Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 8. september 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
8. september 2015 kl. 13:15
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:
Kim Lund

ÅBNE SAGER

99. Evaluering af ordning med tidlig overgang fra dagtilbud til skole
Sagsnr.: 2015-009041
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forslag til ændring af Middelfart Kommunes før-skoleordning.

Forvaltningen foreslår:

 • At før-skoleordningen gøres frivillig med virkning fra marts 2016.

Sagsbeskrivelse:

Under budget 2013 blev det besluttet, at før-skoleordningen ikke længere skulle være frivillig. Derfor skal alle børn, med undtagelse af specialskolebørn, overgå til tidlig SFO pr. 1. marts i det år, hvor de starter i skole.

Generelt set fungerer ordningen rigtig godt og der opleves stor tilfredshed med tidlig SFO.

Dagtilbudsafdelingen har i løbet af det sidste års tid, modtaget henvendelser fra forældre, som ønsker at deres barn kan blive i daginstitutionen frem til skolestart i august. Begrundelsen herfor er, at barnet har behov for lidt længere tid i de trygge og velkendte rammer. 

Derfor foreslår forvaltningen, at den hidtidige ordning, hvor alle børn skal overgå fra pasning i dagtilbudsafdelingen til pasning i skoleafdelingens regi pr. 1. marts i det år de har skolestart, bliver frivillig.   

Økonomi:

Ordningen vil koste 180.000 kr. årligt og finansieres inden for den nuværede økonomiske ramme under Dagtilbudsafdelingen

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Skoleudvalget den 8. september 2015
Økonomiudvalget den 28. september 2015
Byrådet den 5. oktober 2015

Beslutning:

Indstilles til godkendelse


Fraværende: Kim Lund
100. Danmarks Keramikmuseum - regnskab 2014
Sagsnr.: 2015-003444
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Danmarks Keramikmuseum fremsender regnskab for 2014 til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender årsregnskabet for Danmarks Keramikmuseum
 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering

Sagsbeskrivelse:

Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus fremsender deres regnskab for 2014. Regnskabet viser et overskud på 926.615 kr.
Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2014 1.376.268 kr. mod 449.653 kr. pr. 31.12.2013

Middelfart Kommune har i 2014 givet et driftstilskud på 2.684.210 kr. Kulturregion Fyn har givet et tilskud på 555.921 kr. Derudover er der givet andre tilskud på 2.052.430 kr.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Økonomiudvalget den 28. september 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet


Fraværende: Kim Lund

Bilag:

2015-003444-1Årsrapport 2014
2015-003444-2Revisionsprotokollat
101. Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-009056
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Som led i effektiviseringsforløbet for 2016 har Byrådet besluttet en kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet i Middelfart By.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget sender forslaget om lukning af daginstitutionen Bakkehuset i høring

Sagsbeskrivelse:

Beregninger med udgangspunkt i befolkningsprognosen viser, at der forsat vil være et stærkt faldende børnetal i Middelfart Kommune.

Dette bevirker, at kapacitetsudnyttelsen i Børnehusene ikke er optimal. Børnehuse med få børn er dyrere at drive end børnehuse med mange børn. 

Forvaltningen indstiller derfor, at der nedlægges en daginstitution i Middelfart by og at den pågældende institution bliver Bakkehuset. 

Begrundelse for valget om at lukke Bakkehuset er som følger:
 • Bakkehuset er oprindelig bygget til bankvirksomhed og derfor egentlig ikke egnet som børnehus. Der er f.eks. mange trapper i huset og børnehaveafdelingen er på 1. sal.
 • Bakkehuset er nedslidt og trænger til en større renovering.
 • Da huset er bygget i 1960`erne forventes det, at der er asbest, bly og PCB i bygningen, hvilket vil gøre en renovering meget omkostningstung.
 • Bakkehusets beliggenhed vil være attraktiv for boligbyggeri.

Forvaltningen anbefaler, at lukningen sker pr. 1. marts 2016, hvor der vil være mange ledige pladser på byens institutioner, fordi kommende skolebørn starter i Tidlig SFO på denne dag.

Konsekvenser for borgere:

 • Børnene fra Bakkehuset, som ikke skal starte i Tidlig SFO, fordeles på de øvrige institutioner, så vidt muligt ud fra forældrenes ønsker.
 • Vuggestuebørnene flyttes til Nordlys.
 • Dagplejens legestue flytter fra Nordlys. Nye lokaler findes i samarbejde med repræsentanter fra Dagplejen.

Konsekvenser for personale:

 • Det forventes, at de fleste fastansatte medarbejdere kan overflyttes til jobs i de øvrige institutioner i Middelfart By og at de således, så vidt muligt, kan følge børnene.

Økonomi:

En optimering af kapacitetstilpasning vil indbringe kr.1.000.000 kr. i 2016 og 1.300.000 i de efterfølgende år på lederløn, drift af bygning og rengøring. 

Høring:

Indstillingen sendes i høring i:
 • Middelfart Bys 5 daginstitutioners forældrebestyrelser og MED-udvalg.
 • Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg.
 • Forvaltningens MED-udvalg 

Høringsperioden vil vare fra den 10. september 2015 til og med den 18. september 2015.
Institutionerne er adviceret om denne korte høringsfrist.

Handicaprådet:
Ingen høring, da da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. oktober 2015
Økonomiudvalget den 26. oktober 2015
Byrådet den 2. november 2015. 

Beslutning:

Godkendt som indstillet med følgende ændring i behandlingsplanen

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 21. september 2015 - ekstraordinært møde
Økonomiudvalget den 28. september 2015
Byrådet den 5. oktober 2015.

Fraværende: Kim Lund
102. Humlemagasinet - regnskab 2014
Sagsnr.: 2015-003723
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond fremsender deres årsrapport og regnskab for 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender årsregnskabet for Humlemagasinet
 • At regnskabet fremsendes til Økonomidvalget til orientering

Sagsbeskrivelse:

Humlemagasinets og Sigfred Pedersen Museets Fonds regnskab for 2014 viset et samlet resultat på kr. 331.040 i overskud. I 2013 var der et overskud på kr. 347.330.
Af resultatdisponeringen fremgår det, at der i 2013 har været 712.040 kr. til disposition.
Beløbet er anvendt til:
Opførelse af ruin ved sø                    kr. 412.273
Hensat til senere udlodninger til
projekter i 2015-2017                       kr. 200.000
Overført til disponible midler - rest      kr.  99.767

Middelfart Kommune har i 2014 givet et driftstilskud på 61.052 kr.    

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Økonomiudvalget 28. september 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Fraværende: Kim Lund

Bilag:

2015-003723-1Årsrapport 2014
103. Skolesundhedsprofiler overgår til drift pr. august 2015
Sagsnr.: 2014-004750
Sagsbehandler: Bettina Hoffmann

Præsentation:

Redskabet skolesundhed.dk har været anvendt på skolerne i samarbejde med sundhedsplejerskerne i en projektperiode på 3 år, og overgår fra projekt til drift pr. august 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Skolesundhedsprofiler er et elektronisk spørgeskema, der har været afprøvet i et tværfagligt samarbejde mellem skoler, sundhedsplejersker og Sundhedsafdeling i en projektperiode på 3 år. Skolesundhedsprofilerne har vist sig at være et solidt fagligt redskab, der understøtter de gode lærings- og udviklingsmuligheder, ved at sætte fokus på sundhed og trivsel. Ved at anvende skolesundhedsprofilerne opnås stor viden om elevernes dagligdag og trivsel – herunder helbred, sundhedsvaner, sociale relationer og undervisningsmiljø. Resultaterne anvendes som et tværfagligt dialogredskab, og kan danne baggrund for indsatser, der forbedrer og styrker børn og unges trivsel og sundhed i dagligdagen. Derudover laves der statistikker, så udviklingen i elevernes sundhed og trivsel i Middelfart Kommune kan følges.

Fra skoleåret 2015/16 besvares skolesundhedsprofilerne af elever i 0., 4. og 8. klasse i offentlige og private skoler i Middelfart Kommune. Således opnås viden om elevernes sundhed og trivsel både på ind-, mellem- og udskolingstrin. Sundhedsplejerskerne bruger skolesundhedsprofilerne til at målrette og kvalificere de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser, der varetages i 0. og 8. klasse. Derfor besvares skolesundhedsprofilerne i 0. og 8. klasse på individniveau. Klasseteamet kan ikke se individdata, men får resultater på klasseniveau. Eleverne i 4. klasse besvarer skolesundhedsprofilerne anonymt. Det betyder, at klasselærer og sundhedsplejerske kan se resultater af besvarelsen på klasseniveau, hvilket er med til at målrette og kvalificere det tværfaglige samarbejde, der sigter mod at styrke elevernes sundhed og trivsel. Ved at få svar fra eleverne i 4. klasse er der mulighed for at forebygge mistrivsel og igangsætte tiltag inden udskolingen.

Resultaterne fra skolesundhedsprofilerne skal fremadrettet linkes op til Handleguiden. Handleguiden er et tværfagligt redskab, der sætter fokus på børne- og ungefællesskaber. Her er det fagpersonerne omkring børnene, der udfylder trivselsskemaer, og igangsætter interventioner, hvis det vurderes, at et barn/ung ikke trives. Ved at koble viden fra skolesundhedsprofilen og handleguiden, får man både elevernes og lærernes ”stemme”. Sigtet med koblingen er, at kvalificere og målrette forebyggende tiltag, inden eventuelle problemer får konsekvenser for elevernes dagligdag.

Fra efteråret 2015 vil skolesundhed.dk fungere som IT-platform for besvarelse af Undervisningsministeriets Trivselsundersøgelse, undervisningsmiljøvurderingen hvert 3. år og skolesundhedsprofilerne for de valgte klassetrin. Det betyder, at personalet omkring eleverne fremadrettet kun skal forholde sig til én fælles platform, når de 3 ovennævnte spørgeskemaer skal besvares.

Skolesundhedsprofilen vil fortsat være forankret i Sundhedsafdelingen, og praktiseres i tæt samarbejde med Børne-, Unge- og Familieforvaltningen, ligesom det har gjort i projektperioden. På hver skole er der udpeget en kontaktperson, der skal fungere som lokal ressourceperson for skolesundhedsprofilerne.

Økonomi:

Opgaven løses indenfor den nuværende ramme.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Skoleudvalget den 8. september 2015
Social- og Sundhedsudvalget den 9. september 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Fraværende: Kim Lund
104. Kortlægning af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, sommeren 2015
Sagsnr.: 2012-003942
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Sundhedsafdelingen har i sommeren 2015 kortlagt hvor langt Middelfart Kommune er kommet i forhold til at opfylde anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens elleve forebyggelsespakker.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning,
 • At følgende indsatser godkendes i forhold til de anbefalinger, der på nuværende tidspunkt ikke opfyldes:
  • At der på næste møde med Middelfart Handel gøres opmærksom på reglerne for salg af tobak til børn og unge under 18 år.
  • At der igangsættes løbende rådgivning om gode fysiske rammer, herunder indeklima, rengøring og udluftning i skoler og dagtilbud.
  • At der fra 2016 i alle kommunale lokaler, som udlejes til andre, synligt fremgår gode råd om håndhygiejne og smitte
  • At der i 2016 igangsættes en indsats i forhold til information til borgerne om håndhygiejnens betydning for smittespredning og om hensigtsmæssig syge- og raskmelding ved smitsom sygdom.
  • At den samlede strategi for rusmiddelområdet, som er under udarbejdelse, dækker forebyggelsespakkens anbefalinger om, at forebyggelse og behandling af stofmisbrug er en del af den kommunale sundhedsindsats.

Sagsbeskrivelse:


Sundhedsafdelingen har i sommeren 2015 kortlagt, hvor langt Middelfart Kommune er kommet i forhold til at opfylde de faglige anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om en sundhedsfremmende og forebyggende indsats på såvel grundniveau som udviklingsniveau. Kortlægningen er sket i samarbejde med de respektive forvaltninger.
Den aktuelle kortlægning skal ses i en sammenligning med den første kortlægning af de ni pakker i foråret 2013 samt den første kortlægning af de to pakker om henholdsvis Overvægt og Stoffer i sommeren 2014. 
Sundhedsstyrelsens overordnede formål med forebyggelsespakkerne er at understøtte kommunernes arbejde med at fremme borgernes sundhed.
Forebyggelsespakkerne kan bidrage til planlægning og prioritering af indsatser.
Byrådet har besluttet, at Middelfart Kommune skal leve op til anbefalingerne på grundniveau, hvorfor der overvejende fokuseres på grundniveauet i nærværende beskrivelse.Ovenstående grafer viser, at d
er siden den første kortlægning i 2013/14 samlet set er blevet arbejdet målrettet i Middelfart Kommune med forebyggelse og sundhedsfremme svarende til forebyggelsespakkernes anbefalinger. Ambitionen om at alle forebyggelsespakkers anbefalinger skal være opfyldt på grundniveau må siges at være nået med få undtagelser.
I praksis griber de forskellige pakker mere eller mindre ind i hinanden ligesom arbejdet med indsatserne på grundniveau og udviklingsniveau ofte gør det.
 
Der er fortsat et udviklingspotentiale på samtlige forebyggelsespakker, som kræver et vedvarende fokus også selv om den enkelte anbefaling er helt opfyldt = grøn søjle.
Her kan nævnes eksemplet med, at Middelfart Kommunes Sundhedspolitik har et fokus på KRAM-faktorerne, hvorunder "mad og måltider" naturligt indgår. Skoler og daginstitutioner har arbejdet med handleplaner på kost og bevægelse, så her er pakkens grundanbefaling opfyldt i forhold til, at der er en overordnet kostpolitik og en handleplan. 
Der er dog fortsat et udviklingspotentiale i at få handleplaner omsat til dagligdagen alle steder.

De anbefalinger på grundniveau, som ikke er opfyldt = rød søjle er følgende:

* På tobaksområdet er der ikke igangsat initiativer i forhold til at viderebringe information til detailhandelen, som understøtter budskaberne om regler for salg af tobak til børn under 18 år. Dette vil kunne understøtte, at detailhandelen forstår og bakker op om rationalet bag loven.   

* På hygiejneområdet rådgiver sundhedstjenesten ikke i forhold til de fysiske rammer i dagtilbud og skoler, men der er fokus på det, idet rådgivning vedrørende god hygiejne er under udarbejdelse. Endvidere har kommunen ikke, som anbefalet, et særligt fokus på information til borgerne om håndhygiejnens betydning for smittespredning. Det gælder også i forbindelse med syge-/raskmelding og ved udlån af kommunens lokaliteter. Der er planlagt en indsats på området i 2016.

* På området stoffer kræves det, for at grundniveauet er opfyldt, at der skal være et specifikt indsatsområde på stoffer, som der var i den gamle sundhedspolitik på henholdsvis alkohol og tobak. Der arbejdes med en samlet strategi på Rusmiddelområdet i Middelfart kommune.

Udover ovennævnte er der en række anbefalinger på grundniveau, som endnu kun er delvist opfyldt = gul søjle. Det betyder at der arbejdes aktivt med et projekt, en konkret implementering eller på planlægning af en kommende indsats. Det er vigtigt, at de delvist opfyldte anbefalinger følges tæt, så man sikrer, at de er i proces.
For eksempel på tobaksområdet, idet en af anbefalingerne på grundniveau er, at børn og unge skal sikres totalt røgfrie miljøer/matrikler. Dette er ikke opfyldt for børnene i privat dagpleje. Der må fortsat ryges i private dagplejehjems tilstødende lokaliteter uden for åbningstiden, når blot der luftes ud, inden børnene ankommer.
Forskning viser imidlertid, at det ikke er muligt helt at eliminere de sundhedsskadelige stoffer fra tobaksrøg i et rygerhjem, hverken med grundig udluftning eller udluftningsanlæg, så derfor er børnene fortsat udsat for påvirkning for røg.

Kortlægningen, som er vedlagt i bilag til sagen, viser desuden, at kommunens sundhedsindsatser også har udviklet sig på udviklingsniveau. Det skyldes blandt andet, at arbejdet med grundniveau og udviklingsniveau i praksis kommer til at hænge tæt sammen.

 

 

 

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Skoleudvalget den 8. september 2015
Social- og Sundhedsudvalget den 9. september 2015
Økonomiudvalget den 28. september 2015

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Indsatserne indstilles til godkendelse

Fraværende: Kim Lund

Bilag:

105. Godkendelse af Rammeaftale 2016
Sagsnr.: 2015-000964
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet en Rammeaftale gældende for 2016 for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. oktober og gælder for det efterfølgende år.

Forvaltningen foreslår:

 • At Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Folketinget vedtog 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler. Ændringen betød, at kommunerne overtog koordineringsansvaret vedrørende de årlige rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra regionerne. I praksis betød lovændringen, at Rammeaftalen blev erstattet  af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale på området.

Der er nu åbnet mulighed for at Udviklingsstrategien og Styringsaftalen fremadrettet kan sammenskrives i en Rammeaftale med samlet godkendelse senest 15. oktober. På den baggrund fremlægges en samlet Rammeaftale for 2016 til godkendelse.

Rammeaftalens overordnede ambition
Der vil i 2016 være fokus på at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Det tages dog højde for pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maksimalt må stige med KL's pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien for 2016 bygger videre på det gode samarbejde, som de syddanske kommuner og regionen har demonstreret gennem de seneste år. Den rehabiliterende/habiliterende tankegang er omdrejningspunkter for kommunerne og regionens udvikling på det specialiserede socialområde. Med den rehabiliterende indsats og de grænser de økonomiske rammer sætter, er der blevet etableret stor fokus på metode og effekt. For at udnytte ressourcerne således, at alle borgere får den hjælp de har brug for, er det nødvendigt at vide, hvilke metoder og indsatser, der har størst effekt. Der vil derfor være øget fokus på evidens og resultatdokumentation i de kommende år.

Initiativer i Udviklingsstrategien
Rapport om metoder i botilbud(udarbejdet af SFI)
KKR og Socialdirektørforum har i februar 2015 offenliggjort en rapport om metoder i botilbud for handicappede og sindslidende. Rapporten er udarbejde at Socialforskningsinstituttet. Rapporten rejser en række spørgsmål om metodeanvendelse, evidens og effekt, som i 2015 og 2016 vil være med til at sætte dagsordenen for metodeanvendelse på kommunale og regionale tilbud

Samspil og styring
Projektet Samspil og styring på det sociale område har fokus på, at kommunerne en gang i hver valgperiode, dvs. 1. januar 2017 i indeværende valgperiode, kan overtage sociale tilbud drevet af Region Syddanmark. Samspil og styring bliver et fokuspunkt i 2016 idet beslutninger om overtagelse af tilbud vil betyde forberedende arbejde i de enkelte kommuner, men også foranledige fælles strategiske beslutninger på tværs af kommunegrænser om eventuelt samarbjder vedr. tilbud.

National Koordination - Temaer i 2016
På baggrund af evaluering af kommunalreformen er der i Lov om Socialservice tilføjet National Koordinationsstruktur som Socialstyrelsen står for. Strukturen skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særlige komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Socialstyrelsen skal følge udviklingen i målgrupper og indsatser for på sigt at skabe et nationalt overblik over det mest specialiserede socialområde og det mest specialiserede specialundervisningsområde.

Socialstyrelsen har mulighed for at melde temaer ud, som der skal være specielt fokus på. 1. november 2014 meldte Socialstyrelsen således følgende temaer ud;
 • Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
 • Børn og unge med alvorlige synsnedsættelser
Da lovgivningen er ny, skal kommunerne først give tilbagemelding på temaerne 1. marts 2016. Socialstyrelsen har allerede meldt ud, at spiseforstyrrelser bliver et tema som skal have specielt fokus i 2017 aftalen. Der er på nuværende tidspunkt ikke meldt yderligere temaer ud for 2017.

Kompetenceudvikling
På baggrund af et projekt på tværs af KKR, Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk forum er der i januar 2015 blevet afholdt Round Table møde mellem socialområdet, sundhedsområdet og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark. Der er blevet udarbejdet et kompetenceoplæg og et fælles strategisk grundlag som skal sikre, at uddannelse og kompetenceudvikling fremadrettet har fokus på at udvikle medarbejdere og kommende medarbejdere til at blive aktive medspillere i et paradigmeskifte. Heri har velfærd været noget som medarbejderne har  leveret til borgerne, til at være noget som medarbejderne skal skabe sammen med borgerne og mange andre. Der vil således, i projektet, være fokus på udvikling af efteruddannelser, grunduddannelser og praktikforløb til at møde fremtidens udfordringer. Det er ikke en hverken let eller kortvarig proces og kompetenceprojektet vil derfor være en vigtig indsats i 2016.

Vidensdeling
Vidensdeling og synliggørelse af resultater giver god mening, men det betyder ikke, at det altid er nemt. I hverdagen glemmer man ofte at afsætte tid til dialog, gode historier og vidensdeling. For at understøtte udvikling af vidensdeling vil der i 2016 blive afholdt 3-4 tværkommunale/regionale workshops. Strategisk arbejdsgruppe vil være tovholder på projektet og tage fat i kommuner/region, hvor der er igangsat gode projekter eller hvor der er erfaringer, som andre kan lære af. Der vil blive planlagt temadage med fokus på vidensdeling.

Endvidere omtales følgende områder i udviklingsstrategien:

 • Socialtilsyn  
 • Tendenser og behov på områderne voksne, børn og unge og forebyggelse
 • Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
 • Tilsyn med udviklingshæmmmede lovovertrædere

Der henvises til aftalen for nærmere beskrivelse af ovenstående.

Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger på området.

I Styringsaftalen for 2016 vil kommunerne og Region Syddanmark sætte fokus på en række temaer ved at formulere politiske ambitioner og konkretisere dem ved at indgå aftaler eller igangsætte initiativer, de har til formål at opnå ambitionerne. Der er for 2016 udpeget følgende temaer:

Styring af udgifterne
Der er et ønske om, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Der skal være fokus på udgiftsniveauet og på løbende øget effektivisering af eksisterende tilbud. Der vil blive lavet analyse og beskrivelse af udvalgt udgiftsområder, hvor der måtte være risiko for stigende udgifter. Hvis områderne tegner til at udvikle sig beymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.

Koordinering af kapacitetsudviklingen
Kommunerne og regionen vil løbende følge kapacitetsudviklingen og udnyttelsen af eksisterende tilbud med henblik på at sikre balnace mellem udbud og efterspørgsel af pladser på området. Der vil løbende blive indberettet data såsom belægningsprocenter på tilbud omfattet af aftalen. Dette skal sikre, at der ikke opstår en situation, hvor et tilbud får stort underskud på grund af underbelægning, som så efterfølgende skal dækkes af kommuner som har borgere på tilbuddet.

Sikring af effektiv drift
Styringsaftalen skal medvirke til at sikre en effektiv drift af de sociale tilbud omfattet af aftalen. Den enkelte udbyder er forpligtet til løbende at tilpasse driftsudgifterne på tilbud med vigende belægning. Ved oprettelse af nye tilbud og pladser, hvortil der skal hjemtages borgere, skal handlekommunen i så god tid som muligt orientere udbyder om dette. Igen for at give udbyder mulighed for at tilpasse kapacitet og driftsudgifter til efterspørgslen.

Styringsaftalen indeholder endvidere retningslinjer for lukning af tilbud, oprettelse af tilbud og pladser, ændring af takster og kapacitet i aftaleperioden, ændring af kapacitet ved årsskifte, overtagelse af tilbud fra region/kommune, og en omfattende redegørelse for takstprincipper(beregning af takster) på området.

Der henvises til aftale for nærmere beskrivelse af ovenstående.

Økonomi:

Godkendelse af Rammeaftalen for 2016 medfører i sig selv ikke nogen økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune, idet aftalens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2016, eksempelvis i form af afsatte midler til betaling for borgere placeret på tilbud under Rammeaftalen i andre kommuner, midler til diverse abonnementsordninger m.v.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Handicaprådet er orienteret om aftalens indhold. Skulle rådet ønske at afgive høringssvar vil dette foreligge ved politisk behandling af aftalen.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 8. september 2015
Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015
Økonomiudvalget 28. september 2015
Byrådet 5. oktober 2015

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Fraværende: Kim Lund

Bilag:

106. Orientering om børnenes ferieafholdelse i dagtilbuddene sommeren 2015
Sagsnr.: 2015-009311
Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

Præsentation:

Udvalget får hvert år en opgørelse over hvor mange børn der i den forgangne sommer var tilmedlt feriepasning og hvor mange af de tilmeldte der benyttede sig af tilbuddet.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børnenes ferieafholdelse i daginstitutionerne i 2015 i ugerne 28-31 er opgjort.

I ugerne 28, 30 og 31 hvor alle institutioner har åbent viser optællingen, at i uge 28 havde 43% af de indskrevne børn behov for feriepasning, i uge 30 havde 20% behov for det og i uge 31 havde 34% brug for det.  

Overordnet set, var der flest vuggestuebørn der havde et pasningsbehov. I ovennævnte uger havde henholdsvis 57%, 26% og 53% af vuggestuebørnene behov for pasning.

I daginstitutionernes lukkeuge (uge 29) var der i alt 40 børn tilmeldt pasning i de 3 åbne dagtilbud. 30 af disse mødte op, hvilket svarer til 2% af de indskrevne børn.

Der er stadig flere tilmeldte end fremmødte i alle uger - dog er fremmødeprocenten højere end i 2014. På vuggestueområdet har der været mellem 7 og 13 færre fremmødte end tilmeldte og på børnehaveområdet har der været mellem 58 og 97 færre fremmødte end tilmeldte.

Generelt var der i juli 2015 flere børn i såvel vuggestuer som børnehaver, der havde behov for pasning, end det var tilfældet i juli 2014 - helt præcist 47 flere børn.

Igen i år er der flest børn fra de institutioner, der har åbent i uge 29, der har behov for pasning i denne uge.   
 

Økonomi:

Udgifterne til feriepasning holdes inden for det afsatte budget.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Fraværende: Kim Lund

Bilag:

LUKKEDE SAGER