Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 6. oktober 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
6. oktober 2015 kl. 14:15
Tilstede:
Peter Storm
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Lars Vigsø
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

109. Anlægsregnskab - Ombygning af Bulderby børnehave
Sagsnr.: 2015-010090
Sagsbehandler: Rasmus Fald Nielsen

Præsentation:

Ombygningen af Bulderby børnehave er afsluttet i 2015. Der skal derfor aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

  • At anlægsregnskabet godkendes

Sagsbeskrivelse:

I henhold til "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystemer, revision mv." skal anlægsprojekter, hvor anlægsummen overstiger 2,0 mio. kr., forelægges til særskilt politisk godkendelse.

Økonomi:

I oktober 2012 blev der givet en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til ombygning af Bulderby børnehave.

I løbet af projektperioden blev der yderligere givet et tillæg til anlægsbevillingen på 0,500 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2015 med et samlet forbrug på 8,438 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,062 mio. kr.  i forhold til den samlede anlægsbevilling.

De afholdte udgifter ligger således inden for den bevilligede anlægsramme.

Høring:

Ingen.

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. oktober 2015.

Behandles yderligere i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med regnskabet for 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

110. Ændring af godkendelseskriterier for private daginstitutioner
Sagsnr.: 2015-010464
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Ændring af godkendelseskriterier for private daginstitutioner.

Forvaltningen foreslår:

  • At Børn-, Kultur og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag om ændring i godkendelseskriterier.

Sagsbeskrivelse:

De private daginstitutioner har rettet henvendelse til Dagtilbudsafdelingen om, at normeringen i Godkendelseskriterier stk. 7 i "vejledning for etablering af privatinstitutioner" er for svær at leve op til.

Begrundelsen herfor er, at de private institutioner til vuggestuebørn får, hvad der svarer til den gennemsnitlige udgift for pasning af et 0-2 årigt barn i Middelfart Kommune. Da der er mange dagplejepladser i kommunen og disse er billigere at drive end vuggestuepladser, har de private institutioner store udfordringer med at leve op til de gældende krav i godkendelseskriterierne vedr. normering.


På baggrund af disse forhold foreslår forvaltningen, at punkt 7 i ”Vejledning til godkendelse af privatinstitutioner” ændres fra flg.:

”Personalenormeringen i privatinstitutionen skal som minimum være på niveau med grundnormeringen i de kommunale daginstitutioner”

til:

"Privatinstitutionen skal sikre en forsvarlig normering.

Ved forsvarlig normering forstås, at der til enhver tid som minimum er følgende antal voksne til stede i privatinstitutionen:

• ved 1 – 10 børn (børn under 2,10 år tæller dobbelt) minimum 1 voksen

• ved 11 – 22 børn (børn under 2,10 år tæller dobbelt) minimum 2 voksne

• ved 23 – 34 børn (børn under 2,10 år tæller dobbelt) minimum 3 voksne

- og så fremdeles. Ved voksne forstås personer, der er fyldt 18 år.

Denne forståelse lægges til grund ved vurderingen af, om privatinstitutionen har en forsvarlig normering i forbindelse med kommunens kvalitets- og udviklingstilsyn.

• En fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere på 60/40 skal være retningsgivende for det private dagtilbud."

Økonomi:

Ingen ændring.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. oktober 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet

LUKKEDE SAGER