Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 9. september 2014

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
9. september 2014 kl. 15:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Jonathan Roed Kirkedal
Mikkel Dragmose-Hansen
Nicoline Damkjær
Anton C. Petersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

45. Mål for børne- og ungefællesskaber i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-007962
Sagsbehandler: Jette Steenstrup

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har opstillet mål og tegn til styrkelse af børne- og ungefællesskaber for børn og unge i alderen 0-18 år i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

- at de opstillede mål og tegn for børne- og ungefællesskaber sendes i høring fra d. 10. september 2014 til og med d. 10.oktober 2014.

Sagsbeskrivelse:

For at sikre at børn og unges pædagogiske behov bliver tilgodeset i deres lokale skole og dagtilbud har Middelfart Kommune besluttet at sætte øget fokus på børne– og ungefællesskaber.

Den pædagogiske indsats for børne- og ungefællesskaber har indtil nu haft udgangspunkt i det enkelte barn/unge og dette barns/unges behov. Tidligere blev denne indsats kaldt inklusion og har givet gode erfaringer og god læring.

Middelfart kommune ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber, og det betyder at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne.

Visionen for børne- og ungefællesskaber

• Alle børn og unge oplever sig som deltagere i sociale og faglige fællesskaber
• Alle børn og unge møder miljøer, hvor børn og unges forskellige forudsætninger og måder at indgå i fællesskaber imødekommes.
• Alle børn og unge henter bekræftelse, anerkendelse og selvværd i de fællesskaber, som de er en del af.

Til understøttelse af børne- og ungefællesskaber er der udarbejdet 2 mål:

 1. Alle børn og unge oplever sig om deltagere i et fællesskab og deres leg og læring optimeres for at styrke deres livsmuligheder.
 2. Forældrene ser mangfoldighed og fællesskaber som en styrke.

Hvert mål er delt op i tegn:

Tegn til mål 1: 

 • At 96% af alle børn starter i deres lokale dagtilbud
 • At 96% af alle børn starter i distriktsskolen
 • At 96% af børn og unge går i et alment skoletilbud
 • At 95% af de unge starter på en ungdomsuddannelse
 • At alle børn og unge bliver så dygtige, som de kan
 • At læringsmiljøvurderinger i dagtilbuddene viser progression.
 • At undervisningsmiljøvurderinger og skolesundhedsprofiler viser progression.

Tegn til mål 2:

 • At forældrene inddrages i styrkelse af børne- og ungefællesskaber.
 • At der ses progression i andelen af forældre, der vælger de kommunale skoler og dagtilbud
 • At forældrene oplever en kontinuitet i tilbuddene fra sundhedspleje til ungdomsuddannelser

Økonomi:

Ingen 

Forvaltningens bemærkninger:

Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. Børnene og de unge er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet. Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikrer at barnet eller den unge kan klare sig – kan deltage og bidrage – og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fælleskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov skal børn og unge blive så dygtige som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmulígheder som muligt.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekveneserne for handicappede borgere. Der er ingen særlige konskvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 9. september 2014
BKF udvalget den 9. september 2014
Dialogmøde den 30. september 2014
Høringsperiode d. 10. september 2014 frem til d. 10.oktober 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

46. Dialogmøder mellem handicaporganisationerne i Middelfart Kommune og de politiske udvalg på området
Sagsnr.: 2014-007614
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Dialogmøder mellem handicaporganisationerne i Middelfart Kommune og de politiske udvalg på området.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsbeskrivelse:

Der er nedsat et Handicapråd i kommunen, der mødes regelmæssigt, og som fungerer som kommunens ordinære høringsorgan. Det foreslås, at der herudover afholdes to årlige dialogmøder mellem de politiske udvalg fra social- og sundhedsområdet og børn- og ungeområdet med direktører. Formålet med disse møder er at få en dialog i bred forstand om de tendenser og udfordringer, der er på specialområdet.
Møderne afholdes i henholdsvis marts og oktober måned. Første møde afholdes i marts 2015.

Danske Handicaporganisationer, Landsforeningen LEV, Unge for Ligeværd, Bedre Psykiatri, Sind og andre relevante organisationer inviteres til at deltage i møderne med to repræsentanter fra hver forening.
Fra kommunal side deltager medlemmer for Social- og Sundhedsudvalget, Børn, Kultur og Fritidsudvalget og Skoleudvalget sammen med Social- og Sundhedsdirektøren og Børn- og Ungedirektøren.

Møderne afholdes på Anlægsvej 4 i Ejby, og der afsættes 2 timer til møderne. Der udarbejdes referat fra møderne, som efterfølgende drøftes i de 3 politiske udvalg.

Følgende emner kan være aktuelle på møderne.
 • Velfærdsreformens betydning generelt, og for Middelfart borgere
 • Hvordan og hvornår er samarbejdet mellem kommunen og handicaporganisationerne optimalt. Hvem har ansvar for hvad i det gode samarbejde?
 • Udviklingsstrategien for Syddanmark på det specialiserede sociale- og specialundervisningsområde. Hvad betyder den strategi?
 • Har vi selv en udviklingsstrategi - hvilke politiske beslutninger er taget i Middelfart Kommune - hvad betyder det for borgeren.
 • Hvordan oplever borgeren i Middelfart Kommune, at vi har en tværkommunal indsats på området. Eller har vi det. Hvad tænker organisationerne er den bedste tværkommunale indsats?
 • Det kommende års budget.
 • Hvilken indvirkning har den ændrede opgavefordeling mellem borger og kommune for borgeren? Hvd betyder det konkret?
 • Mobilitet og tilgængelighed - hvordan kommer man rundt til fritidsinteresser, møder, kurser m.m.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere og brugere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Forslaget sendes til høring i Handicaprådet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.Behandlingsplan:
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. september 2014
Skoleudvalget den 9. september 2014
Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

47. Sundhedsafdelingens kortlægning af forebyggelsespakkerne om overvægt og stoffer.
Sagsnr.: 2012-003942
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Sundhedsafdelingen har i løbet af sommeren kortlagt Sundhedsstyrelsens to nyeste forebyggelsespakker om overvægt og stoffer. Kortlægningen giver et overblik over opfyldelse af anbefalinger i de fem forvaltninger.

Forvaltningen foreslår:

At målet for forebyggelsespakkerne om overvægt og stoffer er, at anbefalingerne på grundniveau implementeres. Dette svarer til målene for de øvrige ni forebyggelsespakker.

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsstyrelsen har udviklet i alt elleve forebyggelsespakker, som indeholder faglige, evidensbaserede anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats af høj kvalitet.

De anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne er opdelt i to niveauer: Et grundniveau, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet, og et udviklingsniveau, som kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt.

I foråret 2013 blev der gennemført en kortlægning af de forebyggende indsatser i Middelfart Kommune i forhold til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens første ni forebyggelsespakker (omhandlende alkohol, fysisk aktivitet, rygning, mental sundhed, hygiejne, indeklima i skoler, solsikkerhed, mad og måltider og seksuel sundhed). I sommeren 2014 er de to sidste forebyggelsespakker om henholdsvis overvægt og stoffer, blevet kortlagt. Kortlægningen viser, at Middelfart Kommune på flere områder lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelsespakkerne, både på grund- og udviklingsniveau.

Byrådet har i juni 2013 besluttet, at Middelfart Kommune skal leve op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau inden udgangen af 2015.  

Overvægt: Forebyggelsespakken om overvægt ses i sammenhæng med pakkerne om Mad & Måltider samt Fysisk Aktivitet, som for begges vedkommende langt overvejende opfyldes helt eller delvist ved kortlægningen i 2013. Overvægt behandles  i flere politikker på tværs af forvaltningsområder, uden dog at være nævnt direkte. Overvægt forebygges bl.a. via Cykleplanen, i skolerne via faghæfter i madkundskab og idræt, sundhedsplejens vejledning til småbørnsfamilier, gennem fokus på i tilgængeligheden af gode rammer for udfoldelse af fysisk aktivitet i naturen og i byrummet mm. Kortlægningen viser, at der med fordel kan igangsættes et formelt samarbejde med tandplejen ift. tidlig opsporing.

Stoffer: Forebyggelsespakken om stoffer skal ses i en sammenhæng med pakkerne om Alkohol & Tobak samt Mental Sundhed, som blev kortlagt i 2013. Kortlægningen af forebyggelsespakken om stoffer viser, at Middelfart kommune lever op til ca. halvdelen af anbefalingerne på grundniveau, og at ca. halvdelen af anbefalingerne opfyldes delvist. Gennem kortlægningen af forebyggelsespakken er der nu fokus på de områder, hvor der er plads til forbedring.

Økonomi:

Det forventes, at grundniveau kan nås indenfor de eksisterende ressourcer.

Forvaltningens bemærkninger:

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker fungerer, sammen med viden fra de nationale sundhedsprofiler og skolesundhedsprofilerne, som et godt værktøj for Sundhedsafdelingens arbejde i forhold til den borgerrettede forebyggelse. Ved at tage udgangspunkt i førnævnte, understøttes og udvides kommunens sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde på et evidensbaseret grundlag, med borgeren i centrum.

Det forventes, at Sundhedsafdelingen fortsat kommer til at have en tværgående funktion i forhold til sparring og rådgivning af de andre forvaltninger.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter i sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
 
- Social- og Sundhedsudvalget d. 10. september
 - Børn, Kultur og Fritidsudvalget d. 9. september 2014
 - Skoleudvalget d. 9. september 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

48. Ferieplan 2015/2016
Sagsnr.: 2013-011761
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Vedtagelse af skolernes ferieplan for skoleåret 2015/2016

Forvaltningen foreslår:

At ferieplanen vedtages som sendt i høring

Sagsbeskrivelse:

Skoleområdet skal for hvert skoleår have vedtaget en ferieplan.
Undervisningsministeriet fastsætter hvert år dato for sommerferiens begyndelse (den sidste lørdag i juni)
Skoleåret planlægges med 200 skoledage i gennemsnit over en 5 årig periode, startende i skoleåret 2013/2014
Grundlovsdag er altid elevfridag.
Dette forslag til ferieplan blev sendt i høring på Skoleudvalgets møde i juni.
Der er afgivet et høringssvar og en bemærkning - fra Strib Skole og Nr. Aaby Skole
Ingen af høringssvarene giver udtryk for eller ønsker ændringer til ferieplanen.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

49. Plan for renovering af skolerne i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-004765
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Renoveringsplanen for Middelfart kommunes skoler frem til 2022 har været i høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At skoleudvalget godkender renoveringsplanen og indstiller den til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Der blev i 2009 udarbejdet en skolerenoveringsplan for skolerne i Middelfart Kommune gældende for årene 2010 - 2019.
Siden planens godkendelse, er der både godkendt en skolereform og nye overenskomster på skoleområdet.
For at opnå en optimal udnyttelse af den samlede skolekapacitet, og tilgodese den nye måde at drive skole på, som reformen fordrer, er der udarbejdet en ny skolerenoveringsplan.
Planen er baseret på en prioritering af dels indhold i renoveringerne og dels rækkefølgen for renoveringen.

Overordnet prioriteringen af indhold og rækkefølge i renoveringen, bliver toiletforhold og genopretning et overordnet afsæt for alle projekter, ligesom udearealer tænkes med ind i den samlede plan, således, at der bliver en helhed mellem ude og inde.

Det netop afslutttede høringsforløb omkring indhold og rækkefølge i den nye skolerenoveringsplan, har afstedkommet 21 høringssvar.

De indkomne høringsforslag er gennemgået, og giver ikke anledning til ændringer i udmøntningen af prioriteringerne.
Skolerne kontaktes med henblik på en drøftelse af mulighederne for samarbejde om tiltag på baggrund af høringssvarene.
Det pointeres også, som et resultat af høringen, at skolerne tages med i processen, når den konkrete plan skal udarbejdes for den enkelte skole. 
Skoler, der er renoveret umiddelbart før skolereformen, vil få deres udearealer pædagogisk vurderet, for en afklaring af om der er noget, der skal laves akut i relation til skolereformen og de nye kriterier og prioriteringer.

Rækkefølgen er følgende:

0 Båring Skole
1 Anna Trolles skole
2 Nørre Aaby skole
3 Ejby Skole
4 Lillebæltskolen
5 Vestre Skole
6 Østre Skole
7 Fjelsted Harndrup Børneunivers

Prioriteringen af indhold og rækkefølge er: 

Vision
1. Fleksible rum
2. Zoning/det åbne rum
3. Faglokaler i funktion
4.Møde og forberedelse
5. Det udendørs/udearealer - medtænkes i helheden.

Rækkefølge
1.Pædagogik og funktion
2. Flere projekter på en gang
3.Store kontra små projekter
4. Elever kontra medarbejdere

Alle høringssvarene er samlet og vedlagt som bilag.
Ligeledes er en sammenskrivning, af alle høringssvar, med skitseret opfølgning, vedlagt som bilag.

Økonomi:

Den foreslåede udmøntning af prioriteringerne for renovering af kommunens skoler er 197.432 mio kr. i 2014 priser.

Forvaltningens bemærkninger:

Renoveringsplanen er blevet til på baggrund af grundige tekniske og pædagogiske gennemgange af bygningsmassen, sammenholdt med fremtidige elevprognoser, og i dialog med skoler, skolebestyrelser og MED-udvalg.

Når planen er gennemført, forventes den, at undstøtte Middelfarts Kommunes ønske om et skoleområde, der bygger på stabilitet og innovation.
Hensigten er en folkeskole med fokus på faglighed, læring, udvikling og trivsel. Værdier, der er afgørende for at gennemføre en ungdomsuddannelse og for at ruste eleverne til at deltage i samfundet.

I Bygningsmoderniseringen er der desuden indtænkt og sat fokus på muligheder for lokale brugere (f.eks. arkiver, foreninger, borgere), så disse får nem adgang til skolernes faciliteter, depoter og mødelokaler.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.
Der er ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 9. september 2014
Økonomiudvalget - 22. september 2014
Byrådet - 29. september 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet med den bemærkning at udendørsareler gennemgås på de enkelte skoler således, at de behov der måtte være, indgår i de kommende licitationer

Skoleudvalget noterer sig den aftalte fleksibilitet på skoleanlægsområdet i forbindelselse med budgetforliget for 2015 og overslagsårene.

Bilag:

LUKKEDE SAGER