Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 4. marts 2014

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
4. marts 2014 kl. 15:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Mikkel Dragmose-Hansen
Nicoline Damkjær
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

9. Serviceniveau kørsel på skoleområdet
Sagsnr.: 2014-001593
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Skoleafdelingen indstiller at al skolekørsel i Middelfart Kommune fremover administreres i skoleafdelingen.
Pt. bevilger skoleafdelingen kørsel til elever på Skrillingeskolen, hvorefter Skrillingeskolen selv administrerer kørsel gældende for Skrilllingeskolen. 
Skoleafdelingen ønsker en faglig og ensartet tilgang til elevtransport på alle kommunens skoler.

Forvaltningen foreslår:

 • at nedenstående serviceniveau for elevbefordring i Middelfart Kommune vedtages, og er gældende fra skoleåret 2014/2015.   

Sagsbeskrivelse:

 • Skoleafdelingen bevilger i hovedtræk ud fra gældende regler om elevens behov, årgang og afstand mellem skole og hjem jf. Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen:
§ 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed af
1) elever, der har længere skolevej end 2½ km i børnehaveklasser og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse og
2) elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. j.f. § 26 i folkeskoleloven.
 • Skolebefordring planlægges for et skoleår.
 • Skoleafdelingen sørger for befordring til og fra skole.
 • Opstår sygdom eller særlige omstændigheder, der har indflydelse på kørslen kontaktes skoleafdelingen. Evt. ændinger aftales og koordineres med skoleafdelingen.
 • Skoleafdelingen har fokus på, at så mange elever som muligt bliver selvhjulpne – og skoleafdelingen søger gerne fleksible løsninger – f.eks. befordring to gange om ugen, kun om morgenen, kun mandag osv.
 • For elever i specialtilbud vurderes, med henblik på selvhjulpenhed og elevens/forældres evne til og mulighed for egen transport.
 • Der bevilges ikke transport, hvis eleven bor på et opholdssted. For fremmede kommuners elever skal den fremmede kommune give samtykke til betalingen, hvis Middelfart Kommune skal sørge for kørsel. Mange bosteders pris har indregnet kørsel.
 • Der bevilges ikke transport til elever, der er selvtransporterende og selvhjulpne, cykler eller kan tage bussen (kan søge om buskort). Konkret vurdering foretages i samarbejde med skolen og skolepsykolog.
 • Skoleafdelingen bevilger ikke transport til elever til og fra SFO, da der er tale om en pasningsordning/aflastning. Det ligger i familieafdelingens lovgivning, at tage stilling til disse ansøgninger. Der søges særskilt om SFO transport.
 • Skoleafdelingen samarbedjer med Trafik og Vej og politiet ang. vurdering af farlig skolevej - skoleafdelingen følger politiets vurdering.
 • Skoleafdelingen og Familieafdelingen samarbejder om befordring, da forældrene ikke skal henvises til forskellige afdelinger, men opleve en koordineret tilgang.

Økonomi:

Den pulje, der i dag ligger på Skrillingeskolen til elevbefordring, bliver fremover en del af den centrale økonomi i skoleafdelingen.

Forvaltningens bemærkninger:

At sagen indstilles til godkendelse.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget - 4. marts 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet
10. Nyt fritidstilbud
Sagsnr.: 2014-002018
Sagsbehandler: Tine Veng Basse

Præsentation:

Som følge af Byrådets  beslutning om i forbindelse med implementeringen af skolereformen i Middelfart Kommune, at nedlægge alle SFO 2 tilbud herunder også eftermiddagstilbuddet til 9-14 årige i Bjergbanken, og samtidigt styrke skolebudgettet med 1 mio. kr. årligt, til et nyt fritidstilbud til målgruppen 4. - 6. kl., er der udarbejdet følgende model for et nyt fritidstilbud -  et kvalificeret tilbud for elever i 4.-6. kl.   

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget om et nyt fritidstilbud sendes i 3 ugers offentlig høring, fra d. 5. marts 2014, inden det indstilles til endelig godkendelse i byrådet. 

Sagsbeskrivelse:

Det fremtidige fritidstilbud for kommunens elever i 4. - 6. klasse, skal være i samspil med intentionerne i skolereformen.
Derfor etableres et tilbud, der udfordrer børnene, og giver muligheder for udfoldelse, læring, nye fællesskaber og sætter fokus på det enkelte barns trivsel.
Fritidstilbuddet skal understøtte inklusions-, forebyggelses og demokratiindsatsen.
Tilbudet kaldes "Fritidsklubben" og etableres som et både lokalt forankret og tværkommunalt tilbud  under folkeoplysningsloven.
Den enkelte elev indmeldes i "Fritidsklubben" med base på sin hjemskole Tilbuddet indeholder en base, der består af pasning lokalt  og derudover forløb og aktivitetstilbud, som foregår på skolen og forskellige steder i kommunen sammen med elever fra de andre Fritidsklubber.
Disse forløb og aktiviteter kan være Sundhed, Science, Fodboldskole, Trivselsforløb osv. Forløbenes varighed og omfang vil variere. Den enkelte elev vil på sigt kunne deltage i flere forløb. Er der perioder, hvor eleven ikke ønsker at deltage i forløb, er eleven garanteret pasning på sin hjemskole.
Udbuddet og mængden af forløb og aktiviteter udvikles løbende, således at der ved start vil være forholdsvis få tilbud, men efterhånden som der opnåes viden om og erfaring med den nye struktur, antallet af tilmeldte elever samt ønsker og behov, vil antallet af og indholdet i de enkelte forløb udvikle sig.
Tilbuddet er mangeartet og forankret både lokalt og tværkommunalt -  inkluderende og favner bredt, men styrker også det enkelte barns potentiale og trivsel.
Fritidsklubben drives og varetages af Ungdomsskolen, men i samarbejde med de enkelte skoler og SFO'er. Ungdomsskolen er budgetansvarlig, men de enkelte SFO ledere varetager den daglige ledelse af tilbudet lokalt. 
Fritidsklubben tilbyder pasning og aktiviteter på alle 200 skoledage i et skoleår.
I forbindelse med ferier kan der arrangeres Camps og andre forløb for målgruppen. Der opkræves særskilt betaling  til disse forløb, så også elever, der ikke i dagligdagen er tilmeldt Fritidsklubben har mulighed for at deltage.
Udgifter til disse tiltag dækkes af de reelle brugere og ikke af den daglige takst for Fritidsklub. Sommerskole og læsecamp, som kører i dag, kan være eksempler på sådanne aktiviteter.
Fritidsklubbens daglige drift og lokale forankring finansieres af den månedlig forældrebetaling - dog er juli betalingsfri, da det er en feriemåned.
Der etableres et samarbedje mellem SFO og Fritidsklubben på den enkelte skole - så aktiviteter kan arrangeres på tværs til gavn for flest elever.
På årsbasis tildeles tilbuddet 1 mio. kr. jf. byrådsbeslutning i forbindelse med implementering af skolereformen i Middelfart kommune. Disse midler anvendes til at finansiere dele af de tværkommunaleforløb og transport.
Mængden af forløb i opstartsfasen er begrænset. Når der opnåes erfaring med forskellige løsninger og antal af tilmeldte elever, i takt med,  at Fritidstilbuddet udvikles, vil  der i løbet af det kommende skoleår skabes grundlag for en  varig og stabil model.

Økonomi:

Tilbudet finansieres af forældrebetaling. Taksten for fritidsklub forventes at ligge omkring 650,- pr. måned. Taksten bliver forholdsmæssigt lavere end den nuværende takst (1298,- kr. pr. måned) for 5 dages SFO2. da den ugentlige åbningstid reduceres som følge af den længere skoledag.
Den årlige pulje på 1. mio. til et nyt fritidstilbud, anvendes til at finansiere dele af de tværkommunale forløb og transport.
Tilbuddet vil derfor, udover ovenstående ikke få betydning for Middelfart Kommunes økonomi.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er en forventning om at ca. 300 børn vil benytte sig af tilbuddet. Det er ca. 78 % af det gennemsnitlige antal indmeldte børn i SFO 2 i 2013.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Sagen har ikke særlige konsekvenser for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget - 4. marts 2014
Offentlig høring - 5. marts til 19. marts 2014
Skoleudvalget - 8. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet – 5. maj 2014

Beslutning:

Forslaget sendes i høring som indstillet
11. Høringssvar vedr. lokale regler for valg til skolebestyrelserne
Sagsnr.: 2013-014288
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

På skoleudvalgets møde den 4. februar 2014 blev lokale regler for valg til skolebestyrelser i Middelfart Kommune sendt i høring ved alle skolebestyrelserne i kommunen. Høringssvarene foreligger nu.

Forvaltningen foreslår:

 • at lokale regler vedr. skolebestyrelsesvalg på baggrund af de indkomne høringssvar indstilles godkendt.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsesvalg er der kommet ny lovbekendtgørelse 2013 -12-26 nr. 1640 og ny bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014. Hvor  reglerne om afholdelse af valget før var nøje angivet fra Undervisningsministeriet er det nu Kommunalbestyrelsen, der fastsætter lokale regler for afholdelse af valget. Som følge heraf har skoleafdelingen udarbejdet udkast til nyt bilag  til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune  indeholdende regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Middelfart Kommune. Tilretning i selve styrelsesvedtægten vil ske sammen med tilretning i forhold til skolereformen. Baggrunden for at uddelegere beslutningen til Kommunalbestyrelsen er bl.a., at man ønsker ,at reglerne for afholdelse af valget skal forenkles således, at det er lettere for skolerne at tiltrække nye forældre til bestyrelsesarbejdet.
Skoleudvalget har behandlet sagen den 4. februar 2014, og besluttede at sende bilaget vedr.
de lokale regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i høring ved alle skolebestyrelser i Middelfart Kommune.
Der er  indkommet 7 høringssvar.  De giver ikke anledning til ændring af reglerne, der er dog foretaget en sproglig korrektion i punkterne, der omhandler Fællesbestyrelsene i Børneuniverserne.
Der er skoler, der ønsker, at der er mulighed for at afvikle et evt. valg ved elektronisk afstemning. Skoleafdelingen og skolerne drøfter muligheden for dette.

I vedhæftet notat beskrives en sammenskrivning af høringssvarene.
I vedhæftet bilag er samtlige høringssvar.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
- Skoleudvalget den 4. marts 2014
- Økonomiudvalget den 31. marts 2014
- Byråd 7. april 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER

12. Orientering fra skoleudvalgsformand/forvaltningen