Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 2. juni 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
2. juni 2015 kl. 13:15
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Peter Storm
Kim Lund
Jonathan Roed Kirkedal
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

93. 2. budgetopfølgning 2015 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område
Sagsnr.: 2015-003101
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30.4.2015 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har i forbindelse med 2. budgetopfølgning gennemgået økonomien på BKF-udvalgets område.

Den samlede forventning er, at udvalgsområdet for 2015 vil realisere et mindreforbrug på 2,516 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således på delområderne:

 • Kultur og Fritid forventes at realisere et mindreforbrug på 0,285 mio. kr. Mindreforbruget henfører sig hovedsagelig til reduceret haltilskud som følge af, at arealudvidelsen på halområdet er gennemført senere end budgetforudsat.
 • Dagtilbudsområdet forventes at realisere et mindreforbrug på 3,176 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der passes færre børn end budgetforudsat.
 • Familieafdelingen forventes at realisere et samlet merforbrug på 0,945 mio. kr. Merforbruget skyldes i al væsentlighed tilgangen af anbringelsessager med betydelig udgiftstyngde.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
BKF udvalget den. 2. juni 2015.
Ingen videre behandling.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

94. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016.

Forvaltningen foreslår:

- At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Forslagene har været i høring i maj måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 22.6.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Et resumé af Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder. De respektive høringssvar kan læses i fuld længde i sagens bilag.

Ældrerådet:

"Vi kan ikke støtte forslagene om reduktion af antal nattevagter ( absolut ikke ), udlicitering af rengøring, timepris i hjemmeplejen og hygiejnekonsulenten.

Øvrige forslag støtter vi mere eller mindre.

Vi har ikke forholdt os til skolerne og børne- / kultur"Handicaprådet:

 • Ny organisering på tilbuddet på Skrillingeskolen: Det er noget af en ny organisering med de store besparelser!!! Det vækker vores store angst for, at man er ved at udvande et godt tilbud.
 • Effektivisering af efterværn ifm. Implementeringen af ungestrategien: Vi skal se nogle resultater inden vi begynder at effektivisere. Vi er dog meget positive over, at man laver en helhedsorienteret sagsbehandling og behandlingsindsats. 
 • Afledte effektiviseringer af folkeskolereformen (merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste): Disse børn har også krav på, at kunne magte lidt andet end kun skoleliv.  
 • Mere ligelig fordeling af nattevagtressourcer på plejecentrene + investering i teknologi: Der er i forvejen for lidt personale og der må ikke være endnu længere ventetid ved nødkald 
 • Fokus på timeprisen i hjemmeplejen: Det er ikke særlig rart for borgerne at have en banegård med forskellige mennesker rendende inde i sit hjem.  
 • Bedre udnyttelse af plejeboliger: Vi er meget imod differentierede takster, da man ikke altid selv er herre over, hvilken plejebolig man kan få eller bliver visiteret til. 
 • Fokus på hygiejne: Godt tiltag! Men vi kunne godt ønske, at man også tiltænkte, at ordningen skulle omfatte alle instanser, hvor der var pleje.  
 • Ekstra: Derudover kunne vi godt tænke os, at man budgetterede med en pulje penge til udflugter eller lignende til dem, der bor på vores botilbud eller dem, som er tilknyttet vores dagtilbud.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER