Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 12. august 2014

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
12. august 2014 kl. 15:45
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Anton C. Petersen
Regitze Tilma
Nicoline Damkjær
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

41. Halvårsregnskab pr. 30.6.2014 på Skoleudvalgets område
Sagsnr.: 2014-003085
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab pr. 30.6.2014 på Skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at nærværende halvårsregnskab tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 på Skoleudvalgets område. Ved halvårsregnskabet er forvaltningens resultatforventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 10,930 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud), mens anlæg vil udvise et merforbrug i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud) på 8,009 mio. kr.

2014 er året, hvor den nye skolereform træder i kraft, hvilket medfører øgede udgifter for skoleområdet. Forventningen er, at det decentrale budget vil udvise et merforbrug på 1,479 mio. kr. ekskl. overført overskud fra 2013. Merforbruget forklares med, at det er skolernes opsparede overskud der anvendes i år, hvorfor der isoleret set forventes et merforbrug i 2014.

Centralt forventes ligeledes et merforbrug. Merforbruget forventes at udgøre 9,452 mio. kr. Den vigtigste faktor er anvendelse af det opsparede overskud fra 2013. Dertil kommer merforbrug på specialområdet, STU samt statsbidragspligtige uddannelser.

På området for Specialskoler, SFO og befordring forventes et merforbrug som følge af flere elever på Skrillingeskolen samt flere elever, der modtager specialundervisning på folkeskoler i andre kommuner end forudsat ved budgetlægningen.

På området for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU, der er et uddannelsesforløb til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har de nødvendige kompetencer til at benytte sig af de eksisterende ungdomsuddannelsestilbud efter folkeskolen, forventes ligeledes et merforbrug, der også kan tilskrives flere elever end budgetforudsat.

Der forventes desuden et merforbrug på statsbidragspligtige uddannelser, der omfatter udgifter til statslige grundskoler, private grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, ungdomshøjskoler og produktionsskoler, som følge af flere elever end forudsat ved budgetlægningen.

Skoleafdelingen arbejder resten af året hen imod at minimere budgetoverskridelsen, da der ses nærmere på specialområdet i den kommende tid. Ligeledes forventes en del af det opsparede overskud, at anvendes til at minimere det forventede underskud, der overføres til 2014. Det skal endvidere bemærkes, at budgetoverskridelsen vedr. de statsbidragspligtige uddannelser er en overskridelse, der ikke forventes at ses i de kommende år. Samlet set forventes kun en lille del af budgetoverskridelsen at være af varig karakter.

 

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Halvårsregnskabet på Skoleudvalgets område indgår i det samlede halvårsregnskab for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles kun i fagudvalget.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere og brugere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget 12. august 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

42. Forældrekørsel i forbindelse med udflugter, overnatninger m.m.
Sagsnr.: 2013-011761
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:


Skoleudvalget ønsker en juridisk afklaring ang. den ledelsemæssige beslutning, der er truffet på skoleområdet ang. at forældre ikke bidrager med transport i egne biler i forbindelse med arangementer, der er en del af skolernes årsplanlægning og aktiviteter.

Forvaltningen foreslår:

At det juridiske notats anbefaling følges og det fortsat ikke er muligt for skolerne at anvende forældretransport i forbindelse med skolearrangementer
At andre muligheder og alternativer undersøges for at øge skolernes muligheder for transport.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Arbejdsmiljøcertificeringsarbejdet og niveau 2 afklaringer traf skolechefen beslutning om, at det ikke var muligt at benytte forældretransport i forbindelse med skolearrangementer som udflugter, skolerejser og andre arrangementer uden for skolen.
Beslutningen blev truffet for at beskytte ledere, medarbejdere og forældre.
Lederne skulle ikke subjektivt  vurdere, hvorvidt der var tillid til enkelte forældre mht at opfylde færsdselsloven m.v. i forbindelse med forældretransport.
Forældre skulle ikke vurdere, hvorvidt der var tillid til enkelte forældre og ingen elever eller forældre skulle opleve, at der blev udtrykt mistillid til dem og være udsat for at blive valgt fra.
Medarbejdere skulle ikke bringes i situationer, hvor de evt. skulle anvende tavs viden.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Skolerne har fra det kommende skoleår mulighed for gratis at booke bustransport ved Fynbus.
Trafikafdelingen, Fynbus og Skoleafdelignen har sammen udarbejdet et tiltag, der giver hver skole mulighed for gratis at booke det samme antal ture som skolen har klasser.
Busserne kører i faste ruter og giver alle skoler større aktionsradius og opfylder ønsker om at kunne komme til arrangementer, begivenheder og museer i Middelfart  og udnytte Naturskolens tilbud.
Dette vil i høj grad dække skolerne behov for transport i hverdagen.
Lillebæltskolen har en bus,der kan bookes af alle skoler til diverse udflugter - i lighed med at flere af kommunens skoler har egne busser, der kan lånes af andre.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget 12. august 2014

Beslutning:

Sagen udsættes med henblik på senere behandling.

Der sendes en henvendelse til KL og Undervisningsministeriet med henblik på at få ændret de forsikringsmæssige dilemmaer ift. forældretransport.

Bilag:

43. Skoleafdelingens budgetoverskridelse i forhold til udgifter til elever på efterskoler og private skoler
Sagsnr.: 2013-011761
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Skoleafdelingen har et merforbrug på 1,5 mill. på større udgifter til elever på efterskoler og private skoler.
Skoleafdelingen skal ved 3. budgetopfølgning i efteråret pege på finansiering fra eget budget til dækning af merudgiften.

Forvaltningen foreslår:

At Skoleafdelingen gennemgår området for af finde dækning for merudgiften på eget budget.
At Skoleafdelingen sørger for at dække underskuddet ved 
- at der i forbindelse med klassedannelsen er dannet færre klasser  
- et forventet mindreforbrug på SFO området 
- et forventet overskud på fripladser
At Skoleafdelingen er opmærksom på udfordringen og finder de  muligheder, der viser sig frem til næste budgetopfølgning.

Sagsbeskrivelse:

Skoleafdelingen har ved 2. budgetopfølgning konstateret, at der er en merudgift på Skoleafdelingsns centrale budget bl.a. til elever på efterskoler og private skoler.
Overskridelsen ses bl. a. på baggrund af, at flere elever tager både 9. og 10 klasse på efterskoler og den forhøjelse af forældrebetalingen på efterskoler, som var ventet ikke blev gennemført, hvilket gjorde at skoleafdelingens budgetskøn ikke holdt.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

At Skoleudvalget følger Skoleafdelingens indstilling.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget 12. august 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
44. Beskrivelse af sted som centrum for udviklingen af sundhedsindsatsen for børn og unge
Sagsnr.: 2014-006568
Sagsbehandler: Line Brinch Christensen

Præsentation:

Orientering om en indsats, som på tværs af faglige og organisatoriske strukturer skal arbejde målrettet med forebyggelse og sundhedsfremme for børn og deres familier.Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsafdelingen har siden 2013 undersøgt mulighederne for at etablere et nytænkende forebyggelsesinitiativ, som skal styrke det børne- og ungerettede forebyggelsesarbejde i kommunen. Indsatsen skal afprøve og videreudvikle nye veje i forebyggelsesarbejdet; innovative løsninger og ny teknologi – men altid med afsæt i eksisterende viden.
Indsatsen skal være dynamisk og rettet mod børn og unge i alderen 0-19 år generelt. To hovedtemaer bør være i centrum. a) Tidlig forebyggelse, en særlig vægt på småbørn og småbørnsfamilier, samt b) social ulighed, i alle forhold lægges særlig vægt på at tilbuddene skal rette sig mod, og være attraktive for socialt sårbare børn, unge og familier.

Udviklingsarbejdet sker i resten af 2014 i tæt samarbejde med relevante faggrupper, interessenter og partnere. Som en central del af udviklingsarbejdet afholdes i efteråret 2014 et professionelt innovationsforløb i samarbejde med University College Lillebælt. Dette skal bidrage til at afklare, hvordan et nyt initiativ kan adskille sig positivt fra de eksisterende indsatser, samt nå i mål med forebyggelsesopgaven.

Stedet skal bestå af en række delelementer;
- Et fysisk sted, som skal tilbyde rammer og oplevelser lidt ud over det sædvanlige, i forhold til teknologi, sociale oplevelser, bevægelsesmuligheder eller noget helt fjerde. Det skal være et sted, der er sjovt og rart at komme - både for børn og voksne, og som kombinerer socialt samvær, sjov og leg med sundhed, inspiration og læring. Kerneelementerne i huset kunne være leg, eksperimenter, bevægelse, madoplevelser eller noget helt fjerde.
- En række mobile indsatser, som skal løfte det forebyggende arbejde, der sker i dagtilbud og skoler, ved at udvikle og tilbyde konkret hjælp og inspiration til fagfolk i de enkelte børnemiljøer. Denne del skal understøtte folkeskolens faghæfter, skolereformens elementer samt læreplaner og fokusområder i dagtilbuddene.
Arbejdet skal foregå efter princippet ”Show, dont tell”, så sundhedsbudskabet ikke opleves som det primære for brugerne. I stedet arbejdes sundhed ind i alle aspekter af stedets rammer og aktiviteter, så det sunde valg bliver det nemme valg.

Økonomi:

Der er i budgettet afsat midler til lønning af en projektleder i 2014. Der søges eksterne midler til projektudvikling og etablering.
På sigt skal lønningerne tænkes ind i driften i forvaltningerne med løbende supplering af midler udefra til videreudvikling af projektet.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er væsentlige udfordringer med folkesundheden i Danmark, og der mangler generelt viden om, hvordan man vender udviklingen med bl.a. dårlig trivsel, flere overvægtige og flere inaktive i befolkningen. Derfor er der i høj grad brug for at nytænke indsatsen på området. Noget af det, der ser ud til at virke, er at sætte ind tidligt (i barndommen) og at tænke bredt og langsigtet. Et bredt perspektiv indebærer, at forebyggelse bør omfatte alle de aktører, strukturer og rammer, som børn og unge har kontakt til, og derfor bør denne indsats række ud over sundhedsafdelingen, og ind i dagtilbud, skoler og hjem til familierne.

En stor del af det daglige sundhedsfremmearbejde varetages af kommunens dagplejere, pædagoger og lærere. Ved at understøtte deres arbejde kan kommunens forebyggende indsats løftes væsentligt – der hvor børn og unge tilbringer hverdagen; der hvor indsatserne batter.

En væsentlig øget sundhedsindsats på børne- og ungeområdet ligger desuden godt i tråd med de overordnede visioner og værdiprincipper i Middelfarts kommunes sundhedspolitik, samt det særlige fokus på børn og unge, og ønsket om at skabe rammer, der fremmer det sunde valg. Samtidig ligger et sådant initiativ godt i forlængelse af den indsats, der har været på dagtilbudsområdet inden for kost og bevægelse, og på skoleområdet vil der være væsentlige synergieffekter i relation til skolereformen.

Handicapaspekter:

Sundhedseksperimentariet skal indrettes, så det også er tilgængeligt for mennesker med handicap.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 12. august 2014
- Skoleudvalget 12. august 2014
- Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014Beslutning:

Godkendt som indstillet.

LUKKEDE SAGER