Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 14. januar 2014

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
14. januar 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Anton C. Petersen
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Nicoline Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

. Folkeskolereformen - Høringssvar
Sagsnr.: 2013-014049
Sagsbehandler: Mette Mindegaard Lyager

Præsentation:

Beslutningsgrundlaget til implementering af folkeskolereformen i Middelfart Kommune har været i høring i 2 uger.

Materialet bygger på den proces, der har været etableret gennem efteråret 2013, hvor Skoleudvalg og Byråd har sat retning og rammer for Skolereformen i Middelfart Kommune på baggrund af bidrag og kvalificeringer fra reformgrupper, medarbejdere, ledere og skolebestyrelser.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender  det indstillede med de angivne ændringer
Forslaget bygger videre på skolepolitikken og på det notat om rammer og intentioner, som Skoleudvalget vedtog d. 9. sep. 2013.

Forslaget er beskrevet i notat om folkeskolereformen i Middelfart Kommune og tilhørende bilag.

 

Indkomne høringssvar er implementeret i beslutningspunkterne. En uddybning kan ses af bilaget der sammenskriver høringssvarene. I bilaget er visse af ændringerne begrundet. Sidst i bilaget er et udkast over processen for det videre arbejde.

Indstillinger efter inddragelse af høringssvarene:

 • At Skoleafdelingen indgår aftale med musikskole og ungdomsskole om at varetage dele af den understøttende undervisning. Derudover skal alle skoler anvende mulighederne i den åbne skole og indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartere  skal fungere på tværs af kommunen og med lokal forankring, så den enkelte skole også fremover har mulighed for at tegne egen profil og med udgangspunkt i skolens elever.
 • At tysk bliver 2. fremmedsprog fra 5. klasse for skolerne i Middelfart og fransk skal tilbydes i valgfagsordningerne på den enkelte skole eller på tværs i kommunen, derudover kan skolerne enkeltvis eller i fællesskab tilbyde andre sprogfag.
 • At skolerne får mulighed for at oprette lokalt forankrede valgfag. Skolerne skal som en del af valgfagsrækken tilbyde yderligere fremmedsprog som valgfag, så eleverne får mulighed for et tredje fremmedsprog som valgfag. Skoleudvalget orienteres.
 • At fastholde den nuværende skolebestyrelsessammensætning med  mulighed for, at den enkelte skolebestyrelse kan supplere egen skolebestyrelse med op til 2 eksterne, relevante repræsentanter. Skoleudvalget orienteres.
 • At Ungdomsskolens bestyrelse, fortsat har repræsentant fra Byrådet og at Skoleafdelingen i samarbejde med Ungdomsskolen udarbejder en bestyrelsessammensætning efter gældende lov. Skoleudvalget orienteres.
 • At der fra 1. august 2014 fortsat er pædagogisk råd på skolerne. Fremadrettet vil skolerne og Skoleafdelingen i fællesskab se på om pædagogisk råd, er det mest hensigtsmæssige mødeforum for personalet.
 • At tiden til understøttende undervisning fastholdes, og dermed ikke konverteres til fagopdelt undervisning. Der gives ikke dispensation til at nedsætte den ugentlige undervisningstid mod flere undervisningstimer med to voksne. Skolerne kan fortsat fleksibelt planlægge længere eller kortere skoledage og særlige tiltag omkring skoledage op til ferier.
 • At skolechefen i samarbejde med skolelederne formulerer et kommunalt ledelsesgrundlag, der sætter rammer og retning for ledelse på skoleområdet. Dette er afsæt til udformning af lokale rammer og retning på den enkelte skole.
 • At skoleåret planlægges med 210 arbejdsdage, hvoraf de 200 dage er elevdage og de 10 dage er til fælles kommunale kurser og tiltag og til den enkelte skoles disponering. Fælles kommunal disponering udgør max 5 dage.
 • At Skoleafdelingen i forlængelse af nuværende praksis udarbejder ferieplaner, så alle skoler som udgangspunkt har ferie samtidigt.
 • At den økonomiske ramme besluttes og angiver retning og indhold for prioriteringer indenfor den afsatte økonomi. Se under Økonomi.
Udover ovenstående beslutninger, lægger forslaget op til nedenstående processer som en del af den videre proces:
 • At Skoleafdelingen igangsætter en proces, der har til opgave at beskrive et kompetenceløft  for ledere, medarbejdere og skolebestyrelse.
 • At Skoleudvalget i et bredt samarbejde udvikler en ny kvalitetsrapport med virkning fra skoleåret 2014/15.
 • At Skoleudvalget igangsætter en proces, der har til formål at formulere konkrete lærings- og udviklingsmål for det samlede skolevæsen med afsæt i nye krav, der understøtter folkeskolereformens tre overordnede mål, omskrivning af Fælles Mål og afsæt i kommunens Læsestrategi og Skolepolitik. Skoleområdets lærings- og udviklingsmål fastsættes i forhold til barnets hele liv og SFO-tilbuddet understøtter folkeskolereformens tre overordnede mål.
 • At Skoleudvalget igangsætter udviklingsprojekter på bl.a. følgende områder: Understøttende undervisning, Den åbne skole, Tværfaglige samarbejder og En bedre udskoling med afsæt i anbefalinger fra skoler, skolebestyrelser og reformgrupper.
Beslutningerne skrives ind i den endelige udgave af Folkeskolereformen i Middelfart kommune, så visioner, rammer og retning og de beslutninger, der er taget af Byrådet, udgør et samlet  dokument for Folkeskolereformen i Middelfart.

Sagsbeskrivelse:


Byrådet vedtog den 2. december 2013 at sende oplæg til folkeskolereform i Middelfart Kommune i høring.

Høringsfristen udløb den 16. december og der er  indkommet 26 høringssvar

Høringsmaterialet er fremkommet på baggrund af anbefalinger og kvalificeringer fra skolerne, bestyrelserne, elever og tværgående reformgrupper.  Arbejdsgrupper og skoler har anbefalet, kvalificeret og efterfølgende mundtligt præciseret overfor den  procesgruppe, der har haft overblik og indsigt i udarbejdelse af dette materiale.

De indkomne høringssvar er positive og medtænkende i forhold til det Byrådet har sendt i høring. Høringssvarene giver endvidere præciseringer og idéer til videreudvikling af reformen fremover.

Økonomi:

Skolereformen skal implementeres indenfor den samlede økonomiske ramme, der er indgået ved budgetforliget. Ud over de midler, der er afsat i Økonomiaftalen, er der yderligere i 2014 afsat 1,250 mio. kr. til styrkelse af skolebudgettet, stigende til 3,0 mio. kr. i 2015. De ekstra afsatte midler giver mulighed for at prioritere målrettede områder. Som en væsentlig del af finansieringen af skolereformen er det i folkeskoleforliget forudsat, at lærernes gennemsnitlige undervisningstid løftes samt, at den ekstra undervisningstid i skolerne modsvares af reduceret budget til SFO-området, inkl. SFO2.

For en uddybende beskrivelse af alternativer og argumentation for økonomien i såvel grundmodel som anbefalet model henvises til økonominotatet.

1.1.Grundmodellen
Den økonomiske grundmodel i skolereformen i Middelfart Kommune indebærer i al væsentlighed følgende:
 • At undervisningstiden udvides til 30 timer i grundskolen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen.
 • At ressourcetildelingen til 10. klasse fastholdes uændret, idet 10. klasse ikke er omfattet af reformen.
 • At lærernes undervisningsandel øges, svarende til at der undervises to klokketimer mere pr. uge.
 • At skolerne får tildelt ressourcer til den understøttende undervisning som en tildelingsnøgle der sikrer skolerne en lønsum, hvor der er mulighed for, at den understøttende undervisning kan varetages af 50% lærere og 50% pædagoger.
 • At  SFO2 tilbuddene inkl. eftermiddagstilbuddet til 9-14-årige i Bjergbanken ophører i den nuværende form og ændres til et fritidstilbud etableret i samarbejde mellem ungdomsskole, skoler/sfo, idrætsforeninger, organisationer og frivillige i lokalområderne indenfor den afsatte ramme.
 • At eftermiddagsåbningstiden i SFO reduceres svarende til forlængelsen af skoledagen, og at forældrebetalingen reduceres tilsvarende - udgør ca. 30%.
Den politiske pulje til løft af folkeskoleområdet, som er afsat i budget 2014-2017 er ikke disponeret i grundmodellen. Puljen udgør 1,25 mio. kr. i 2014 og 3,0 i de efterfølgende år.

1.2.Anbefalet model
Forvaltningen anbefaler, at den politiske pulje til løft af folkeskoleområdet prioriteres således, at der til grundmodellen lægges de tilvalg, som er beskrevet i punktform herunder:
 • Inddragelse af Musikskolen i undervisningen for at skabe nogle spændende og indholdsrige tiltag i forhold til den understøttende undervisning.
 • Inddragelse af Ungdomsskolen i den understøttende undervisning og i forhold til trivselstiltag. Det kan f.eks. være nogle af de tilbud Ungdomsskolen  i dag har omkring SSP, som nu rulles ud på de enkelte skoler.
 • Samarbejde med frivillige organisationer og idrætsklubber, der kan understøtte den åbne skole samt styrke idræt, motion og bevægelse i dagligdagen. 
 • Sundhed M&M – (Morgenmad og Madpakke) med henblik på at indføre fokuserede tiltag omkring sunde madvaner og kostvaner for alle elever på alle klassetrin.
 • Etablering af camps - med udgangspunkt i de indsatser, der er beskrevet i skolepolitikken og folkeskolereformen, herunder den internationale dimension, talenttiltag, science, lektiehjælp mv.
 • SFO2 nedlægges i sin nuværende form og der etableres et tilpasset fritidstilbud til de 9-14 årige. Tilbuddet udvikles og etableres i et samarbejde mellem ungdomsskole, skoler/sfo, idrætsforeninger, organisationer og frivillige i lokalområderne indenfor den afsatte ramme. 
Valgene af ovenstående alternativer giver efter forvaltningens faglige vurdering den bedste ressourceprioritering. Det sikrer og udvikler reformens intentioner om læring, faglighed og trivsel. Eleverne får gennem den understøttende undervisning mange muligheder præsenteret - musisk, socialt, fysisk og sundhedsmæssigt - samt mange måder at lære på og initiativer, der understøtter elevens personlige udvikling og den fagopdelte undervisning.
Samtidig repræsenterer prioriteringen muligheder for, at skoler på tværs af kommunen går sammen om tilbud, så alle elever oplever en variationsbredde af tiltag og disse folder sig ud til gavn og glæde for flest elever.

Forvaltningens bemærkninger:

Det videre arbejde med implementering af reformen frem mod august 2014 vil fortsat bygge på dialog og samarbejde og processer, der er initieret af inddragelse af medarbejdere, ledere, elever og forældre, så reformen forankres kommunalt og lokalt.

Skoleafdelingen er opmærksom på de dele af høringssvarene, der omhandler den videre proces og gode råde til fortsat udvikling af reformen. Dette inddrages i det videre arbejde.

Efterfølgende skal skolepolitikken og styrelsesvedtægten rettes til og ændres i overensstemmelse med de beslutninger, der er taget i forhold til reformen. Ændringer skal politisk behandles i foråret.

Der i gangsættes en proces og opkvalificering af forberedelsespladser og mødefaciliteter med udgangspunkt i den enkelte skoles behov og muligheder, så alle skoler har ordentlige for medarbejderne til august og på længere sigt vil en revideret anlægsplan tage højde for evt. udfordringer.

Maske til en ny kvalitetsrapporten fremlægges, når undervisningsministeriet udsender det nationale oplæg. Kvalitetsrapporten skal udvikles til et brugbart redskab til styring, opfølgning og dokumentation på skoleområdet.

Der er opmærksomhed på elever med særlige behov – og inklusionsindsatsen på skolerne. Det beredskab, der i dag findes på skolerne og kommunalt findes også fremover. Skolerne har ressourcecentre, AKT medarbejdere (adfærd, kontakt og trivsel), læsevejledere m.m. og skoleområdet har specialister fra Udvikling og Rådgivning (psykologer, talehørelærere, fagkonsulenter, læsekonsulent, it- konsulent, to-sprogskonsulent) skolekonsulenter, der også fortsat tager del i skolernes opgaver omkring elever med særlige behov.

Skolereformen er implementeret, når eleverne begynder i august 2014, og der vil de kommende skoleår ske en fortsat udvikling, justering og kvalificering – vi er ikke færdige, men  godt på vej.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan: Skoleudvalget – 14. januar 2014

Økonomiudvalget – 27. januar 2014
Byrådet – 3. februar 2014

Beslutning:

Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget

- at Folkeskolereformen udmøntes som indstillet

- at procesplanen i bilaget vedtages med følgende tilføjelser
    1) Første skoledag skrives ind i planen
    2) Processen om en bedre udskoling ændres fra en orienteringssag til en beslutningssag

Bilag:

. Ressourcetildeling til 0. klasser i skoleåret 2014/2015
Sagsnr.: 2014-000121
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til klassedannelse for de kommende børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015.

Forvaltningen foreslår:

At forslag til klassedannelse for de kommende børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Skolestyrelsesvedtægten sker klassedannelsen således:
 • Det maksimale elevtal ved klassedannelsen er 26. 2 af disse pladser er reserveret til elever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen. Dog gælder for Vestre Skole og Østre Skole, at det maksimale elevtal er 25 af hensyn til inklusion af specialklasseelever og to-sprogselever.

Skoleafdelingen har udsendt indskrivningsmateriale til alle elever født i 2008, samt til de elever der er født i 2007, som fik skoleudsættelse ved sidste års indskrivning. Herudover er der udsendt indskrivningsmateriale til elever fra andre kommuner, ved henvendelse fra deres forældre. I alt 492 elever

Ved klassedannelsen fordeler de 492 elever sig på følgende måde i skoleåret 2014/2015:
(Antal elever ved klassedannelsen af børnehaveklasser for skoleåret 2013/2014 fremgår i parantes)

 • 337 elever er indskrevet på egen distriktsskole (362)
 • 32 elever har ønsket anden distriktsskole (43)
 • 13 elever er visiteret til specialskoler (18)
 • 1 elev fra anden kommune har søgt optagelse på en distriktsskole i Middelfart Kommune (5)
 • 4 elever fra Middelfart Kommune har valgt skole i anden kommune (1)
 • 25 elever har fået bevilget skoleudsættelse (30)
 • 81 elever er indskrevet på privatskoler (65)

375 elever er indskrevet på en distriktsskole i Middelfart Kommune.


Eleverne fordeler sig på følgende måde:

Anna Trolles Skole1 klasse17 elever 
Båring Skole1 klasse 26 elever 
Ejby Skole2 klasser 31 elever 
Fjelsted Harndrup Skole1 klasse 14 elever 
Gelsted Skole1 klasse 25 elever 
Hyllehøjskolen2 klasser 39 elever 
Lillebæltskolen2 klasser 52 elever 
Nørre Aaby Skole2 klasser 41 elever 
Strib Skole3 klasser 63 elever 
Vestre Skole2 klasser 39 elever 
Østre Skole1 klasse 28 elever 

Der dannes 18 klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,8 elever. Laveste klassekvotient er 14 elever og højeste klassekvotient er 28 elever.  


Der er 4 elever fra Gelsted skoles skoledistrikt, der ønsker Ejby Skole.
På Ejby Skole er der tilmeldt 27 elever fra eget skoledistrikt – 1 klasse
På Gelsted Skole er der tilmeldt 25 elever fra eget skoledistrikt – 1 klasse
Når de fire børn fra Gelsted Skoles distrikt får deres ønske om Ejby Skole opfyldt, skal der på Ejby Skole dannes 2 klasser.
Der skal under alle omstændigheder dannes 2 klasser på enten Ejby Skole eller Gelsted Skole for at give plads til de 4 elever.
Alle 4 elever har søskende på Ejby Skole  Der er 11 elever fra andre skoledistrikter, der ønsker Lillebæltskolen.
Der er plads til 7 elever.4 elever med søskende på skolen kan få plads.

3 elever, der ikke kan få plads, har Hyllehøjskolen som 2.ønske, og alle får plads på Hyllehøjskolen.

1 elev, der ikke kan få plads, har Fænøsund Friskole som 2. ønske, og eleven har fået plads der.  Der er 7 elever fra andre skoledistrikter, der ønsker Østre Skole.
Der er plads til 4 børn.2 elever har ikke søskende på Østre Skole og får plads på Vestre Skole (1 har søsken i modtagerklassen, men denne elev vil blive flyttet til Vestre Skole ved udslusning fra modtagerklassen)1 elev har søskende på Østre Skole eleven får plads på Vestre Skole, som er distriktsskolen.

Ialt får 7 elever ikke deres ønsker opfyldt. 

Økonomi:

Forvaltningen har afsat budget til 18 børnehaveklasser med 399 elever.

Ved budgetopfølgning efter godkendelse af den endelige, samlede klassedannelse for folkeskolerne i Middelfart Kommune, redegør forvaltningen for den samlede økonomi.

Forvaltningens bemærkninger:

Forslaget til klassedannelse er udarbejdet ud fra gældende styrelsesvedtægt.

Klassedannelsen for børnehaveklasser indgår i den samlede klassedannelse for skoleåret 2014/2015.
Klassedannelsen for 1. - 10. årgang fastsættes ud fra de indmeldte elever til skoleåret 2014/2015 pr. 1. marts 2014.

Elever, der går i børnehaveklasse i skoleåret 2013/2014 og som vurderes at have gavn af at gå i børnehaveklasse igen i skoleåret 2014/2015 (omgængere) tælles ikke med i ressourcetildeling for børnehaveklasser 2014/2015, da de allerede indgår i klassedannelsen.

Omgængere fuldfører skoleåret i børnehaveklassen 2013/2014 og starter i den nye børnehaveklasse 2014/2015 pr. 1. august 2014. (I forbindelse med indslusning til den nye klasse, kan tilrettelægges et forløb fra 1. juni).

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Der er ingen særlige konsekvenser for dem.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Skoleudvalget beslutter

 - At klassedannelsen for de kommende børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015 godkendes.

Bilag:

2013-010434-59Fordelingsskema

LUKKEDE SAGER