Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 6. januar 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
6. januar 2015 kl. 13:15
Tilstede:
Lars Vigsø
Jonathan Roed Kirkedal
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

70. Ansøgning om udvidelse af børnetallet i vuggestuen i Børnehuset Stribonitten
Sagsnr.: 2014-004925
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Børnehuset Stribonitten har ansøgt om en ændring af børnetallet i vuggestuen fra 16 til 20 børn.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget godkender at Børnehuset Stribonitten kan optage 20 vuggestuebørn med virkning fra 7. januar 2015.

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen har fremsendt en ansøgning om en udvidelse af antal børn i vuggestuen fra 16 til 20 børn.

I henhold til dagtilbudslovens § 21 stk. 1 skal ændringen godkendes, hvis den opfylder såvel lovgivningens som kommunens betingelser for godkendelse.

Børnehuset Stribonitten har fremsendt materiale, der dokumenterer, at institutionen opfylder lovgivningens betingelser og kommunens kriterier for en godkendelse til at ændre børnetallet.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Teknisk forvaltning har været inddraget i forhold til sagens bygningsmæssige aspekter.

Handicapaspekter:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
71. Reviderede kriterier for ansøgning om kulturmidler fra Middelfart kommune
Sagsnr.: 2014-005342
Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

Præsentation:

Reviderede kriterier for ansøgning om kulturmidler med virkning fra 1. april 2015.

Forvaltningen foreslår:

At de nye ansøgningskriterier godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Det foreslås at der til ansøgningskriteriernes målsætning og forudsætninger tilføjes udvidet beskrivelse af kulturmidlernes formål, således at det fremgår, at ansøgere til kulturmidler, tager aktivt stilling til mulighederne for børn og unges involvering i, og bidrag til, aktiviteteten.
I teksten nedenfor er tilføjet med understregning, det der markerer tilføjelser til eksisterende vejledning:


Kulturmidler

Ansøgning om kulturmidler

Der vil være 3 ansøgningsrunder om året
1. runde – til arrangement i jan., feb., marts og april ansøgningsfrist d. 1. dec. året før
2. runde – til arrangement i maj, juni, juli og august ansøgningsfrist d. 1. april samme år
3. runde – til arrangement i sep., okt., nov. og dec. ansøgningsfrist d. 1. aug. samme år

Ansøgningen skrives i ansøgningsskemaet for kulturmidler og mailes til fritidogkultur@middelfart.dk
eller sendes pr. post til Kultur & Bibliotek, Middelfart Kommune, Havnegade 6,
5500 Middelfart

Læs nedenstående før du udfylder ansøgningsskemaet.

Ansøgningningsskemaet ligger i word-format og pdf-format nederst på siden.

Målsætning for kulturmidlerne

Formålet er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter for borgerne i Middelfart Kommune, så kulturlivet bliver alsidigt, udviklende og spændende
Der lægges særlig vægt på at støtte aktiviteter, der fremmer børn/unges aktive deltagelse i kulturaktiviteter

Hvilke arrangementer kan man søge penge til? 
Kulturelle aktiviteter og arrangementer med offentlig adgang
Ikke-kommercielle aktiviteter
 
Forudsætninger for at opnå tilskud:
Aktiviteten skal have lokal forankring og interesse
Ansøgeren skal redegøre for, hvordan børn og unges involvering og aktive bidrag til kulturaktiviteter i Middelfart, inddrages i aktiviteten

Der skal være offentlig adgang til arrangementet
Arrangementet må ikke stride mod gældende lovgivning
Ansøgerne har som udgangspunkt ydet en grad af egenbetaling, eventuelt i form af sponsorater eller entré indtægter

Ansøgninger der behandles i folkeoplysningsregi kan ikke søge støtte fra kulturpuljen

Arrangementer kan være:
Enkeltstående
Tilbagevendende

Hvem har mulighed for at søge?
Foreninger i Middelfart Kommune

Det er en forudsætning for underskudsgarantien / støtten, at der fremsendes:
En økonomisk oversigt i form af et budget i balance
Oplysninger om projektets ide, formål og indhold, herunder inddragelse af børn/unge
Oplysninger om forløb og tidsplan
En begrundelse for at Middelfart Kommune skal yde underskudsgaranti /støtte
Finansieringsplan og oplysning om der er søgt eller bevilget tilskud fra anden side

PR-materiale, hvor det tydeligt fremgår, at der er ydet økonomisk støtte fra Middelfart Kommune

Pressemeddelelse sendes til bibitkom@middelfart.dk

Arrangøren skal desuden indberette arrangementet til den elektroniske kulturkalender på http://www.kultunaut.dk/ og Middelfartkalenderen

Hvordan behandles ansøgninger?

Ansøgningerne behandles i BKF-udvalget. Behandling af ansøgninger kan tage fra 14 dage til 1½ måned, efter ansøgningsfristen er udløbet.
Afgørelsen meddeles skriftligt til arrangøren.

Hvad kan afgørelsen blive? HEL eller DELVIS støtte i følgende former:
A) Underskudsgaranti.
Det er den form for "støtte" som oftest ydes.
Det er en forudsætning for en eventuel udbetaling, at der indsendes et revideret regnskab samt en kort evaluering af forløbet.
B) Et tilskud.
For eksempel til dækning af tekniske omkostninger (lys og lyd), lokaleleje, markedsføring og lignende.
Tilskud bevilges på grundlag af beskrivelser i den fremsendte ansøgning og det tilhørende budget.
Hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til det oplyste, skal det straks meddeles Kultur & Bibliotek, såfremt bevillingen fortsat skal opretholdes.

Hvor søger jeg?
Ansøgningningsskema til kulturmidler i word-format og pdf-format

Økonomi:

Ingen konsekvenser.

Forvaltningens bemærkninger:

De reviderede ansøgningskriterier, foreslås i forlængelse af det af udvalget fremsatte ønske om at understøtte kulturaktiviteter, der inddrager indsatsen "Børn og Unge skaber kunst og kultur".

Handicapaspekter:

Sagens indhold har være gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet med den præcisering under forudsætningerne:
Ansøgeren skal redegøre for i hvilket omfang børn og unge kan involveres i aktive bidrag til kulturaktiviteter i Middelfart.
72. Ansøgning til Kulturministeriets pulje til lokale kulturtjenester for børn og unge 2015
Sagsnr.: 2014-005342
Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

Præsentation:

Hovedindhold og ansøgningskriterier for ansøgning af Kulturministeriets pulje til lokale kulturtjenester for børn og unge, der søges til støtte for Middelfart kommunes tværgående kulturindsats for børn og unge

Forvaltningen foreslår:

at orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Til at styrke det tværgående samarbejde om Middelfarts kultur-indsats ”Børn og unge skaber kunst og kultur”, der etableres mellem daginstitutioner, skoler, familiehuset, Ungdomsskolen og kultur/biblioteks-institutioner i Middelfart, foreslås det at:

Middelfart kommune ansøger om midler fra Kulturministeriets puljer til lokale kulturtjenester for børn og unge, der har ansøgningsfrist 15. januar 2015.

Der udarbejdes budget for initiativer og projekter indenfor børn/unge-indsatsen i Middelfart kommune, hvor ambitionen er at ansøge om 750.000 til aktiviteter i skoleåret 2015/2016. Medfinansiering vil bl.a. bestå af arbejdstimer, bidrag til fælles tværgående aktiviteter fra lokale kulturmidler samt en styrket kultursatsning.

Der udarbejdes forretningsplan for forankring af projektet henover en 4-årig periode.

Formålet med puljen er at ”kulturinstitutioner, kommuner og andre kulturaktører søger støtte til kulturtjenester, der skal gøre det lettere for bl.a. skoler og ungdomsuddannelser at samarbejde med lokale kulturinstitutioner”

"Kulturtjenesterne skal synliggøre og formidle lokale kunst- og kulturtilbud til skoler, dagtilbud, ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner og på den måde skabe bedre mulighed for at bruge kunst og kultur i undervisningen”

Det arbejde, der igangsættes i Middelfart kommune, lever op til kravene om at være:

Lokale kulturaktører, som ønsker at etablere en kulturtjeneste

Middelfart kommunes Børn/Unge-kultur-indsats, lever op til de tre formålsparagraffer om:

At styrke relationerne mellem de lokale kulturtilbud og skoler/dagtilbud, så kultursektorernes lærings- og dannelsespotentialer udnyttes og benyttes i højere grad af det omgivende samfund

At styrke læringsdimensionen i kulturinstitutionernes tilbud til skoler og dagtilbud, så de matcher kravene i folkeskolereformen og de pædagogiske læreplaner

At styrke henholdvis koordinering af kulturtilbud og kommunikation af kulturtilbud

Middelfarts indsats omfatter både

Udvikling af nye typer af organiseringer af lokale kulturtilbud til skoler og dagtilbud

Udvikling af nye forløb til brugerne i lærende partnerskaber mellem partnerne (kunst- og kulturlivet og skoler/dagtilbud), så de matcher kravene i folkeskolereformen og de pædagogiske læreplaner

Synliggørelse og tilgængeliggørelse gennem bedre koordinering og kommunikation af kulturtilbudene,

For at komme i betragtning til kulturpuljen, skal kommunen bidrage med

Minimum 40% medfinanisering fra ansøgerne

Minimum 2 partnere i kulturtjenesten – partnere kan være kommuner, skoler, dagtilbud, kulturinststutioner og regioner

Projektet skal være bæredygtigt, så den viden, projekterne genererer, forankres i skoler, dagtilbud og kulturinstitutionerne og sikrer en professionel udvikling og faglig kvalificering af kulturtjenesterne

Brugere fra skole og dagtilbud skal være involveret i udviklingsfasen af nye tilbud i kulturtjenesterne

Projektet skal inkludere en forretningsplan for, hvordan projektet kan gå i drift efter projektperioden

Ved uddeling af midlerne vil der blive prioritet på baggrund af følgende kriterier:

Projektet skal bygge på lærende partnerskab mellem aktørerne – dvs. et ligeværdigt partnerskab mellem aktører, der indbyrdes deler viden og læring.

Ansøgninger må gerne være flerårige.

 

Økonomi:

Der er krav om egenfinansiering. Ved ansøgning om 750.000 kr., betyder det at egenfinansieringen udgør 500.000. 
Egenfinansieringen vil bestå dels af den arbejdstid, Middelfart kommunes medarbejdere bruger på projektet, samt konkrete beløb fra evt. kulturmidler, eventmidler mv.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Orientering blev taget til efterretning.
73. Ændring af dagplejens struktur
Sagsnr.: 2014-013465
Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

Præsentation:

Byrådet har i budget 2015 vedtaget, at der skal ske en reduktion i antallet af distrikter i dagplejen, så der kan opnås en bedre kapacitetsudnyttelse. Der er nu indkommet høringssvar fra dagplejens bestyrelse og MED-udvalg.

Forvaltningen foreslår:

At Dagplejen fremover opdeles i 5 distrikter

Sagsbeskrivelse:

Dagplejen og gæstedagplejen er på nuværende tidspunkt organiseret i otte distrikter. Distriktsopdelingen betyder, at man som forældre får tildelt en dagplejeplads og en gæstedagplejeplads i det distrikt, hvor man er bosiddende. 
Da søgningen til dagplejepladser ikke er geografisk ligeligt fordelt mellem de otte distrikter resulterer det i, at der i et distrikt står tomme pladser mens nabodistriktet er nødt til at have 5 børn hos en eller flere dagplejere. Prisen for et barn på en såkaldt ”5. plads” er væsentligt højere end de øvrige pladser, ligesom brugen af ”5. pladser” kan betyde et væsentligt øget arbejdspres for den pågældende medarbejder. Samlet set står Middelfart Kommune med en kapacitet på dagplejeområdet der er tilpasset børnetallet, men som på grund af den nuværende distriktsopdeling, ikke udnyttes optimalt.

En ændring af distriktsinddelingen vil betyde en mere optimal udnyttelse af tomme pladser, og dermed af den samlede kapacitet, idet der kan anvises pladser i større distrikter, samt at antallet af 5. pladser reduceres. 

Ændringen kan betyde, at nogle forældre vil få større afstand fra hjemmet til barnets dagpleje og gæstepleje, end det tidligere har været tilfældet.

Med udgangspunkt i budgetforliget er der udarbejdet 3 forslag til ny distriksopdeling.


Forslag 1. (7 distrikter ved pladsanvisning og 3 distrikter ved gæstedagplejetilbud)
Middelfart
Strib
Båring - Nr. Aaby
Ejby
Gelsted
Brenderup
Fjelsted Harndrup
samt 3 gæsteplejedistrikter:
- Middelfart-Strib
- Nørre Aaby - Båring
- Ejby - Gelsted - Fjelsted-Harndrup - Brenderup

Forslag 2. (6 distrikter ved både pladsanvisning og gæstedagplejetilbud)
Middelfart
Strib
Båring - Nr. Aaby
Ejby
Gelsted
Brenderup - Fjelsted Harndrup

Forslag 3. (5 distrikter ved både pladsanvisning og gæsteplejetilbud)
Middelfart
Strib
Båring - Nr. Aaby
Ejby - Gelsted
Brenderup - Fjelsted Harndrup

Dagplejens bestyrelse har valgt forslag 2 i deres høringssvar, men dagplejens MED-udvalg har valgt forslag 3 med en bemærkning om, at Middelfart og Strib også burde sammenlægges til ét distrikt, for at give bedre kapacitetsudnyttelse.

Økonomi:

Som følge af budgetforliget reduceres dagplejens budget med 0,125 mio. kr. netto

Forvaltningens bemærkninger:

For alle 3 forslag gælder det, at de forventes at kunne nå effektiviseringsmålet på kr. 125.000. Der har i processen været arbejdet med andre modeller, herunder om det var muligt at fastsætte en kilometerramme inden for hvilken, der ville kunne anvises plads. Andre kommuner har prøvet denne model, men melder tilbage, at de digitale værktøjer der skal til for at administrere ordningen ikke er en ordentlig kvalitet. Der arbejdes videre med denne model, når det nødvendige administrative værktøj er tilgængeligt.
Forvaltningen foreslår at Børn-, Kultur og Fritidsudvalget godkender forslag 3 med 5 distrikter i dagplejen ved såvel pladsanvisning som gæsteplejetilbud. Denne model anbefales for at have de bedste muligheder for at indhente budgetreduceringen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 2. december 2014
Høring i dagplejens bestyrelsen
Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 6. januar 2015
Økonomiudvalget, den 26. januar 2015
Byrådet, den 2. februar 2015Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

LUKKEDE SAGER