Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 4. marts 2015

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
4. marts 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
Agnete Damkjær
Kaj Piilgaard Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

87. Status på Ejby Mose projektet marts 2015
Sagsnr.: 2013-009621
Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

Præsentation:

På mødet fremlægges status på Ejby Mose-projektet.

Forvaltningen foreslår:

Intet.

Sagsbeskrivelse:

15 lodsejere har lavet frivillige aftaler med Middelfart Kommune om at være med i projektet i 5 år for at skabe mere varieret natur og bedre adgang. Middelfart Kommune lægger også selv jord til en række tiltag.

De konkrete tiltag er begyndt og gennemføres i 1. halvår 2015, og disse er:

Opsætning af hegn rundt om ca. 26 ha ny afgræsningsjord.

Rydning af 2,8 ha opvækst af pil o. lign. på denne nye afgræsningsjord.

Etablering af 5 kreaturbroer.

Bygning af 300 m gangbroer henover sump og vandspejl.

Omlægning og udbygning af 2 km stier hovedsagelig på kommunens areal.

Etablering af p-plads med kapacitet til 10 biler på kommunens areal tæt på Ejby.

For at kunne gennemføre en række af disse tiltag er der gennemført en jordfordeling pr. 1. februar 2015, med et offentligt kendelsesmøde d. 27. januar på Ejby Rådhus.

Sideløbende arbejdes der aktivt i lodsejer-arbejdsgruppen for lokalhistorie, formidling m.v. Målet er formidling af adgangsregler og hensyn, naturværdier, lokalhistorie og arkæologi.

Der er også 4 lodsejere, der frivilligt vil lægge landbrugsjord til nye søer og til naturlig vandstand. Disse projekter aftales i marts 2015 efter et udbud, så kommunen kender priserne på opgaverne, og kan vurdere om der skal prioriteres mellem dem.

Rambølls rapport om vandforholdene og mulige løsninger i Ejby Mose er afsluttet og fremlagt på lodsejermøde den 18. februar 2015.

Nyt projekt med frivillige vildt- og naturvenlige tiltag igangsættes sammen med Danmarks Jægerforbund. Der er opnået tilskud på 247.500 kr ex moms til dette fra 15 Juni Fonden.

Økonomi:

Budget til Ejby Mose-projektet:

Planlægningsprojekt - 691.800 kr. 50 % tilskud fra NaturErhvervstyrelsen

Græsningsprojekt - 1.816.240 kr. 55% tilskud fra NaturErhvervstyrelsen

Jordfordeling - 969.760 kr. 50 % tilskud fra NaturErhvervstyrelsen

Søer og ændret vandstand - 711.090 kr. 55 % tilskud fra NaturErhvervstyrelsen

Budget til Vildt- og Naturprojekt med 100 % tilskud fra 15. Juni Fonden - 247.500 kr.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
88. Orientering om status for arbejdet med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse
Sagsnr.: 2014-013833
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Der gives på mødet en orientering om status for arbejdet med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for områderne ved Middelfart, Nørre Aaby og Nordfyn, herunder om møder med de berørte vandværker, landbrugsorganisationerne og Region Syddanmark. Der præsenteres desuden en revideret tidsplan.

Forvaltningen foreslår:

  •  At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Der har været afholdt møder med landbrugsorganisationerne, Region Syddanmark og alle de berørte vandværker for indsatsplanerne i områderne Middelfart og Nørre Aaby, hvor forslag til indsatser er blevet præsenteret og diskuteret.

Der udarbejdes nu et endeligt udkast til indsatsplaner for Nørre Aaby og Middelfart områderne, som præsenteres for vandværker og Grundvandsforum inden de sendes i høring.

Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægningen for Nordfyns området. Resultatet af kortlægningen er blevet præsenteret for vandværkerne i området, og arbejdet med at udarbejde en indsatsplan for de udpegede indsatsområder skal nu sættes i gang.

En revideret tidsplan for indsatsplanerne for de tre områder præsenteres på mødet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
89. Høringssvar til Natura 2000-planer
Sagsnr.: 2015-000152
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

Staten har sendt forslag til Natura 2000-planer i høring til 10. april 2015.

Miljø- og Energiudvalget besluttede på mødet i februar 2015, at der skal afgives høringssvar.

Forvaltningen foreslår:

At forslaget til høringssvar godkendes

Sagsbeskrivelse:

Naturstyrelsen har i december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer i høring.

Der er to Natura 2000-områder i Middelfart Kommune; Lillebælt samt Røjle Klint og Kasmose Skov.

Middelfart Kommune skal senest 1 år efter vedtagelsen af statens Natura 2000-planer udarbejde Natura 2000-handleplaner, der skal sikre målopfyldelse af Natura 2000-planerne.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

2015-000152-7UDKAST høringssvar
90. Regnskabsberetning 2014 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2015-002227
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet regnskabsberetning for 2014 på Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

  • At regnskabsberetningen for 2014 godkendes
  • At underskuddet på 0,054 mio. kr. på den skattefinansierede drift inkl. over/underskud - korrigeret for reguleringer -overføres til budget 2015
  • At det samlede uforbrugte rådighedsbeløb på 2,703 mio. kr. inkl. uforbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år - korrigeret for reguleringer - overføres til budget 2015

Sagsbeskrivelse:

Regnskab 2014 for Miljø- og Energiudvalgets drift, på det skattefinansierede område, viser et merforbrug på 0,054 mio. kr. opgjort i forhold til det korrigerede budget inkl. over/underskud. Tabet vedr. landbrugsstøtten til Hindsgavl Dyrehave udgør i alt 1,044 mio. kr., som forventes godtgjort som en regulering af underskuddet i forbindelse med regnskabet for 2014.

Regnskab 2014 for Miljø- og Energiudvalgets drift, på det selvfinansierede område, viser et mindreforbrug på driften på 3,471 mio. kr. (Affald & Genbrug). I 2012 blev det besluttet, at der ikke længere udarbejdes over/underskud på det selvfinansierede område. I 2014 har der ikke været været bevilget rådighedsbeløb til anlægsprojekter på det selvfinansierede område.

Regnskab 2014 for Miljø- og Energiudvalgets anlæg viser uforbrugte rådighedsbeløb på netto 2,703 mio. kr. inkl. uforbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år.

Regskabsberetning 2014 for Miljø- og Energiudvalgets område indgår i det samlede regnskab 2014 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalg og i Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles dermed kun i fagudvalget. Sagens indstillinger indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelse samt bilag.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget den 4. marts 2015.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

91. Tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021
Sagsnr.: 2015-002231
Sagsbehandler: Jane Moustgaard Pløger

Præsentation:

Forslag til Tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 er udarbejdet med henblik på at sikre grundlaget for tiltag til reduktion af overløb af spildevand fra 5 udløb til Viby Å i Nørre Aaby.
Tiltagene består af en semiseparering (delvis separering af rengvand og spildevand) af 5 områder i Nørre Aaby som på nuværende tidspunkt er fælleskloakeret.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til Tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 godkendes og herefter sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund:
I Vandplanen første planperiode stilles der krav om reduktion af spildevand fra 4 ud af 9 udpegede regnbetingede udløb. Kommunen og spildevandsselskabet har valgt at arbejde med de 4 udpegede overløb i Nørre Aaby. For at få den bedste løsning er der taget et ekstra udløb med, selv om det ikke var udpeget i vandplanen.

For at reducere overløb af spildevand til Viby Å fra Nørre Aaby skal regnvand fra blandt andet offentlige bygninger, industriejendomme, og vejarealer ledes til en ny regnvandsledning og ikke længere ledes til den fælles spildevandsledning.
Regnvand fra tagflader ud mod vej fra private parceller frakobles også den fælles spildevandsledning og ledes til den nye regnvandsledning. Dette sker uden omkostninger for de private boligejere.

Nedenfor er en kort beskrivelse af hvad der skal ske i de omfattede områder:
Industrivænget (100016U) Kort 1.31
I Industrivænget skal der ske en afkobling af regnvand fra tagflader fra industri og offentlige bygninger samt afkobling af regnvand fra vejarealer.

Østergade (105002U) Kort 1.32
I Østergade skal der ske en afkobling af regnvand fra industri og offentlige bygninger, private parcellers tagflader ud mod Østergade samt vejareal.
Faktagrund (Danavej 2) og Cirkuspladsen (for enden af Syrenvej) skal ved udbygning tilsluttes den planlagte regnvandskloak. Boligområderne kan også vælge at håndtere regnvandet selv og kun betale tilslutningsbidrag for spildevandsdelen (60%).

Bøgeparken (104002U) Kort 1.33
Boligforeningen Bøgeparken 1-10 samt boligforeningen på nordlige Klyngerne skal separeres fuldstændigt, hvor de selv skal betale for udgifterne for separeringen på privat grund. Boligområderne kan også vælge at håndtere regnvandet selv og få udbetalt 40% af tilslutningsbidrag

Koldingehuse (100100U) Kort 1.34
I Koldingehuse skal der ske en afkobling af regnvand fra vejarealer.

Der vil desuden blive iværksat en indsats i område ved Kongeløkken, hvor der er problemer med indsivende vand til spildevandssystemet.

Udledningstilladelser:
I forbindelse med etableringen af udløb og bassiner til afledning af overfladevand, skal der forinden søges om udledningstilladelse. I forbindelse med udledningstilladelsen vil der blive stillet vilkår om kapacitet, funktion, udformning, renseforanstaltninger m.v.

Forvaltningens vurder, at det er en fornuftig løsning, der reducerer udledning af spildevand til Viby Å fra de udpegede udløb. Ved at lave separering og semiseparering fjernes store mængder regnvand fra kloakledning. Dette betyder at der vil komme færre overløb til Viby Å, og at der vil blive ledt mindre regnvand til Nørre Aaby renseanlæg. Regnvandet vil i stedet blive renset og neddroslet ved etablering af bassiner inden udledning.

Økonomi:

Bassin og ledningsanlæg projekteres og udføres af Middelfart Spildevand A/S og vil ikke have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 4. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet - 7. april 2015

Miljø- og Energiudvalget - 4. marts 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstiling.
Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstiling.
Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

92. Ulovlig oprensning af mose
93. Overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 3 - opfyldning af mose-/ sumpområde.