Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 7. januar 2014

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
7. januar 2014 kl. 15:00
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Anton C. Petersen
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

3. Skolebestyrelsesvalg i 2014
Sagsnr.: 2013-014288
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Der skal afholdes skolebestyrelsesvalg i 2014 i henhold til BEK nr 114 af 26/01 2010

Forvaltningen foreslår:

  • At Byrådet udpeger politiske valgbestyrelsesmedlemmer til valgbestyrelsen på følgende skoler: Hyllehøjskolen, Østre Skole, Vestre Skole, Lillebæltskolen, Båring Skole, Gelsted Skole, Fjelsted  Harndrup Skole, Anna Trolles Skole, Skrillingeskolen, Nørre Aaby Skole, Strib Skole og Ejby Skole
  • At skolelederen, som beskrevet i bekendtgørelsen, er formand for valgbestyrelsen på de enkelte skoler.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 114 § 2 skal der i 2014 afholdes valg til skolebestyrelserne. Valget skal være gennemført og afsluttet senest den 31. maj 2014. De nye skolebestyrelser  tiltræder pr. 1. august 2014. Ved valget i 2010 besluttede Byrådet, at der er mulighed for at have forskudte valg hvert andet år. Det er op til den enkelte skole at beslutte, om de vil benytte sig af den mulighed.


Folkeskolereformen lægger op til forenkling af reglerne for valget, og disse ændringer skal udmøntes i folkeskoleloven. Det betyder, at vi venter på godkendelsen af denne lovændring, og på udarbejdelsen af en ny valgbekendtgørelse.

I henhold til den gældende bekendtgørelse skal der jvf. §10 stk. 1 udpeges en valgbestyrelsen på hver skole. Valgbestyrelsen består jf. bekendtgørelsen af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Byrådet kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand.

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke fået tilsendt en tids- og handleplan  fra Undervisningsministeriet for afvikling af valget. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at en udpegning finder sted nu, så det er på plads, når selve valgproceduren går i gang. Det er selvfølgelig under forbehold af, at der ikke sker ændringer i den nye bekendtgørelse i denne paragraf. 

Udvalget vil blive orienteret, så snart der foreligger ny bekendtgørelse. 

Økonomi:

Der kan blive tale om udgifter til trykning af stemmesedler + porto - udgiften afholdes af forvaltningen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan: Skoleudvalget – 7. januar 2014

Økonomiudvalget – 27. januar 2014
Byrådet – 3. februar 2014

Beslutning:

  • At Byrådet udpeger politiske valgbestyrelsesmedlemmer til valgbestyrelsen på følgende skoler: Hyllehøjskolen, Østre Skole, Vestre Skole, Lillebæltskolen, Båring Skole, Gelsted Skole, Fjelsted  Harndrup Skole, Anna Trolles Skole, Skrillingeskolen, Nørre Aaby Skole, Strib Skole og Ejby Skole
  • At skolelederen, som beskrevet i bekendtgørelsen, er formand for valgbestyrelsen på de enkelte skoler.
4. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens handleplan for implementering af forebyggelsespakkernes grundniveau.
Sagsnr.: 2013-014431
Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningens handleplan til at opnå forebyggelsespakkernes grundniveau. Handleplanen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsafdelingens kortlægning af forebyggelsespakkerne i foråret 2013.

Forvaltningen foreslår:

  • At der arbejdes med de opstillede mål, svarende til at nå grundniveau i alle kortlagte forebyggelsespakker, frem til 2015.

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet.
 
De anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne er opdelt i to niveauer: Et grundniveau, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet, og et udviklingsniveau, som kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt.

I foråret 2013 er der gennemført en kortlægning af de forebyggende indsatser i Middelfart Kommune i forhold til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Kortlægningen har vist, at Børn-, Unge – og Fritidsforvaltningens (herefter BUF) på mange områder lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelsespakkerne.

Byrådet har i juni 2013 besluttet, at Middelfart Kommune skal leve op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau inden udgangen af 2015. BUFs indsatser for at opnå dette, dimensioneres ud fra viden om folkesundheden, hvilket blandt andet opnås gennem viden fra skolesundhedsprofilerne, de nationale sundhedsprofiler samt fra forebyggelsespakkerne. I det følgende vises en oversigt over, hvilke initiativer og indsatser der igangsættes for at opnå grundniveau på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt er mangler:

Alkohol:
• Der etableres dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne for at sikre, at en ensartet alkoholpolitik iværksættes. Arbejdet indgår i SSP’s øvrige drøftelser med ungdomsinstitutionerne. Et samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner i Fredericia Kommune kan overvejes.
• En beskrivelse af håndtering på alkoholbevillingsområdet er allerede under udvikling, og færdigudvikles.
• Tandplejen øger fokus på systematisk tidlig opsporing af overforbrug og alkoholproblemer, og informerer, ved behov, om kommunens alkoholrådgivnings- og behandlingstilbud.
• Der udarbejdes handleplaner til frontpersonale, med fokus på spørgeguide til samtale om alkohol. Udarbejdelse af handlevejledninger kan evt. gøres i samarbejde med BIFA, der arbejder på området i forhold til børn og unge.

Tobak:
• Der fremføres krav om røgfri miljøer, hvor kommunen har instruktionsbeføjelser eller kan stille krav til samarbejdspartnere. Dette gør sig også gældende på matrikler, hvor børn og unge færdes.
• Tandplejen øger fokus på systematisk at informere rygere om rygningens skadelige virkninger på tænderne. Tandplejen skal tilbyde en kort rådgivning og henvise til relevante rygestoptilbud.

Fysisk aktivitet:
• Der sættes øget fokus på den tværgående indsats til fremme af fysisk aktivitet, således at indsatser i højere grad koordineres på tværs af forvaltningsområder. Målet hermed er, at fysisk aktivitet bliver en integreret del af indsatser på alle områder. Opgaven kan ikke defineres fuldt ud, men må bestemmes i takt med, at mulighederne for fysisk aktivitet ved inddragelse af flere forvaltningsområder åbenbarer sig. Cykleplanen og stiprojekter er glimrende eksempler på tværgående indsatser.
• Det anbefales, at skolerne deltager i nationale kampagner der opfordrer til fysisk aktivitet, f.eks. ”Sæt skolen i bevægelse”, ” Alle børn cykler” og lignende kampagner. Resultaterne fra Skolesundhedsprofilerne kan med fordel bruges til at målrette aktiviteterne.
• Et tværfagligt samarbejde om at identificere børn med dårlig motorik og børn og unge med lavt aktivitetsniveau øges blandt faggrupper, der arbejder med børn i dagtilbud og i skoler. Formålet hermed er at øge børnenes motoriske kompetencer og fysiske aktivitetsniveau.

Mental sundhed:
• Formidling af rådgivnings- og informationstjenester, hvor børn og unge kan få hjælp, systematiseres. Skolesundhedsprofilerne kan give et indblik i behovet herfor. Systematiseringen kan f.eks. varetages i SSP-regi.

Seksuel sundhed:
• Koordination på området bør ske med henblik på at skabe overblik over indsatser, udfordringer, deltagelse i centrale kampagner og samarbejde med andre aktører. Skolesundhedsprofilerne er med til at danne et overblik for en sådan koordination.
• Sundhedsplejen sørger for, at piger og deres forældre systematisk informeres om HPV vaccinen.
• Personalet i daginstitutionerne tager aktivt stilling til hvordan man forholder sig til, og bedst støtter, barnets naturlige seksuelle udvikling. En generel og tværfaglig stillingstagen til emnet anbefales.
• I forbindelse med udskolingsundersøgelserne skal eleverne modtage skriftligt materiale om seksuel sundhed og prævention.
• Ved besøg ved nye familier udleverer sundhedsplejen pjecen ”Når 2 bliver til 3”, hvis denne ikke er udleveret i regionalt regi.
• Kommunens frontmedarbejdere med kontakt til unge informerer om relevante informations- og rådgivningstjenester.
• Skoleafdelingen er i gang med at lave en procedure for modtagelse af flygtninge. Proceduren færdiggøres og implementeres. Det anbefales, at oplysning om prævention og seksualitet skrives ind i proceduren.
• Forældre til børn med anden etnisk baggrund modtager på systematisk vis information om formålet med, og indhold i, skolernes seksualundervisning.

Hygiejne:
• BUF inddrages i udarbejdelse af en hygiejnepolitik, hygiejneplaner og standarder, hvor det er relevant. Social- og Sundhedsforvaltningen tager initiativ til dette.
• Det sikres, at personalet i institutioner for børn og unge har den nødvendige viden indenfor hygiejne. Opgaven kan med fordel systematiseres.
• Der etableres gode fysiske rammer til at fremme god hygiejne. Opgaven løftes i forbindelse med etablering af nye tilbud samt renovering.
• Der indarbejdes gode hygiejnerutiner, f.eks. for at nedbringe sygefravær.
• Alle borgere, der lejer eller låner et af kommunens lokaler, opfordres til at forebygge infektioner gennem korrekt hygiejne. Anbefalingen kan med fordel sættes på som fast punkt ved indgåelse af aftaler.

Indeklima i skoler:
• Der indarbejdes eksplicit indeklimafokus i skolepolitikken. Opgaven varetages i forbindelse med udarbejdelse af næste skolepolitik.
• Der praktiseres allerede nu gode indeklimarutiner på kommunens skoler. Rutinerne kan med fordel systematiseres, f.eks. ved at udarbejde handleplaner på området, hvorved de gode rutiner vedligeholdes.
• Skolerne bør tilbydes systematisk rådgivning om og gennemgang af indeklimaet på skolerne. Der kan med fordel indhentes erfaringer fra andre kommuner og relevante parter i andre forvaltninger, f.eks. Teknik- og Miljøforvaltningen.
• Elever undervises på systematisk vis i betydningen af et godt indeklima. Det sikres samtidig, at alle brugere med tilknytning til skolerne informeres om betydningen af et godt indeklima og initiativer på området, f.eks. på hjemmesiden, ved forældremøder og i elevråd.
• Ved mistanke om mulige indeklimaproblematikker meddeles skoleledelsen herom.

Mad og måltider:
• BUF lever på nuværende tidspunkt op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på grundniveau.

Solbeskyttelse:
• Der er allerede udarbejdet solbeskyttelsespolitik i daginstitutionerne. Solbeskyttelse systematiseres på samme vis i skoler og SFO’er.
• Legepladserne på skoler og SFO’er tjekkes systematisk for skyggepladser. Opgaven udføres allerede på dagtilbudsområdet, og det kan være relevant at indhente erfaring/lave samarbejde heromkring.
• Personale og forældre i skoler tilbydes aktuel viden om solbeskyttelse samt om kommunens og institutionens solpolitik. Opgaven kan evt. udføres i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen i forbindelse med kampagneaktiviteter.

Økonomi:

Det forventes, at grundniveau kan nås indenfor de tilstedeværende ressourcer.

Forvaltningens bemærkninger:

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker fungerer, sammen med viden fra de nationale sundhedsprofiler og skolesundhedsprofilerne, som et godt værktøj for Sundhedsafdelingens arbejde i forhold til den borgerrettede forebyggelse. Ved at tage udgangspunkt i førnævnte, understøttes og udvides kommunens sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde på et evidensbaseret grundlag, med borgeren i centrum.
 
Sundhedsafdelingen kommer fortsat til at have en tværgående funktion i forhold til sparring og rådgivning af de øvrige forvaltninger.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter i sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2014
Skoleudvalget 7. januar 2014

Beslutning:

  • At der arbejdes med de opstillede mål, svarende til at nå grundniveau i alle kortlagte forebyggelsespakker, frem til 2015.
  • LUKKEDE SAGER