Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 30. september 2014

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
30. september 2014 kl. 14:30
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:
Anton C. Petersen
Mikkel Dragmose-Hansen
Nicoline Damkjær

ÅBNE SAGER

50. Implementering af pædagogisk praksis for tidlig indsats i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-007450
Sagsbehandler: Jette Steenstrup

Præsentation:

Inklusion er belvet en del af driften med fokus på børne- og ungefællesskaber og en tvræfaglig handleguide er under udarbejdelse.


Forvaltningen foreslår:

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Vi har igennem flere år arbejdet med inklusion som et projekt. Det bliver fremadrettet en del af driften med fokus på børne- og ungefællesskaber. For at understøtte denne proces er der igangsat udvikling af en tværfaglig handleguide, som skaber hurtige og synlige overgange i praksis og sikre forældre involvering.
 
Handleguiden tager højde for at forene praksisviden med forkningsviden, hvilket betyder at: 
 • Alle børn skal ses.
 • Alle børn skal ses i deres fællesskab.
 • At der i fortolkningen /reflektionen over signaler skal lægges vægt på de fællesskaber (familien, dagtilbuddet, skolen, fritidstilbuddet) barnet indgår i.
 • At der anlægges et ressourcesyn på barnet/den unge, gruppen og dets familie
 • At der analyseres på barnets/den unges situation og udviklingsmuligheder i børne- og ungefællesskabet .
 • At der er plads til individuel refleksion, dialog med fagprofesionelle på/i egen institution og dialog med fagprofessionelle udefra.
handleguiden bliver digital og består af:

 • Observationsredskaber
 • refleksionskemaer
 • Skabeloner
 • Links til særlige procedure i BUF 

Implementering:

Implementeringen startes i uge 43. der startes op i en daginstitution og på en skole. I de følgende måneder rulles den tværfaglige handleguide ud til de øvrige institutioner og skoler. Den endelige impelemteringsplan er klar den 10. oktober 2014.

Økonomi:

Ingen

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Forvaltningens bemærkninger:

Handleguiden er et resultat af felere års projekter, som nu er klar til drift. Handleguiden sikrer, at hele Børne- og Ungeområdet har et fælles værktøj til at arbejde med inklusion.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


51. Sagsbehandlingsfrister
Sagsnr.: 2013-006244
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Sagsbehandlingsfrister indenfor de forskellige forvaltningsområder er nu ajourført og ønskes godkendt.Forvaltningen foreslår:

 • at de reviderede sagsbehandlingsfrister indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes sagbehandlingsfrister er nu blevet revideret og ajourført i forhold til ny lovgivning samt effektiviserede arbejdsgange.
I meget af vores lovgivning er der fastsat sagsbehandlingsfrister for, hvornår en afgørelse skal foreligge. Dette indebærer fx at ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen er fastsat efter § 3 stk 2 i Lov om retssikkerhed og administration.
Det er især på Teknik- og miljøforvaltningens samt Børn- unge og fritidsforvaltningens områder, hvor der findes flest ikke lovbundne sagsfrister.

Som noget nyt i forhold til tidligere besluttede sagsbehandlingsfrister er der i forbindelse med ajourføring af fristerne udarbejdet et kodeks for, hvad er god sagsbehandlingsskik i Middelfart Kommune. Dette er sket for at tydliggøre forventningerne mellem borger/virksomhed og sagsbehandler.

Økonomi:

Ingen

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Forvaltningens bemærkninger:

På side 2 i vedhæftet bilag fremgår kodeks for god sagsbehandling og på side 15 fremgår sagsbehandlingsfristerne for Børn,- unge og fritidsforvaltningen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.


Behandlingsplan
Børn-, Kultur og fritidsudvalget d. 30. september 2014
Skoleudvalget d. 30. september 2014
Miljø- og energiudvalget d. 1. oktober 2014
Teknisk udvalg d. 7. oktober 2014
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 8. oktober 2014
Social- og sundhedsudvalget d. 8. oktober 2014
Økonnomiudvalget d. 27. oktober 2014
Byråd d. 3. november 2014

Bilag:

52. Forældrekørsel i skole og SFO
Sagsnr.: 2013-011761
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Skoleudvalget ønsker en juridisk afklaring på forældrenes mulighed for i enkelte tilfælde at transportere elever i egne biler i forbindelse med arrangementer, der er en del af skolernes årsplanlægning og aktiviteter.

Der er udarbejdet et notat af kommunens jurister, der viser hvilke forhold der som minimum skal være taget højde for, hvis forældrene skal køre eleverne.

Forvaltningen foreslår:

 • At det er skolens leder, der afgør hvornår inddragelse af forældretransport anvendes på skolerne
 • At skolens leder er ansvarlig for håndtering af forældretransport og afgør alle tvivlsspørgsmål
 • At den til enhver tid godkendte underskriftsblanket anvendes ved forældretransport på skolerne og forældretransport kan kun finde sted, når blanketten er udfyldt og er kendt af skolens leder.

Sagsbeskrivelse:

Skoleudvalget ønsker en håndtering, der giver mulighed for inddragelse af forældre. Der skal på skolerne være en blanket til underskrivelse. Denne blanket skal sikre at såvel forældre, der tilbyder transport samt forældre, hvis børn kører med andre forældre kender og skriver under på de vilkår, der gælder, når forældretransport inddrages i skoleårets planlægning og aktiviteter.

Blanketten skal udarbedjes på baggrund af (jf. juridisk notat):
 • At det er det enkelte køretøjs forsikring, herunder selvrisiko, der dækker ved eventuelle person- eller tingsskader.
 •  At den pågældende chauffør kan blive erstatningsansvarlig efter reglerne i erstatningsansvarsloven. 
 •  At chauffør/fører ved deres underskift er indforstået med ovenstående vedrørende erstatningsansvar
 •  At det er chauffør/førers ansvar, at chauffør og bil opfylder færdselsloven krav. Krav om selepuder, syn af bil og indtagelse af alkohol skal formuleres præcist i formularen, således at det fremgår direkte,hvad forældrene har pligt til at sørge for.
 •  At forældre til børn, der skal køre med en anden, ved deres underskift giver samtykke til, at deres barn må køre med den pågældende forælder
 •  At forældre til børn, der skal køre med anden, ved deres underskrift er indforstået med ovenstående vedrørende erstatningsansvar. 
 • At Middelfart Kommune og den pågældende skole ikke har tegnet en forsikring, der dækker eventuelle tab. 
 • At det er den enkelte forældres ansvar at tage stilling til, hvorvidt deres barn skal være dækket af en ulykkesforsikring. Dette punkt skal formuleres klart, således at forældrene er helt klar over, at deres barn ikke er dækket af en ulykkesforsikring i den pågældende situation. 
 • At Middelfart Kommune, herunder skolens ansatte i øvrigt fralægger sig ethvert ansvar for kørslen, herunder at Middelfart Kommune ikke dækker tab ved person- eller tingsskade.

 Der udarbejdes en blanket af Middelfart kommunes jurister. Denne blanket anvendes på alle skoler.

 

Økonomi:

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Forvaltningens bemærkninger:

Middelfart kommune har forskellige løsninger som skolerne kan gøre brug af, som alternativ til forældrekørsel. Det bemærkes, at skolerne har pligt til at afsøge andre alternativer inden der arrangeres med forældrene om kørsel til arrangementer.

 

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag:

53. Vedtægter for Musikskolen
Sagsnr.: 2013-011761
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Middelfart Musikskole skal have vedtaget ny vedtægt.
Disse vedtægter skal sendes videre til Kunstrådet.

Forvaltningen foreslår:

At vedtægterne anbefales og indstilles til vedtagelse i Byråd.

Sagsbeskrivelse:

Kunststyrelsen har lavet nye retningslinjer for Musikskoledrift i landets kommuner, hvilket medfører, at  Musikskolerne i Danmark skal have formuleret og vedtaget nye vedtægter.
Kunstrådet har ikke som tidligere krav til vedtægterne.
Bestyrelsen for Musikskolen i Middelfart har vedtaget følgende vedtægter (bilag) vedrørende Musikskolen i Middelfart. Vedtægterne fremstilles til vedtagelse i Skoleudvalg og Byråd.
Af nedenstående fremgår ændringerne  og §3 erstatter §10

§ 3.
For Musikskolen skal fastsættes vedtægter, som skal godkendes af den kommune, hvor Musikskolen er henhørende.

Stk. 2 Hvis Musikskolen drives som en selvejende institution med kommunal støtte, skal kommunen som led i sin godkendelse påse, at vedtægterne for den selvejende institution opfylder de krav, der stilles til vedtægter i enten § 6 i lov om fonde og visse foreninger eller § 7 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Stk. 3 Musikskolens vedtægter fremsendes til Statens Kunstfond til orientering.

Erstatter

§ 10.
"Vedtægter udarbejdes af bestyrelserne og godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, kommunalbestyrelsen og Kunstrådet. Vedtægterne kan ændres, når over 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse."

Økonomi:

Intet

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag:

2014-011753-12014-011753
54. Anmodning om udtrædelse af Fællesbestyrelsen
Sagsnr.: 2014-011992
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

Anne Mette R Hoffmann ønsker sig fritaget for hvervet som forældrerepræsentant.

Forvaltningen foreslår:

 • at Anne Mette R Hoffmann fritages for hvervet i Børneuniverset i Båring pr. 31. oktober 2014
 • at Lars Chr. Meyer, Kaj Thannings Allé 2, 5466 Asperup overtager hvervet pr. 1. november 2014

Sagsbeskrivelse:

Anne Mette R Hoffmann ansøger om, at blive fritaget for hvervet som forældrerepræsentant i Børneuniverset i Båring.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

LUKKEDE SAGER