Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 8. april 2015

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
8. april 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Peter Storm
Agnete Damkjær
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

95. 1. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2015-002679
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 for Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 for Miljø- og Energiudvalgets område. Der forventes ingen afvigelser på drift eller anlæg i forhold til budgettet for 2015 opgjort inklusiv det forventede overførte overskud fra regnskab 2014.

Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning for Middelfart Kommune som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi:

Resultatet af budgetopfølgningen er uddybet i det vedlagte notat.

Høring:

Ingen.


Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 8. april 2015.

Beslutning:

Udvalget godkendte budgetopfølgningen.

Bilag:

96. Effektiviseringer vedr. budget 2016
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene sendes i høring

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag, som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Udvalget bedes drøfte effektiviseringsforslagene med henblik på, at Byrådet kan sende materialet i høring den 4. maj 2015.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Høring:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 4. maj 2015.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

97. Ændring af renovationsordning for dagrenovation og papir
Sagsnr.: 2014-014598
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

I forbindelse med kommende udbud af dagrenovationskørslen og indkøb af nye spande i Middelfart Kommune ønskes indsamlingsordningen for dagrenovation og genanvendeligt affald ændret.

Der ønskes indført 14 dages tømning og skelafhentning af dagrenovation og papir i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At der indføres 14 dages tømning ved alle private husstande, som benytter den kommunale indsamlingsordning pr. 1. januar 2016.
 • At der indføres skelafhentning ved alle private husstande samt erhverv, som benytter den kommunale indsamlingsordning pr. 1. januar 2016.
 • At der gives mulighed for tilkøb af ugetømning i perioden 15 juni til 15. august.
 • At der gives mulighed for tilkøb af afhentning på standplads til de ejendomme, som opfylder kommunens krav til adgangsvejen.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 6. maj 2013 at ændre beholdertypen for dagrenovation fra sække til to-hjulede beholdere. I forbindelse med den nyligt vedtagne Ressourceplan for Middelfart Kommune blev det besluttet, at der skal ske en øget genanvendelse af de genanvendelige materialer i dagrenovationen - organisk affald, papir, pap, plast, metal og glas.

Det forventes at de nye spande kan sættes ud ultimo 2015. De nye spande vil blive på 240 liter, da de skal kunne opdeles i to kamre. Dermed får kommunen mulighed for på sigt at indsamle organisk dagrenovation og restaffald hver for sig. Indsamling af andre genanvendelige materialer som metal, plast, glas og papir og pap forventes også at komme til at ske i 2-delte beholdere. En øget indsamling er alt andet lige dyrere. Der er derfor kigget på alternative indsamlingsmetoder for at gøre indsamlingen billigere, herunder ændring af tømningsfrekvens og skelafhentning.

Dagrenovation og papir i Middelfart Kommune hentes i dag som udgangspunkt på standplads. For dagrenovationens vedkommende er der mulighed for at vælge både uge og 14 dages tømning.

Forvaltningen foreslår at ændre den nuværende standardydelse, således at beholdere fremover skal være placeret ved ejendommens naturlige skel mod offentlig kørevej, når de afhentes til tømning.

En skelløsning vil medføre, at husstanden selv skal køre beholderen frem til skel på tømningsdagen, hvis der ikke er mulighed for at etablere en standplads ved skel.

Forvaltningen foreslår desuden at ensrette tømningsfrekvensen for alle énfamilieboliger, så der tømmes fast hver 14. dag. En ændring af tømningsfrekvensen vil medføre, at nogle husstande skal skifte fra en 140 l beholder/110 liters sæk til en 240 l beholder. Det forventes, at der skal indkøbes 5.500 nye 240 liters beholdere. Der vil stadig være mulighed for ugetømning for boligforeninger og erhverv med store containere.

Der kan i sommerperioden fra den 15. juni til den 15. august gives mulighed for ugetømning. Forvaltningen foreslår, at det bliver en tilkøbsmulighed, da Affald og Genbrug ikke har mandskab og biler nok til at lave det som en fast ordning. Formålet med at tilbyde sommertømning er, at nogle borgere kan have ønske om at reducere eventuelle lugtgener. 

Økonomi:

En ændring i standardydelsen for hvor beholderne afhentes, forventes at medføre lavere tømningspriser og mindre ressourceforbrug til håndtering af henvendelser og sager om adgangsforhold.

Overgang til 14. dages tømning vil gøre affaldsøkonomien mere robust pga færre udgifter til tømning og administration og mulighed for en mere effektiv ruteplanlægning for indsamlingen.

De besparelser, der på sigt opnås, hensættes til fremtidige udgifter til husstandsindsamling af genanvendelige materialer.

Takster, herunder takster for merydelser som sommertømning og afhentning ved standplads, behandles i forbindelse med behandlingen af budget 2016.

Høring:

Ændringen omkring ordningen for renovationafhentning har været sendt i 3 ugers høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Der er indkommet bemærkninger fra både Ældrerådet og Handicaprådet samt en mindretals udtalelse fra et medlem af Ældrerådet. Bemærkningerne går især på et udkast til visitationsregler, som omhandler, at ældre og handicappede kan få dispensation fra at bringe affaldsbeholderen til skel. Udkastet blev fremsendt efterfølgende på forespørgsel fra Handicaprådet. Visitationsreglerne var ikke endelige og blev fremsendt med bemærkninger om, at det var et udkast.

Forvaltningen bemærker, at det ikke var visitationsreglerne, som var i høring, men den overordnede løsning - som er indførelse af 14 dages tømning og skelafhentning. Det har givet anledning til unødig forvirring, at udkastet til visitationsreglerne blev udsendt på forespørgsel. Visitationsreglerne er fortsat under udarbejdelse i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, og høringssvarene vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen. Visitationsreglerne kommer til behandling senere efter en ny høring.

Handicaprådet har også kommenteret spørgsmålet om betaling af gebyr. Rådet mener ikke, at der kan blive tale om at opkræve et gebyr for afhentning på grund ved handicappede borgere. Det er heller ikke forvaltningens forslag.

Der er bl.a. indkommet forslag fra Handicaprådet, om det var muligt at få indført 4-hjulede beholdere, da disse er lettere at køre ud til skel for personer med fysisk funktionsnedsættelse. Affald og Genbrug har oplyst, at de kommende spande bliver lavet, så der kan komme et tredje hul på, som gør dem lettere at skubbe. Det er tanken, at denne løsning vil kunne indgå som en del af en kommende visitationsordning for ældre og handicappede borgere. Den mindste 4-hjulede beholder, som findes på markedet, er en 400 liters beholder. En 3-hjulet beholder er nemmere at skubbe med end en 4-hjulet. De 4 hjul kommer på, når beholderen er så stor, at den vil tippe uden 4 hjul.

Ældrerådet er generelt positivt, da rådet mener, at både 14 dages tømning og skelafhentning har fungeret flere steder i kommunen gennem mange år, uden det har givet anledning til problemer. Rådet er positiv over, at man påtænker at indføre en visitationsordning, således at ældre og handicappede kan få dispensation fra at bringe affaldsbeholderen til skel.

Ældrerådet er dog bekymret over, at det påtænkes at indføre todelte beholdere ved husstandene til at samle flere genanvendelige fraktioner ind, da rådet forstår det som en forøgelse af antallet af beholdere ved husstanden i forhold til i dag. Det behøver ikke blive en forøgelse, idet den todelte beholder kan erstatte den ene af de beholdere, som husstandene har i dag. Det skal besluttes politisk på et senere tidspunkt.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 8. april 2015
Økonomiudvalget - 28. april 2015
Byrådet - 4. maj 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Der kan være bydele, hvor der er behov for alternativ indsamlingsordning.

Bilag:

98. § 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Gadstrup 3 - krav til kvælstofudvaskning
Sagsnr.: 2014-014606
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

Ejeren af Gadstrup 3 har den 3. december 2014 søgt om at få godkendt en udvidelse af svineproduktionen på ejendommen fra 2.470 slagtesvin (63 dyreenheder) til 3.150 slagtesvin (85 dyreenheder). Udvidelsen sker i eksisterende stalde. Hovedparten af ejendommens udbringningsarealer ligger i oplandene til Gamborg Nor og Gamborg Fjord. Vandområderne ligger indenfor det internationale naturbeskyttelsesområde ”Lillebælt” og er sårbare overfor tilførsel af kvælstof. Vandområderne er derfor omfattet af husdyrgodkendelseslovens generelle beskyttelsesniveau med hensyn til kvælstof. Udvalget skal tage stilling til, om der skal stilles skærpede krav til kvælstofudvaskningen fra den ansøgte produktion.

Forvaltningen foreslår:

1. At udvalget beslutter, at for ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug modtaget før 10. december 2014 skal udviklingen i husdyrtrykket på afgørelsestidspunktet lægges til grund for afgørelsen.

2. At udvalget beslutter, som det hidtil har været praksis, at hvis husdyrtrykket er stigende i oplande til sårbare vandområder, kan udvidelse af husdyrbrug kun godkendes, hvis kvælstofudvaskningen fra husdyrbruget sænkes til planteavlsniveau.

Sagsbeskrivelse:

Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug stilles der krav til udvaskningen af kvælstof. Formålet er at beskytte miljøtilstanden i vandmiljøet, i dette tilfælde i Lillebælt. Kommunen har mulighed for - men skal ikke - at stille skærpede krav til kvælstofudvaskningen, hvis husdyrtrykket i oplandet har været stigende siden 2007. Kommunen har haft 12 tilsvarende sager, og praksis er at stille skærpede krav.

I denne sag er der to principielle spørgsmål.

Skal husdyrtrykket på ansøgningstidspunktet (jævnfør ny bekendtgørelse) eller husdyrtrykket på afgørelsestidspunktet (jævnfør bekendtgørelse før 10. december 2014) lægges til grund for afgørelsen? Hvis husdyrtrykket på afgørelsestidspunktet lægges til grund for afgørelsen, kan kommunen stille skærpede krav.

Hvis udvalget beslutter, at der kan stilles skærpede krav, skal kommunen så følge hidtidig praksis og stille krav om, at kvælstofudvaskningen skal sænkes til planteavlsniveau?

På ansøgningstidspunktet viste Miljøstyrelsens seneste opgørelse (fra 2012) et faldende husdyrtryk i oplandene til Gamborg Nor og Gamborg Fjord. Den 10. december 2014 kom der en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen, hvor husdyrtrykket i oplandene var stigende. Samtidigt kom der en ny bekendtgørelse, hvoraf det fremgik, at opgørelse over udviklingen i husdyrtrykket på ansøgningstidspunktet skal lægges til grund for sagsbehandlingen. Ifølge den indtil da gældende bekendtgørelse skulle nyeste viden mht. udvikling i husdyrtrykket på tidspunktet for afgørelse lægges til grund for sagsbehandlingen.

Miljøstyrelsen har på forespørgsel svaret, at for ansøgninger modtaget før den 10. december 2014 skal nyeste viden mht. udvikling i husdyrtrykket på tidspunktet for afgørelse anvendes.

Miljøtilstanden i Lillebælt opfylder ikke målsætningerne i Vandplan 2009-15, bl.a. som følge af påvirkninger fra næringsstoffer. ”Tålegrænsen” for de sårbare vandområder/vand-naturtyper er overskredet, og der skal ske en reduktion i næringsstofbelastningen for at målsætningerne for vandområderne kan opfyldes.

En forøget næringsstofbelastning vil vanskeliggøre opfyldelse af målsætningen for vandområderne. Forvaltningen vurderer derfor, at der skal stilles krav om, at kvælstofudvaskningen fra den ansøgte produktion skal sænkes til planteavlsniveau.

Hvis kommunen vælger at stille skærpede krav til kvælstofudvaskningen, skal kommunen formelt meddele afslag på det ansøgte. Herefter kan ansøger "frivilligt" gå med til skærpede krav, som kommunen herefter kan fastholde med vilkår i miljøgodkendelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.
99. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til kommuneplan 2013-2025 - udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)
Sagsnr.: 2012-012036
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 – 2025 for Trekantområdet – Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) har været i 8 ugers offentlig høring. Høringen udløb den 14. januar 2015. På baggrund af høringen er der foretaget mindre ændringer i forslaget.

Forvaltningen foreslår:

 • At tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013–2025 - udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) - vedtages, hvorved retningslinje 3.1.1. for ”områder til landbrugsmæssig anvendelse” med tilhørende udpegning og redegørelse aflyses. 
 • At der indarbejdes supplerende tekst til kommuneplantillæggets redegørelse side 8. 
 • At der indarbejdes supplerende tekst til kommuneplantillæggets metodebeskrivelse side 10. 
 • At de indkomne bemærkninger besvares med udgangspunkt i arbejdsgruppens vurderinger, som fremgår af notatet.

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for Trekantområdet har den 20. februar 2015 godkendt tillægget, som derved er frigivet til politisk behandling i de enkelte byråd. På mødet fik landbrugets repræsentanter foretræde for bestyrelsen. Landbruget var repræsenteret af medlemmer af Jysk Landbrug, Vejle-Fredericia Landboforening og Kolding Herreds Landbrugsforening.

Kommuneplantillægget indeholder en udpegning af SVL med tilhørende retningslinje og redegørelse. Ved kommuneplantillæggets endelige godkendelse aflyses retningslinje 3.1.1. for ”områder til landbrugsmæssig anvendelse” med tilhørende udpegning og redegørelse.

Kommunerne i Trekantområdet har modtaget følgende bemærkninger (med relevans for Middelfart Kommune) i høringsfasen:
 1. Vejle-Fredericia Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening, Jysk Landbrug (fælles skrivelse sendt til alle kommuner samt Trekantområdet Danmark)
 2. Centrovice (sendt til Middelfart Kommune)
 3. RAVKO lokaludvalg, Middelfart (Sendt til Middelfart Kommune)
 4. VejleMuseerne (Sendt til Vejle Kommune) 

Bemærkningerne og arbejdsgruppens vurdering af bemærkningerne med tilhørende indstilling fremgår af bilag.

 • Indholdet af den fælles henvendelse fra de 4 landbrugsorganisationer er i udgangspunktet en gentagelse af de synspunkter, som blev indsendt i forbindelse med forhøringen.
  • Landbrugsorganisationerne står således fast på synspunktet om, at så meget jord som overhovedet muligt udpeges som SVL, og at der efter deres vurdering ikke er fagligt belæg for at udelukke så store områder, som der lægges op til i udpegningen.

  • Landbrugsorganisationerne foreslår, at retningslinjerne ændres, så det tydeligt fremgår, at de arealer, der ikke indgår i SVL-udpegningen, ikke pålægges begrænsninger i den landbrugsmæssige anvendelse.

  • Landbrugsorganisationerne udtrykker fortsat bekymring ved at landbrugserhvervet opdeles i et ”A-” og et ”B-hold”, hvor jordbrug med store SVL-arealer stilles i en bedre økonomisk position, end landbrug med forholdsvis færre SVL-arealer.

 • Centrovice fremsætter et lignende synspunkt om, at al landbrugsjord som udgangspunkt er værdifuldt. Derudover har man hæftet sig ved en formulering i forslaget om, at udpegningsgrundlaget for potentiel natur er af varierende kvalitet i Trekantområdet. Centrovice understreger, at udpegningerne (generelt) må ske på et sagligt grundlag.

 • RAVKO lokaludvalg udtrykker bekymring over, at udpegning af SVL tættest kysten ved Båring Vig medfører øget udvaskning af næringsstoffer til havmiljøet. Derudover fremsætter lokaludvalget en række synspunkter om, at der generelt bør genplantes flere levende hegn og vandhuller i et område fra Vejlby til Katrinebjerg. 

 • VejleMuseerne udtrykker en generel bekymring ved, om udpegning af SVL vil påvirke de arkæologiske interesser negativt på de steder, hvor der i forvejen er udpeget  kulturmiljøer, som helt eller delvist er baseret på jordfaste fortidsminder. 

Bemærkningerne fra Vejle-Fredericia Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening og Jysk Landbrug giver anledning til, at der indarbejdes følgende tekst i kommuneplantillæggets redegørelse s. 8:

”Udpegningen forhindrer ikke, at husdyrproduktioner, der ligger uden for SVL-områder, kan udvide, ligesom der kan placeres staldanlæg uden for SVL-områder. Desuden vil udpegningen af SVL-områder ikke forhindre, at landbrugsarealer kan drives intensivt uden for SVL-områder”.

De fire landbrugsorganisationers øvrige bemærkninger til selve metodikken bag udpegningen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Bemærkningerne fra VejleMuseerne medfører, at der indarbejdes følgende tekst i kommuneplantillæggets metodebeskrivelse s. 10:

”Kulturmiljøområderne er udpeget i kommuneplanen, og der kan ske udvikling i form af byggeri, anlæg og råstofgravning mm. inden for områderne, hvis der tages hensyn til de kulturhistoriske værdier. Derfor kan disse områder indgå i SVL-udpegningen”.

Bemærkningerne fra Centrovice og RAVKO lokaludvalg giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantilægget.

Forvaltningen vurderer, at tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet – Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder kan vedtages med ovenstående ændringer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet er hørt i forbindelse med den 8 ugers offentlige høring. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger fra Ældrerådet eller Handicaprådet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 8. april 2015
Økonomiudvalget - 28. april 2015
Byrådet - 4. maj 2015

Miljø- og Energiudvalget - 8. april 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indtiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

100. Høring af forslag til vandområdeplaner 2015-2021
Sagsnr.: 2014-014859
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

Naturstyrelsen sendte den 22. december 2014 forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6 måneders høring indtil den 23. juni 2015. Den nye administrationsmodel med oprettelse af lokale vandråd til rådgivning af kommunerne har efter forvaltningens mening bidraget positivt med mere lokal inddragelse, end det var tilfældet under første vandplan, hvor indsatsprogrammet var fastlagt fra Statens side. Der er dog stadig behov for at påpege uhensigtsmæssigheder i forbindelse med de virkemidler og ansøgningsprocedurer, som kommunerne har til rådighed, herunder en økonomisk usikkerhed for kommunerne forbundet med forsinkede projekter og ekspropriation.

Forvaltningen foreslår:

 • At det udarbejdede høringssvar til forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode sendes til Staten.

Sagsbeskrivelse:

Med lov om vandplanlægning (vedtaget december 2014) blev der etableret et nyt koncept for vandplanlægningen, bindende elementer fastsættes nu i bekendtgørelser, og hvor vandområdeplanen i sig selv ikke er bindende. Den kan læses som et informationsdokument om regeringens ambitioner for vandplanlægningen i den kommende planperiode.

Det fremgår af lov om vandplanlægning, at der inden høring over forslag til vandområdeplaner påbegyndes, skal der udarbejdes arbejdsprogram, basisanalyse og oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver.

Høringsmaterialet består af
 1. Forslag til vandområdeplan for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
  • Overordnet beskrivelse af hele vandområdedistriktet og det samlede behov for indsatser til begrænsning af f.eks. spildevandsrensning, næringsstofreduktion og vandløbsrestaureringstiltag. Som baggrund for dette foreligger desuden tilstandsvurderinger og overvågningsprogrammer.
 2. Udkast til bekendtgørelse om miljømål:
  • Bekendtgørelsen fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (eksempelvis "god økologisk tilstand senest 22. december 2015" for konkrete vandløbsstrækninger).
 3. Udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer:
  • Bekendtgørelsen fastlægger et indsatsprogram for hvert vandområdedistrikt. I bilag fremgår de konkrete indsatser, som er i overensstemmelse med det forslag til indsatsprogram, som kommunen indsendte den 7. oktober 2014.
 4. Miljøvurdering af planforslaget.
  • Miljøvurderingen beskriver på overordnet plan de sandsynlige væsentlige effekter på miljøet ved gennemførelse af vandområdeplanen. Dette vil sige effekten ved gennemførelse af vandområdeplanen i forhold til 0-alternativet, hvor der ikke foretages noget. Desuden er det en vurdering af, om der er risiko for, at gennemførelse af planen kan påvirke Natura 2000 områder i vandområdedistriktet negativt. Omfanget af de enkelte virkemidler er angivet (antal km.) og virkemidlernes indvirkning på biologisk mangfoldighed, erhverv, sundhed, klima, vandkvalitet, kulturarv m.m.
 • Forvaltningen har i samarbejde med de øvrige fynske kommuner udarbejdet et høringssvar til forslaget til vandområdeplanerne 2015-2021 (bilag). Hovedpunkterne i forvaltningens forslag til høringssvar vedrører:
 • Økonomiske usikkerheder i forbindelse med gennemførelse af projekter og erstatning til lodsejere. Hvis kommunerne f.eks. løber ind i forsinkelser så statens tilsagnsperiode overskrides, så risikerer kommunen selv at stå med udgifterne. Vandløbsindsatserne udgør størstedelen af indsatsprogrammet, så det er afgørende, at administrationsmodellen for gennemførelse af indsatserne er smidig og effektiv.
 • Manglende sammenhæng mellem behovet for indsatser jf. statens basisanalyser og den økonomi og de virkemidler der er til rådighed. Der efterlades en lang række vandløbsstrækninger, hvor der ikke er målopfyldelse, til 3. planperiode, hvilket kan komme til at udgøre en voldsom arbejds- og økonomisk belastning, såfremt disse skal gennemføres i denne planperiode.
 • Uklarhed i forhold til målene for gennemførelse af indsatser på spildevandsområdet og behovet for vedtagelse af spildevandsplaner. Det bagvedliggende kortmateriale (GIS-temaet) for spildevandsområdet bør tilrettes, for at give ordentligt overblik.

Økonomi:

Staten kompenserer kommunerne økonomisk for at udarbejde forslag til indsatsprogram via DUT-princippet efter forhandling med KL.

Gennemførelse af de enkelte indsatser i vandløbene er en kommunal opgave, som skal løses fra 2016 til 2021. Staten/EU finansierer indsatserne efter ansøgning og bevilling. Det forventes derfor ikke, at Middelfart Kommune får udgifter i forbindelse med planlægning og gennemførsel af vandplanindsatserne på vandløbsområdet.
Hvis lodsejere lider tab i forbindelse med projekterne, skal Staten betale erstatning efter reglerne i vandløbsloven.

Den økonomiske ramme for hovedvandopland Lillebælt Fyn er 13,8 millioner kroner. Af disse er der planlagt indsatser for 5,3 millioner kroner i Middelfart Kommune, 4,8 millioner i Assens Kommune, 3 millioner i Nordfyns Kommune, knap 400.000 i Faaborg-Midtfyn Kommune og 140.000 i Ærø Kommune. Der er tilstræbt en ligelig fordeling af indsatser mellem kommunerne i forhold til størrelse i vandoplandet.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

101. Status på vandplansprojekter ved Fyllested Mølle, Harndrup Mølle og Lamose Mølle
Sagsnr.: 2014-014865
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

Statens vandplan 1, der gælder for perioden 2009 - 2015, blev endeligt vedtaget igen den 30. oktober 2014. Foruden en række mindre vandløbsindsatser, foreskriver vandplanen, at der skal sikres fri faunapassage ved de tre større møllespærringer Fyllested Mølle, Harndrup Mølle og Lamose Mølle. På baggrund af dette har kommunen fået gennemført forundersøgelser til klarlægning af de økonomiske og anlægstekniske følger af gennemførelsen af projekterne. I løbet af 2015 kan der søges om realisering af projekterne. Der orienteres nærmere på mødet.

Forvaltningen foreslår:

Sagen er til orientering

Sagsbeskrivelse:

Oversigt over møllernes placering i kommunen


Lamose Mølle i Hygind Bæk
Hele Hygind bæks vandføring løber over opstemningen, og der er ikke passagemulighed for fisk eller anden vandløbsfauna i hverken op- eller nedstrøms retning. Der er et vandspejlsfald på ca. 4 meter ved stemmeværket. Opstemningen har været anvendt til produktion af strøm, men dette er ophørt for en del år siden, og turbiner m.v. er fjernet og produktionen kan ikke umiddelbart igangsættes. 

Naturstyrelsen har standardtakster for, hvor dyrt det må være at gennemføre projekterne i forhold til hvor mange km åbent vandløb, der gøres tilgængeligt opstrøms. Dette bruges som referenceværdi for omkostningseffektiviteten, og da der kun er 500-600 meter åbent vandløb opstrøms for møllen, er omkostningseffektiviteten dårlig for projektet. Prisen jf. forundersøgelsen på 455.000 kr. for realisering af projektet er 36 gange højere end referenceværdien.

Fyllested Mølle i Stor å
Frem til 2003 har der været produceret el med en turbine ved Fyllested Møllle. Siden 2003 har vandet ikke været udnyttet som kraftkilde. Der er i 1976 etableret en bassinfisketrappe ved mølleopstemningen. Bassintrappen sikrer ikke fri passage forbi opstemnignen. Afstrømningen fra ca. 1/20 af Fyns areal afvandes gennem Storå ved Fyllested Mølle.
Der er i 2011 udarbejdet detailprojekt og udbudsmateriale for etablering af fri fiske- og faunapassage ved Fyllested Mølle. Projektet indebærer en forlægning af Storå mod vest opstrøms for opstemningen. Det nye forløb af Storå føres under Kirkevej gennem en ny bro. Ved Kirkevej vil Storåens bundniveau blive sænket 1,15 m i forhold til i dag. Mellem Kirkevej og Rugårdsvej etableres et stryg til udligning af den resterende niveauforskel. Anlægsomkostningen er overslagsmæssigt beregnet til 2,6 mio. kr. Referenceværdien for gennemførelse af projektet er ca. 1,5 mio. kr.

Harndrup Mølle i Harndrup-Fjellerup Å
Opstemningen ved Harndrup Mølle er en totaltspærring for fisk og fauna. Der er knap 11 km vandløb opstrøms spærringen. Harndrup Fjellerup Å er op- og nedstrøms møllen målsat til god miljøtilstand med faunaindeks 5.
Der er udarbejdet en forundersøgelse af et projekt for etablering af fri passage forbi mølleopstemningen. Projektet indebærer etablering af et omløbsstryg øst om mølledammen, samtidig med, at der sikres vandtilførsel til mølledammen, således at fugtighedsforholdene under møllebygningerne og mølledæmningen fortsat sikres. Forundersøgelsen har overslagsmæssigt beregnet etableringsomkostningerne til omløbsstryget til 1,385 mio kr. Denne omkostning er 6 gange større en Naturstyrelsens referanceværdi for omkostninger til etablering af fri passage ved spærringen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

LUKKEDE SAGER