Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 11. august 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
11. august 2015 kl. 13:15
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Jonathan Roed Kirkedal
Lars Vigsø
Kim Lund
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

95. Middelfart Museum årsregnskab 2014
Sagsnr.: 2015-007473
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Middelfart Museum fremsender årsregnskab for 2014 til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender årsregnskabet for Middelfart Museum.
 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Museums driftsregnskab for 2014 viser et underskud, efter hensættelser, på kr. 75.948. Underskuddet er kr. 32.301 lavere end budgetteret. Udgifterne er kr. 384.478 lavere end budgetteret og indtægterne er kr. 520.213 højere end budgetteret. Egenkapitalen er ultimo 2014 på kr. 690.612.

Middelfart Kommune har i 2014 ydet et tilskud på kr. 2.358.544.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015.
Økonomiudvalget den 31. august 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

96. Tilskud til pasning af egne børn
Sagsnr.: 2015-006880
Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

Præsentation:

Forslag til oprettelse af forsøgsordning med tilskud til pasning af egne børn. 

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget, som en etårig forsøgsordning, beslutter at give forældre, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn.
 • At ordningen omfatter børn i alderen 24 uger og indtil barnets børnehavestart. 
 • At tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.
 • At tilskuddet udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen, hvilket svarer til tilskuddet til privat pasning. Tilskuddet vil være 5.185 kr. pr. måned i 12 måneder.

Sagsbeskrivelse:

I henhold § 86 i Dagtilbudsloven kan et Byråd beslutte at give forældre mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn, i stedet for en plads i et dagtilbud.

Tilskuddet kan, ifølge § 86, gives til forældre med børn i aldersgruppen 24 uger og indtil skolestart. Dog har byrådet mulighed for at beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe indenfor den givne ramme.

I Middelfart Kommune fravalgte Byrådet i 2008 muligheden for tilskudsordningen,begrundet i et ønske om at anvende resurcerne på gode normeringer i en bred vifte af dagtilbud (dagpleje, vuggestuer, børnehaver, private passere, dagtilbud med udvidede åbningstider). Hensigten var at prioritere et målrettet og kvalitetsbevidst arbejde, med læring knyttet op på de 6 læreplanstemaer.

Dagtilbudsafdelingen har, i løbet af det sidste års tid, modtaget flere forældreforespørgsler på muligheden for tilskud til pasning af egne børn i alderen 0 til 2 år.

Ifølge § 87 og 88 er der følgende betingelser for at kunne opnå tilskud til pasning af egne børn:

 • At ansøgeren ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt.
 • At ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år. 
 • At der maksimalt kan udbetales tre tilskud til samme husstand.
 • At det samlede tilskud pr. husstand ikke overstiger beløbet for maksimale dagpenge.

 

Økonomi:

Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Byrådet kan beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode.

Iflg. § 89 i Dagtilbudsloven kan tilskuddet højst udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. 

Forvaltningen foreslår, at tilskuddet udgør 75% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen, hvilket svarer til kr. 5.185 pr. måned i 12 måneder.

Udgiften kan findes inden for rammen til pasning af 0-2-årige.


Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015.
Økonomiudvalget den 31. august 2015.
Byrådet den 7. september 2015.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.
97. Driftsgaranti privatinstitutioner
Sagsnr.: 2015-005903
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Behandling af privatinstitutioners 3 måneders garantistillelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At nuværende praksis med 3 måneders driftsgarantistillelse fastholdes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har fået en forespørgsel fra en privatinstitution om mulig nedsættelse af driftsgarantistillelse fra de nuværende tre måneder til en måned.

Forvaltningen har været i kontakt med KL om mulighederne for en ændring. KL henviser til dagtilbudsloven VEJ nr. 9109 af 27/02/2015 stk. 241, og oplyser, at det er op til den enkelte kommune, hvor lang driftsgarantien skal være.

I vejledningen beskrives, at Kommunalbestyrelsen kan stille krav om en driftsgaranti i forbindelse med godkendelsen af en privatinstitution. Formålet med kravet om driftsgaranti er at sikre, at privatinstitutionen kan yde sikkerhed for det nødvendige antal pladser, hvis en privatinstitution ophører. Driftsgarantien er dermed en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen.

I forhold til Middelfart Kommunes størrelse og kapacitet er det vurderet, at det vil kræve 3 måneder, at finde det nødvendige antal kommunale pladser til børnene fra en privatinstitution ved dennes eventuelle ophør. Dette er for at sikre den mest hensigtsmæssige og forsvarlige overgang for de berørte børn og forældre.

Økonomi:

Hvis nuværende praksis om driftsgaranti ændres som foreslået ved en privatinstitutions ophør, vil Middelfart Kommune skulle overtage garantiforpligtelsen i form af en overkapacitet i den nuværende drift. Overkapaciteten forventes at blive på to måneder og skal bruges til at kunne optage og sikre gode overgange for børnene i de kommunale dagtilbud.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015.
Økonomiudvalget den 31. august 2015.
Byrådet den 7. september 2015.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.
98. Afregning af undervisningstilskud 2014
Sagsnr.: 2015-005250
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger resultatet af aftenskolernes regnskab for 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget følger Folkeoplysningsudvalgets indstilling om, at overskydende midler overføres til omfordeling blandt de aftenskoler, der har afviklet mere aktivitet end tilskudstilsagnet.

Sagsbeskrivelse:

En gang årligt fremlægger aftenskolerne i Middelfart Kommune deres regnskab over forbruget af de kommunale tilskud.

Det kommunale tilskud består af to dele:

 • Et tilskud til undervisningsaktiviteter
 • Et tilskud til debatskabende aktiviteter (de såkaldte 10% midler)

Tilskuddene gives årligt som et a conto beløb, hvor ikke-brugte midler tilbageføres til Middelfart Kommune. Dog har det tidligere været kutymen, at eventuelle ikke-brugte midler fordeles blandt de aftenskoler, der har haft et højere aktivitetsniveau end først budgetteret.

Opgørelsen for 2014 viser, at der skal føres kr. 22.736,63 tilbage til Middelfart Kommune. Derudover viser opgørelsen også, at nogle aftenskoler har haft et højere aktivitetsniveau end først budgetteret. Samlet set, har der været aktiviteter for kr. 77.297,85 mere end først budgetteret.

Det foreslås derfor, at de tilbageførte midler fordeles forholdsmæssigt blandt de aftenskoler, der har haft et højere aktivitetsniveau end først budgetteret.

Økonomi:

De tilbageførte midler på kr. 22.736,63 fordeles forholdsmæssigt blandt de aftenskoler, der har haft et højere aktivitetsniveau end først budgetteret. 

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Folkeoplysningsudvalget den 27. maj 2015
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 11. august 2015

BESLUTNING:
Folkeoplysningsudvalget den 27. maj 2015:
Regnskabet har været behandlet på Folkeoplysningsudvalget og punktet videreføres til Børn-, Kultur-, og Fritidsudvalget med indstilling om, at overskydende midler fra aftenskolernes regnskaber i 2014 kr. 22.736,00 overføres til omfordeling blandt de aftenskoler, der har afviklet mere aktivitet end tilskudstilsagnet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER