Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Tillægsdagsorden for Økonomiudvalget møde den 28. april 2014 - Referat

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
28. april 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Morten Weiss-Pedersen
Anni B. Tyrrestrup
Niels Bebe
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Agnete Damkjær
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

62. Kommunegaranti til Lillebælt Sport og Kultur i forbindelse med renovering
Sagsnr.: 2014-004365
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Nærværende sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Lillebælt Sport og Kultur i forbindelse med renovering af Lillebæltshallerne og Strib Svømme- og Motionscenter.

Renoveringsarbejdet omfatter opgradering og klimatiltag i Lillebæltshallens Hal A, samt opgradering og vedligeholdelse af de slidte omklædningsrum i Strib Svømmehal.

Garantistillelsen skal ses i forlængelse af budgetforliget for 2014-2017, hvor forligsparterne var enige om at muliggøre tiltrængte investeringer på halområdet, ved at stille lånegaranti for tre konkrete projekter i de selvejende haller.

Foruden en garanti til Brenderup Aktivitetscenter omfattede budgetforliget tilsagn om at stille lånegaranti for 3,125 mio. kr. til opgradering og vedligeholdelse af de slidte omklædningsrum i Strib Svømme- og Motionscenter og 10,700 mio. kr. til renovering og klimatiltag i Lillebæltshallens Hal A.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti således, at Lillebælt Sport og Kultur kan optage et lån på op til 3,125 mio. kr. til renovering af Strib Svømme og Motionscenter.
 • At der stilles en kommunegaranti således, at Lillebælt Sport og Kultur kan optage et lån på op til 10,700 mio. kr. til renovering af Lillebæltshallerne.
 • At garantistillelsen for begge projekter omfatter såvel byggekreditter i anlægsperioden samt efterfølgende hjemtagelse af 25-årige fastforrentede aftalelån, når anlægsprojektet afsluttes.
 • At ovennævnte garantistillelser betinges af, at byggekreditten indfries med provenuet fra aftalelånet.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med renoveringsprojekterne i Strib Svømme- og Motionscenter, samt Lillebæltshallerne, har Middelfart Kommune modtaget en anmodning om kommunal garantistillelse. Ansøgningen fra Lillebælt Sport og Kultur er ledsaget af en projektbeskrivelse samt en rate- og betalingsplan.

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at anlægsprojektet i alt væsentlighed indeholder følgende elementer:

Renoveringsarbejdet i Strib Svømme og Motionscenter: 

 • Renovering af omklædningsrum, herunder: udskiftning af gulvbelægning, delvis udskiftning af skabe, ombyning af saunaer, udskiftning af VVS installationer, ny belysning, handicaptoilet i herreomklædning
 • Standsættelse og forbedringsarbejder på 1. sal, herunder: renovering af trappeopgang og opholdsareal ved trappoeopgang samt inddragelse af tidligere køkken til motionsrum

Renoveringsarbejdet i Strib Svømme og Motionscenter:

 • Renovering af Hal A, herunder: akustikbeklædning på vægge, loftsmaling, epoxybeklædning på tribune, udskiftning af stole, udskiftning af sportsgulv, ny belysning samt renovering af udvendig facade mod nord-øst.
 • Indgang: person og vareelevator.
 • Udendørsareal mod nord-øst: sænkning og udvidelse af areal for af- og pålæsning for udstillere, arrangører etc.

Projektering og byggearbejder udføres i perioden 15. februar til 1. oktober 2014.

Der har, med overvejende deltagelse af lokale håndværkere, været afholdt licitation vedrørende anlægsarbejdet i Lillebæltshallerne. Lillebælt Sport og Kultur oplyser, at resultatet var tilfredsstilende. Der projektgranskes i øjeblikket, og bestyrelsen forventer at kunne skrive kontrakt med billigeste bydende inden 1. maj. 2014.

Projektet vedrørende Strib Svømme- og Motionscenter er sendt i udbud og der afholdes licitation den 30. april 2014. Også her med overvejende deltagelse af lokale håndværkere.

Økonomi:

Økonomiafdelingen har opgjort lånerammen og kan konstatere, at der er plads på lånerammen til at stille garanti for de nævnte anlægsprojekter.

Lillebælt Sport og Kultur har fremsendt en rate- og betalingsplan for arbejdet. Rateplanen er indgår som bilag til sagsfremstillingen.

Af planen fremgår det, at projketet vedrørende Strib Svømme og Motionscenter forventes at koste 3,125 mio. kr., mens projektet vedrørende Lillebæltshallerne forventes at beløbe sig til 10,500 mio. kr., hvilket er marginalt lavere end det afsatte garantibeløb ifølge budgetforliget.

Til imødegåelse af eventuelle uforudsete udgifter anbefaler forvaltningen dog, at det oprindelige maksinale garantibeløb på 10,700 mio. kr. fastholdes.

Forvaltningens bemærkninger:

Økonomiafdelingen har gennemgået Lillebælt Sport og Kultur's anmodning om garantistillelse i forbindelse med ovennævnte projekter.

Det er forvaltningens vurdering, at projektbeskrivelsen er i overensstemmelse med det anlægsarbejde, forligsparterne i forbindelse med budgetforliget tilkendegav at ville stille garanti for.

Det er yderligere forvaltningens vurdering, at anlægsinvesteringerne samlt set medvirker til at opgradere og fremtidssikre idrætstilbuddene i kommunerne. 

Låneoptagelsen medfører en væsentlig forøgelse af hallernes udgifter til at betale låneydelse. På baggrund af hallernes regnskabsresultater for de seneste år, vurderer forvaltningen, at kommunens selvejende haller vil have vanskeligt ved at bære øgede udgifter til betaling af renter og afdrag. Derfor er det væsentligt at henlede opmærksomheden på, at budgettet til driftstilskud til hallerne, på BKF-udvalgets område, er løftet med 1,600 mio. kr. årligt fra og med 2015. Med løftet vil hallerne - set under et - være mere end fuldt kompenserede for de øgede udgifter til renter og afdrag.

Som det fremgår af indstillingen, er det forvaltningens anbefaling, at der stilles krav om, at lånene skal optages med fast rente i hele lånets løbetid. 

Anbefalingen skal ses i lyset af følgende: 
 • Minimering af udsvingene i låneydelsen giver alt andet lige hallerne de bedste muligheder for at køre en stabil drift.
 • Renteudgifter bæres - via tildelingsmodellem på halområdet - kollektivt af hallerne. Ved variabelt forrentede lån vil fremtidige udsving i renten påvirke ikke bare Lillebælt Sport og Kultur, men alle haller. 
 • Det historisk lave renteniveau gør det attraktivt at optage et lån med fast rente. Pr. 23.4.2014 udgør renten på et fastforrentet 25-årigt kommunekreditlån 2,84%.
Det kan oplyses, at ydelsen på et 25-årigt kommunekreditlån på 3,125 mio. kr. med en rente på 2,84% aktuelt udgør 176.000 kr., mens ydelsen på et kommunekreditlån på 10,700 mio. kr. med samme rente aktuelt udgør 603.000 kr.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere og brugere.

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 28. april
Byrådet: 5. maj

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

63. Forslag om ændret organisering og intensivering af integrationsindsatsen
Sagsnr.: 2014-004092
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Borgerservicechef Helle Berthelsen og Job- og Vækstcenterchef Per Rasmussen fremsætter forslag om ændret organisering og intensivering af integrationsindsatsen. Forslaget fremsættes på baggrund af et oplæg udarbejdet af en tværgående gruppe af praktikere, en analyse af målgruppen for integrationsindsatsen, ny lovgivning på området samt et ønske om at skabe bedre resultater via effektivisering. Det foreslås, at organiseringen af integrationsindsatsen ændres, så der sikres en entydighed omkring den koordineringsansvarlige forvaltning ved etablering af en koordinerende integrationsenhed, og at indsatsen intensiveres ved tilførsel af ressourcer til området.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget indstilles til godkendelse.

 • At der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalgets ramme administration på 245.000 kr. der finansieres af Beskæftigelses- og Arbejdsudvalgets ramme, beskæftigelsesindsats. (0-sag) 

Sagsbeskrivelse:

Kommunen har som myndighed hovedansvaret for integrationsindsatsen i forhold til personer med en anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsens hovedfokus er at få flest mulig flygtninge, indvandrere og efterkommere i arbejde og uddannelse. Integrationsopgaven er mangeartet og omfatter bl.a. boligplacering, opstart af danskundervisning, opstart af beskæftigelsesrettede tiltag og koordinering af disse indsatser med øvrige tiltag i familien.
Pr. 1. juli 2013 kom der nye krav til kommunens sagsbehandling:

 •  Integrationsplan – alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal tilbydes en individuel tværgående integrationsplan indenfor tre måneder efter ankomst til kommunen.
 •  Koordineringsansvarlig forvaltning – kommunen skal udpege en koordineringsansvarlig forvaltning for alle flygtninge og familiesammenførte med en integrationsplan.
 • Helbredsmæssig vurdering – alle nyankommne flygtninge og familiesammenførte skal tilbydes en helbredsmæssig vurdering hos en læge indenfor tre måneder efter ankomst til kommunen.
Gennem lovgivning er det bestemt, at den beskæftigelsesrettede integrationsindsats skal være organiseret under jobcentret. Det er op til kommunen at vurdere, hvor koordineringsansvaret mest hensigtsmæssigt placeres.
Kommunens integrationsopgave har udvidet sig. Siden 2009 har årligt flere og flere fået asyl. Antallet af helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet er fra 2009 til 2013 steget med 151 %. Vi må konstatere, at vi ikke kan levere den fornødne kvalitet på området, at det ikke er muligt at leve op til lovgivningens krav og vores ambitioner om en vellykket integration.
Et øget antal personer i målgruppen, øgede ambitioner samt øgede krav til koordinering af indsatser og udarbejdelse af tværfaglige integrationsplaner medfører at indeværende forslag fremsættes: at der, med organisatorisk forankring i Job- og Vækstcentret, etableres en integrationsenhed – et integrationsteam. Teamet får koordineringsansvaret for integrationsindsatsen, og at der tilføres ressourcer til indsatsen.

Økonomi:

I forbindelse med koordinering og intensivering af området, forventes flere at komme i arbejde og uddannelse, og derved give øgede resultattilskud. Resultattilskud forventes at blive øget med 276.000 kr. Samtidig forventes udgifter til kontanthjælp at falde, beregnet til netto 225.000 kr.I alt 501.000 kr. flyttes fra BAUs budgetramme til Job- og Vækstcentrets lønkonto under ØK. Udgifter til etablering af boliger til flygtninge ligger pt. på Øks budgetramme. Det nuværende budget på området 256.000 kr. flyttes til BAUs budgetramme.Netto flyttes 245.000 fra BAU til ØK.2 stillinger (1,4 årsværk) flyttes fra Borgerservice til Job- og Vækstcenteret. Begge områder er indenfor samme budgetramme under ØK.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 23. april 2014
Social- og sundhedsudvalget den 23. april 2014
Økonomiudvalget den 28. april 2014
Byrådet den 5. maj 2014

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 23. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Kim Lund og Paw Nielsen

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

LUKKEDE SAGER