Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 2. december 2014

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
2. december 2014 kl. 14:30
Tilstede:
Regitze Tilma
Paw Nielsen
Johannes Lundsfryd Jensen
Nicoline Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Jonathan Roed Kirkedal
Anton C. Petersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

59. EUD 10.
Sagsnr.: 2013-011761
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Fredericia og Middelfart Kommuner har i fællesskab udarbejdet en model for EUD 10. Et obligatorisk 10. klassetilbud
målrettet de elever, som er interesseret i en erhvervsuddannelse og/eller de elever, som ikke har opnået 2 i karaktergennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens prøver

Forvaltningen foreslår:

At EUD 10 modellen på tværs af Fredericia og Middelfart kommuner godkendes

Sagsbeskrivelse:

I henhold til erhvervsuddannelsesreformen, så er kommunerne forpligtede til at udbyde EUD10. EUD10 er målrettet de elever, som er interesseret i en erhvervsuddannelse og/eller de elever, som ikke har opnået 2 i karaktergennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens prøver. EUD10 består af en obligatorisk del, en valgfri del og 6 ugers obligatorisk brobygning. Der er krav om, at 30 % af tiden skal anvendes på en erhvervsskole, inklusiv brobygning. Kommunen skal indgå en overenskomst med en erhvervsskole om opgaven.

Fokus

 • Et 10. skoleår som er målrettet elever, der ikke er uddannelsesparate og elever der har interesse i at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Skoleåret er koordineret og parallellagt på tværs af 10´ende i Fredericia og 10´eren i Middelfart.

Mål

 • Eleverne skal opnå et bredt og konkret kendskab til erhvervsuddannelserne.
 • Eleverne skal blive uddannelsesparate – fagligt, personligt og socialt.
 • Eleverne skal blive valgparate og opleve overgangen til en erhvervsuddannelse som et meningsfuldt valg som de er motiveret for.
 • Udvikling af en fælles læseplan på tværs af 10. klassecentre og erhvervs-uddannelser.
 • Eleverne skal kunne samarbejde på tværs af bæltet i den obligatoriske selvvalgte opgave.
 • Eleverne skal have et socialt og personligt tilhørsforhold til det 10. klasse center som de går på.

 Aktiviteter

 • 6 ugers obligatorisk brobygning.
 • Valgfag, som består af obligatoriske elementer, og som alle introducerer til erhvervsuddannelsesområdet.
 • Obligatoriske fag med særligt fokus på dansk og matematik.
 • Sociale aktiviteter med resten af 10. klasse centret.
 • Den obligatoriske selvvalgte opgave.
 • Erhvervspraktik og virksomhedsforlagt undervisning.

 Struktur

 • EUD 10 udbydes på begge 10. klasse centre og varigheden er et helt skoleår.
 • Skoleåret kører efter et koordineret skema, hvor eleverne er på egen skole 3 dage om uge og på en erhvervsskole 2 dage om ugen.
 • 20 uger foregår på eget 10. klassecenter med obligatorisk undervisning.
 • De 6 ugers obligatorisk brobygning foregår samtidig og er koordineret på tværs af de to 10. klasse centre.
 • De 14 ugers valgfrie foregår samtidig og er koordineret på tværs af de to 10. klasse centre.
 • Arbejdet med den obligatorisk selvvalgte opgave foregår samtidig og eleverne har mulighed for at samarbejde på tværs af de to 10. klasse centre.

Det videre forløb

 • Når EUD 10 aftalen er på plads og der er lavet overenskomst med en eller flere erhvervsskoler nedsættes der en arbejdsgruppe med repræsentation fra begge 10. klasse centre og fra erhvervsskolerne. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til fælles læseplan samt til metoder og særlige indsatser. Vejledere fra UU-Lillebælt inddrages i arbejdet ad hoc.

 

Økonomi:

Der kalkuleres med 50 elever på EUD10 - 30 fra Fredericia kommune og 20 fra Middelfart kommune.

I forhold til at indgå overenskomst med en erhvervsskole, vurderes, at den mest fleksible økonomimodel vil være at aftale en pris pr. uge pr. elev. Det giver mulighed for at tilbuddet løbende kan tilpasse antallet af uger på erhvervsskolen, dog minimum 30 %. Samtidig tager det også højde for, hvis elever stopper eller nye elever kommer til.

Prismodellen er derfor: 40 skoleuger  / 40.000,- kr. = 1.000,- kr. pr. uge. Som det er illustreret i bilag 2, så er eleven 2 dage på en erhvervsskole og 3 dage på det kommunale 10. klassecenter. Det betyder at erhvervsskolen tildeles 400,- kr. pr. elev pr. uge. Undtaget er brobygningsugerne, da erhvervsskolerne modtager stats-taxameter i disse uger (6 uger i alt).

Forvaltningens bemærkninger:

Procesplan

Der arbejdes ud fra denne procesplan.: 

Oktober 2014:            De 2 kommuner tager stilling til forslaget.

November 2014:         Der indgås overenskomst med en erhvervsuddannelse

December 2014:         Der udarbejdes informationsmateriale til elever og forældre og

                               UU-Lillebælt begynder at kontakte potentielle elever.

Elevantal til EUD 10
Det er svært at fastlægge et præcist overslag, da det er et helt nyt tilbud. I arbejdsgruppen vurderer vi, at der på tværs af de to kommuner, årligt vil være minimum 100 elever, som er i målgruppen til EUD 10. Arbejdsgruppen vurderer, at det er realistisk at 50 elever i alt pr. år vil vælge tilbuddet. Det forudsætter at kommunerne er klar med information om tilbuddet i god tid, senest december 2014, og at det er et attraktivt tilbud.


Overenskomst med en erhvervsskole
Arbejdsgruppen anbefaler, at de to kommuner indgår overenskomst om opgaven med EUC Lillebælt. Det er den erhvervsskole med størst volumen, værkstedsfaciliteter og flest erhvervsindgange. Det skal i overenskomsten fastsættes, at EUC Lillebælt skal indgå et partnerskab med erhvervsskoler som udbyder hovedområderne Kontor, handel og Forretningsservice, Omsorg, sundhed og Pædagogik og Fødevarer, jordbrug og Oplevelser om opgaven, således at disse erhvervsindgange også er en del af EUD 10.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 2. december 2014
Økonomiudvalget den 15. december 2014
Byrådet den 5. januar 2015

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.
60. Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelse
Sagsnr.: 2014-013937
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

Charlotte Meister ønsker sig fritaget for hvervet som forældrerepræsentant.

Forvaltningen foreslår:

 • at Charlotte Meister fritages for hvervet i skolebestyrelsen på Vestre Skole pr. 30. november 2014.
 • at Susanne Hedebo Hensen, Kirstebærgrenen, 5500 Middlefart overtaget hvervet pr. 1. december 2014.

Sagsbeskrivelse:

Charlotte Meister ansøger om, at blive frataget for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på Vestre Skole i Middelfart, begrundet i manglende tid til at udføre hvervet.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
61. Fritidsklub og tidlig SFO
Sagsnr.: 2013-011761
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Erfaringerne på fritidsområdet viser at der er behov for justeringer af det nuværende tilbud.
Justringerne er lavet på bagrund af forspørgsler fra forældre og input fra skolerne.

Forvaltningen foreslår:

At forsøgsordningen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund

Den 1. marts starter tidlig SFO og børnehavebørn starter i SFO.
Som følge af Skolereformen har Middelfart Kommune oprettet en tværkommunal Fritidsklub med forankring på alle skoler og i Stribklubben og Bjergbanken
Tidligere har de ældste SFO børn enten kunnet fortsætte i SFO eller være en del af SFO2.
Der har på skolerne været forskellige ordninger, der har givet forskelligt serviceniveau for børnenes fritidstilbud.
Der er behov for en beslutning ang. de ældste SFO børns tilhørsforhold og muligheder fra 1. marts til 31. juli.
Tiden fra sommerferien til nu har også vist, at der er brug for mere fleksible åbningstider og tilbud i kommunens Fritidsklub.
Der har fra skoleårets start ikke været så mange børn som forventet tilmeldt i Fritidsklubbern, deerfor er det en god idé, at skolerne, 
får mulighed for at lave fleksible åbningstider i to, tre og fem dages moduler, hvor forældre kan vælge  
hvilket modul de ønsker. Derudover kan forældre vælge at forblive tilmeldt i SFO eller vælge et SFOmorgenmodul.

Fritidstilbud for eleverne i 3. klasse giver flg. muligheder fra 1. marts til 31.juli:

Eleverne kan indlmeldes i Fritidsklubben fra 1. marts

Eleverne kan tilmeldes SFO morgenmodul fra 1. marts

Eleverne kan forblive i SFO frem til 31.juli.

 

Økonomi:

Udgangspunktet for betalingen af Fritidsklubben er den takst, der fra skoleåretsstart blev udregnet for 5 dage inklusiv økonomiske og pædagogsike fripladser.
Takterne skal tilpasses de fleksible ordninger og vil blive:

Takst for 5 dage: 744 kr./md. (uændret)

Takst for 3 dage: 446 kr./md.

Takst for 2 dage: 298 kr./md.

Takst for morgenmodul i SFO = 380 kr
Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen anbefaler at den foreslåede model kører frem til sommerferien. I april udarbejdes en ny sagsfremstilling, der på baggrund af opsamlede erfaringer fra dette skoleår designer modellen for den fremtidige Fritidsklubstruktur. Dette behandles politisk i april og sendes i høring til udarbejdelse af en endelig model forud for skoleåret 2015/2016.

I forbindelse med det kommende klubtilbud skal der være en dialog om kvalitet for området. Der skal være et særligt fokus på at styrke de unges sociale fællesskaber.  Denne dialog indgår i arbejdet med den kommende ungeanlyse som forventes at være afsluttet ved udgangen af februar måned 2015.

Handicapaspekter:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
62. Orientering om soignering af toiletter på skolerne
Sagsnr.: 2013-011761
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Orientering om ekstra soignering af toiletter på skolerne.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Som en del af skolerenoveringsplanen var der et øget fokus på skolernes toiletforhold.
Skolernes toiletfaciliteter bør have en standard, der sikrer at ingen elever undgår at benytte toiletterne i skoletiden.
Det er aftalt, at skolernes toiletter skal soigneres ekstra i løbet af skoledagen.
Det skal aftales lokalt, hvordan og hvor meget der skal ske på de enkelte skoler.
Skolelederne, rengøringsenheden og skolechefen afholder møde for i fællesskab at se på opgave og mulige løsninger.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Fremadrettet arbejdes der på permanente prioriteringer. Disse vil blive forelagt udvalget når arbejdet færdigt.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

LUKKEDE SAGER