Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 6. maj 2015

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
6. maj 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Agnete Damkjær
Kaj Piilgaard Nielsen
Paw Nielsen
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

102. Orientering om aktiviteterne på Bogensevej 89, 5500 Middelfart.
Sagsnr.: 2015-004954
Sagsbehandler: Ulla Storgaard

Præsentation:

Aktiviteterne på Bogensevej 89 hører under 
  1. Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD I/S), som er et fælleskommunalt selskab, ejet af Middelfart Kommune og Assens Kommune samt under 
  2. Middelfart Kommune, Affald og Genbrug
På mødet orienteres om aktiviteterne.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Taget til efterretning.
103. Orientering om status på opfølgning på Statens gennemgang af §3-natur
Sagsnr.: 2012-011648
Sagsbehandler: Elke Schäfer

Præsentation:

Naturstyrelsen har i 2013/14 gennemgået §3 beskyttet natur med henblik på at registrere ny og overset natur, samt at finde uoverensstemmelser og mulige overtrædelser af Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttet natur. Naturstyrelsen har den 28.10.14 delvis opdateret udpegningerne i Miljøportalen og fremsendt en statistisk rapport over deres resultater i februar 2015 . Kommunen er fortsat i gang med opfølgende arbejde og sagsbehandling.

Forvaltningen foreslår:

·    At udvalget tager sagen til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen orienterede udvalget sidst den 4. juni 2014 om processen i forbindelse med Statens serviceeftersyn af naturbeskyttelseslovens § 3. Siden er der sket en delvis opdatering af udpegningerne af beskyttet natur på Danmarks Miljøportal, udarbejdelse af en sammenfattende rapport (se billeder) og en del sagsbehandling. Kommunen har fået data fra Staten med oplysninger om 186 potentielle overtrædelser og 300 tekniske tilrettelser. Efter nøjere gennemgang og udlugning af fejl er antallet af potentielle overtrædelser faldet til 132. Disse data er ikke opdateret på Miljøportalen endnu. 92 af disse områder blev prioriteret til gennemgang af konsulent. Prioriteringen skete på baggrund af blandt andet, hvornår den mulige overtrædelse er sket, hvor stor sandsynligheden er for, at der er sket en overtrædelse, og om det er muligt at løfte bevisbyrden.

Pt. er der afsluttet 31 sager, som primært er gamle sager, hvor der tidligere er givet en tilladelse. Derudover er der en del tekniske tilretninger, såsom fejlagtig kortlægning. 4 af sagerne var lovliggørelsessager, hvor der er sket retablering. 9 sager køres for tiden som lovliggørelsessager. Dvs. ejerne er blevet opfordret til at lovliggøre forholdene ved enten at søge lovliggørende dispensation eller retablere området. 


 Naturstyrelsens afslutningsrapport:

  


Naturstyrelsen har registreret 134 ha ny eller overset natur i Middelfart Kommune. En del af disse arealer er dog reelt ikke beskyttet natur endnu, fordi naturen er opstået under en løbende miljøaftale. 

Økonomi:

Der blev i budget 2014 afsat ekstra midler til at gennemføre merindsatsen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Taget til efterretning.
104. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021
Sagsnr.: 2015-000979
Sagsbehandler: Bjarne Simon Rasmussen

Præsentation:

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021.

Tillægget er udarbejdet med henblik på at sikre grundlaget for etableringen af en ny regnvandsledning med udløb til Lillebælt i Middelfart by ved det kommende bycenter med rådhus.

Middelfart Byråd godkendte på mødet den 2. marts 2015 forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009 - 2021 for Middelfart Kommune, som efterfølgende har været i offentlig høring i perioden 3. marts 2015 til 28. april 2015.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Forslag til tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes gældende Spildevandsplan 2009 - 2021 har været sendt i offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi:

Ledningsanlæg projekteres og udføres af Middelfart Spildevand A/S og vil ikke have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 6. maj 2015
Økonomiudvalget - 26. maj 2015
Byrådet - 1. juni 2015

Miljø- og Energiudvalget - 6. maj 2015
Udvalget indstiller forvaltningens forslag.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens forslag.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

105. Miljøsag.