Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 7. december 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
7. december 2015 kl. 14:30
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Christian Martins Kromann
Peter Storm
Lars Vigsø
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

116. Evaluering af udvidet åbningstid i Børnehuset Nysgerrium
Sagsnr.: 2015-013064
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Børnehuset Nysgerrium har forsøgvis gennem det seneste år kørt med udvidet åbningstid. Ordningen skal nu evalueres og beslutning skal træffes, om hvorvidt ordningen skal fortsætte.  

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender forlængelse af forsøgsordningen med et år.
 • At udvalget sender punktet videre til Økonomiudvalget til orientering. 

Sagsbeskrivelse:

På grund af efterspørgsel fra forældre, har Børnehuset Nysgerrium, siden oktober 2014 forsøgsvis kørt med udvidet åbningstid:

Almindelige åbningstider i børnehuset har været:
Mandag til torsdag 6.30-16.45 og fredag 6.30-16.30

De udvidet åbningstider er:
Mandag til torsdag 6.30-19.00 og fredag 6.30-17.00

I perioden 06.10.2014 - 06.10.2015 har følgende antal familier/børn benyttet ordningen:

Vuggestue:
 • 2 børn (1 fam.): 2 dage hver 2. uge i 1/2 time - til 17.15
 • 1 barn: 1 dag pr uge i 1/2 time - til kl. 17.15

Alle tre børn er ikke længere en del af ordningen.

Børnehave:

 • 1 barn: 2 dage pr uge et kvarter  - til kl. 17.00

Familien benytter stadig ordningen.

På nuværende tidspunkt er der derfor ingen børn i vuggestuen som benytter ordningen, men 1 barn i børnehaven.

Der kommer dog løbende forespørgsel på pladser under den udvidet åbningstid. I perioden 19.11.2015 og frem til 30.06.2016 er der således 3 børn på venteliste til vuggestue og 1 barn er skrevet op til start i børnehave i foråret 2016.
Behov for antal af dage samt tider vides ikke pt., da Dagtilbudsafdelingen endnu ikke har modtaget formel ansøgning fra forældrene.

Da ordningen kun har kørt et enkelt år, er det svært at vurdere forældrenes behov. Ved at udvide forsøgsordningen med endnu et år, vil man kunne se et mere tydeligt billdede af det reelle pasningsbehov indenfor den udvidet åbningstid.

Økonomi:

Børnehuset Nysgerrium får tildelt 296.642 kr. i budget 2016. Det findes indenfor dagtilbuddets økonomiske ramme.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2015. 
Økonomiudvalget den 14. december 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet
117. Regnskab 2014 - haller
Sagsnr.: 2015-012661
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Brenderup Aktivitetscenter, Ejby-Hallerne, Vestfynshallen samt Lillebælt Sport og Kultur har fremsendt årsrapport og regnskab for 2014

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskaberne fremsendes til Økonomiudvalget til orientering

Sagsbeskrivelse:

Nedenstående ses oversigt over de enkelte hallers økonomi, det er dog være svært af sammenligne hallerne, da baggrunden for hallerne er forskellige.
F.eks er Vestfyshallen ikke i egne lokaler og skal derved ikke afdrage på tidligere lån.
Lillebælt sport og kulturs ledelse forventer i det kommende år, at forbedre resultatet til omkring t.kr.0. Dette skal opnås ved yderligere salg af aktiviteter i haller og deraf øget omsætning i cafeterier og restauranter. Derudover vil der fortsat være fokus på yderligere effektivisering af driften i alle enheder. Yderligere effektivisering af driften kan blandt andet også realiseres gennem den i 2014 gennemførte fusion af enhederne.

Der er ligeldes udarbejdet 3 forskellige nøgletal, som er nærmere beskrevet i teksten.


Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. december 2015
Økonomiudvalget 25. januar 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

118. Revidering af retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven
Sagsnr.: 2014-014654
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen har revideret og tilrettet nedenstående retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven:
 • Retningslinjer for aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Middelfart pr. 2016
 • Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart pr. 2016
 • Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning m.v. i Middelfart pr. 2016

Forvaltningen foreslår:

 • At retningslinjerne indstilles til godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har sammen med en arbejdsgruppe under folkeoplysningsudvalget gennemgået retningslinjerne, og indarbejdet rettelser til mere gennemsigtighed, hurtigere og mere effektive arbejdsgange. 

Retningslinjer for aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningesarbejde i Middelfart pr. 2016.
Der er følgende ændringer:
 • Indberetning af tilskud skal foregår elektronisk via hjemmesiden. 
  Før skulle der indsende blanket med posten
 • Der ydes tilskud til alle medlemmer under 25 år.
  Før blev der kun ydet tilskud til indenbyes medlemmer under 25 år.
 • Der udvælges mindst 9 foreninger til stikprøve kontrol af de indberettede tal.
  Før skulle alle foreninger indsende lister til gennemgang. 
 • Max kursustilskud forhøjes til kr. 2.500 pr. person pr. år.
  Før var max. tilskuddet på kr. 1.500 pr. person pr. år.
 • Hvis der er rammebeløb tilbage efter udlodning til kursustilskud overføres midlerne til medlemstilskudsrammen.
  Før var arbejdsgangen den sammen, det stod bare ikke i retningslinjerne.
 • Der skal kun vedlægges kursusbeskrivelser ved kurser udover forenigensforbund.
  Før indsendte foreningerne kursusbeskrivelser på alt . 
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.  
Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart pr. 2016
Der er følgende ændringer:
 • Indberetning om tilskud skal foregår elektronisk via hjemmesiden.
  Før skulle der indsende blanket med posten
 • Arbejdsgangen for opkrævening af gebyr for benyttelse af Vestfynshallen er indarbejdet.
  Før var arbejdsgangen vedr. opkrævetning af Vestfynshallen ikke synlig.
 • Arbejdsgange for udbetaling af a conto lokaletilskud vedr. benyttelse af selvejende haller er gjort ensartet og indarbejdet.
  Før var der forskel i måden hvorpå der blev udbetalt a conto lokaletilskud til foreningen, alt efter hvilken af de selvejende haller foreningen benyttede.  
 • Ajourføring af listen vedr. lokaler i selvejende hallerne der er godkendt til lokaletilskud.
  Før manglede der nogle lokaler på listen over tilskudsberettigede lokaler i selvejende haller.  
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.
 • Arbejdgangen for efterregulering af lokaletilskud indarbejdet og hvis der er yderligere midler overføres de til næste års pulje.
  Før blev der også efterreguleret, men var der yderligere midler gik de i kommunekassen. 
Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning m.v. i Middelfart pr. 2016
Der er følgende ændringer:

 • Indarbejdet et max. på kr. 10.000 i tilskud til nye aftenskoler.
  Før var der intet max.
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.
 • Tilbagebetalt tilskud skal efterreguleres til de aftenskoler der har haft meraktivitet og hvis der er yderligere midler overføres de til næste års pulje.
  Før skulle midlerne ikke efterreguleres, men der blev hver gang søgt om efterregulering, som blev bevilget. Yderligere midlerne skulle gå i kommunekassen.

Økonomi:

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser i ændringerne.

Høring:

Retningslinjerne har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet:
Ældrerådet har behandlet de tre delforslag om tilskud efter folkeoplysningsloven og kan uden yderligere bemærkninger udtale støtte til det forelagte materiale.

Handicaprådet:
Ingen høringssvar modtaget.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 3. november 2015
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. december 2015
Økonomiudvalget den 14. december 2015
Byrådet den 4. januar 2016 


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015:
Retningslinjerne indstilles godkendt.

Fraværende:
Arne Tofterup
Christian Martins Kromann
Jan Knudsen
Mogens K. Hansen


Beslutning Børn-, Kultur og Fritidsudvalget den 3. november 2015:

Punktet udsat til næste møde.
Beslutning:

Godkendt som indstillet med den præcisering, at der fortsat kun ydes medlemstilskud til indenbys medlemmer under 25 år.


Bilag:

LUKKEDE SAGER