Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 5. maj 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
5. maj 2015 kl. 13:15
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Peter Storm
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Fraværende:
Kim Lund

ÅBNE SAGER

90. Fordeling af kulturmidler 1. kvartal 2015
Sagsnr.: 2015-005106
Sagsbehandler: Charlotte Pedersen

Præsentation:

Forslag til fordeling af kulturmidler på baggrund af indkomne ansøgninger, i henhold til reviderede ansøgningskriterier til puljen.

Forvaltningen foreslår:

• at ungdomsmusiklejrskolen Camp Rock tildeles 25.000 kr.
• at Brenderup Musikforening gives underskudsdækning tilsvarende 10.000 kr.
• at Hindsgavl Festival Camp tildeles 10.000 kr.
• At Carambakoret bevilges bidrag til rejseudgifter til Mandal 10.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

I 1. kvartal 2015 er der indkommet følgende ansøgninger, der opfylder kriterierne for tildeling af kulturmidler, der forvaltes af Middelfart kommune:

Camp Rock
Ansøger: Walker/ Ungdomsskolen (Middelfart), Kulturlogen (Kolding) og Ungdommens Hus (Fredericia). Der ansøges i samarbejde mellem Kolding, Fredericia og Middelfart om sommerlejr 2015 for udøvende amatør ungdomsskoleelever. Der planlægges en lejr, hvor det primært er musikken, som skal binde de unge sammen på kryds og tværs af kommunerne.

Ungdommens Hus, Fredericia lægger hus og lyd/lys-faciliteter til lejren. Fredericia og Kolding kulturudvalg har bevilget tilsvarende beløb til Camp Rock.

Fra hver kommune er der ansøgt: 25.000
Ansøgningen lever op til puljens formål og understøtter børn/unge-strategien.

Hindsgavl Festival Camp
Ansøger: Bernard Villaume, festivalansvarlig. Afholdelse af unge telt-lejr ifb. m. Hindsgavl Kammermusikfestival.

Formålet er at aktivt at inddrage unge i Hindsgavl kammermusikfestival og derved styrke kvaliteten og aktivitetsniveauet/fornyelsen af festivalen.

Ansøgt beløb er 10.000.
Ansøgningen lever op til puljens formål og understøtter børn/unge-strategien.

Caramba-koret / transportstøtte til besøg i venskabsbyen Mandal ifb. m. jubilæumskoncert
Ansøger: Carambakoret v. Irma greve.

Caramba-koret ønsker at repræsentere Middelfart kommune ved norsk-dansk-engelsk jubilæumskoncert i oktober.
Middelfart kommune har tidligere givet støtte til besøg i venskabsbyerne, her i forbindelse med kulturel aktivitet, understøttes samarbejdet med venskabsbyen Mandal. Der foreslås en delvis imødekommelse af ansøgningen.

Ansøgt beløb er 22.000
Foreslået tilskud: 10.000

Brenderup Højskoles Musikforening – underskudsdækning
Ansøger: Brenderup Højskoles Musikforening v. Kis Thyboe

Brenderup Højskoles Musikforening ansøger om samlet underskudsdækning til den vifte af folk/beat samt klassiske og jazz-ensembler, der optræder ved højskolens musikarrangementer. Der indgår børnerettede aktiviteter i programmet, eksempelvis koncert med Da Boing Band.

Ansøgningen lever op til puljens formål og understøtter børn/unge-strategien.

Økonomi:

Det samlede støttebeløb udgør i alt 55.000 kr.

Høring:

Ingen.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 5. maj 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
91. Overtagelse af regionale botilbud i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-004708
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Overtagelse af regionale tilbud i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget anbefaler Byrådet at tilkendegive interesse for overtagelse af Teglgårdskollegiet samt indgå i dialog med Region Syddanmark, med henblik på, om det vil være hensigstsmæssigt, at der sker en samlet overtagelse af Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af lovændringer, som betyder at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der var behov for en mellemkommunal strategisk drøftelse af, hvilke typer af tilbud Region Syddanmark fremadrettet skal drive, og hvilke tilbud der eventuelt kan overtages af kommunerne.

Socialdirektørforum nedsatte herefter en mellemkommunal arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde en overordnet analyse med beskrivelse af nuværende regionale tilbud og modeller for eventuel overtagelse.

Arbejdsgruppen er kommet med følgende anbefalinger;
  1. Tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark kan med fordel drives kommunalt
  2. Tværkommunalt samarbejde bør overvejes
  3. Gennemførsel af sondering hos beliggenhedskommunerne om interesse for overtagelse
  4. Kommuner står sammen og hjælper hinanden med den rette løsningsmodel
  5. Opmærksom på nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som Region Syddanmark kan drive bæredygtigt

KKR Syddanmark har efterfølgende behandlet analysen på mødet i KKR Syddanmark den 24. februar 2015. KKR besluttede, at anbefalingerne skulle sendes til politisk høring i kommunerne frem til primo maj. Endvidere fik Socialdirektørforum opgaven at beskrive forskellige modeller, for at kommunerne kan arbejde sammen om driften af enkelte tilbud. Modellerne skal, sammen med høringssvarene fra sonderingen hos beliggenhedskommunerne om interesse for overtagelse, drøftes i KKR den 17. juni 2015.

Som en del af sonderingen nedsatte Middelfart Kommune en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en overtagelsesanalyse, der på et overordnet niveau kortlægger og vurderer fordele og ulemper ved overtagelse af et eller flere af 5 regionale tilbud beliggende i Middelfart Kommune.

Det drejer sig om følgende tilbud(målgruppe/type af tilbud nævnt i parantes);

  1. Børnehusene(Døgntilbud til børn med nedsat funktionsevne)
  2. Egely(Sikret institution til unge i aldersgruppen 14-17 år)
  3. Kingstrup(Døgn- og dagtilbud til voksne med senhjerneskade)
  4. Teglgårdskollegiet(Midlertidigt botilbud til sindslidende, Serviceloven §107)
  5. Teglgårdshuset(Længerevarende botilbud til sindslidende, Serviceloven §108)

Byrådet har tidligere tilkendegivet, at overtagelse af Egely ikke er relevant. Derfor indgår tilbuddet ikke i analysen jf. vedlagte notat.

I Analysen fremkommer arbejdsgruppen med følgende anbefalinger;

Børnehusene; Arbejdsguppen anbefaler en tilkendegivelse om, at Børnehusene ikke overtages.
Tilbuddet er delt i 3 afdelinger, hvoraf en afdeling og den samlede administration er placeret i Odense. Odense Kommune har orienteret Middelfart Kommune om, at de lægger op til en opdeling af tilbuddet, og planlægger selv med overtagelse af den del af tilbuddet, som er beliggende i Odense. Hvad angår afdelingen i Strib, så har Middelfart Kommune kun anvendt tilbuddet i begrænset omfang. Der er således ikke noget væsentligt fagligt argument for at overtage og drive tilbuddet. Endvidere vurderes køberkommunernes efterspørgsel at være faldende, og der vil være betydelig risiko for at pladserne ikke kan blive belagt fremadrettet. 

Kingstrup; Arbejdsgruppen anbefaler en tilkendegivelse om, at Kingstrup ikke overtages.
Middelfart Kommune anvender kun tilbuddet i et omfang svarende til 1 helårsplads ud af 15 pladser. Borgerne er typisk bosiddende på Kingstrup i længerevarende forløb. På kort sigt er der ikke udsigt til ledige pladser, som kan komme Middelfart Kommunes borgere til gode. Odense Kommune køber 5 af 15 pladser og en fremtidig driftsaftale om tilbuddet er ikke kommet på tale. Dette indebærer en væsentlig driftsrisiko, hvis Odense Kommune istedet vælger at tilbyde borgerne plads på egne tilbud. Endvidere vurderes bygningerne ikke umiddelbart salgbare, grundet deres geografiske placering.

Teglgårdskollegiet; Arbejdsgruppen anbefaler en tilkendegivelse om, at Teglgårdskollegiet overtages.
Ved eventuel overtagelse af Teglgårdskollegiet får Middelfart Kommune et tilbud indenfor kommunen til yngre borgere med sindslidelser og/eller sociale problemstillinger. Hvis tilbuddets målgruppe udvides til at kunne omfatte unge fra 16 år og opefter, kan tilbuddet medvirke til at understøtte intentionerne i kommunens politisk vedtagne ungestrategi om en helhedsorienteret ungeindsats på tværs af fagforvaltninger, uddannelsesinstitutioner og alle øvrige aktører som de unge er omgivet af. En udvidelse af målgruppen vil også styrke driftsgrundlaget og minimere risikoen for ledige pladser. Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salgbarheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Teglgårdshuset; Da Region Syddanmark i dag driver Teglgårdshuset og Teglgårdskolegiet som et samlet tilbud anbefaler arbejdsgruppen, at Middelfart Kommune indgår i dialog med Region Syddanmark med henblik på vurdering af, om det vil være mest hensigtsmæssigt, at der sker en samlet overtagelse af Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet.
Teglgårdshusets målgruppe er karakteriseret ved en kombination af sindslidelse og aktivt misbrug. Det er forvaltningens vurdering, at målgruppen antalsmæssigt er aftagende. Der er dog pt. 1 borger på venteliste, så på kortere sigt er der ikke stor riskiko for tomme pladser. Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salgbarheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Der henvises til vedlagte notat for yderligere detaljer samt hvilke yderligere begrundelser som ligger til grund for arbejdsgruppens anbefalinger. Her fremgår endvidere overtagelsesøkonomien beskrevet.

Økonomi:

En tilkendegivelse vil ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Høring:

Ikke relevant, da der alene er tale om en politisk tilkendegivelse på nuværende tidspunkt. Der skal først foreligge en endelige politisk beslutning om overtagelse 3. december 2015. 

Behandling
- Børn, Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015
- Social- og Sundhedsforvaltningen 13 . maj 2015
- Økonomiudvalget 26. maj 2015
- Byrådet 1. juni 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

92. Etablering af vuggestuepladser i Brenderup Børnehave
Sagsnr.: 2015-004755
Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

Præsentation:

På baggrund af forældreforespørgsler til den kommunale pladsanvisning samt til personalet i Brenderup Børnehave vedrørende muligheden for etablering af vuggestuepladser i Brenderup Børnehave, oprettes 8 vuggestuepladser i børnehaven pr. 1. august 2015.

Forvaltningen foreslår:

at orienteringen om etablering af vuggestuepladser i Brenderup Børnehave fra 1.august 2015 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

På grund af faldende børnetal i Brenderup i aldersgruppen 3-6 år er der ledig kapacitet i Brenderup Børnehave. Denne kapacitet giver mulighed for at tilbyde forældrene de vuggestuepladser, de efterspørger.
Børnehaven har rammerne i form af lokaler inklusiv driftsudgifter samt ledelse og derfor kan der udgiftsneutralt for dagtilbudsafdelingen etableres vuggestuepladser.
Der vil blive behov for en mindre investering i barnevogne og overdækning til disse samt legetøj til aldersgruppen 0-2 år.                                      
Denne investering klares inden for dagtilbudsområdets budget.

Økonomi:

Etableringen er udgiftsneutral, bortset fra mindre anskaffelser, som kan afholdes indenfor dagtilbudsområdets budget.

Høring:

Ingen.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 5. maj 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

LUKKEDE SAGER