Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 3. marts 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
3. marts 2015 kl. 13:15
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Peter Storm
Lars Vigsø
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

76. Anlægsregnskab vedr. ombygning af Familie- og Ungehuset (afsluttet pr. ultimo 2014)
Sagsnr.: 2015-001742
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Nærværende sagsfremstilling omhandler godkendelse af anlægsregnskabet vedrørende ombygningen af Familie- og Ungehuset i perioden 2013-2014.

Forvaltningen foreslår:

At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystemer, revision mv. skal anlægsprojekter, hvor anlægssummen overstiger 2,0 mio. kr., forelægges til særskilt politisk godkendelse.

Økonomi:

I februar 2013 blev der givet en anlægsbevilling på 3,000 mio. kr. til finansiering af etableringen af et Familie- og Ungehus på Vejlbyvej 52.

I løbet af projektperioden blev der yderligere givet et tillæg til anlægsbevillingen på 0,600 mio. kr. til dækning af de uforudsete merudgifter, der var forbundet med udskiftningen af de gamle VVS installtioner og udbedring af elevatoren i huset.

Pr. ultimo 2014 kan anlægsprojektet afsluttes med et samlet forbrug på 3,636 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,036 mio. kr. 

Anlægsprojektet udviser således i al væsentlighed budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
 • BKF-udvalget d. 3. marts
 • Ingen videre behandling

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

77. Anlægsregnskab vedr. energirenovering af Myretuen
Sagsnr.: 2015-001742
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Energirenoveringen af Myretuen er afsluttet i 2014. Der skal derfor aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet godkendes

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystemer, revision mv. skal anlægsprojekter, hvor anlægssummen overstiger 2,0 mio. kr., forelægges til særskilt politisk godkendelse.

Økonomi:

I december 2011 blev der givet en anlægsbevilling på 3,850 mio. kr. til energirenovering af Myretuen. Anlægsprojektet er afsluttet i 2014 med et samlet forbrug på 3,646 mio. kr., hvilket svarer til en mindreforbrug på 0,204 mio. kr.

De afholdte udgifter ligger således inden for den bevilligede anlægsramme.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan
 • Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 03-03-2015
 • Ingen videre behandling

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

78. Anlægsregnskab vedr. omklædningsfaciliteter Middelfart stadion
Sagsnr.: 2015-001742
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Anlægsprojektet vedr. istandsættelse af omklædningsfaciliteter på Middelfart stadion er afsluttet i 2014. Der skal derfor aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet godkendes

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystemer, revision mv. skal anlægsprojekter, hvor anlægsummen overstiger 2,0 mio. kr., til særskilt politisk godkendelse.

Økonomi:

I september 2012 blev der givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til istandsættelse af omklædningsfaciliteter på Middelfart stadion.

I løbet af projektperioden blev der yderligere givet et tillæg til anlægsbevillingen på 2,0 mio kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2014 med et samlet forbrug på 3,459 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,459 mio. kr. i forhold til den samlede anlægsbevilling.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan
 • Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 03-03-2015
 • Ingen videre behandling

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

79. Anlægsregnskab vedr. tilbygning - Myretuen
Sagsnr.: 2015-001742
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Tilbygningen til Myretuen er afsluttet i 2014. Der skal derfor aflægges regnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet godkendes

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Bekendtgørelse om komunnernes budget- og regnskabssystemer, revision mv. skal anlægsprojeker, hvor anlægssummen overstiger 2,0 mio. kr., forelægges til særskilt politisk godkendelse.

Økonomi:

I oktober 2011 blev der givet en anlægsbevilling på 5,050 mio. kr. til en tilbygning til Myretuen. Anlægsprojektet er afsluttet i 2014 med et samlede forbrug på 5,131 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,081 mio. kr. Merforbruget inddækkes af et mindreforbrug på energirenovering af Myretuen, således at anlægsprojekterne holder sig inden for Myretuens samlede anlægsramme.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:

 • Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 03-03-2015
 • ingen videre behandling

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

80. Plan for renovering af dagtilbuddene i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-000638
Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

Præsentation:

I budgetforliget for 2015-2018 er der afsat midler til et fysisk kvalitetsløft af kommunens dagtilbud for 0-6-årige.
Beskrivelser af det overordnede indhold i de enkelte kvalitetsløft samt en plan for, i hvilken rækkefølge kvalitetsløftet udføres har været i høring. 

Forvaltningen foreslår:

-   At udvalget godkender planen for renovering samt det overordnede indhold i renoveringerne og indstiller det til endelig godkendelse i Byrådet.

-      At der søges anlægsbevilling til ”Renovering af Rød Chili” med 4,0 mio. kr.

-      At der søges rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. samt frigivelse heraf.

-      At rådighedsbeløbet finansieres med de 2,018 mio. kr. der er afsat i puljen ”Fysisk kvalitetsløft af ikke-renoverede daginstitutioner”. Resten 1,982 mio. kr. finansieres af det frigivne rådighedsbeløb på ”Nørre Aaby skole” på Skoleudvalget’s ramme.

Sagsbeskrivelse:

Gennem stordriftsmodel 1.0 blev Børnehuset Egetræet, Grøn Chili, Båring Børnehus, Bulderby og Børnehuset Nr. Aaby renoveret og ombygget. Desuden blev der bygget helt nye Børnehuse i Gelsted og på Behrendtsvej i Middelfart.

Flere af de øvrige dagtilbud trænger til et kvalitetsløft. Det handler om Brenderup Børnehave, Bakkehuset, Rød Chili, Børnehuset Nordlys, Børnehuset Nr. Aaby (den gamle del + Søstjernen i Føns) og Kastanieborgen.

Målene for kvalitetsløftet er:
-  at der er et godt indeklima i dagtilbuddene
 - at de fysiske rammer indbyder til inspirerende og inkluderende læringsmiljøer og til nye
    måder at systematisere og organisere på, således at personaleressourcerne kan anvendes
    optimalt. 
-  at dagplejen kan have heldagslegestue hver uge i alle distrikter.
-  at der kan etableres "gæstehus" i forbindelse med legestuelokalerne i Middelfart By

Indholdet i renoveringerne er beskrevet i samarbejde med de enkelte daginstitutionsledere. 

Renoveringsplan:

2015:
Rød Chili
2016:
Kastanieborgen
2017:
Bakkehuset (etape 1) 
Nordlys
Nr. Aaby Børnehus inkl. Søstjernen
Regnbuen
Brenderup Børnehave
Dagplejen

Det overordnede indhold i kvalitetsløftet i de enkelte institutioner fremgår af bilag.


Rød Chili er prioriteret først i renoveringsplanen fordi institutionen er stærkt nedslidt og indretningen passer ikke til den struktur og organisering, der i dag praktiseres i dagtilbud. Desuden er der i høj grad mangel på tekniske installationer - lige fra stikkontakter til ventilationssystem. Da renoveringen af Rød Chili medfører, at der bliver brug for genhusning i Middelfart Bys øvrige daginstitutioner, vil det være nødvendigt at gennemføre renoveringen i løbet af forår og sommer 2015, hvor børnetallet er reduceret pga. tidlig SFO.

I Kastanieborgen er der et dårligt indeklima med trækgener pga. manglende mekanisk ventilation i den gamle del af bygningen. Trækgenerne skyldes udsugningsanlægget, som suger varm luft ud og erstatningsluft tilføres som kold luft via kanaler under vinduerne. Desuden er tagkonstruktionen uden isolering.
Disse faktorer er til stor daglig gene i det meste af institutionen og derfor er Kastanieborgen prioriteret som nr. 2 i renoveringsplanen.

Økonomi:

Udgiften til renoveringen af Rød Chili er 4,0 mio. kr.
Der søges rådighedsbeløb til projekt ”Renovering af Rød Chili” på 4,0 mio. kr. samt frigivelse heraf. 

I budget 2015 er afsat 2.018.000 kr. til fysisk kvalitetsløft af ikke-renoverede daginstitutioner. Anlægsbevillingen i budget 2015 er således ikke stor nok til at dække renoveringen. Der er indgået aftale med skoleafdelingen om en tidsmæssig forskydning af betalingerne mellem årene 2015 0g 2016 på anlægsbudgettet på Nr. Aaby Skole, således at renoveringen af Rød Chili finansieres med de 2,018 mio. kr. der er afsat i puljen ”Fysisk kvalitetsløft af ikke-renoverede daginstitutioner”. Resten 1,982 mio. kr. finansieres af det frigivne rådighedsbeløb på ”Nørre Aaby skole” på Skoleudvalget’s ramme.

Anlægsprojektets størrelse fastholdes således uændret set over perioden 2015 til 2018 på Skoleudvalgsområdet. Det frigivne rådighedsbeløb til ”Nørre Aaby skole” udgør herefter 4,393 mio. kr. i 2015. Det indebærer konkret, at Børn-, Kultur- og fritidsudvalgets anlægsramme i 2016 reduceres med i alt 1,982 mio. kr., mens Skoleudvalgets anlægsramme forøges med 1,982 mio.kr. i 2016.

Høring:

Sagen har været i høring i de berørte dagtilbuds bestyrelser og MED-udvalg.
Der er indkommet 7 høringssvar.
De indkomne høringssvar er gennemgået, og der gives fra nogle dagtilbud forslag til fremrykning af deres projekter.

Dagtilbuddene inddrages igen i processen, når den konkrete plan skal udarbejdes for den enkelte institution.Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 3. februar 2015
Høringsperiode
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 3. marts 2015
Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Byrådet den 7. april 2015

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

81. Regnskabsberetning 2014 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2014-003085
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet regnskabsretning for 2014 for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabsberetningen for 2014 på Børn, Kultur og Fritidsuvalgets område godkendes.
 • At overskuddet på 9,132 mio. kr. på driften korrigeret for reguleringer overføres til 2015.
 • At underskuddet på 2,211 mio. kr. på anlæg korrigeret for reguleringer overføres til 2015.

Sagsbeskrivelse:

Resultatet for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets drift i 2014 udgør et overskud på 2,823 mio. kr. eksklusiv overførte midler  fra tidligere år. Når overførte overskud fra tidligere år medtages, udgør overskuddet 9,132 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således på områderne:

Kultur og Fritid realiserede isoleret set for året 2014 et overskud på 0,276 mio. kr. Inklusiv overførte midler fra tidligere år er overskuddet 0,986 mio. kr.

Dagtilbudsafdelingen realiserede isoleret set for året 2014 et overskud på 1,971 mio. kr. Inklusiv overførte midler fra tidligere år er overskuddet 6,948 mio. kr. 

Børn og Familieafdelingen realiserede isoleret set for året 2014 et overskud på 0,575 mio. kr. Inklusiv overførte midler fra tidligere år er overskuddet 1,197 mio. kr.

Resultatet på BKF-udvalgets anlægsbudget udgør isoleret set for 2014 et underskud på 7,972 mio. kr. Inklusiv overførte anlægsbevillinger er resultatet et underskud på 2,211 mio. kr.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsuvalget den 3. marts 2015.

Beslutning:

Godkendst som indstillet.

Bilag:

LUKKEDE SAGER