Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 7. januar 2015

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
7. januar 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Peter Storm
Paw Nielsen
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen

ÅBNE SAGER

71. Naturvejledernes årsrapporter 2014 og årsplaner 2015
Sagsnr.: 2014-014615
Sagsbehandler: Rikke Skriver Vesterlund

Præsentation:

Friluftsrådet stiller i forbindelse med opnåelse af løntilskud til naturvejleder krav om, at der skal indsendes årsplan for det kommende års arbejde. 
For den kommunale naturvejleder udarbejdes ligeledes en årsplan.

Naturvejlederne Lars Johansen og Rikke Vesterlund orienterer på mødet om status og resultater for naturvejledningen i 2014 og planer for naturvejledningen i 2015.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orientering til efterretning.
Udvalget finder, at byrådet bør orienteres.

Svend-Aage Nielsen deltog ikke i mødet.
72. Udstilling i Naturcenter Hindsgavl og videreudvikling af aktivitetsområdet
Sagsnr.: 2014-005614
Sagsbehandler: Merete Nørgaard

Præsentation:

Naturcenteret på Hindsgavl skal efter planen have en udstilling. Denne er under planlægning og indholdet skal fastlægges. Udstillingene er finansieret af tilskud fra Arbejdsmarkedsts Feriefond og Friluftsrådet.

Efter fjernelse af højspændingsmasterne hen over Hindsgavl-halvøen, er den vestlige del af aktivitetsområdet ved naturcenteret blevet mere anvendeligt, samtidig med at den østlige del er blevet mindre efter byggeriet af bridgewalkinghuset. Det betyder, at det nu giver mening at inddrage og udvikle den vestlige del af området til et mere aktivitetspræget område. Udviklingen af området skal ses i sammenhæng med de eksisterende aktivitetselementer og med den overordnede vision for udstillingen i centeret om, at få de besøgende til at søge videre ud på Hindsgavl-halvøen. Derfor bør der laves en egentlig planlægning af området. 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter, hvilke emner udstillingen bør indeholde for at opfylde visonen om at formidle de naturmæssige og kulturhistoriske forhold på Hindsgavl-halvøen. 
 • At udvalget godkender igangsætning af ideudvikling for den resterende del af aktivitetsområdet.
 • At udvalget drøfter hvilke elementer der bør indtænkes i aktivitetsområdet.

Sagsbeskrivelse:

I projektbeskrivelsen for Naturparken Hindsgavl Dyrehave er visionen beskrevet på følgende måde:

At udvikle de naturmæssige og kulturhistoriske forhold og de rekreative muligheder på Hindsgavl-halvøen, samt at bidrage til en bedre formidling af disse forhold. Et af elementerne til at opfylde denne vision er at etablere et aktivitetsområde med bl.a. et formidlingscenter.

Følgende er uddrag fra projektbeskrivelsen:
Turen i Dyrehaven begynder, når de besøgende ankommer til hovedindgangen ved aktivitetsområdet Brovejen/Galsklintvej. Målet med området er, at de besøgende skal føle sig velkomne og dermed få lyst til at opleve mere af Dyrehaven.

Der etableres et formidlingscenter i forbindelse med Dyrehaven for at opfylde visionen om bedre formidling. Mange besøgende vil gerne beriges, opleve og lære noget. Et formidlingscenter kan gøre oplevelsen af naturparken meget mere givende for de besøgende, for byens borgere og ikke mindst for eleverne i skolerne. Centret skal være et smukt, levende og spændende natur- og kulturhistorisk formidlingscenter. Det skal indeholde rum til udstilling og formidling og rum til undervisning.

Udstilling i Naturcenter Hindsgavl
De overordnede tanker med udstillingen er, at gøre Hindsgavl-halvøen med det omkringliggende vand mere tilgængelig gennem information og formidling. Udstillingens primære formål er, at inspirere de besøgende til at søge ud i området. Den skal indeholde små apptitvækkere som gør, at de besøgende ikke kan lade være med at søge videre ud i området.

Formålet er desuden:
 • At udbrede kendskabet til værdierne på Hindsgavl-halvøen
 • At inspirere de besøgende til at komme ud i den virkelige verden – ud på Hindsgavl-halvøen, hvor de virkelige oplevelser og værdier findes – ud hvor naturen og kulturhistorien kan sanses og indtages. Og hvor områdets naturplejere, hjortevildtet kan opleves på tæt hold.
 • At klæde de besøgende på til på egen hånd at kunne opleve områdets mange og særegne natur- og kulturværdier og muligheder for friluftsaktiviteter
 • At fortælle om den helt særlige kultur og natur, som er karakteristisk for Hindsgavl-halvøen og det omkringliggende vand samt
 • At fortælle om samspillet mellem naturen og mennesket gennem årtusinder

Målgrupper:

Udstillingen forventes at opfylde formidlingsmæssige og rekreative behov for en meget bred brugerkreds. Projektet har fokus på følgende grupper:

 • Familiegrupper/børnefamilier
 • Organiserede grupper
 • Uorganiserede grupper
 • Foreninger
 • Børnehaver/institutioner

Det forudsættes ikke, at de besøgende nødvendigvis har den store viden om natur- og kulturværdier. 

Proces for arbejdet med udstillingen
Opstartsfase:
Processen er startet med en indledende idéfase, hvor repræsentanter fra de grønne foreninger og Middelfart Museum har været inddraget. For udstillingens succes er det vigtigt at inddrage relevante fagpersoner.
Lignende udstillinger er besøgt for inspiration til udstilling og valg af konsulenter.
Arbejdet har resulteret i udarbejdelse af et udstillingsnotat og udbudsmateriale. Udbudsmaterialet blev sendt til 3 konsulenter med speciale i udstillinger om natur og kulturhistorie. Kvorning Design & Kommunikation var den konsulent der bedst opfyldte kriterierne i udbudsmaterialet, og der er underskrevet kontrakt med dem.
 
Planlægningsfasen:
I denne fase arbejdes der med udarbejdelse af et egentligt udstillingskoncept. I denne fase vil relevante foreninger og fagpersoner igen blive inddraget.

I udstillingskonceptet skal følgende bl.a. beskrives:
 • hovedhistorie for formidlingen
 • konkrete emner indenfor natur, kulturhistorie og friluftsaktiviteter der ønskes formidlet
 • målgrupper

Efter udarbejdelse af udstillingskoncept skal de enkelte elementer projekteres.
 
Etableringsfasen: 
Opbygning af udstillingen i centret.

Tidsplan 2015:
Januar - planlægningsfase
Februar - projektering af de enkelte elementer
Marts - opbygning af udstillingen i centret
April - indvielse af udstillingen

Videreudvikling af aktivitetsområdet
Den østlige del af aktivitetsområdet henvender sig primært til børnefamilier og institutioner. Den vestlige del er tænkt som et område der har en naturlig sammenhæng med og til Dyrehaven og Hindsgavl-halvøen. Et område som får de besøgende til at søge videre ud i området.

Proces for udvikling af den vestlige del af aktivitetsområdet

Opstartsfase:
I den indledende fase kortlægges, hvilke elementer der efterlyses og hvilke målgrupper den nuværende del ikke tilgodeser.
I arbejdet med udstillingen vil der være fokus på, hvordan aktivitetsområdet kan komme i spil i forhold til visionen om, at få de besøgende til at søge videre ud i området. 

Planlægningsfasen:
Kontakt til konsulenter og udvælgelse af konsulent
Udarbejdelse af forslag til plan for området
Mulighed for ansøgning af midler undersøges  

Etableringsfasen:
Etablering af elementerne i planforslag

Tidsplan:
Januar-april 2015 - idefase
April-maj 2015 - planlægningsfase
Efterår 2015 - etablering af elementer 

Økonomi:

Af de midler der er ansøgt og bevilliget fra Arbejdsmarkedets Feriefond og Friluftsrådet bruges der 900.000 kr. til udstillingen.

Der skal bruges ca. 50.000 kr. fra anlægspuljen til natur- og energiprojekter til planlægning af resten af aktivitetsområdet.

Forvaltningens bemærkninger:

Den etablerede del af aktivitetsområdet benyttes flittigt hele året, primært af børnefamilier og kommunens skoler og institutioner. Området er en succes, så stor en succes, at det er en udfordring, at få de besøgende i aktivitetsområdet til at søge videre ud på Hindsgavl-halvøen.
 
Det vil derfor være oplagt, at tænke denne udfordring ind i processen med planlægning af den sidste del af aktivitetsområdet. Samtidig kan elementerne i udstillingen måske videreføres til aktivitetsområdet, så der bliver en naturlig sammenhæng mellem udstillingen, aktivitetsområdet og resten af Hindsgavl-halvøen.  

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne på handicappede borgere.
Sagen har ingen særlige konsekvenser for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet 

Beslutning:

Udvalget finder, at forvaltningen kan arbejde videre med udstillingen og aktivitetsområdet.

Svend-Aage Nielsen deltog ikke i mødet.
73. Drøftelse af ændringer i indsamlingsordningen for dagrenovation
Sagsnr.: 2014-014598
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Byrådet vedtog den 6. maj 2013 at ændre beholdertypen for dagrenovation fra sække til to-hjulede beholdere. I forbindelse med den nyligt vedtagne Ressourceplan for Middelfart Kommune, blev det besluttet, at der skal ske en øget genanvendelse af de genanvendelige materialer i dagrenovationen - organisk affald, papir, pap, plast, metal og glas.

Dagrenovation og papir i Middelfart Kommune hentes i dag på standplads og med mulighed for at vælge både uge og 14 dages tømning.

I forbindelse med valg af de nye beholdere, som skal erstatte sækkene, er der kig på beholdere, som størrelsesmæssigt også vil kunne fremtidssikre affaldsordningen i forhold til kommende indsamling af organisk dagrenovation.

Forvaltningen orienterer på mødet om mulige ændringer af indsamlingsordningerne med udgangspunkt i service, miljø, økonomi og arbejdsmiljø.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Drøftes og gennemgås på mødet.

Høring af Handicaprådet:

Der vil ske en høring af handicaprådet i forbindelse med ændringen af husholdsningsregulativet.

Høring af Ældrerådet:

Der vil ske en høring af ældrerådet i forbindelse med ændringen af husholdsningsregulativet.

Beslutning:

Udvalget finder, at byrådet bør inddrages i drøftelserne.

Svend-Aage Nielsen deltog ikke i mødet.
74. Oríentering om tilladelser til vandindvinding for erhvervsvandindvindere
Sagsnr.: 2014-011782
Sagsbehandler: Henning Leth

Præsentation:

Middelfart Kommune er grundvandsmyndighed og skal i den forbindelse meddele tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand til vanding af landbrugsafgrøder og gartneriafgrøder.
 
Forvaltningen orienterer på mødet om administrationspraksis for tilladelser til indvinding af overfladevand til vanding samt tilladelse til vandforsyningsanlægget i henhold til vandforsyningsloven.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Svend-Aage Nielsen deltog ikke i mødet.
75. Kommunens skov ved Feriebyen
Sagsnr.: 2014-013774
Sagsbehandler: Elke Schäfer

Præsentation:

Feriebyen ved Oddevejen har fået en ny ejer, der ønsker at ændre på forholdene i området.  Ejeren ansøger om at få lov til ændringer på kommunens areal.

Forvaltningen foreslår:

 • At der ikke fældes eller tyndes i træerne på skrænten
 • At der ikke anlægges yderligere stier på skrænten
 • At en forhindringsbane ikke anlægges på skrænten
 • At anlæg eller renovering af trapper kan overvejes efter en mere konkret ansøgning

Sagsbeskrivelse:

Den nye ejer af Feriebyen (nu KursusCentre.dk) har kontaktet kommunen for at få lov til at foretage nogle ændringer på kommunens skræntareal. Der blev afholdt et møde i felten for at se nærmere på mulighederne. Ansøgeren ønsker at få ryddet et par kig fra centret ud over kysten, dvs. det ønskes at rydde nogle træer og fjerne selvsået underskov, se kort i bilag. Derudover ønsker ansøgeren at anlægge flere stier og trapper på skrænten og at etablere opholdspladser og grill-/ bålpladser ved stranden. Yderligere overvejelser går i retning af at etablere en simpel udendørs forhindringsbane, hvor skovskrænten og strandarealet ønskes inddraget.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Skovskrænten anvendes i dag af besøgende/borgere, som ønsker at gå en tur langs kysten, uden at passere igennem Feriebyen. Skrænten har præg af naturskov med almindelige små skovstier. Desuden er det muligt at gå langs stranden på en forholdsvis uforstyrret kyststrækning.

Skrænten ligger eksponeret for vestenvinden og er dermed udsat for meget kraftige vinde. En rydning af kiler i kystskoven vil svække det samlede visuelle indtryk samt skovens robusthed i forhold til at modstå vejret. Desuden vil kilerne give en større angrebsflade i stormtilfælde, så det må frygtes, at flere træer vil vælte. Fjernelse af underskoven med den naturlige foryngelse vil svække regenerationsmulighederne for skoven. Anlæg af flere trapper og stier kan fremme erosionen langs skrænten.

Området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen og er fredskov. Naturstyrelsen er myndighed på begge områder. Evt. tiltag, såsom terrænændringer og etablering af trapper vil kræve Naturstyrelsens udtalelse i forbindelse med dispensation fra både naturbeskyttelses- og skovlovens bestemmelser.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Der er opståen en fejl i rensningen af editorteksten: Reference to undeclared entity 'oslash'. Line 1, position 15. Html: Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen deltog ikke i mødet.

Bilag:

76. Henvendelse vedr. etablering af en skovkirkegård
Sagsnr.: 2014-013451
Sagsbehandler: Elke Schäfer

Præsentation:

Kommunen har fået en henvendelse vedr. etablering af en skovkirkegård.
Det skal besluttes, om der skal arbejdes videre med sagen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget beslutter, om forvaltningen skal arbejde videre med sagen

Sagsbeskrivelse:

En af kommunens borgere har sendt et forespørgsel om, hvordan kommunen ser på etablering af en skovkirkegård, som udelukkende skal bruges til urnenedsætteler. Borgeren forslår Mindelunden i skoven på Hindsgavl ved femvejkrydset, fordi der en passende lille lysning, tæt til parkeringsmuligheder og i forvejen et træskilt med teksten "MINDELUNDEN".

Forvaltningen har kontaktet provstiet for at høre deres holdning til skovkirkegårde. Provstiet var åben overfor emnet og oplyser, at de tilbyder noget lignende ved Søndre Kirkegård i Middelfart bys sydvestlige del, ved Stadion, dog i forbindelse med den eksisterende kirkegård. Det betyder, det er indviet jord, dog lidt "vildere" end en almindelig kirkegård.

Kommunen kan med tilladelse fra Ligestillings- og Kirkeministeriet opføre en begravelsesplads, også uden kapel, hvis der kun sker urnenedsættelser.

Et af formålene med begravelsespladser i skove er, at de skal være neutrale i forhold til religion. Jorden er dermed heller ikke indviet, som den er på en kirkegård. Tanken bag en skovbegravelsesplads er, at den skal være en del af den naturlige skov, og der må derfor ikke lægges blomster, sten, lys eller anden udsmykning over den enkelte urne.

Danmarks første kommunale skovbegravelsesplads åbnede i marts 2014. Begravelsespladsen ligger i den kommunalt ejede Kohaveskov, lidt uden for Odense.

Økonomi:

Skal belyses nærmere.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget finder, at der skal arbejdes videre med en skovbegravelsesplads.

Svend-Aage Nielsen deltog ikke i mødet.

LUKKEDE SAGER