Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 12. november 2014

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
12. november 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

60. Nøgletal oktober 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for oktober måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.10.14 på de nævnte områder.

Nøgletal, ledighedstal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 4 sager i oktober måned. Det samlede antal udgør således 425 sager pr. 31.10.14.

Antallet af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er steget med 8 sager i oktober måned. Det samlede antal udgør 163 sager pr. 31.10.14. 

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er pr. 31.10.14 i alt 28 stk.

Antallet af sygedagpengesager er steget med 18 sager i oktober måned, således at det samlede antal udgør 415 pr. 31.10.14. Heraf er antallet af sager over 52 uger uden refusion 75 stk. 

Antallet af borgere der er i ressourceforløb udgør 87 stk. pr. 31.10.14.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er steget med 2 i oktober måned. Det samlede antal af borgere der modtager ledighedsydelse udgør 75 pr. 31.10.14. Heraf er antallet af sager over 18 måneder med 0 % i refusion i alt 22.

I oktober måned er antallet af forsikrede ledige faldet med 1 sag til i alt 602 pr. 31.10.14.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. november 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

61. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014
Sagsnr.: 2013-013826
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetvejledning pr. 31. oktober 2014 på udvalgets områder er under udarbejdelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014 er ved at blive udarbejdet. Totalt er der brugt 76% hvilket er under normen på dette tidspunkt. Der vil i notat til sagen blive nærmere orienteret for de enkelte områder. Notat til sagen vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Vil foreligge på mødet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblilk på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. november 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

62. Analyse af forsikrede ledige
Sagsnr.: 2014-012877
Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

Præsentation:

Job- og Vækstcentret har i oktobermåned foretaget en analyse af forsikrede ledige for at få et klart billede af hvordan gruppen af forsikrede ledige i Middelfart Kommune er sammensat så indsatsen kan målrettes.

Forvaltningen foreslår:

 • At analysen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Job- og Vækstcentret har i oktobermåned foretaget en analyse af forsikrede ledige for at få et klart billede af hvordan gruppen af forsikrede ledige i Middelfart Kommune er sammensat. Analysen vil blive brugt til løbende at trække data fra til planlægning af indsatsen for de forsikrede ledige.

Analysen er foretaget ud fra kvantitative data indtastet af jobvejlederne ultimo september 2014.  Analysen omfatter alle forsikrede ledige i Middelfart Kommune, der har en personlig jobvejleder. Det vil sige at ledige der er tilmeldt jobcenteret men som endnu ikke har været til en personlig samtale ikke er omfattet af analysen.
Analysen er opgjort på baggrund af 366 forsikrede ledige

Hovedkonklusioner:
 • Flertallet af de forsikrede ledige er kvinder, størstedelne af ledige er mellem 45 og 59 år. Blandt de ledige over 60 år er der en overvægt af mænd.
 • Der er en ligelig fordeling af forsikrede ledige med henholdsvis relevant og irrelevant/ingen uddannelse fordelt på både alder og køn.
 • 86% af de forsikrede ledige modtager arbejdsløshedsdagpenge, mens de resterende 14% modtager arbejdsmarkedsydelse.
 • Ca. 1/3 har været ledige mellem 29-52 uger. Knap 39% har været ledige i mere end et år, mens 13% har været ledige i mere end to år.
 • 78% af de forsikrede ledige har ingen umiddelbare  barrierer i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. 14% har barrierer af helbredsmæssig karakter, enten fysisk eller psykisk, mens 4% har sproglige udfordringer.
 • Der er 26% der er i risiko for langtidsledighed. De primære årsager til at være i risiko for langtidsledighed er tidligere sygeforløb(13%), Fysiske/psykiske barrierer (11%), alder, (8%) og ufaglærte  (8%). 

 Analysen viser desuden, at funktionel service er den branche, der vurderes som værende mest realistisk for en stor del af de ledige (46%), at få beskæftigelse inden for. Det skyldes til dels at funktionel service er det største jobområde målt i antal arbejdspladser.  Specielt områderne, kontor, akademisk arbejde, rengøring og butik bliver nævnt som realistiske jobmuligheder.
Samtidig viser analysen, at de forsikrede ledige i mindre grad end forventet, ikke har umiddelbare barrierer i forhold til at komme i ordinær beskæftigelse. Til trods for at ledige med barrier ikke antalsmæssigt fylder meget, er det dog den gruppe der "fylder" i jobvejledningen/hos den enkelte jobvejleder.
Det store antal af ledige uden uddannelse eller med irrelevant uddannelse viser at der er et behov for målrettet kompetenceudvikling/uddannelse af ledige for at sikre tilknytningen til arbejdsmarkedet fremover. Dette falder godt i tråd med de branche- og virksomhedsrettede kompetenceudviklingsforløb Jobcenteret har igangsat i samarbejde med kommunens virksomheder inden for områder med arbejdskraftefterspørgsel, der også fremover vil være et vigtigt indsats- og udviklingsområde.

Job- og Vækstcenteret vil fremover foretage analyse af de forsikrede ledige halvårligt så det sikres at indsatsen er i overensstemmelse med sammensætningen af gruppen af ledige.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Ingen

Høring af Handicaprådet:

Ingen

Høring af Ældrerådet:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. november 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

63. Forventet stigning i kvoten for flygtninge for 2015
Sagsnr.: 2014-004092
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Udlændingestyrelsen har i brev til kommunerne varsel en forventet stigning i antallet af flygtninge (kvoten) som kommunerne skal modtage i 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

I brev à 29. september 2014 til Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene oplyser Udlændingestyrelsen, at det nuværende helt uforudsete høje antal asylansøgere, indebærer at kommunerne skal forvente at landstallet for 2015 bliver justeret og dermed vil der formodentlig ske en justering (en stigning) i antallet af flygtninge som Middelfart Kommune skal modtage på kvoten. På nuværende tidspunkt er Middelfarts kvote for 2015 på 45 personer på baggrund af et forventet landstal på 4000 personer. Forøges landstallet med f.eks. 50 eller 100 pct., vil det betyde en tilsvarende forholdsmæssig ændring af de udmeldte kvoter for 2015.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. november 2014
Taget til efterretning.
64. Strategi for boligplacering af flygtninge i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-004092
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Job- og Vækstcenter har udarbejdet et forslag til en strategi for boligplaceringen af flygtninge i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At strategien vedtages

Sagsbeskrivelse:

Grundet det uforudsete høje antal flygtninge, der visiteres til Middelfart Kommune er der udarbejdet en strategi for boligplaceringen af disse nye borgere. Strategiens fokus er på den permanente boligplacering, som kommunen har en forpligtelse sker snarest muligt efter at flygtningen er ankommet til kommunen. Strategien indeholder tre konkrete tiltag:

Etablering af samarbejdsaftaler med boligforeninger om en øget formidling af ledige boliger til flygtninge. Herunder et øget samarbejde mellem kommune og boligforening omkring den boligsociale integrationsopgave.

Øget fokus på det private boligmarked via opsøgende arbejde.

Øget fokus på en geografisk spredning af boligerne, som formidles til flygtninge og dermed en spredning af de lokale integrationsindsatser til flere dele af kommunen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. november 2014
Godkendt.

Bilag:

65. Samarbejdsaftale mellem Jobcenter Fredericia og Job- og Vækstcenter Middelfart
Sagsnr.: 2014-005899
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Job- og Vækstcenter  Middelfart har udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale med Jobcenter Fredericia.

Forvaltningen foreslår:

 • At samarbejdsaftalen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Job- og Vækscenter Middelfart har sammen med Jobcenter Fredericia udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem de 2 jobcentre.

De to jobcentre har i forvejen en samarbejdsaftale på ungeområdet, men vil der ud over samarbejde omkring:

 • Overvågning af det lokale arbejdsmarked på tværs af kommune grænser
 • Rekruttering på tværs af kommunegrænser
 • Målrettet kompetenceudvikling af ledige på tværs af kommunegrænser
 • Markedsføring af jobcentrenes ydelser og sikring af fælles udmeldinger bl. andet i forhold til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Formålet med samarbejdsaftalen er at etablere et strategisk samarbejde mellem de to jobcentre, så det sikres at virksomheder på tværs af kommunegrænser får den kvalificerede arbejdskraft de efterspørger, både i forhold til direkte rekruttering, i forhold til kompetenceudvikling af ledige målrettet enkeltvirksomheder eller brancher og til fastholdelse af syge medarbejdere.

Samarbejdsaftalen skal desuden sikre at virksomheder oplever samme niveau af service uanset hvilket jobcenter de har kontakt med og at jobcentrene rekrutterer fælles på tværs af kommunegrænser for at sikre virksomhederne den bedst kvalificerede arbejdskraft og at jobcentrene sammen markedsfører sig som den foretrukne samarbejdspartner for områdets virksomheder så vi sikrer et kontinuerligt fald i ledigheden.

For at sikre at samarbejdet konsolideres i de to jobcentre nedsættes er der nedsat en styregruppe bestående af Arbejdsmarkedschef Mogens Bak (Fredericia), Job- og Vækstcenterchef Per Rasmussen (Middelfart), Teamchef Søren Nøhr, (Fredericia) og Teamleder Kia McDermott (Middelfart). Samtidig etableres arbejdsgrupper på tværs af jobcentrene med deltagelse af relevante medarbejdere.

Samarbejdsaftalen tegner de overordnede linjer i samarbejdet mellem de to kommuner. Konkret form og metode udvikles kontinuerligt på baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet i kommunerne, i styregruppe og arbejdsgrupper.

Job- og Vækstcenter Middelfart er i dialog med Jobcenter Assens omkring indgåelse af lignende samarbejdsaftale og vil snarligt tage kontakt med Jobcenter Nordfyn.

 

 

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Ingen

Høring af Handicaprådet:

Ingen

Høring af Ældrerådet:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. november 2014
Godkendt.

Bilag:

66. Forslag om oprettelse af arbejdsmarkeds- og uddannelsesnetværk
Sagsnr.: 2014-001596
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

De Lokale Beskæftigelsesråd er nedlagt fra årsskiftet, det foreslås derfor, at der oprettes et arbejdsmarkeds- og uddannelsesnetværk til at afløse Det Lokale Beskæftigelsesråd som rådgivende organ for BAU.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter om der skal oprettes et lokalt arbejdsmarkeds- og uddannelsesnetværk.

Sagsbeskrivelse:

Med den ny beskæftigelsesreform nedlægges de lokale beskæftigelsesråd. For at sikre samarbejdet med aktørerne på beskæftigelsesområdet foreslås det at der oprettes et arbejdsmarkeds- og uddannelsesnetværk, der har til formål at sikre dialogen om indsatsen. Samtidig skal netværket bidrage med at udvikle og styrke den lokale og forebyggende arbejdsmarkedsindsats.

Det foreslås at netværket skal bestå af BAU, af repræsentanter for lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og UU-Lillebælt, af Job- og Vækstcenterledelsen, samtidig inviteres de nuværende medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd til at indtræde i netværket.

Det foreslås at netværket mødes til 2 årlige konferencer/temadage (Afholdes primo april og oktober).

Det foreslås endvidere at midlerne fra LBR 2014 samt midlerne afsat i budgettet til LBR videreføres til netværket, midlerne skal dækkes udgifterne til afholdelse af temadage/konferencer samt understøtte eventuelle udviklings-/markedsføringsprojekter foreslået af netværket med Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget som beslutningstager.


Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Ingen

Høring af Handicaprådet:

Ingen

Høring af Ældrerådet:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. november 2014
Det besluttes, at der oprettes et lokalt arbejdsmarkeds- og uddannelsesnetværk som beskrevet.
67. Oversigt over virksomhedskonsulenternes indsats 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Oversigt over virksomhedskonsulenternes virksomhedsbesøg.

Forvaltningen foreslår:

 • At oversigten tages til efteretning

Sagsbeskrivelse:

BAU har på mødet d. 8. oktober bedt om en oversigt over virksomhedskonsulenternes virksomhedsbesøg.
Virksomhedskonsulenternes arbejde har i anden halvdel af 2014 især været koncentreret omkring retningslinjerne i ny strategi for den virksomhedsrettede indsats vedtaget at BAU d. 20 august
Hovedoverskrifterne for den ny strategi er:
 • Segmentering af virksomheder
 • Målrettet indsats
 • Tæt overvågning af det lokale arbejdsmarked
 • Direkte dialog med virksomheder/arbejdsgivere

Virksomhedskonsulenterne er desuden blevet opdelt i branchegrupper, så hver konsulent specialicerer sig indenfor to af følgende områder: Bygge/anlæg, Industri, funktionel service og offentlig service.
Virksomehdskonsulenterne har således skulle forhold sig til nye virksomheder og til arbejdet med at segmentere virksomhederne sammen med ordreformidling og jobvejledere. Ud over opsøgende arbejde omkring rekrutteringsbehov, samt etablering af private praktikker og løntilskud, har konsulenterne haft en del opsøgende arbejde i forhold til at undersøge virksomhedernes ønske til samarbejdsgrad med Job- og Vækscenteret i henhold til segmentering.  


Oversigt over virksomhedskonsulenternes besøg fordelt på antal besøg og antal virksomheder fra 1.1.2014 - 31.10.14:

Antal besøg31.01.1428.02.1431.03.1430.04.1431.05.1430.06.1431.07.1431.08.1430.09.1431.10.1430.11.1431.12.14I alt
Besøg på virksomhed

134

181

166

112

14514783132145187  1432
Antal virksomheder besøgt31.01.1428.02.1431.03.1430.04.1431.05.1430.06.1431.07.1431.08.1430.09.1431.10.1430.11.1431.12.14I alt
 94

97

66

53

483113294551  527

Virksomhedskonsulenterne har i perioden besøgt 527 virksomheder og har i alt foretaget 1432 besøg.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Ingen

Høring af Handicaprådet:

Ingen

Høring af Ældrerådet:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. november 2014
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER