndighedsbehandling.

Ad 1) Kommunen har i 2012 fjernet to faunaspærringer i Harndrup Fjellerup Å. Der er desuden i vandplanen angivet en rørføring + 2 faunaspærringer, som forvaltningen har konstateret ikke eksisterende. Der er ikke modtaget svar på denne henvendelse, men det forventes, at Naturstyrelsen er enig, da der alle stederne efter forvaltningens vurdering tydeligvis ikke længere findes spærringer for vandløbsfaunaen. Forvaltningen forventer, at disse indsatser fjernes fra indsatsprogrammet. 

Ad 2) Forvaltningen har indsendt anmodning om fritagelse for gennemførelse af to indsatser. Begge er rørføringer, som forvaltningen vurderer allerede er passable, og som vurderes at blive meget dyre at gennemføre. Forvaltningen forventer, at Naturstyrelsen er enig i, at de ikke skal gennemføres, men ikke modtaget svar endnu. Til underbygning af forvaltningens pointer om, at rørføringerne allerede er passable for fisk, har forvaltningen rådført sig med fiskeeksperterne på DTU-aqua, som er enige i dette.

Ad 3) Forvaltningen har indsendt spørgsmål til 7 vandplansindsatser. Baggrunden for spørgsmålene er, at indsatserne har dårlige referenceværdier. De er altså dyre at gennemføre i forhold til hvor mange km vandløb, der åbnes op til. Naturstyrelsen har selv udarbejdet det virkemiddelkatalog, kommunen skal anvende, og heraf fremgår hvor dyrt det bør være at gennemføre de forskellige typer indsatser. Det er f.eks. relativt dyrt at skabe passage ved Lamose Mølle i Hygind Bæk. Ovenfor møllen er der kun 700 meter vandløb, hvorfor den er meget dyr at gennemføre i forhold til hvor meget ekstra vandløb de vandrende fisk får ud af det.  Det vurderes som uhensigtsmæssigt at bruge ressourcer og kontakte lodsejere ved forholdsvis dyre indsatser, hvis Naturstyrelsen på forhånd kan sige, at de ikke vil finansiere indsatserne. Naturstyrelsen har i sit svar været konsekvent, således at alle indsatser, som overskrider referenceværdien mere end 5 gange, skal kommunen anmode om at få taget ud af indsatsprogrammet eller udskudt til en senere planperiode, mens der skal ansøges om realisering af de resterende. Det drejer sig om 3 indsatser, som kommunen skal anmode om ikke at gennemføre – herunder Lamose Mølle.

Sammenfattende har kommunen fået lavet forundersøgelse af alle de indsatser, forvaltningen mener skal forundersøges. Hvis Naturstyrelsen piller de indsatser ud, som den selv opfordrer til og fjerner de to indsatser, som forvaltningen mener ikke skal gennemføres, så skal kommunen indsende anmodning om realisering af:
- 2 møllespærringer (Harndrup og Fyllested Møller)
- 3 rørføringer (2 i Hybæk og 1 i Kærbyholmrenden)
- 1 restaurering (strækning i Hygind Bæk fra Lamose Mølle og ca. 2,5 km nedstrøms).

Statens første vandplan er flere år forsinket, og det vil ikke være muligt for kommunerne at gennemføre de enkelte indsatser inden udløb af planperioden med udgangen af 2015, som det oprindeligt var planen. På denne baggrund har Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen meldt ud, at kommunerne har opfyldt deres forpligtelser, hvis der med udgangen af 2015 mindst er ansøgt om forundersøgelse af de indsatser, der skal gennemføres.

Middelfart Kommune har gennemført forundersøgelse af alle de indsatser, der skal gennemføres og er i gang med planlægning af de videre forløb. Det forventes, at forvaltningen ansøger om midler til realisering af indsatserne til efteråret og til næste år. Der er dog ikke garanti for tilsagn om støtte fra Statens side til de resterende indsatser, på trods af udmeldingen bekrevet i punkt 3). 

Økonomi:

Der er etableret støtteordninger til de enkelte vandløbsindsatser, således at kommunerne kan søge Staten om støtte dels til forundersøgelser og dels til realisering af de enkelte projekter. Forvaltningen vil i løbet af 2015 og 2016 ansøge Staten om finansiering af vandløbsindsatserne, og endelig realisering afhænger af statsligt tilsagn om finansieringen.

Høring:

Ingen høring af handicaprådet og ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
112. EU LIFE: projekt om kystfugle
Sagsnr.: 2014-004326
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

Miljø- og Energiudvalget besluttede på mødet i maj 2014, at der skal arbejdes videre på en ansøgning om støtte fra EUs LIFE-program til et stort projekt, der har til formål at forbedre yngle-, raste- og fourageringsområder for kystfugle i Natura 2000-områder.

Udvalget besluttede samtidig, at Jægerforbundet bør inddrages i projektet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager sagen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har taget initiativ til et projekt, der skal forbedre kystfuglenes leveforhold i Natura 2000-områder omkring Fyn, ned gennem Lillebælt og til det nordlige Tyskland. Projektet skal medvirke til at sikre implementering af Natura 2000-handleplanen for Lillebælt, og derved medvirke til målopfyldelsen af bl.a. Natura 2000-planen for Lillebælt.

Miljø- og Energiudvalget har tidligere besluttet, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for, om Danmarks Jægerforbund kan indgå i projektet.

Forvaltningen har afholdt møde med Danmarks Jægerforbund, som oplyste, at forbundet kan indgå som konsulent undervejs i projektet, såfremt der måtte opstå behov herfor.

På nuværende tidspunkt er der 9 partnere i projektet:
Middelfart, Assens, Nordfyn, Odense, Kolding og Sønderborg kommuner, Kystdirektoratet samt Fugleværnsfonden og en tysk naturbeskyttelsesorganisation.

Som projektleder har forvaltningen påtaget sig at udarbejde ansøgningen til EU i samarbejde med en konsulent og en fuglekyndig, som vil give løbende faglig sparring. Forvaltningen har søgt og fået kr. 206.000 fra 15. Juni Fonden til finansiering af en stor del af forvaltningens timeforbrug samt konsulentbistand. 

Ansøgningsfristen til EU er 7. oktober 2015. Tidligst sidst på foråret 2016 har EU besluttet, om kystfugleprojektet er et af de projekter, der vil kunne opnå støtte på 60 % via EUs LIFE-program.  

På nuværende tidspunkt er projektets samlede budget på omkring 50 mio. kr.

Der orienteres om status, tidsplan, økonomi m.v. på mødet.

Økonomi:

Såfremt projektet opnår støtte fra EUs LIFE-program, vil medfinansieringen være på 60% af det samlede budget, som på nuværende tidspunkt er ca. 50 mio. kr.

Middelfart Kommunes andel af budgettet udgør p.t. omkring 12 mio. kr. Der vil mangle finansiering til
40% af udgifterne, svarende til 4,8 mio. kr. I den 6-årige projektperiode svarer det til kr. 800.000 kr. pr. år. Når LIFE-ansøgningen er færdig, igangsættes arbejdet med fundraising til restfinansieringen.

For Middelfarts del vil en eventuel restfinansiering, som ikke kan dækkes af yderligere fundraising, skulle dækkes af anlægsbudgettet.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

LUKKEDE SAGER