Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 10. december 2014

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
10. december 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Bo Juul Nielsen
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Jens Backer Mogensen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

68. Nøgletal november 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for november måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30.11.14 på de nævnte områder.

Nøgletal, ledighedstal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 5 sager i november måned. Det samlede antal udgør således 420 sager pr. 30.11.14.

Antallet af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er steget med 15 sager i november måned. Det samlede antal udgør 178 sager pr. 30.11.14. 

Pr. 30.11.14 er der i alt 598 kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere. På samme tidspunkt i 2013 var der i alt 652 kontanthjælpsmodtagere. Det samlede antal er dermed faldet med 8%.


Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er pr. 30.11.14 i alt 42 stk.

Antallet af sygedagpengesager er steget med 21 sager i november måned, således at det samlede antal udgør 436 pr. 30.11.14. Heraf er antallet af sager over 52 uger uden refusion 72 stk. 

Det samlede antal sygedagpengesager og jobafklaringsforløb er i alt 478 stk. På samme tidspunkt i 2013 var der i alt 487 sygedagpengesager. Det samlede antal er faldet med 2% på et år. 


Antallet af borgere der er i ressourceforløb udgør 91 stk. pr. 30.11.14.


Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er uændret i november måned. Det samlede antal af borgere der modtager ledighedsydelse udgør 75 pr. 30.11.14. Heraf er antallet af sager over 18 måneder med 0% i refusion i alt 25.

På samme tidspunkt i 2013 var der i alt 101 borgere der modtog ledighedsydelse. Det samlede antal er faldet med 26% siden 30.11.13.


I november måned er antallet af forsikrede ledige steget med 26 sager til i alt 628 pr. 30.11.14. På samme tidspunkt i 2013 var der i alt 639 forsikrede ledige. Det samlede antal er faldet med 2% siden 30.11.13.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

69. Budgetopfølgning pr. 30. november 2014
Sagsnr.: 2013-013826
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetopfølgning pr. 30. november 2014 på udvalgets ormåde er under udarbejdelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningn pr. 30. november 2014 er ved at blive udarbejdet. Totalt er der brugt 84% hvilket er under normen på dette tidspunkt. Der vil i notat til sagen blive nærmere redegjort for de enkelte områder. Notat til sagen vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Vil foreligge på mødet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.
70. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune 4. kvt. 2014
Sagsnr.: 2014-002676
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

I rapporten sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune. I rapporten fra 4. kvt. er der fokus på Beskæftigelsesreformen og indsatsen for ledige og Indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Til sidst i rapporten er der en kort status på de 4 ministermål.

Forvaltningen foreslår:

 • At 4. kvt. rapporten diskuteres og tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Antallet af lønmodtagere med bopæl i Middelfart kommune er steget med 1 pct. fra august 2013 til august 2014. Syddanmark har i samme periode oplevet et fald i beskæftigelsen på 0,2 pct. I Middelfart har der det seneste år været en reduktion i antallet af offentligt forsørgede med ca. 5 pct., hvilket er en reduktion over niveauet for klyngen. Middelfarts andel af befolkningen på offentlig forsørgelse er på niveau med klyngen. Middelfart har et fald i alle jobcenterets målgrupper, med undtagelse af fleksjob og ressourceforløb. Netop fleksjob og ressourceforløb er to centrale redskaber i forhold til at hjælpe udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesreformen og indsatsen for de ledige 
Beskæftigelsesreformen har til formål at give ledige en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse og forebygge langtidsledighed.
Antallet af langtidsledige i Middelfart er faldende. Langtidsledigheden er i det seneste år faldet fra ca. 180 langtidsledige til ca. 115. Andelen af langtidsledige i procent af arbejdsstyrken er samtidigt under niveauet i både klyngen og Syddanmark som helhed.
I Middelfart får ca.38 pct. af de ledige 1. tilbud så tidligt som reformen lægger op til. Det er på samme niveau som gennemsnittet for Syddanmark. Andelen af personer i virksomhedsrettet aktivering er på ca. 26 pct. og er dermed noget højere end gennemsnittet for regionen som helhed.

Indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
Antallet af borgere der tilkendes førtidspension i Middelfart er faldet kraftigt siden 2012, pga. implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob og pga. stærkt fokus fra kommunen.
Middelfart har en større andel af befolkningen end Syddanmark i ressourceforløb eller i fleksjob efter den nye ordning.
26 pct. af Middelfarts borgere i ressourceforløb fik i september 2014 et beskæftigelsesrettet tilbud. Det er lidt færre end i regionen som helhed, hvor det drejede sig om ca. 30 pct.
I Middelfart er 59 pct. af fleksjobbene efter ny ordning på 10 timer eller mindre. I hele regionen drejer det sig om 68 pct.
Middelfart har færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere end gennemsnittet i Syddanmark men flere end gennemsnittet i klyngen (1,8 pct. af befolkningen i Middelfart mod 2,1 pct. i Syddanmark og 1,5 pct. i klyngen).

Ministermål 

Middelfart har en større reduktion i antallet af unge på dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp end klyngen og Syddanmark. Middelfart har samtidigt en lavere andel af unge på dagpenge eller kontanthjælp end klyngen og Syddanmark generelt.

Tilgangen til førtidspension er det seneste år steget med ca. 22 pct. i Middelfart, hvilket er modsat udviklingen i både klynge og Syddanmark. Det afspejler dog at tilgangen året forinden var meget lav i Middelfart. Når man tager højde for befolkningens størrelse er tilgangen til førtidspension således på niveau med gennemsnittet i både Syddanmark og klyngen.  

Det seneste år er antallet af langtidsledige i Middelfart faldet ca. 37 pct., reduktionen er større end reduktionen i både Syddanmark og klyngen generelt. Middelfart har samtidig en relativt lav andel af arbejdsstyrken i langtidsledighed i forhold til både klyngen og Syddanmark.

Andelen af Middelfarts virksomheder, der i 2013 samarbejdede med et jobcenter om f.eks. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og fleksjob er lidt højere end niveauet for både Syddanmark og klyngen.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

71. Ny beskæftigelsesreform
Sagsnr.: 2014-014255
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Orientering om den ny beskæftigelsesreform - forventet ikrafttrædelse 1.1.2015

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Den ny beskæftigelsesreform der træder i kræft pr. 1.1.2015 er i skrivende stund endnu ikke endeligt vedtaget. I forhold til tidligere udmeldinger vil dele af reformen først træde i kraft i løbet af 2015 og 2016, der drejer sig blandt andet om det fælles samtaler med A-kasser (1. juli 2015) og diverse it-værktøjer der skal understøtte indsatsen (fra 1. juli 2015, frem til slutningen af 2016)

Middelfart Job- og Vækstcenter har allerede gennemført en del af de ændringer reformen påkræver og er derfor godt forberedt i forhold til ikrafttrædelsen.

Hovedoverskrifterne i reformen er:

Intensiveret og fælles kontaktforløb:

Job- og Vækstcenteret skal arbejde tættere sammen med A-kasserne om mødet med den ledige, indholdet i samtalerne og brugen af den aktive beskæftigelsespolitik.

Konkret indebærer det at:

 • Der skal tilrettelægges 2 fælles samtaler i de første seks måneder af ledighedsforløbet mellem den ledige, jobcentret og a-kassen. (træder i kraft 1. juli 2015) Herunder skal parterne arbejde sammen om at udarbejde den lediges personlige plan, “Min plan”, hvor der opnås enighed om den lediges jobsøgning, og hvilke tilbud der kan være relevante og understøttende for den ledige. Udover samtalerne sker denne indsats gennem et it-baseret afklarings- og dialogværktøjet og en individuel joblog.(implementeres gradvist fra 1 juli 2015 og forventes indfaset 2016)

Job- og Vækstcenteret har i forvejen god erfaring med trepartssamtaler med de lokale A-kasser og påbegynder i januar 2015 et pilotprojekt med 3F hvor der gennemføres fælles samtaler med 15 ledige.

Individuel og tidlig indsats:

Centralt i reformen er en tidlig og individuel indsats for den enkelte ledige. Det betyder at:

 • Ledige deltager de første 6 måneder af ledighedsperioden i et intensivt kontaktforløb. Ledige får ret og pligt til ét aktivt tilbud. Ledige mellem 30 og 49 år skal have tilbuddet efter senest seks måneders sammenlagt ledighed. Øvrige ledige skal have tilbuddet senest efter tre måneder.
 • Kravet om gentagen aktivering afskaffes. Jobcentret kan fortsat give ekstra tilbud udover ret og pligt-tilbuddet efter en konkret vurdering.
 • Alle tilbud i den eksisterende redskabsvifte, bortset fra læse-, skrive- og regnekurser, kan frit anvendes til ret og pligt-tilbuddet, der som i dag skal vare mindst to uger. Der skal dog være særligt fokus på virksomhedsrettede tilbud, og for ledige med færrest kompetencer skal der være ekstra fokus på uddannelse.

Job- og Vækstcenteret har siden foråret 2013 tilbudt ledige i risiko for langtidsledighed en tidlig intensiv indsats med hyppige samtaler og tidlig virksomhedsrettet aktivering og uddannelse. Erfaringerne fra indsatsen videreføres under de ny reform. Samtidig har Job- og Vækstcentret siden 2013 tilbudt alle ledige en personlig jobvejleder gennem hele ledighedsperioden.

Styrket uddannelsesindsats

Uddannelsesindsatsen har en central plads i beskæftigelsesreformen, med et udgangspunkt i at målrette uddannelsesindsatsen for de ledige der har størst behov og at målrette uddannelse i forhold til arbejdsmarkedets/virksomhedernes behov:

 • Ufaglærte ledige får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på 80 procent af dagpengesatsen via en pulje til uddannelsesløft – med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats.
 • Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse målrettet ledige med færrest kompetencer. Ordningen erstatter den nuværende ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.
 • Regionale uddannelsespuljer på 100 millioner kroner årligt til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb målrettet konkrete jobåbninger.
 • Voksenlærlingeordningen målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede. Ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter to måneders ledighed. Øvrige ledige skal vente til efter 12 måneders ledighed.
 • Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser.
 • Ufaglærte ledige over 30 år får ret til at få foretaget en realkompetencevurdering.

Middelfart Job- og Vækstcenter har allerede erfaring med branche- og virksomhedsrettede uddannelses forløb. I forhold til reformen ligger der dog en udfordring i forhold til at motivere ledige til brancheskift og uddannelse.

Virksomhedsservice og jobformidling styrkes:

Virksomhedskontakten og jobformidlingen skal være en kerneopgave for jobcentrene og et tættere samarbejde med virksomheder er afgørende for, at jobcentrene kan finde relevante,

Virksomhedsrettede tilbud til ledige. Centralt i beskæftigelsesreformen er derfor et nyt

servicekoncept for jobcentrenes samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor: Rekruttering, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. De tre servicespor understøttes af nye digitale løsninger.

Job – og Vækstcenter Middelfart er allerede langt fremme i forhold til den styrkede virksomhedskontakt og jobformidling med vedtagelse af den ny strategi for virksomhedsservice og oprettelse af ordreformidlingen. Fokus skal derfor her være på kontinuerligt at forbedre virksomhedsservicen og optimere samarbejdet med virksomhederne ved at gennemfører intentionerne i strategien.

Økonomi:

ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Ingen

Høring af Handicaprådet:

Ingen

Høring af Ældrerådet:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.
Der sættes fokus på de nye muligheder vedrørende udannelse.

Bilag:

72. Godkendelse af samarbejdsaftalen mellem de fynske jobcentre om virksomhedskontakten
Sagsnr.: 2012-004607
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Udvalgsformændene på beskæftigelsesområdet på Fyn har ønsket, at der indgås en formel aftale om at sikre de fynske virksomheder den bedst kvalificerede arbejdskraft. Derfor er der i fællesskab blevet udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de fynske jobcentre om virksomhedskontakten.

Forvaltningen foreslår:

 • At samarbejdsaftalen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Udgangspunktet for samarbejdsaftalen er ønsket om: Levering af en professionel service til virksomhederne, så de oplever, at jobcentrenes henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentrene, og at de får god service og hjælp i samspillet med jobcentrene.

Samarbejdet har fire fokusområder:
 1. Rekruttering og formidling af arbejdskraft
 2. Rekruttering til bygge- og anlægsområdet
 3. Kompetenceudvikling af ledige.
 4. Uddannelse- og kompetenceudvikling af medarbejdere

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Godkendt.

Bilag:

73. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER