Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 3. juni 2014

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
3. juni 2014 kl. 15:00
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Nicoline Damkjær
Paw Nielsen
Anton C. Petersen
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:
Mikkel Dragmose-Hansen

ÅBNE SAGER

31. Tandplejen Fredericia og Middelfart
Sagsnr.: 2014-005338
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Fredericia og Middelfart har siden 2012 haft samarbejde mellem Fredericia og Middelfart kommunale tandpleje.
Klinikken er ledet af overtandlæge Jens Køstner, der har været udlånt deltids til Fredericia Kommune for at varetage ledelsen af begge tandplejer.
Dette er forgået på baggrund af en dispensation fra overenskomsten mellem offentlige tandlæger. Denne disensation udløber 2015.
De to kommuner skal forholde sig til den fremtidige konstruktion og ledelse af Fredericia og Middelfart kommunale tandklinikker.

Forvaltningen foreslår:

Det indstilles:
 • at nuværende organisation og samarbejde mellem Fredericia og Middelfart kommunale tandplejer og ledelsen af tandplejen fortsætter
 • at der i efteråret afholdes et møde mellem udvalgsformænd, direktører, fagchefer og overtandlægen ang. det videre arbejde omkring struktur og ledelse

Sagsbeskrivelse:

I januar 2012 indledte Fredericia og Middelfart kommuner et samarbejde om ledelsen af de kommunale tandplejer. Formålet var at undersøge om det kunne være hensigtsmæssigt med et ledelsesmæssigt samarbejde af  de kommunale tandplejer.

Samarbejdet blev indledt med at overtandlæge Jens Køstner blev udlånt på deltid fra Middelfart kommune til Fredericia kommune til varetagelse af ledelsesopgaven i begge tandplejer, idet den tidsmæssige indsats blev fordelt efter børnetallet i de to tandplejer.

I løbet af sommeren 2012 bliver det på baggrund af en henvendelse fra De offentlige Tandlæger -  der er den forhandlingsberettede faglige organisation for tandlæger – klart, at dette ledelsesmæssige samarbejde ikke er i overensstemmelse med Overenskomsten for tandlæger ansat ved kommuner, idet der  i overenskomsten står, at lederen af den kommunale tandpleje skal være ansat på fuld tid.

De offentlige tandlæger giver en dispensation fra overenskomstens bestemmelser frem til den 31 december 2013 til at de to kommuner kan undersøge om en sammenlægning ønskes.

Der er to muligheder for dette:
at  den ene kommunes tandpleje udfører opgaven for den anden kommune
at danne et såkaldt § 60 selskab mellem de to kommuner, idet selskabet så udfører opgaven for begge kommunerne.

Ved forhandling med De offentlige Tandlæger i november måned 2013 giver foreningen en forlængelse af dispensation fra overenskomstens bestemmelse om tandplejens ledelse - forlængelsen udløber i 2015.
Det forventes, at KL i de kommende overenskomstforhandlinger på tandplejeområdet vil rejse krav om, at bestemmelsen om, at tandplejens leder skal være ansat på fuld tid, fjernes.

Dette vil medføre, at  Fredericia og Middelfart konstruktionen kan forsætte.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

At indstillingen godkendes.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet
32. status og handleplan for arbejdet med inklusion
Sagsnr.: 2014-000233
Sagsbehandler: Jette Steenstrup

Præsentation:

Børn, unge og fritidsforvaltningen har i forbindelse med et samarbejde med Inklusionsudvikling fra  Undervisningsministeriet fået foretaget en statusanalyse. På baggrund af denne er udarbejdet en handleplan for de videre tiltag omkring arbejdet med inklusion.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har siden december 2012 sammen med 9 og senere 19 andre kommuner haft et samarbejde med Inklusionsudvikling for Undervisningsministeriet. Formålet er at kvalificere de igangværende inklusionsindsatser. I den forbindelse er der foretaget en statusanalyse af Middelfart Kommunes ledere og medarbejdere centralt og decentralt i forvaltningen for at afdække, hvor langt vi er i processen med inklusion, og hvilke handlinger forvaltningen vil sætte i værk på baggrund af analysen.

I hovedtræk viste statusanalysen:

 Medarbejderne oplever inklusionsarbejdet som et projekt og ikke som ny praksis
 Designet er uoverskueligt
 Der mangler målsætning for indsatsen
 De handlingsrettede indsatser er ikke koordineret og der er forvirring om de forskellige tiltags enkeltbidrag
 Den enkelte medarbejder efterspørger praksis, viden og vejledning
 Der er stor forskel på ledernes og medarbejdernes oplevelse af status


De kommende tiltag har nogle få men klare mål:

1. Målet er at stille skarpt på de udfordringer de decentrale ledelser og medarbejdere oplever i forhold til kommunens inklusionsindsats.
2. Målet er at styrke kommunens grundlag for at opstille mere konkrete mål for, hvad kommunen ønsker at gøre bedre eller anderledes med de indsatser, der sættes i gang fremover.
3. Målet er at få udarbejdet en samlet tværgående handleguide med rammer og metoder for inklusionsindsatser og at ændre tænkningen fra ”sådan gør vi hos” til ”sådan gør vi alle”.

Tidsplan:

Juni 2014:             Orientering til Børn, Unge og Kulturudvalget og Skoleudvalget om de igangværende inklusionsindsatser på baggrund af statusanalyse og baselinerapporter. Herunder præsentation af den tværgående handleguide version 1.

August 2014:        Temadrøftelse i Børn, Unge og Kulturudvalget og Skoleudvalget om de politiske mål for arbejdet med inklusion. 
                               Præsentation af status på inklusionsindsatser og herunder den tværgående handleguide til medarbejderniveauet centralt og decentralt i forvaltningen.

September 2014: Forslag til konkrete politiske mål sendes i høring d. 2.9.2014 og besluttes i Børn, Unge og Kulturudvalget og Skoleudvalget d. 30.9.2014
 
Oktober 2014:      Alle medarbejdere i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen præsenteres for den nye tværgående handleguide fra uge 43. Staben bidrager med en kommunikationsstrategi til sikring af at alle informeres om den nye handleguide.Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

I processen har været inddraget en række interessenter. Forvaltningens MED-udvalg har i flere omgange drøftet og bidraget med deres vinkel. De tilslutter sig målet om en tværgående handleguide. Parallelt med forløbet i Forvaltnings MED, har lederne på skoler og institutioner jævnligt været inddraget i de overvejelser og løsninger, der blev arbejdet på. Dette forløb er afsluttet med, at alle ledere i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen på en temadag april 2014 er blevet præsenteret for et bud på en tværgående handleguide version 1. På dagen kom lederne med deres vurdering af handleguidens styrker, udfordringer, muligheder og potentiale. Alle input er sammenskrevet og videregivet til en tværfaglig sammensat fokusgruppe (netværk 2) med repræsentanter fra både ledere og medarbejdere centralt og decentralt. I samarbejde med en driftsgruppe skal fokusgruppen kvalificere den tværgående handleguide. Efterfølgende orienteres alle medarbejdere.Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

33. Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Skoleudvalget
Sagsnr.: 2014-003085
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30.4.2014 på Skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at nærværende budgetopfølgning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Ved 2. budgetopfølgning er forvaltningens resultatforventning, at driften på det centrale område vil udvise et merforbrug i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud) på 4,634 mio. kr. De decentrale budgetter udviser et merforbrug på 4,091 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud).

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende:

 • At fælles for folkeskoler udviser et merforbrug på 1,273 mio. kr. på baggrund af merudgifter til personale samt en ikke-realiseret besparelse vedr. Bøgelundskolen.
 • At fælles SFO udviser et mindreforbrug på 1,792 mio. kr. som følge af færre udgifter til søskenderabat.
 • At specialskoler, SFO og befordring udviser et merforbrug på 1,217 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med flere og dyrere elever.   
 • At statsbidragspligtige uddannelser udviser et merforbrug på 3,495 mio. kr. som følge af, at flere elever end forventet er indskrevet på privatskoler, efterskoler og husholdningsskoler.
 • At særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, udviser et merforbrug på 0,321 mio. kr. som følge af flere elever.
 • At der på de decentrale budgetter forventes et merforbrug på 4,091 mio. kr. Dette skyldes primært at lockoutmidlerne fra 2013 forventes anvendt i 2014, og at nogle skoler forventer at bruge deres opsparede overskud fra 2013.

På anlægssiden udgør det korrigerede budget 22,630 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

I forhold til det korrigerede budget for anlæg uden overført over/underskud fra tidligere år forventer forvaltningen ved 2. budgetopfølgning et merforbrug på 4,542 mio. kr. Merforbruget skyldes periodeforskydninger mellem budgetlagt forbrug og faktisk forbrug på anlægsprojekter, som løber over flere budgetår.

Forvaltningen har dog forud for 2. budgetopfølgning konstateret følgende permanente afvigelser på anlægsprojekter:

 • Merforbrug på 0,218 mio. kr. på Driftsklinikken (tandklinikken) på Lillebæltskolen. Merforbruget skyldes primært ekstraforbrug på blødbund, ekstrafundering samt omlægning af kloak.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Budgetopfølgningen pr. 30.4.2014 på Skoleudvalgets område indgår i den samlede budgetopfølgning for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere og brugere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

34. Skolereformgrupper
Sagsnr.: 2014-005471
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Orientering om folderen "Pædagogisk Håndrækning til skolereformen i Midelfart Kommune"

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Folderen er bygget op omkring Byrådets vedtagede strategi i forhold til Folkeskolereformen, de nationale retninger og redskaber og Middelfart Kommunes skolepolitiske visioner. Strategien er udviklet med baggrund i de processer, der har kørt på skolerne, i reformgrupperne, det fælles elevråd og fællesmøde med Byrådet og skolebestyrelserne i efteråret 2013 samt i 9 arbejdsgrupper henover foråret 2014.  

”Pædagogisk håndsrækning til skolereformen i Middelfart Kommune” viser således, hvordan folkeskolereformen lader sig udmønte i praksis.

Der er med folderen ”Pædagogisk håndsrækning til skolereformen i Middelfart Kommune” skabt et godt afsæt for, hvor processen med folkeskolereformen står i dag, hvor Middelfart Kommune er på vej hen og hvilke sigtelinjer, der i fællesskab arbejdes hen i mod.

Folderen er et godt bud på implementering nu og afsæt til det videre de kommende år.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Folderen er endnu ikke færdig. Det forventes at folderen ligger klar til anvendelse på skolerne fra 11. august 2014.
Folderen skal også  foreligge i en elektronisk udgave.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

35. Skolereformgrupper
Sagsnr.: 2014-005471
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Kommpetenceløft på skoleområdet.
Orientering fra reformgruppearbejdet.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Med skolereformen er kommet et krav til kommunerne om fuld kompetencedækning frem mod 2020.


Kommunen skal ifølge aftalen mellem regering og KL om fuld kompetencedækning udarbejde en lokal kompetenceudviklingsplan.

Ifølge aftalen skal planen som minimum forholde sig til, hvordan kommunen vil anvende de midler, kommunen modtager i forbindelse med aftalen. Det var været denne reformgruppes kommissorium, at komme med forslag til, hvordan en sådan fælles kommunal kompetenceudviklingsplan kan se ud.


Der er på skoleområdet enighed om, at de ekstra tilførte midler først og fremmest skal gå til opfyldelse af aftalen mellem KL og regeringen og vi frem mod 2020 skal have en øget kompetencedækning (tidligere linjefag)i alle folkeskolens fag:

 • minimum 85 % i 2016
 • minimum 90 % i 2018
 • minimum 95 % i 2020

I middelfart kommune har vi pt en kompetencedækning i alle fag set under et på 80 %.

Her er vores største udfordringer i forhold til linjefagskompetencerne:

1

 Kristendom

51,5

2

 Historie

56,11

3

 N/T

66,2

4

 Geo

67,75

5

 Sam

69,5

6

 Bil

77,91

7

 Bio

79,63

Øvrige prioriterede indsatsområder:

 • Klasseledelse
 • Løbende faglig opdatering
 • Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog
 • Understøttelse af inklusionsindsatsen
 • Øvrige særlige indsatsområder som fx anvendelse af it i undervisningen.

 

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

36. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2014-004525
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Sagen har været sendt i høring, og udvalgene skal nu forholde sig til høringssvarene.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter høringssvarene med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Forslagene har været i høring i maj måned.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 23.6.

Økonomi:

Beskrevet i effektiviseringsforslagene.

Forvaltningens bemærkninger:

Høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Handicapaspekter:

Sagen har været sendt i høring.

Høring af Handicaprådet:

Høringssvar fra Handicaprådet:

Vi har i Handicaprådet kigget grundigt på de effektiviseringsforslag der er kommet i høring og vi undre os meget over, at man endnu engang til trods for vores ønske skære mest/effektivisere mest på Social og Sundhedsområdet. Og det er til trods for at man i Middelfart Kommune netop havde et overskud. Vi mener derfor overordnet, at man bør lytte meget kraftigt til vores kommentarer nedenstående.

Men vores kommentarer er følgende:

Reducering af arbejdsgiverbetalte pauser:

Ingen kommentarer

Effektivisering af skolekørsel:

Det skal være samme tidspunkt de møder på eleverne. Men der er også den kommentar at man skal visiteres til skolekørsel alle dage, når man er berettiget til det. Derudover skal man huske, at der kun max. Må være 1 times transport hver vej.

10. klasse:

Det er en grov indskrænkning som kan medfører, at dem som har brug for at lige få styrket deres ressourcer kan bruge 10 kl. Og dem som ikke er klar skal have lov og lige mulighed for at tage 10. klasse. Den kan bruges fornuftigt til at styrke de ting som de har brug for og modne dem. Børn med særlige behov har også måske kun STU og komme videre på og så har de pludselig et tomrum derimellem.

Der skal ikke spares her men gives muligheder for alle.

Effektivisering gennem anvendelse af digitale læremidler og andre IT-redskaber:

Det meget vigtigt at man sikre at alle eleverne har en computer eller ipad, så man ikke skal deles om dem.

Optimering af visitationspraksis og udbetalingskontrol:

Det er da kun godt at man strammer op her!

Effektivisering af STU Skrillinge:

Det kan kun give en merudgift på 45 tusinde kr. Vi sætter spørgsmålstegn til hvor mange flere der kommer ind. Og ifølge tallene er der ikke mere end 5. Så vi er mere tilbøjelige til at tro at det er en serviceforringelse. Og man skal jo stadigvæk tage udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes behov.

Vi skal jo ikke altid sammenligne med andre kommuner, hvis kommunerne ikke er lige så små som os.

Mere målrettet samarbejde med plejefamilier:

Det er dejligt at man støtter bedre op om familierne og supervisere.

Effektivisering af aflastning Bøgelund:

Det er en dårlig forringelse, som kun kan gå ud over aktivitetsniveauet. Og på Lunden har de jo flere ressourcer til netop den slags, da der er flere brugere.

Reduktion af anbringelsesudgifterne gennem fortsat udvikling af familiebehandlingstilbud til småbørnsfamilier:

Ingen kommentarer

Effektivisering på halområdet, herunder mere effektivt indkøb:

Ingen kommentarer

Nedbringelse af antallet af skoleudsættelser:

Det er et farligt spor at gå ind på. Der er børn som virkelig har brug for det ekstra år. Det skal være faglig individuelt konkret vurderes og det er jo ved tidlig indsats at man på lang sigt kan spare. Så her er pengene godt givet ud.

Sommerferielukket i 2 uger i daginstitutioner og dagpleje:

Ingen kommentarer

Øget brugerbetaling i forhold til forbrugsgoder og bedre indkøbsaftaler:

Det skal bero på en individuel vurdering. For hvis man ikke kan klare sig uden dette hjælpemiddel, så er det ikke et forbrugsgode!

Ny aftale i forhold til specialrådgivning og specielundervisning:

Vi kan kun se en stor serviceforringelse på dette, da det kræver en stor specialviden at undervise og rådgive i disse ting og det kan vi ikke bare få sat ned i pris uden at få en serviceforringelse. Så man mister mange kompetencer individuelt ved denne besparelse.

Analyse og Strategi for dagtilbud:

Her vil vi forbeholde os retten til at se analysen først igennem grundigt. Og den er først lige dags dato kommet i høring her i Handicaprådet. Så når vi har sat os mere ind i hele det store materiale og har sendt vores høringssvar vil vi sende det til Trine Sørensen i Økonomiafdelingen som så kan videresende det til alle. Men der er først høringssvardato d. 3. juni og det er et materiale på 49 sider som skal gennemlæse mere grundigt. Derfor er det uacceptabelt, hvis man ikke giver os mulighed for dette først inden at man tager beslutning om dette!

Revisitering (Task force):

Man skal sikre, at støtten også er der under ferie. Og det er vigtigt at man får både borgeren og eventuelle pårørende med i forløbet, da trygheden er vigtig for at processen kan blive positiv.

 

Og det er også vigtigt at man starter med at sætte støtten i bero inden den skal ophøre, da dette giver borgeren en sikkerhed og det er vigtigt.

Øget Bloktilskud gennem efterkontrol af BBR registreringer:

Ingen kommentarer

Øget indtjening:

Ingen kommentarer

Vi håber som sagt, at man vil tage vores betragtninger ind og lave lidt ændringer i effektiviseringsforslagene.

På Middelfart Handicapråds vegne

Gitte R. Reckendorff Nielsen

Høring af Ældrerådet:

Høringssvar vedr. effektiviseringer, budget 2015

Ældrerådet behandlede på møde den 15. maj det tilsendte materiale om effektiviseringer.

Overordnet set tager vi materialet til efterretning og ser frem til det endelige budgetforslag for 2015, ikke mindst i forhold til de forslag vi fremsendte medio april.

Bortfaldet af arbejdsgiverbetalte pauser og lignende tiltag på det sidste er efter nogles opfattelse en lidt speciel form for personalepleje. Da dette imidlertid ikke er et direkte anliggende for ældrerådet, skal vi her blot anerkende, at der er tale om et ganske pænt beløb.

Venlig hilsen

Flemming Enevoldsen

Ældrerådet


Behandlingsplan:

Skoleudvalget d. 3. juni 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet med følgende justeringer
 • at der til punktet om reduktion i antallet af elever, som vælger 10. klasser præciseres

  At der skal ske et øget fokus på tidlig vejledning af elever i folkeskolen med henblik på påbegyndelse af ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

 • at der til punktet om nedbringelse af antallet af skoleudsættelser præciseres:

  Forslaget videresendes med den bemærkning, at der samtidig indføres en mere fleksibel beslutningsproces sådan, at der i særlige tilfælde kan afviges fra deadline for den endelige afgørelse, hvis der findes pædagogiske begrundelser herfor; dette sker i samarbejde med Udvikling og Rådgivning. Det bemærkes endvidere, at forslaget ikke indebærer, at der ændres på kriterierne for vurdering af skoleparathed.

Bilag:

37. Forslag til ferieplaner for Middelfart Kommunale Skolevæsen 2015/2016
Sagsnr.: 2014-005040
Sagsbehandler: Randi Nellemann

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplaner for skoleårene 2015/2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At den foreslåede ferieplan sendes til udtalelse hos skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne.
 • At skoleåret planlægges med 200 skoledage i gennemsnit over 5 år, startende med skoleåret 2013/2014.
 • At grundlovsdag altid er en hel elevfridag.
 • Sagsbeskrivelse:

  Der skal hvert år vedtages ferieplan for skolerne. Undervisningsministeriet fastsætter datoen for sommerferiens start i den vejledende ferieplan. Alle øvrige datofastsættelser er en byrådsbeslutning. Skoleåret planlægges som udgangspunkt med 200 skoledage, men der kan planlægges med flere eller færre skoledage.

  Økonomi:

  Ingen.

  Forvaltningens bemærkninger:

  Ferieplanen for skoleåret 2015/2016 skulle have været lavet i efteråret 2013, men på grund af skolereformen, blev det udsat til foråret 2014.

  I efteråret 2014 udarbejdes ferieplan for skoleåret 16/17.
  Skoleafdelingen vurderer at ferieplanen bliver mere sammenhængende for brugerne af folkeskolen, hvis der gives mulighed for at planlægge med lidt færre eller lidt flere dage i det enkelte skoleår, så det i gennemsnit over 5 år giver 200 skoledage om året. På den måde vil det i stor udstrækning kunne undgås at lægge løse fridage og skoleåret vil kunne bestå af hele uger.
  Grundlovsdag udgør en hel fridag. Det vurderes helt nødvendig for borgerne, da der er problemer med transport på grundlovsdag. Mange forældre har en udfordring når deres børn skal til skole og hjem fra skole tidligere end normalt. SFO har lukkedag, hvorfor børn med behov for pasning skal transporteres til fremmed SFO efter endt skoledag.

  Handicapaspekter:

  Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borger har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

  Høring af Handicaprådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Høring af Ældrerådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget 3. juni 2014
  Høring i perioden 4. juni 2014 - 25. juni 2014
  Skoleudvalget 9. september 2014

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER