Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 3. november 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
3. november 2015 kl. 13:15
Tilstede:
Peter Storm
Kim Lund
Lars Vigsø
Christian Martins Kromann
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

111. Orientering vedr. BKF og Skoleudvalgets ekskursion den 19. til 20. november 2015
Sagsnr.: 2015-011403
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Orientering vedr. BKF og Skoleudvalgets ekskursion den 19. til 20. november 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Den 19. og 20. november tager Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget på ekskursion til Kiel. Formålet er at se på tværfaglige inklusionsindsatser, der kan kvalificere BUFs fælles indsats og videreudvikle initiativet omkring handleguide for styrke børnefællesskaber i Middelfart Kommune. Tyskland og særlig Toni-Jensen-Gemeinshaftsschule i Kiel har længe arbejdet med udvikling af fælles tværfaglige indsatser for børn og unge og derfor oplagt til inspiration og Best Practice.

Der vil være afgang den 19. november 2015, i bus, fra Anlægsvej 4, Ejby kl. 7.30 til Kiel, hvor den forventet ankomst er ca. 9.30. Forventet afgang fra Kiel den 20. november kl. 13.30. 

Overnatning vil være på Nordic Hotel Astor som ligger i centrum af Kiel. Busen vil være tilrådighed når gruppen skal rundt omkring på besøg. Derudover er der reserveret plads på restuarant i gå-afstand til hotellet.  

Skoleafdelingens koordinator for den internationale dimension, Vibeke Vedsted, har sammen med Jens Lemke, afdelingsleder på IQSH; Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, tilrettelagt program for dagene. Det detaljerede program udleveres på udvalgsmødet den 3. november.  

Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, IQSH, arbejder på vegne af det tyske Ministerie for Uddannelse. Instituttet sikrer kvalitet for skolemyndigheder og ansatte i skolerne i hele Slesvig-Holsten. Det gør de gennem aktiviteter som rådgivning, uddannelse, support og udgivelse af publikationer. IQSH henvender sig til lærere, lærerstuderende, pædagoger, skoleledere, og skoleinspektører, forældre- og elevrepræsentanter.

Økonomi:

Hotel ca. kr. 8.500
Bus ca. kr. 10.000

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 3. november 2015.
Skoleudvalget den 3. november 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Christian Martins Kromann deltog ikke i behandling af punktet
112. Orientering vedr. anlæg på Dagtilbud
Sagsnr.: 2015-011838
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Orienteringen omhandler behovet for at fremskynde nogle bygningsmæssige ændringer i Børnehuset Nordlys, på baggrund Bakkehusets lukning pr. 01-03-2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Der er på nuværende tidspunkt bevilget følgende anlægsbudget på dagtilbudsområdet:

 • 2016: 1,056 mio. kr. til renovering i Kastanieborgen
 • 2017: 3,057 kr. til fysisk kvalitetsløft af ikke renoverede daginstitutioner.

Målene for nye anlægsinvesteringer på dagtilbudsområdet er:

 • At der er et godt indeklima i dagtilbuddene
 • At de fysiske rammer indbyder til inspirerende og inkluderende læringsmiljøer
 • At de fysiske rammer giver muligheder for nye måder at systematisere og organisere på, således at personaleressourcerne kan anvendes optimalt.
I det oprindelige anlægsprogram for dagtilbuddene var der budgetteret med et anlægsbudget på 550.000 kr. til Børnehuset Nordlys i 2017 bl.a. på grund af planlagt flytning af vuggestuebørn fra Bakkehuset til Nordlys i 2017.
Pga. af det faldende børnetal har byrådet besluttet, at lukke daginstitutionen Bakkehuset allerede pr. 1/3 2016. Det indebærer, at der er behov for nogle bygningsmæssige ændringer i Nordlys snarest muligt, så vuggestuebørnene kan flyttes fra Bakkehuset til Nordlys.

Da det ikke har været muligt i forbindelse med Byrådets beslutning om lukning af daginstitutionen Bakkehuset pr. 1. marts 2016, at finde lokaler andre steder i Middelfart By til dagplejens legestue, kræver det en større anlægssum at ændre Nordlys, så institutionen også kan rumme denne legestue.

Flytningen kræver:
 • Etablering af vuggestue i eksisterende lokaler i Nordlys samt opførelse af krybberum.
 • Etablering af dagplejens heldagslegestue i eksisterende lokaler i Nordlys samt overdækning til barnevogne.
 • Etablering af fleksible børnehaveenheder i de tidligere lokaler til dagplejens legestuelokalerne - med lette flytbare skærmvægge, reoler, skabe eller lignende.
 • Renovering af toiletter inkl. pusleborde.
 • Maling
Den forventede anlægssum i alt excl. moms er 0,800 mio. kr.
Der er i forbindelse med 4. budgetopfølgning på Børn, Kultur og Fritidsområdet søgt en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. til ombygning af Nordlys. Anlægsbevillingen finansieres af de P/L-midler der tidligere på året er tilgået kassen.

Revideret anlægsplan for dagtilbudsområdet:
 • 2015: Nordlys – Der er søgt en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr.
 • 2016: 1,056 mio. kr. til renovering i Kastanieborgen.
 • 2017: 3,057 mio. kr. til fysisk kvalitetsløft af Solsikken, Naturhaven og Børnehuset Nr. Aaby.

Økonomi:

Se sagfremstilling 4. Budgetopfølning 2015 sat på dagsordenen på Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 3. november 2015.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 3. november 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Christian Martins Kromann deltog ikke i behandling af punktet
113. 4. budgetopfølgning 2015 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område
Sagsnr.: 2015-003101
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30.9.2015 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Ved 4. Budgetopfølgning pr. 30.9.2015 forventes et mindreforbrug på driften på 4,676 mio. kr. på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet fordeler sig således på områderne:

Kultur og Fritidsområdet forventes at realisere et mindreforbrug på 0,565 mio. kr.

Dagtilbudsafdelingen forventes at realisere et mindreforbrug på 3,276 mio. kr.

Børn og Familieafdelingen forventes at realisere et mindreforbrug på 0,835 mio. kr.

på anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 1,989 mio. kr.

Budgetforventning og afvigelser er nærmere begrundet i det til dagsordenpunktet vedhæftede bilag.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen Høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget d. 3.11.2015
Ingen videre behandling

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Christian Martins Kromann deltog ikke i behandling af punktet

Bilag:

114. Revidering af retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven
Sagsnr.: 2014-014654
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen har revideret og tilrettet nedenstående retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven:
 • Retningslinjer for aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Middelfart pr. 2016
 • Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart pr. 2016
 • Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning m.v. i Middelfart pr. 2016

Forvaltningen foreslår:

 • At retningslinjerne indstilles til godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har sammen med en arbejdsgruppe under folkeoplysningsudvalget gennemgået retningslinjerne, og indarbejdet rettelser til mere gennemsigtighed, hurtigere og mere effektive arbejdsgange. 

Retningslinjer for aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningesarbejde i Middelfart pr. 2016.
Der er følgende ændringer:
 • Indberetning af tilskud skal foregår elektronisk via hjemmesiden. 
  Før skulle der indsende blanket med posten
 • Der ydes tilskud til alle medlemmer under 25 år.
  Før blev der kun ydet tilskud til indenbyes medlemmer under 25 år.
 • Der udvælges mindst 9 foreninger til stikprøve kontrol af de indberettede tal.
  Før skulle alle foreninger indsende lister til gennemgang. 
 • Max kursustilskud forhøjes til kr. 2.500 pr. person pr. år.
  Før var max. tilskuddet på kr. 1.500 pr. person pr. år.
 • Hvis der er rammebeløb tilbage efter udlodning til kursustilskud overføres midlerne til medlemstilskudsrammen.
  Før var arbejdsgangen den sammen, det stod bare ikke i retningslinjerne.
 • Der skal kun vedlægges kursusbeskrivelser ved kurser udover forenigensforbund.
  Før indsendte foreningerne kursusbeskrivelser på alt . 
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.  
Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart pr. 2016
Der er følgende ændringer:
 • Indberetning om tilskud skal foregår elektronisk via hjemmesiden.
  Før skulle der indsende blanket med posten
 • Arbejdsgangen for opkrævening af gebyr for benyttelse af Vestfynshallen er indarbejdet.
  Før var arbejdsgangen vedr. opkrævetning af Vestfynshallen ikke synlig.
 • Arbejdsgange for udbetaling af a conto lokaletilskud vedr. benyttelse af selvejende haller er gjort ensartet og indarbejdet.
  Før var der forskel i måden hvorpå der blev udbetalt a conto lokaletilskud til foreningen, alt efter hvilken af de selvejende haller foreningen benyttede.  
 • Ajourføring af listen vedr. lokaler i selvejende hallerne der er godkendt til lokaletilskud.
  Før manglede der nogle lokaler på listen over tilskudsberettigede lokaler i selvejende haller.  
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.
 • Arbejdgangen for efterregulering af lokaletilskud indarbejdet og hvis der er yderligere midler overføres de til næste års pulje.
  Før blev der også efterreguleret, men var der yderligere midler gik de i kommunekassen. 
Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning m.v. i Middelfart pr. 2016
Der er følgende ændringer:

 • Indarbejdet et max. på kr. 10.000 i tilskud til nye aftenskoler.
  Før var der intet max.
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.
 • Tilbagebetalt tilskud skal efterreguleres til de aftenskoler der har haft meraktivitet og hvis der er yderligere midler overføres de til næste års pulje.
  Før skulle midlerne ikke efterreguleres, men der blev hver gang søgt om efterregulering, som blev bevilget. Yderligere midlerne skulle gå i kommunekassen.

Økonomi:

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser i ændringerne.

Høring:

Retningslinjerne har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Svar fra Ældrerådet:
Ældrerådet har behandlet de tre delforslag om tilskud efter folkeoplysningsloven og kan uden yderligere bemærkninger udtale støtte til det forelagte materiale.

Svar fra Handicaprådet:
Ingen høringssvar modtaget.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 07.10.15
Børn, Kultur og Fritidsudvalget d. 03.11.2015
Økonomiudvalget d. 30.11.2015
Byrådet d. 07.12.2015

Beslutning Folkeoplysningsudvalget d. 07.10.2015:
Retningslinjerne indstilles godkendt.

Fraværende:
Arne Tofterup
Christian Martins Kromann
Jan Knudsen
Mogens K. Hansen

Beslutning:

Punktet udsat til næste møde

Bilag:

115. Evaluering af projekt "Fastholdelse af unge og forældre i foreningen"
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget fremsender evaluering af Projekt: 'Fastholdelse af unge og forældre i foreningerne' til behandling i Børn,Kultur og Fritidsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At evalueringen tages til efterertning. 
 • At projektet gentages i 2015 med de dertil afsatte kr. 200.000,-

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget har på møde den 7. oktober 2015 pkt. 43 behandlet Evaluering af projekt; ”Fastholdelse af unge og forældre”.

Byrådet vedtog at afsætte en pulje på kr. 750.000, der skulle støtte den frivillige indsats i foreningslivet. Det blev besluttet, at fordele kr. 355.000,- ud til foreningerne efter følgende formål og kriterier: 
"Formålet med puljen var dels at udvikle/afprøve måder og metoder til at rekruttere og fastholde alle børn og unge i foreningslivet, dels at rekruttere og fastholde frivillige. Der lægges vægt på, at foreningerne også inddrager de sårbare familier i den frivillige opgaveløsning. Puljen skal ud at arbejde i de enkelte foreninger, og den fordeles til alle foreninger i forhold til den enkelte forenings medlemstal. Pengene udbetales i 2014. Foreningerne melder tilbage til Børn, Kultur - og Fritidsudvalget senest august 2015, om hvordan pengene er anvendt, og hvilken effekt tiltagene har haft i foreningen i forhold til fastholdelse af unge, og i forhold til flere frivillige unge i foreningen."

Foreningerne har lavet projekter, arrangementer, aktiviteter for pengene, der fastholdt unge og deres forældre i foreningen. Foreningen har i det sidste år arbejdet med projektet og pengene.

Af forskellige aktiviteter, som foreningerne har lavet, kan nævnes:
Yderligere annoncering
Fællesarrangementer/ familiedage
Spiller -hjemmedag med fællesarrangement bagefter
Materiale indkøb til at forbedre aktiviteten i foreningen
Daglig drift
Uddannelse/kurser til instruktører og trænere deltagelse i stævner
Nedbringelse af kontingent
Deltagelse i sommerskole
Åben klubdag
Arrangement med syriske børn og voksne

Ud af 80 foreninger har 33 svaret indenfor fristen - 47 foreninger er rykket for tilbagemelding - af de 80 foreninger har 13 foreninger ikke lavet nogen aktivitet, og der er betalt 17.888 kr tilbage til puljen.

Konklusion og effekt:
En kort opsummering af erfaringerne fra projekteter:

 • Foreningerne har mest benyttet sig af at arrangere sociale aktiviteter for at få flere frivillige eller fastholde dem, der har i forvejen. Det har givet flere forældre, som frivillige ligesom de har kunnet tiltrække og fastholde deres unge trænere/instruktører.
 • Det er første gang, at foreningerne og forvaltningen arbejder på denne måde, og det bør overvejes, om foreninger og forvaltningen i fremtiden skal arbejde tættere sammen i forhold til at klæde foreningerne på og udvikle værktøjer til også at takle udfordringerne med at rekruttere frivillige på en mere systematisk måde fremover.
 • Det er forvaltningens opfattelse, at der er afprøvet og udviklet nye tiltag for at opfylde formålet med puljen, men at der skal strammes op på formål med puljen, ligesom de foreninger, der er interesseret  skal søge puljen fremfor, at der på forhånd sendes penge ud til alle foreninger.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen


Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015
Børn -Unge og Fritidsudvalget den 3. november 2015

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015
Folkeoplysningsudvalget er tilfreds med evalueringen, men vil skærpe formålet med anvendelse af den nye pulje på kr 200.000,- Der skrives ud til foreningerne, at de kan søge  penge fra puljen til det besluttede formål.

Det blev ligeledes besluttet, at formålet til puljen på 150.000 kr til sårbare børn og unge præciseres og foreningerne kan derefter søge puljen.

Fraværende:
Arne Tofterup
Christian Martins Kromann
Jan Knudsen
Mogens K. Hansen

Beslutning:

Godkendt som indstillet

LUKKEDE SAGER