Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 14. april 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
14. april 2015 kl. 13:15
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Christian Martins Kromann
Peter Storm
Kim Lund
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

82. 1. budgetopfølgning 2015 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område
Sagsnr.: 2015-003101
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritdsforvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28.2.2015 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Ved 1. budgetopfølgning pr. 28.2.2015 forventes et mindreforbrug på driften 2,214 mio. kr. på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet fordeler sig således på områderne:
 
Kultur og Fritidsområdet forventes at realisere et mindreforbrug på 0,054 mio. kr.

Dagtilbudsafdelingen forventes at realisere et mindreforbrug på 2,408 mio. kr.

Børn og Familieafdelignen forventes at realisere et merforbrug 0,248 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 0,089 mio. kr.

Budgetforventning og afvigelser er nærmere begrundet i det til dagordenspunktet vedhæftede bilag. 

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring, da kommuen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget d. 14.4.2015
Ingen videre behandling.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

83. Effektiviseringer vedr. budget 2016
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene sendes i høring

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Udvalget bedes drøfte effektiviseringsforslagene med henblik på, at Byrådet kan sende materialet i høring den 4. maj 2015.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Høring:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 4. maj 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

84. Hjemtagelse af børneydelser fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Sagsnr.: 2015-003546
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Middelfart Kommune har fra 1. april 2015 hjemtaget den specialiserede indsats på tale, høre, syn, mobilitet og IKT (Informations og Kommunikations Teknologi) området for borgere over 18 år, fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense, (CKV), for at etablere det lokalt i kommunen, i tæt samarbejde med Fredericia Kommune.

Der er behov for en beslutning om, hvorvidt Middelfart Kommune skal opsige den resterende kontrakt med CKV og hjemtage de specialiserede ydelser til børn og unge med virkning fra 1. januar 2016. Såfremt det besluttes at hjemtage ydelserne, skal der tages stilling til, om der ønskes oprettet et legetek lokalt i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At kontrakten på specialiserede ydelser på børneområdet opsiges pr. 1. maj 2015 med henblik på, at Middelfart Kommune overtager opgaverne fra 1. januar 2016.
 • At udvalget tager stilling, om der samtidig med en hjemtagelse ønskes
  - oprettet et legetek lokalt i Middelfart, svarende til det familier med børn hidtil har kunnet benytte på CKV i Odense, eller
  - fortsat at købe adgang til legetek på CKV, hvis det ved en forhandling viser sig muligt til en rimelig pris, eller
  - at et lokalt legetek ikke oprettes

Sagsbeskrivelse:

Specialiserede ydelser til børn
På nuværende tidspunkt leverer det regionale Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) en række specialiserede ydelser til børn og unge fra Middelfart Kommune. Det drejer sig især om gruppeforløb for stammere, ydelser fra synskonsulent og adgang til legeteket, som yder rådgivning omkring barnets udviklingsmuligheder gennem anvendelse af specielt designet legetøj.
De nuværende ydelser er uddybende beskrevet i bilag til sagen.


Middelfart Kommune varetager selv indsatserne på det generelle og let specialiserede niveau. Udvikling og Rådgivning er Middelfart kommunes tilbud omkring understøttelse af specialpædagogisk udvikling og ydelse af rådgivning til forældre, dagtilbud og skoleområdet. I Udvikling og Rådgivning varetages særligt undervisning på det tale/høremæssige område, men også lettere indsatser fra psykolog, læsekonsulent, AKT-konsulenter mm. Niveauet for indsatsen er på højt og på flere områder specialiseret. Derfor vil konsulentvirksomhed omkring syn, samt eksempelvis stammegruppe være fagligt rigtig placeret i Udvikling og Rådgivning.

Der eksisterer et tæt samarbejde med ergo/fysioterapeut, som vil kunne varetage rådgivning og vejledning vedr. mobilitet. Alternativt kunne en ergo/fysioterapeut ansættes separat i Udvikling og Rådgivning til varetagelse af mobilitetsindsatsen samt tilbud i skoleområdet, som skoleafdelingen pt. køber sig til hos Dagtilbudsafdelingens ergo/fysioterapeutiske personale.

En hjemtagelse af funktioner fra CKV vil dog medføre et behov for ansættelse og/eller opkvalificering af medarbejderne, idet de nuværende medarbejdere ikke har de tilstrækkelige specialkompetencer til at varetage funktionerne.

Det skønnes, at der vil skulle ansættes medarbejdere med specialkompetencer på timebasis  svarende til ca. 26 timer pr. uge. Dertil kommer køb af konsulentbistand på ad hoc-basis og midler til kompetenceudvikling.

Hjemtagelse af funktionerne til Middelfart Kommune vil kunne medføre, at vi kvalitativt som kvantitativt kan give det samme tilbud som på nuværende tidspunkt til stort set den samme uddgift. Fordelene ved en hjemtagelse er især, at børnene og deres forældre vil have tilbuddet i Middelfart frem for i Odense, og vi vil få opbygget specialiserede kompetencer på området. 

Samtidig kan kommunen frigøre sig fra at betale grundtaksten på årligt ca. 0,500 mio. kr. til CKV. Dette beløb er det samme, uanset om man benytter sig af hjælp til voksne, børn eller begge dele. Der er således et økonomisk incitament til, at vi selv varetager ydelserne.
Hvis der ikke etableres et legetek i Middelfart, vil der være en besparelse ved hjemtagelsen.

Fredericia Kommune har i flere år selv varetaget de specialiserede ydelser på børneområdet. 
På den baggrund er forvaltningens anbefaling, at opgaverne hjemtages og at regionen orienteres herom pr. 1. maj 2015. I perioden fra eventuel opsigelse af kontrakten til overtagelse vil der dermed være tid til at planlægge og forberede overtagelsen.

Legetek:
Personalet der er tilknyttet funktionerne, kunne på skift servicere et legetek. Et forslag kunne være at etablere en legeteksfunktion i forbindelse med folkebiblioteket eller et af skolebibliotekerne. Hertil skal knyttes brug af biblioteksregistrering og udlåningsfunktion.

Alternativt bør det undersøges, om CKV eksempelvis udelukkende vil kunne tilbyde legetek til Middelfart kommune og hvis da, til hvilken pris. På nuværende tidspunkt er lederen af legeteket på CKV ikke i stand til at give oplysninger om dette.

Til etablering vil udgiften anslået være på angiveligt 200.000 kr for materialer, derefter 100.000 kr. årligt.

Fredericia Kommune har valgt at nedlægge legeteksfunktionen efter hjemtagelsen af børneydelser, og det er ikke efterfølgende blevet efterspurgt. Dette kan skyldes, at der ikke er behov for det, eller at behovet er der, men man blot ikke har noget sted at henvende sig.

Hjælpemidler til børn:
Hjælpemiddelfunktionen og det tilhørende budget på børneområdet tænkes fortsat at skulle ligge i Hjælpemiddelteamet i Social- og Sundhedsforvaltningen.


Økonomi:

Som beskrevet vil en hjemtagelse medføre, at Middelfart Kommune ikke længere skal afholde abonnementsudgiften på CKV svarende til 0,500 mio. kr. årligt.

Såfremt det besluttes ikke at etablere et legetek, vil der være en besparelse herved. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvad den eventuelle udgift vil være, hvis det bliver muligt for Middelfart Kommune at købe adgang til legetek ved CKV særskilt.

Høring:

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet.

Handicaprådet har den 26. marts 2015 fremsendt høringssvar, og de er meget skeptiske ved at kommunen vil hjemtage dette tilbud. De mener bl.a. ikke, at der i Middelfart Kommune er viden og faglighed til at løse disse opgaver, til ulempe for borgerne. Borgerne vil f.eks. ikke få de rette hjælpemidler eller den rette psykosociale hjælp, og dermed vil vi ikke kunne være en del af samfundet, sådan som det ellers er det erklærede politiske mål fra Regeringens side.
Handicaprådets høringssvar vedlægges som bilag.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015
- Børn- Kultur- og Fritidsudvalget  14. april 2015
- Skoleudvalget 14. april 2015

Beslutning:

Børn- Kultur og fritidsudvalget tilslutter sig indstillingen om at  kontrakten på specialiserede ydelser på børneområdet opsiges pr. 1. maj 2015 med henblik på, at Middelfart Kommune overtager opgaverne fra 1. januar 2016.

Tilbuddet om Legeteket skal fortsætte, men ikke i regi af CKV. Middelfart kommune skal finde andre samarbejdspartnere til opgaven som sikre en besparelse på området.

Bilag:

85. Evaluering af sundhedsplejens barselsbesøg på 4.-5. dag
Sagsnr.: 2015-002552
Sagsbehandler: Karen Eldridge

Præsentation:

Evaluering af sundhedsplejens barselsbesøg på 4.-5. dagen efter barnets fødsel.
Sundhedsplejen har på grundlag af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. den Nye Fødelov, aflagt familien et tidligt hjemmebesøg på 4.-5. dagen efter fødslen siden 01.02.2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At Sundhedsplejen fortsat lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og aflægger familien et tidligt hjemmebesøg på 4.-5. dagen efter fødslen også på lørdage og søgne- helligdage.
 • At sundhedsplejen besøger familien på 4.-5. dagen, selv om der i enkelte tilfælder har været et tidligere besøg.

Sagsbeskrivelse:

Barselsbesøget har betydet en udvidelse af sundhedsplejens ydelser med et ekstra besøg i familien og besøg på lørdage og enkelte søgne- helligdage.  
Det svarer i perioden til 303 timer på årsbasis = 73.000 kr.+ en udgift på ca. 30.000 kr. til ekstra løntillæg for sundhedsplejens arbejde på lørdage og søgne- helligdage.

Sundhedsplejens særlige opgave i barselsbesøget er at føre tilsyn med barnets trivsel - stort vægttab, gulsot, ammeproblemer og/eller brystbetændelse hos moderen og dermed undgå genindlæggelser af mor-barn.

Det forventes at barselsbesøget skulle tillige give en besparelse i Sundhedsafdelingen på færre genindlæggelser.

Evalueringsperioden: 01.02.2014 - 31.01.2015
Evalueringen er foretaget i februar 2015.
Der har været:
- 326 fødsler
- 202 har fået barselsbesøg. Størstedelen af de resterende op til 326 fødsler har været
   indlagt mere end 72 timer. Enkelte har sagt nej tak. 
- 36 lørdagsbesøg. Man skal være født en tirsdag for at få besøg på en lørdag.
- 6 genindlæggelser. Der var 17 genindlæggelser i 2013.

Sundhedsplejen vurderer, at ordningen har levet op til sit formål, at netop den store fokus på amningen har forebygget dehydrering, behandlingskrævende gulsot og brystbetændelse og dermed undgået nogle genindlæggelser. En genindlæggelse koster Sundhedsafdelingen 14.000 kr.

Fokus på amning på 4.-5. dagen forebygger også ammeophør. Vi har desværre ingen tal fra tidligere år, vi kan sammenligne med, da vi først er begyndt at føre notat om amning og ammelængde fra indførelse af barselsbesøgene.

Sundhedsplejen vurderer tillige, at et eventuelt tidligere besøg i familien - eksempelvis på 2.-3. dagen, hvilket er sket enkelte gange i årets løb, ikke kan erstatte barselsbesøget på 4.-5. dagen.
På 4.-5. dagen løber moderens mælk til, og det er netop på dette tidspunkt, at komplikationer med dehydrering, gulsot og brystbetændelse særligt kan opstå, og Sundhedsplejen anbefaler derfor, at et eventuelt tidligere besøg bliver takseret som et behovsbesøg i familien.

Familierne giver udtryk for, at det giver meget tryghed, at sundhedsplejen kommer på besøg allerede på 4.-5. dagen.Økonomi:

Ingen ændring.

Høring:

Ingen høring.Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 14. april 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
86. Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014
Sagsnr.: 2014-014425
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Dagtilbudsafdelingen har udarbejdet en kvalitetsrapport for dagtilbud 2014

Forvaltningen foreslår:

At kvalitetsrapporten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

En børnehave, vuggestue eller dagpleje er ikke blot et pasningstilbud. Det er miljøer, hvor børn skal trives, udvikle sig, lære og være en del af et fællesskab. Forskning viser, at det er i de første 6 år af et barns liv, at barnets grundlag for fremtiden bliver skabt. Kvaliteten i børnehaven, vuggestuen eller dagplejen har stor betydning for børnenes faglige og sociale udvikling i skolen og livet som helhed. Har børnene gået i et dagtilbud med høj kvalitet, er der større chance for, at de klarer sig godt i fremtiden. Derfor er vi ambitiøse og stiller krav om en høj kvalitet i vores dagtilbud. Det er med afsæt i dette, at den første kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet er udarbejdet.

Vurderingen af kvaliteten i Middelfart Kommunes dagtilbud bygger på en læringsmiljøvurdering, sprogvurdering af 3-årige og en række nøgletal. Der er som udgangspunkt et tilfredsstillende niveau i læringsmiljøerne i børnehusene, men fremadrettet er ambitionen, at tallet skal være højere.
 
Vurderingen viser, at Middelfart Kommunes børnehuse har:

 • medarbejdere, der er gode til at være fleksible og til at justere aktiviteter, så der tages hensyn til børns spontane initiativer, motivation og engagement.
 • engagerede medarbejdere, der indgår i leg, udvikling og læring med børnene. Dette understøttes af forældrene, der i deres besvarelse vurderer, at de aktiviteter, der foregår i børnehusene, har stor positiv betydning for deres børns udvikling.
 • gode bygninger, der er indrettet i børnehøjde samt spændende legepladser, der understøtter børnenes egne initiativer til leg, udvikling og læring.
 • en imødekommende atmosfære, hvor børnene føler sig velkomne og set. Medarbejderne kommunikerer anerkendende med børnene, og der er et anerkendende og
 • respektfuldt samarbejde med forældrene.
 • medarbejdere, der målrettet og systematisk arbejder med at udvikle børns fællesskaber og med at støtte og guide børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber.
 • tydelig ledelse, som fagligt går foran i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer.
 • rigtig god trivsel blandt børnene.
 • der er 82 % af forældrene til børn i børnehusene, der vurderer, at deres barn i høj grad eller i meget høj grad trives i børnehuset.
 • god læring.
 • børn med god sprogforståelse.

Vurderingen viser, at Middelfart Kommunes børnehuse har følgende udfordringer og udviklingstiltag:
 • Opkvalificering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner (mål og dokumentation)
  • Tiltag: Som en del af det pædagogiske tilsyn er alle ledere blevet anmodet om at udarbejde en handleplan til systematisk at arbejde med læreplanstemaerne.
 • Forvaltningen kommer derudover med et udspil til kvalificering af at arbejde med de pædagogiske læreplanstemaer.
 • Hvordan siges svære ting til hinanden?
  • Tiltag: Som en del af det pædagogiske tilsyn blev vigtigheden i, at de enkelte børnehuse får systematiseret kollegial sparring og anvender de til formålet udarbejdede inklusionsværktøjer, pointeret.
 • Børnenes inddragelse i indretning af de fysiske rum.
  • Tiltag: Projektet ”en enklere hverdag” har bl.a. fokus på at skabe spændende og udfordrende læringsrum- og forløb, hvor inddragelsen af børn vægtes højt.
 • Forældrenes inddragelse i det inkluderende arbejde. 
  •  Tiltag: Den nye tværgående handleguide har stor fokus på forældreinddragelse.
 • Træning i sproglig opmærksomhed (rim og bogstavkendskab).
  • Tiltag: Til styrkelse af dette vil læsekonsulenten og tosprogskonsulenten i samarbejde med sprogvejlederne i de enkelte børnehuse iværksætte et projektarbejde omkring sproglig opmærksomhed. For at sikre  børns sproglige forudsætninger bedst muligt er det besluttet, at gøre ordningen med tilbud om sprogvurdering til alle børn i alderen 2.10 til 3.4 år permanent. Tosprogede børn sprogvurderes i 3- og 5 års alderen.
 • Stærkt faldende børnetal.
  • Tiltag: I det nye arbejdsgrundlag er et af målene øget branding af Middelfart kommunes børnehuse. Kapaciteten i de enkelte børnehuse tilpasses løbende.

Med henblik på en yderligere opkvalificering af kvaliteten i dagtilbuddene, har Middelfart kommune udviklet et nyt arbejdsgrundlag, med hvilket kommunen ønsker at sætte rammer og retning for de næste års arbejde i børnehusene.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring.
Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 14. april 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

87. Økonomi på integrationsområdet
Sagsnr.: 2015-003679
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Der er de senere år sket en stigende udvikling på integrationsområdet, dels i forhold til antallet af nye flygtninge, dels i forhold til kravene til kommunernes integrationsindsats i den treårige introduktionsperiode. Som følge heraf samt udmelding om stigende 2015-kvote forelægges sagen for udvalget. 

Forvaltningen foreslår:

 • At de beskrevne aktiviteter på udvalgets område indstilles til iværksættelse med omgående virkning

Det skønnede merforbrug på 16,220 mio. forventes at kunne finansieres således:

 • Merforbruget på BAU 9,114 mio. kr. forventes at kunne finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på beskæftigelsestilskuddet.
 • Den resterende mango på 7,106 mio. kr. finansieres helt eller delvist af afsatte statslige puljer som endnu ikke er udmøntet.
 • Direktionen holde løbende fokus på finansieringen og fremkommer med endeligt forslag i forbindelse med 3. budgetopfølgning, hvor bevillinger også søges.

Sagsbeskrivelse:

Den oprindelige flygtningekommunekvote for 2014 var på 37 personer. I april fastlagde Udlændingestyrelsen den endelige kvote for 2014 og meddelte, at Middelfart Kommune skulle modtage 50 flygtninge. Status pr. 1. februar 2015, hvor kvoten for 2014 udløb, er at Middelfart Kommune i 2014 modtog 63 flygtninge på kvoten. Altså væsentligt flere end både den oprindelige og den reviderede flygtningekvote fastsatte.

Derudover får de ankomne flygtninge løbende familiesammenføring. I forhold til flygtninge ankommet på 2014-kvoten er der kommet 5 ægtefæller og 14 børn som familiesammenførte. I alt 82 personer. Aktuelt er der derudover ca. 20-25 familiesammenføringssager under behandling i Udlændingestyrelsen for de flygtninge kommunen har overtaget ansvaret for i 2014. Vi forventer derfor i realiteten at modtage en del flere flygtninge i kommunen.
Det samme forventes for 2015-kvoten. Udlændingestyrelsen fastsatte d. 29. september 2014 kommunekvoterne for 2015. Middelfart Kommune skulle modtage og boligplacere 45 flygtninge. I midlertidig blev der i november 2014 tilkendegivet at antallet af asylansøgere var flerdoblet og at kommunerne derfor skulle forvente ny beregning af kvoterne. I brev af 27. januar 2015 er vi meddelt en forventet kvote for 2015 på 120 flygtninge. Dette antal er bibeholdt i seneste udmelding af 20. marts 2015.

Den første kommunale opgave ved modtagelsen af nye flygtninge er boligplacering. De mange nye flygtninge sætter landets kommuner under pres i forhold til at fremfinde egnede (størrelse, standard og pris) boliger. Middelfart Kommune har pt. 33 flygtninge midlertidig boligplaceret – et tal som stiger måned for måned. Kommunen samarbejder med de almene boligselskaber om formidling af ledige boliger, og agerer i stigende grad på det private boligudlejningsmarked. Den samlede vurdering er, at udbuddet af egnede boliger ikke matcher det aktuelle behov. Den permanente boligplacering kræver derfor en særlig indsats.

Selve integrationsindsatsen for nyankommne flygtninge i den treårige introduktionsperiode er ligeledes udfordret. Der er en stor mængde administrative arbejdsgange i forbindelse med at modtage personer, som ”kun” har et ID-nr og ikke kan begå sig i det danske samfund. Integrationsområdet er stærkt lovgivningsmæssigt reguleret, og konsekvenserne ved den store stigning i antallet af flygtninge er, dels at kommunen ikke lever op til kravene og tidsfristerne i Integrationsloven, dels en kvalitetsforringelse af den enkelte flygtnings integrationsprogram og opfølgningen herpå. Som følge heraf kan der ske et fald i den statslige finansiering (resultattilskud), idet der er for få ressourcer til at bistå den enkelte flygtning i at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
Billedet af mange administrative arbejdsgange og en øget opgaveportefølje i kølvandet på det stigende antal flygtninge og disse familier ses også i Skoleafdelingen, Børn- og Familieafdelingen samt Borgerservice. Alle afdelinger har i løbet af 2014 måtte afsætte et stigende antal ressourcer for at løse opgaverne med modtagelse af nye børn, elever, borgere.

For at skabe gode rammer i hvilke kommunen kan lykkes med integrationsindsatsen foreslås nedsættelse af en tværgående styregruppe (chefniveau), som fire gange årligt koordinerer indsatser på tværs af forvaltningerne. Derudover indstilles, at der for en toårig periode afsættes midler (100.000 kr.) til udviklingstiltag på tværs af forvaltningerne med henblik på at udvikle medarbejderkompetencer til integrationsindsatser.

Formålet med integrationsindsatsen er at sikre selvforsørgelse og hindre at (dele af) gruppen af flygtninge ender på varig offentlig forsørgelse. Lykkes det kommunen at bistå flygtningene i at få fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelser ligger der til gengæld mange gevinster at hente i form af resultattilskud, stigning i antallet af borgere i Middelfart Kommune samt på sigt øgede skatteindtægter.

Det skal afslutningsvis bemærkes at kvotetallet for 2015 fortsat er behæftet med en vis usikkerhed, da det endelige antal altid vil afhænge af udviklingen i verdens brændpunkter samt den førte flygtningepolitik (lovgivning). I forhold til sidstnævnte er der pr. 20. februar 2015 vedtaget nye regler for midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge. Disse regler indebærer, at nogle ikke-individuelt forfulgte flygtninge kun vil få opholdstilladelse for 1 år ad gangen (mod i dag fem år). I det år kan der ikke søges familiesammenføring. Efter 1 år kan der søges om yderligere opholdstilladelse i to år og i den periode kan der søges om familiesammenføring. Reglerne er trådt i kraft med virkning fra 14. november 2014. Middelfart Kommune har endnu ikke modtaget nogle flygtninge med opholdstilladelse efter de nye regler.

Økonomi:

På integrationsområdet totalt i kommunen forventes et merforbrug i 2015 på:

Job- og Vækstcenter/BAU/ØK:     11,214 mio. kr.
Skoleafdeling/Skoleudvalg/:         2,569 mio. kr.
Borgerservice/Socialudvalg/ØK:    0,850 mio. kr.
Børn- og Familieafdeling/BKF:      1,487 mio. kr.
Tværgående:                             0,100 mio. kr.
I alt forventede merudgifter:      16,220 mio. kr.

Specifikation af udgifterne er beskrevet i bilag på sagen.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

88. Projekt om bedre familiebehandling og tidlig opsproring på alkoholområdet
Sagsnr.: 2014-007256
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Fredericia, Billund og Middelfart kommuner har fået penge fra Sundhedsstyrelsen til at forbedre vores indsats hos familier med for stort alkoholforbrug. Det handler om, at de kommunale medarbejdere skal blive bedre til at opdage problemet tidligere, og at alkoholbehandling skal blive en integreret del af familiebehandlingsindsatsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Baggrunden for projektet er, at omkostninger til alkoholrelaterede problemer i en kommune af Middelfarts størrelse ud fra et landsgennemsnit anslås til at være 22,6 millioner kr.
Den største del er til overførselsindkomster, 14,9 millioner, men 4,3 millioner anvendes til anbringelser og hjælpeforanstaltninger for børn og unge og 3,4 millioner til den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser. Hertil kommer den kommunale alhokolbehandling.
Overforbrug af alkohol medfører årligt 3000 dødsfald i Danmark.
For børn i familier med et stort alkoholforbrug har det store konsekvenser for deres trivsel, og hvordan de klarer sig senere i livet.

Forebyggelsespakken på alkoholområdet anbefaler på grundniveau blandt andet
- særlig tilrettelagt familieorienteret behandlingstilbud rettet mod familie, partnere, børn og andre pårørende
- samspil mellem alkoholbehandling og familiebehandling
- frontpersonale informerer om kommunale tilbud
- systematisk tidlig opspring ved frontpersonale.

Da puljen til familieorienteret alkoholbehandling og tidlig opsporing blev udbudt fra Sundhedsstyrelsen var det derfor oplagt for Middelfart Kommune at søge midler her.

Der blev etableret et samarbejde med Billund og Fredericia, og de tre kommuner har i fællesskab søgt midler.
Vi har fået bevilget penge til
 • en projektkoordinator i to år,
 • uddannelse af behandlere i familieafdelingerne og rusmiddelcentrene, så de kan blive bedre til at opdage problemerne og udbygge samarbejdet og metoder til at hjælpe de berørte familier
 • uddannelse af medarbejdere som møder borgerne, så de blive bedre til at spørge til alkoholvaner og henvise til forebyggelse eller behandling
Projektets formål er, at når projektperioden udløber, så er medarbejderne uddannet, og en ny samarbejdsmodel er indarbejdet i den daglige drift. Det betyder, at alkoholproblemer hos familier med børn vil blive opdaget tidligere, således at behandling kan iværksættes.

Projektet vil ligeledes bidrage til at udvikle samarbejdet med Fredericia og Billund kommuner på dette område.

Ud over tidlig opsporing og øget kvalitet i familiebehandlingen, hvor alkoholforbruget er højt, vil Sundhedsafdelingen tilbyde sundhedssamtaler til de borgere, som ikke er målgruppen for en alkoholbehandlingsindsats, men som har brug for støtte til at ændre deres alkoholvaner.

Økonomi:

Sundhedsstyrelsen har bevilget 2.490.000 kr over to år til projektet i de tre kommuner.

Høring:

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
- Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2015
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. april 2015

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
89. Billedkunstrådets årsberetning 2014
Sagsnr.: 2015-000423
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Billedkunstrådets årsberetning for 2014

Forvaltningen foreslår:

 • At beretningen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Billedkunstrådet har udarbejdet årsberetning for, hvad de har arbejdet med i 2014. Billedkunstrådet har 2 hovedopgaver. De indkøber kunst til kommunens kunstsamling, der udloddes til kommunens institutioner, og de rådgiver institutionerne i indkøb af kunst ved nybyggeri/tilbygning eller renovering. Derudover er Billedkunstrådet også tovholder i en del arrangementer for kommunens borgere.
Beretningen vedlægges som bilag.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring.


Beslutningsplan:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. april 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

LUKKEDE SAGER