Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Skoleudvalget møde den 8. april 2014

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
8. april 2014 kl. 15:00
Tilstede:
Anton C. Petersen
Nicoline Damkjær
Jonathan Roed Kirkedal
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Paw Nielsen
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

13. Effektiviseringer vedr. budget 2015
Sagsnr.: 2014-000981
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter effektiviseringsforslagene med henblik på, at forslagene sendes i høring på Byrådets møde den 5. maj 2014.

Sagsbeskrivelse:

forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,0 mio. kr. i budget 2015 stigende til knap 12 mio. kr. i overslagsårene 2016-2018

Udvalget bedes drøfte effektiviseringsforslagene med henblik på, at Byrådet kan sende materialet i høring den 5. maj 2014.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen kan have aspekter for handicappede. Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Høring af Handicaprådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Høring af Ældrerådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Behandling:
- Skoleudvalget d. 8. april 2014

Beslutning:

Effektiviseringsforslagende blev drøftet og sendt til videre behandling

Bilag:

14. Regnskabsberetning 2013 på Skoleudvalgets område
Sagsnr.: 2014-000433
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Skoleafdelingen har udarbejdet beretning for regnskab 2013 på Skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At beretning for regnskab 2013 godkendes.
 • At overskud på driftsbudget 2013 på netto 13,134 mio. kr. overføres til budget 2014
 • At underskud på anlægsbudget 2013 på netto 0,350 mio. kr. overføres til budget 2014, herunder:
  • at rådighedsbeløb i 2013 på -0,542 mio. kr. for anlægsprojektet Diverse akutsager 2013 overføres til anlægsprojektet Diverse akutsager 2014 ved overførselssagen.

Sagsbeskrivelse:

Resultat for Skoleudvalgets drift i 2013 udgør 13,134 mio. kr. inkl. over/underskud. Resultatet ekskl. over/underskud udgør 6,673 mio. kr.

Resultatet for de decentrale enheders drift i 2013 udgør 4,210 mio. kr. inkl. over/underskud. Resultatet ekskl. over/underskud udgør 0,971 mio. kr. Resultatet inkl. over/underskud indeholder både overskud på op til 2,510 mio. kr. og underskud på 1,903 mio. kr.

Resultatet for skoleafdelingens centrale drift i 2013 udgør 8,924 mio. kr. inkl. over/underskud. Resultatet ekskl. over/underskud udgør 5,490 mio. kr.

Resultatet for skoleudvalgets anlæg i 2013 udgør -1,455 mio. kr. Otte anlægsprojekter videreføres til budget 2014 med et samlet restbudget på -0,350 mio. kr. Fire anlægsprojekter afsluttes med et samlet merforbrug på 1,105 mio. kr.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Forvaltningens bemærkninger:

Regnskabsberetningen på Skoleudvalgets område indgår i det samlede regnskab 2013 for Middelfart kommune, som behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles dermed kun i fagudvalget. Sagens indstillinger indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen inen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

15. Fysisk placering af overbygningselever fra heldagsklasserne
Sagsnr.: 2014-003244
Sagsbehandler: Jette Steenstrup

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til at ændre den fysiske placering for eleverne fra Heldagsklasserne, der i skoleåret 2014-2015 går i 7.-9. klasse.

Forvaltningen foreslår:

At elverne fysisk og ledelsesmæssigt placeres på Vestre Skole i det nuværende "Dråben" tilbud med max 10 elever.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har i dag Heldagsklasser placeret på Videncenter Vejlby. Ledelsesmæssigt hører tilbuddet under Østre skole
Tilbuddet er beregnet til elever fra 0. - 6. klasse og indeholder både en skoledel og en fritidsdel, så eleverne modtager et dagsforløb fra kl. 8.00 til 16.00
Heldagsklasserne har ved slutningen af indeværende skoleår en gruppe elever på 8 stk, som det ikke er realistisk at sluse ud i almenmiljøet. De vil fortsat have gavn af at modtage et heldagsklassemiljø.
Ved at flytte eleverne fysisk nærmere til Vestre skole i det nuværende "Dråben" kommer eleverne tættere på almenmiljøet.
Dråben er en eksisterne gruppe af elever, så der oprettes ikke en ny klasse.
Det er ønskeligt ud fra et fagligt perspektiv, idet Heldagsklasserne personale ikke har de faglige kompetencer til at undervise i overbygningsfag.
Den fysiske ændring vil desuden muliggøre et øget samarbejde med Vestre skole vedrørende de faglige udfordringer for eleverne i overbygningsregi og enmere fokuseret indsats for at eleverne vedner tilbage til almenområdet og evt. til egen distriksskole.
Eleverne tænkes at følge den nye skolereform, således at deres skoleuge bliver 35 timer.
Der vil ikke været tilknyttet et fritidstilbud.

Økonomi:

Hvis eleverne kunne forblive i Heldagsklasseregi i Vejlby ville forvaltningen have haft en udgift på 2,5 mill.. Såfremt eleverne kunne have været sluset til normalområdet, hvade forvaltningen haft udgiften til en inklusionstakst, som den modtagne skole skulle modtage. det skønnes, at det foreslåede tilbud kan drives for 1,7 mill.Så der vil ikke være en merudgift for Skoleafdelingen ved den fysiske omplacering.

Udgifter i forbindelse med heldagsklasselever:

Skoleåret

2014-2015

Udgift i

Heldagsklasse regi med fritidstilbud

Udgift ved

udslusning til alm. Skolen (takst 191.000 pr. elev)

Udgift ved

overflytning til

Vestre Skole

 

 

 

2.500.000

 

1.900.000

 

1.700.000

 

 

Forvaltningens bemærkninger:

Der er taget udgangspunkt i det elevgrundlag, som vi har i Heldagsklasserne pt.
Det pointeres at med forslaget er målsætningen at give eleverne et kvalificeret tilbud tættere på almenmiljøet.

 

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede.


Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet

Beslutning:

Godkendt som indstillet
16. Ressourcefordeling til skolerne skoleåret 2014/2015
Sagsnr.: 2014-002331
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ressourcetildeling til Middelfart Kommunes folkeskoler i forbindelse med klassedannelse for 1. - 10. årgang for skoleåret 2014/2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til ressourcetildeling for 1. - 10. årgang i skoleåret 2014/2015 godkendes. Forslaget fremgår af bilag til denne sag. Den godkendte ressourcetildeling for 0. klasser fremgår ligeledes af bilaget.
 • Sagsbeskrivelse:

  Klassedannelsen for 1. til 10. årgang ved Middelfart Kommunes skoler har traditionelt været behandlet og fastlagt ved politisk beslutning i foråret forud for det kommende skoleår. Denne praksis er ændret i forbindelse med budgetaftalen for 2012 til 2015 ”Budget for fremtiden”. Her besluttede Byrådet, at skolestyrelsesvedtægten tilpasses således at skolerne selv kan vælge den klassedannelse, de vurderer mest optimal inden for de givne ressourcer. Skolestyrelsesvedtægten er efterfølgende revideret og politisk godkendt.

  Klassedannelsen er derfor i realiteten en ressourcetildelingsmodel, der udarbejdes en gang årligt, med henblik på tilføring af ressourcer til skolerne.

  0. klasserne dannes lidt tidligere end klassedannelsen for 1. til 10. klasse for at forældrene kan nå at indskrive børnene.
  Ved klassedannelsen for 0. klasser i januar 2014 er der dannet 18 klasser med 372 elever.
  Ressourcetildelingen ved klassedannelsen for 0. klasser er vedtaget af Byrådet den 3. februar 2014.

  Jf. styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune, dannes der som udgangspunkt 3 10. klasser:
  "10. klassecentret omfatter som udgangspunkt 3 klasser. Såfremt elevtallet er 48 eller herunder tages konkret stilling til, hvorledes loven vedrørende 10. klasse kan opfyldes, herunder om der skal dannes 2 eller 3 klasser."
           
  I skoleåret 2014/2015 er der 73 elever tilmeldt til 10. klassecentret ved den koordinerende tilmeldings slutdato, den 15.3. 2014. 
  Dette giver 3 klasser med hhv. 24 elever, 24 elever og 25 elever.

  Med de indskrevne elever i Middelfart Kommunes folkeskoler foreslår forvaltningen følgende klassedannelse i forbindelse med ressourcetildelingen for 1. - 9. årgang :

  • at der dannes 185 klasser på 0. - 9. årgang med 3.931 elever.
  • at der dannes 3 klasser på 10. årgang med 73 elever.

  Økonomi:

  Forvaltningen har afsat budget til 4.033 elever fordelt på 187 klasser i 0. - 10. årgang i skoleåret 2014/2015.
  Forvaltningens forslag indeholder 4.004 elever fordelt på 185 klasser i 0. - 10. årgang i skoleåret 2014/2015.

  Forvaltningens bemærkninger:

  Data for elevgrundlaget på 1. - 10. årgang i skoleåret 2014/2015 er pr. 1. marts og 15. marts 2014.

  I forslag til klassedannelse for 1. - 10. årgang for skoleåret 2014/2015 er der taget udgangspunkt i Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune.

  Forvaltningen gør opmærksom på følgende forhold, som kan medføre ændringer i elevtallet efter at klassedannelsen er vedtaget:

  • Elevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne via den koordinerede tilmelding 15. marts 2014 er slut, men forvaltningen er vidende om, at et antal elever endnu ikke har foretaget uddannelsesvalg.

  • Forvaltningen har undersøgt eleverne på 8. og 9. årgangs skolevalg for skoleåret 2014/2015. Herudover er privatskolerne kontaktet for oplysninger om skolevalg for deres elever på 8. og 9. årgang.

  • Det frie skolevalg, da forældre frit kan flytte elever mellem distrikterne, såfremt der er plads på den ønskede skole, jf. Styrelsesvedtægtens bestemmelser.

  • Til- og fraflyttere i Middelfart Kommune.

  Handicapaspekter:

  Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere.

  Høring af Handicaprådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtiget.

  Høring af Ældrerådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtiget.


  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget 8. april 2014.
  Økonomiudvalget 28. april 2014.
  Byrådet 5. maj 2014.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Bilag:

  17. Ansøgning til AP Møller Fonden
  Sagsnr.: 2014-003582
  Sagsbehandler: Pia Werborg

  Præsentation:

  A.P. Møller fonden har afsat 1 milliard kroner i forbindelse med indføring af den nye folkeskolereform. Kommuner og skoler kan søge fonden. Der er ansøgningsfrist for første runde . 2. maj.

  Forvaltningen foreslår:

  At skoleafdelingen fremmsender flere ansøgninger med forskllige samarbejdspartnere med afsæt i Byråddets vedtagelse af afsæt til skolereformen i Middelfart kommune.

  Sagsbeskrivelse:

  A.P: Møllers fondens prioriteringer er fagligt løft med afsæt i kompetenceløft til medarbedjerne. Kommuner og skoler kan ansøge og mindste ansøgningsbeløb, der kan komme i betragtning er på ca 250.000 kr. For at imødegå ansøgeninger opfordres der til samarbedjer på tværs i og af kommuner og mellem Professionsskolerne, private udbydere og offentlige institutioner. Middelfart Kommune søger på flere projekter.

  Middelfart Kommune søger på flere projekter med forskllige samarbejdspartnere.

  Skolen passer til elevernes - det er ikke eleverne der tilpasser sig skole
  Skolerne udgør et fælles skolevæsen med stærk videndeling
  og samarbejde
  Faglig progresion for alle børn - den enkelte elev skal oplevde at blive dygtigere
   

  • at specialviden skal bringes ind i klasserummet for at imødegå at elever kommer i udsatte positioner. lærere og pædagoger samarbejder tværprofessionelt, således    at specialpædagogik og almenpædagogik kan spille sammen i udviklingen af et læringsmiljø og en didaktik, der giver alle børn mulighed for trivsel og læring.at specialviden kan komme lærere og pædagoger til gavn direkte i deres arbejde med klassens samlede læringsmiljø og i forhold til den enkelte elev
  •  bidrage  til at understøtte læreres og pædagogers kompetencer til at iværksættere og gennemføre aktionslæringsforløb i samarbejde med personale fra skolens læringscenter direkte rettet mod faglige og sociale problemstillinger i klasserummet

  Uddannelse af medarbedjere til styrket indsats for entreprenørskab i folkeskolen.

  Mere idræt, motion og bevægelse i Høringsmaterialet, - det bl.a. hensigten, at man vil tænke flere fysiske aktiviteter ind i fagene. Det giver bl.a. den udfordring, at man skal til at tænke motion og bevægelse  ind som en integreret del af undervisningen. Det fører nødvendigvis til, at medarbejderne skal til at undervise og arbejde på en anden måde, end de gør i dag. 

  En bedre udskoling – i Høringsmaterialet, er det ambitionen at bruge reformen til at skabe et sammenhængende, koordineret og motiverende læringsmiljø af høj kvalitet. Man lægger bl.a. op til, at ”anderledes uger” (temauger og emneuger) lægges på samme tidspunkt på alle skoler, så eleverne kan vælge på tværs af skoler. Det er en spændende tanke, som stiller krav høje krav til medarbejdernes evne til at planlægge og gennemføre læringsaktiviteter, når det involvere alle kommunens udskolingselever.  

  Personale, ledelse og komptenceudvikling – i Høringsmaterialet
  , er det tydeligt, at reformen lægger op til en ny ledelses –og samarbejdskultur på skolerne. En af udfordringerne er, at man skal finde en måde at styrke et målorienteret samarbejde på, samtidig med, at man skal kunne rumme den fleksibilitet, som et meningsfuldt læringsmiljø kræver.  En anden udfordring er, at denne nye målorienterede samarbejdskultur skal forankres på den lokale skole på en måde, så det giver mening hos både ledere, medarbejdere og forældre.

  Økonomi:

  Middelfart Kommune skal dække udgifter, der ikke indgår i asøgningen - bl. a. vikardækning, adminstration m.m.

  Forvaltningens bemærkninger:

  Forvaltningen  indstiller  til godkendelse, at  der fortsat arbedjes med de forskellige spor og samarbejdspartnere.

  Handicapaspekter:

  Høring af Handicaprådet:

  Høring af Ældrerådet:

  Beslutning:

  godkendt som indstillet
  18. Nyt fritidstilbud
  Sagsnr.: 2014-002018
  Sagsbehandler: Tine Veng Basse

  Præsentation:

  Som følge af Byrådets beslutning om, i forbindelse med implementeringen af skolereformen i Middelfart Kommune, at nedlægge alle SFO 2 tilbud herunder også eftermiddagstilbuddet til 9-14 årige i Bjergbanken, og samtidigt styrke skolebudgettet med 1 mio. kr. årligt, til et nyt fritidstilbud til målgruppen 4. - 6. kl., er der udarbejdet følgende model for et nyt fritidstilbud.
  - et kvalificeret tilbud for elever i 4. - 6. kl.
  Forslaget har været i høring fra d. 5. marts til og med d. 19. marts, og der blev modtaget 19 høringssvar.

  Forvaltningen foreslår:

  Skoleudvalget godkender rammerne for det nye tilbud, under hensyntagen til høringssvarene og fremsender dem til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

  • Fritidstilbuddet oprettes som et lokaltforankret tilbud på alle skoler - Østre og Vestres tilbud placeres i Bjergbanken.
  • Fritidstilbuddet omfatter en tværkommunal del, der udbydes som aktivitetsforløb.
  • Fritidstilbuddet har åbent på de 200 skoledage. I ferier og på skolefridage kan særskilte forløb og camps tilkøbes, af alle elever.
  • Fritidstilbuddet administreres af Ungdomsskolen, under Ungdomsskoleloven. Den daglige ledelse udøves af den lokale SFO.
  • Der kan søges økonomisk og pædagogisk friplads
  • Taksten for 200 skoledage bliver ca. 720 kr. pr. måned i 11 måneder.

  Sagsbeskrivelse:

  Det fremtidige fritidstilbud for kommunens elever i 4. - 6. klasse, skal være i samspil med intentionerne i skolereformen.
  Derfor etableres et tilbud, der udfordrer børnene, og giver muligheder for udfoldelse, læring, nye fællesskaber, og sætter fokus på det enkelte barns trivsel.
  Fritidstilbuddet skal understøtte inklusions-, forebyggelses og demokratiindsatsen.
  Tilbuddet kaldes "Fritidsklubben" og etableres som et både lokalt forankret og tværkommunalt tilbud underUngdomsskoleloven.
  Den enkelte elev indmeldes i "Fritidsklubben" med base på sin hjemskole,  hvorved det er muligt at opnå sammenhæng mellem skole og fritid. Elever fra  Østre og Vestre skole vil dog fortsat være tilknyttet Bjergbanken
  Tilbuddet indeholder en base, der består af pasning lokalt og derudover forløb og aktivitetstilbud, som foregår på skolen og forskellige steder i kommunen sammen med elever fra de andre Fritidsklubber. 
  Disse forløb og aktiviteter kan være Sundhed, Science, Fodboldskole, Trivselsforløb osv.
  Forløbenes varighed og omfang vil variere. Den enkelte elev vil på sigt kunne deltage i flere forløb. Er der perioder, hvor eleven ikke ønsker at deltage i forløb, er eleven garanteret pasning på sin hjemskole.
  Udbuddet og mængden af forløb og aktiviteter udvikles løbende, således, at der ved start vil være forholdsvis få tilbud, men efterhånden som der opnåes viden om, og erfaring med den nye struktur, antallet af tilmeldte elever samt ønsker og behov, vil antallet af og indholdet i de enkelte forløb udvikle sig. 
  Tilbuddet er mangeartet og forankret både lokalt og tværkommunalt - inkluderende, og favner bredt, men styrker også det enkelte barns potentiale og trivsel.
  Fritidsklubben drives og varetages af Ungdomsskolen, men i samarbejde med de enkelte skoler og SFO'er. Ungdomsskolen er budgetansvarlig, men de enkelte SFO ledere varetager den daglige ledelse af tilbudet lokalt.
  Fritidsklubben tilbyder pasning og aktiviteter på alle 200 skoledage i et skoleår.
  I forbindelse med ferier kan der arrangeres Camps, andre forløb for målgruppenog traditionel pasning.  Der opkræves særskilgt betaling til disse forløb, så også elever, der ikke i dagligdagen er tilmeldt Fritidsklubben, har mulighed for at deltage.  
  Udgifterne til disse tiltag dækkes af de reelle brugere og ikke af den daglige takst for Fritidsklub. Sommerskole og læsecamp, som kører i dag, kan være eksempler på sådanne aktiviteter.
  Fritidsklubbens daglige drift og lokale forankring finansieres af den månedlige forældrebetaling - dog er juli betalingsfri, da det er en feriemåned.
  Der etableres et samarbejde mellem SFO og Fritidsklubben på den enkelte skole - så aktiviteter kan arrangeres på tværs til gavn for flest elever.
  På årsbasis tildeles tilbuddet 1 mio. kr. jf. byrådsbeslutning i forbindelse med implementering af skolereformen i Middelfart Kommune. Disse midler anvendes til at finansiere dele af de tværkommunaleforløb, transport og økonomisk/pædagogisk friplads.
  Mængden af forløb i opstartsfasen er begrænset. Når der opnåes erfaring med forskellige løsninger og antal af tilmeldte elever, i takt med, at fritidstilbuddet udvikles, vil der i løbet af det kommende skoleår skabes grundlag for en varig og stabil model.

  Økonomi:

  Tilbudet finansieres af forældrebetaling.
  Taksten for Fritidsklub forventes at ligge omkring 720 kr. pr. måned. i 11 måneder om året. Taksten bliver forholdsmæssigt lavere end den nuværende takst (1298,- pr. måned) for 5 dages SFO2, da den ugentlige åbningstid reduceres som følge af den længere skoledag, og der ikke tilbydes pasning på skolefridage. 
  Den årlige pulje på 1. mio. til et nyt fritidstilbud, anvendes til at finansiere dele af de tværkommunale forløb, transport og økonomisk og pædagogisk friplads.  
  Den anslåede udgift til økonomisk og pædagogisk friplads vil ligge på ca. 230.000 kr årligt. Vælges økonomisk og pædagogisk friplads fra, bliver taksten for fritidstilbuddet ca. kr. 650 kr. pr. måned i 11 måneder, som oplyst i høringsmaterialet.

  Forvaltningens bemærkninger:

  Der er en forventning om at ca. 300 børn vil benytte sig af tilbuddet. Det er ca. 78 % af det gennemsnitlige antal indmeldte børn i SFO 2 i 2013.

  Handicapaspekter:

  Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Sagen har ikke særlige konsekvenser for handicappede borgere.

  Høring af Handicaprådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Høring af Ældrerådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget - 8. april 2014
  Økonomiudfalget - 28. april 2014
  Byrådet - 5. maj 2014

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Bilag:

  19. Dialogmøde med skolebestyrelserne
  Sagsnr.: 2014-003581
  Sagsbehandler: Pia Werborg

  Præsentation:

  Forberedelse af dialogmøde med skolebestyrelserne mandag den 12.maj 2014

  Forvaltningen foreslår:

  Forvaltningen indstiller at følgende temaer debatteres og bliver en del af dagsordenen:

  • udvalgets vision for Skoleområdet i Middelfart
  • skolereformen - status
  • skolebestyrelsernes opgaver og muligheder i samarbedjet om skolereformen
   • "at skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet mellem skole og hjem, herunder principper om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdeen"
   • "strategi for skolehjemsamarbejdet, der sigter mod at give forældrene en aktiv rolle i forhold til styrkelse af barnets skolegang, og som beskriver, hvordan der opnås en differentieret indsats i forhold til skolens forskellige forældregrupper"
   • skolebestyrelsesvalg 2013.

   Sagsbeskrivelse:

   Skoleudvalget ønsker at møde skolernes skolebestyrelser til  3 dialogmøder henover skoleåret.  Disse møder skal indeholde forskellige tematiske drøftelser og gensidig inspiration.
   Temaerne kan være visionære og aktuelle drøftelser.

   Økonomi:

   Ingen

   Forvaltningens bemærkninger:

   Forvaltningen indstiller til godkendelse.

   Handicapaspekter:

   Høring af Handicaprådet:

   Høring af Ældrerådet:

   Beslutning:

   Godkendt som indstillet
   20. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 for Skoleudvalget
   Sagsnr.: 2014-003085
   Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

   Præsentation:

   Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 på Skoleudvalgets område.

   Forvaltningen foreslår:

   At Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at nærværende budgetopfølgning tages til efterretning.

   Sagsbeskrivelse:

   Ved 1. budgetopfølgning er forvaltningens forventning, at driften på det centrale område vil udvise et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 5,057 mio. kr. De decentrale budgetter udviser et merforbrug på 0,772 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

   De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende:

   • At fælles SFO udviser et merforbrug på 0,451 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med en forventning om øgede udgifter til økonomisk friplads.
   • At Specialskoler, SFO og befordring udviser et merforbrug på 1,441 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med flere og dyrere elever.   
   • At statsbidragspligtige uddannelser udviser et merforbrug på 3,205 mio. kr. som følge af, at flere elever end forventet er indskrevet på privatskoler, efterskoler og husholdningsskoler.
   • At Ungdommens uddannelsesvejledning, UU, udviser et merforbrug på 0,150 mio. kr.
   • At der på de decentrale budgetter forventes et merforbrug på 0,772 mio. kr. Dette skyldes primært, at Lillebælt Skolen forventer at bruge det opsparede overskud fra 2013. Østre Skole oplyser, at de er udfordret af faldende elevtal i Heldagsklasserne men forventer at kunne iværksætte en række tiltag, således at budgettet kan overholdes i 2014.

   I forhold til det korrigerede budget for anlæg forventer forvaltningen ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på 2,530 mio. kr. Merforbruget skyldes periodeforskydninger mellem budgetlagt forbrug og faktisk forbrug på anlægsprojekter, som løber over flere budgetår.

   Det er væsentligt at bemærke, at 1.budgetopfølgning er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt fordi skoleområdet står overfor at skulle implementere skolereformen i 2. halvår. Forvaltningen vil analysere og vurdere afvigelserne i den kommende tid med henblik på at finde løsninger inden for eget område.

   Økonomi:

   Ingen.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Denne budgetopfølgning på Skoleudvalgets område indgår i den samlede budgetopfølgning for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles dermed kun i fagudvalget.

   Handicapaspekter:

   Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

   Høring af Handicaprådet:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

   Høring af Ældrerådet:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

   Beslutning:

   Godkendt som indstillet

   Bilag:

   21. Anlægsregnskab for Driftsklinik på Ejby Skole
   Sagsnr.: 2012-005830
   Sagsbehandler: Tine Veng Basse

   Præsentation:

   I forbindelse med at Driftsklinikken på Ejby Skole er færdiggjort, skal der aflægges anlægsregnskab i forhold til bevillingen.

   Forvaltningen foreslår:

   At anlægsregnskabet for Driftsklinikken på Ejby Skole godkendes.

   Sagsbeskrivelse:

   Byrådet har ved budgetlægningen af budget 2013 vedtaget en effektivisering af tandplejen i Middelfart Kommune. Effektiviseringen sker ved en centralisering af tandplejen, herunder en strukturtilpasning af antallet af klinikker.

   På Ejby skole er der indrettet ny centraliseret tandklinik i den gamle klassefløj fra 1911 i hele stueetagen. Ombygningen har omfattet en total indvendig istandsættelse og indretning med inventar af 5 nye klinikker. Den gamle tandklinik på Ejby skole er nedlagt, og ombygget til klasselokaler, hvilket var en del af det samlede projekt i anlægsbevillingen.

   Byggeriet blev afsluttet i 2013.

   Anlægsprojektet er afsluttet og der kan aflægges anlægsregnskab.

   Projektets økonomi bestod af en samlet bevilling på 4,1 mio. kr. Den samlede anlægsudgift udgør i alt 4,663 mio. kr. Der er således et merforbrug i forhold til bevillingen på 0,563 mio. kr.

   Merudgifterne vedr. især VVS installationer, murer- og tømrerarbejde, merudgift vedr. nedbrydning af asbest samt malerarbejde. Merforbruget kan forklares med, at  der under nedbrydningen, især af installationer, blev konstateret gamle rørføringer med asbest,  med heraf følgende merudgift til udskiftning og oprydning. Det er desuden en gammel bygning med gamle installationer, hvor stort set alle dele af vvs installationerne skulle udskiftes, hvilket ikke kunne forudses i projekteringen. Desuden er hele 1. salen bevaret og ikke ombygget, hvilket har betydet en del afpropninger og tilkoblinger som er besværliggjort, og en del har været nødvendige at udskifte. I forbindelse med murerentreprisen vedr. merudgiften ekstra opretning af gulv, støbning af huller i kælder og teknikrum samt ekstra bjælker i etageadskillelser  På grund af de meget skæve gulve og mange forskellige lag og konstruktioner har det desuden været nødvendigt, at lægge ekstra lag på gulve til opretning, diverse ekstra lister, bjælkelag, døre vægge på 1. sal.  Vedr. malerarbejde var tapet og lofter var så ringe, at en udskitning i forbindelse med gennembrydninger har  været nødvendig. Endelig skulle ventilationsanlægget efterfølgende  have installeret køleanlæg.

   Det fremgår af vedlagte bilag "Anlægsregnskab for 485065 Driftsklinik på Ejby Skole" hvordan udgifterne fordeler sig.

   Plan- og Byggeafdelingen har afholdt udgifter over driften til udskiftning samt forbedring af VVS-installationer på 0,126 mio. kr.

   Økonomi:

   Vedr. anlægsprojektet Driftsklinik på Ejby Skole er der et merforbrug i forhold til bevillingen på 0,563 mio. kr.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2013 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalg og i Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles dermed kun i fagudvalget. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

   Handicapaspekter:

   Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. Klinikken er indrettet med tilgængelighed for alle.

   Høring af Handicaprådet:

   Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

   Høring af Ældrerådet:

   Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

   Beslutning:

   Godkendt som indstillet

   Nicoline Damkjær deltog ikke i behandlingen af punktet

   Bilag:

   22. Anlægsregnskab for Energirenovering på Gelsted Skole
   Sagsnr.: 2012-002941
   Sagsbehandler: Tine Veng Basse

   Præsentation:

   I forbindelse med at energirenoveringen på Gelsted Skole er færdiggjort, skal der aflægges anlægsregnskab i forhold til bevillingen.

   Forvaltningen foreslår:

   At anlægsregnskabet for Energirenovering på Gelsted Skole godkendes.

   Sagsbeskrivelse:

   Som supplement til den pædagogiske opdatering af Gelsted Skole i forbindelse med Gelsted Børneunivers, er der foretaget en energirenovering af den ældre del af skolen. Energirenoveringen omfatter blandt andet efterisolering udvendigt af kælderydervægge, hulmursisolering, udskiftning af vinduer til klasse A vinduer, efterisolering af varmeanlæg samt optimering heraf med CTS-styring, ventilationsanlæg med elbesparende ventilatorer og individuel rumstyring, udskiftning af belysning samt installation af 160 m2 solceller på sydvendt tagflade. Byggeriet blev afsluttet i 2013.

   Anlægsprojektet er afsluttet og der kan aflægges anlægsregnskab.

   Projektets økonomi bestod af en bevilling på 7,1 mio. kr. Den samlede anlægsudgift udgør i alt 7,1 mio. kr. Anlægsbudgettet er således overholdt. Det fremgår af vedlagte bilag "Anlægsregnskab for 301098 Gelsted Skole - Energirenovering", hvordan udgifterne fordeler sig.

   Økonomi:

   Vedr. anlægsprojektet Energirenovering på Gelsted Skole er anlægsbevillingen på 7,1 mio. kr. overholdt.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2013 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles dermed kun i fagudvalget. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

   Handicapaspekter:

   Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

   Høring af Handicaprådet:

   Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

   Høring af Ældrerådet:

   Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

   Beslutning:

   Godkendt som indstillet

   Nicoline Damkjær deltog ikke i behandlingen af punktet

   Bilag:

   23. Nedlæggelse af Klippekortsordning i SFO for skoleåret 2014/2015
   Sagsnr.: 2014-003101
   Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

   Præsentation:

   Nedlæggelse af muligheden for dispensation i forbindelse med klippekortsordning i SFO.

   Forvaltningen foreslår:

   At muligheden for dispensation i forbindelse med klippekortsordning i SFO nedlægges med virkning fra skoleåret 2014/2015; og at ordningen ophører på de to skoler, som på nuværende tidspunkt har dispensation og praktiserer ordningen.

   Sagsbeskrivelse:

   Byrådet besluttede i 2009, på baggrund af indstilling fra skoleudvalget, at nedlægge den daværende klippekortsordning i SFO. Samtidig besluttede et flertal dog, at der vil kunne gives dispensation til klippekortsordning efter ansøgning til skoleudvalget.

   På nuværende tidspunkt fungerer klippekortsordningen i SFO tilbuddene på Anna Trolles skole og Fjelsted/Harndrupskole. Gennemsnitligt har der i 2014 været indmeldt 2,8 elever i ordningen. Rent administrativt pågår der altså en del arbejde for et meget lille antal elever.

   I forbindelse med nedlæggelse af ordningen i 2009 var evalueringen af ordningen i høring. Klippekortsordningen blev oprindeligt indført for at skabe fleksibilitet i pasningstilbuddet, men som det fremgår af høringssvarene, så tilgodeser ordningen ikke det enkelte barns udvikling og trivsel og SFO bliver fra forældrenes side i højere grad noget man vælger fra i stedet for at vælge til. Af de indkomne høringssvar fremgår det, at 10 ud af 11 skolebestyrelser og 8 ud af 9 MEDudvalg ønsker at ordningen ophører.

   Klippekortsordningen giver en usikkerhed for den enkelte SFO i budgettildelingen (sammenlignet med en almindelig indmeldelse) og påvirker derved kvaliteten i SFOtilbuddet. Prisen for et heldagsmodel er i budget 2014 1.985 kr. pr. mdr. i 11 mdr., mens prisen for et klippekort med 10 pasningsdage pr. mdr. i 11 mdr. er på 1.053 kr. Udmøntningen af skolereformen kommer til at betyde et fald i SFO taksten fra skoleåret 2014/2015, således at taksten bliver på 1.544 kr. pr. mdr. i 11 mdr. SFO’en har fra 1. august, de samme lukketider som i dag, og har som i dag henholdsvis åbent alle skole- fri og feriedage, eller alle skole,- fri og feriedage med undtagelse af 3 ugers ferielukket.

   Økonomi:

   Se sagsbeskrivelsen.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Ingen.

   Handicapaspekter:

   Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

   Høring af Handicaprådet:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

   Høring af Ældrerådet:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

   Behandlingsplan:
   Økonomiudvalget den 28. april 2014
   Byrådet den 5. maj 2014

   Beslutning:

   Godkendt som indstillet

   Nicoline Damkjær deltog ikke i behandlingen af punktet

   LUKKEDE SAGER