Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 10. september 2014

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
10. september 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Jens Backer Mogensen
Bo Juul Nielsen
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

48. Nøgletal august 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for august måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.08.14 på de nævnte områder.

Nøgletal, ledighedstal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges.
Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 13 sager i august måned. Det samlede antal udgør således 426 sager pr. 31.08.14. Det er antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere der er faldet.

Antallet af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er faldet med 15 sager i august måned. Det samlede antal udgør 158 sager pr. 31.08.14. Det er antallet af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere der er faldet. 

Antallet af sygedagpengesager er steget med 14 sager i august måned, således at det samlede antal udgør 418 pr. 31.08.14. Antallet af sager over 52 uger uden refusion er 78 stk.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 6 i august måned. Det samlede antal af borgere der modtager ledighedsydelse udgør 71 pr. 31.08.14. Heraf er antallet af sager over 18 måneder med 0 % i refusion i alt 24 sager.

I august måned er antallet af forsikrede ledige fortsat faldende med 51 sager til i alt 623 pr. 31.08.14.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

49. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune 3. kvt. 2014
Sagsnr.: 2014-002676
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

I rapporten sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune. I rapporten fra 3. kvt. er der fokus på Ny indsats for dagpengemodtagere i forbindelse med beskæftigelsesreformen og udviklingen i unge på kontant- eller uddannelseshjælp. Til sidst i rapporten er der en kort status på de 4 ministermål.

Forvaltningen foreslår:

 • At 3. kvt. rapporten diskuteres og tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Stigning i beskæftigelsen

Antallet af lønmodtagere med bopæl i Middelfart kommune er steget med 1,3 pct. det seneste år, hvilket svarer til ca. 180 flere beskæftigede, og der forventes fortsat en fremgang på arbejdsmarkedet i de kommende år.

Antallet af offentligt forsørgede falder
I Middelfart har der det seneste år været en reduktion i antallet af offentligt forsørgede med 5 pct. Det er især dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse, hvor der ses en reduktion, men der har også været et fald på førtidspension og kontanthjælp- eller uddannelseshjælp.

Beskæftigelsesreformen og indsatsen for dagpengemodtagere
Fokusområder i beskæftigelsesreformen for dagpengemodtagere: 
 • Individuel indsats målrettet den enkelte lediges behov
 • Hyppig kontakt i første del af ledighedsforløbet
 • Virksomhedsrettede tilbud særligt i private virksomheder
 • Målrettet opkvalificering ift. behovene på arbejdsmarkedet, for ledige der mangler kompetencer

I juni 2014 var ca. 443 fuldtidspersoner på dagpenge i Middelfart. Det er ca. 109 færre end i juni 2013. Middelfart har samtidigt en af de laveste ledighedsprocenter i Syddanmark.
I 2013 fik de ledige i Middelfart i gennemsnit 2,6 samtaler i løbet af de første 6 måneders ledighed.
Middelfart var i 2. kvartal 2014 den kommune i Syd-danmark der i højest grad anvendte virksomhedsrettede tilbud til dagpengemodtagerne. Der er dog flere kommuner der anvender privat løntilskud mere end Middelfart.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp
I maj 2014 fik ca. 220 unge enten kontant- eller uddannelseshjælp i Middelfart. Middelfart har i forhold til sammenlignelige kommuner relativt få unge på kontant- eller uddannelseshjælp (4,8 pct. i maj 2014 mod 5,6 pct. i sammenlignelige kommuner i klyngen).
Det er især de helt unge under 25 år, der fylder i gruppen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 73 pct. er således under 25 år.
Antallet af unge på kontant- eller uddannelseshjælp i Middelfart er faldet med næsten 20 pct. det seneste år.
Det er et større fald end gennemsnittet i både klyngen og Syddanmark.
Faldet i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skyldes dog også, at færre unge i 2014 starter i et forløb på kontant- eller uddannelseshjælp.  Antallet af påbegyndte forløb på kontant- eller uddannelseshjælp i Middelfart på det laveste niveau siden 2008.

Ministermål:


Flere unge skal have en uddannelse
Middelfart har en større reduktion i antallet af unge på dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp end klyngen og Syddanmark. Middelfart har samtidigt en lavere andel af unge på offentligt forsørgelse end klyngen og Syddanmark generelt.

Tilgang til førtidspension
Tilgangen til førtidspension er det seneste år reduceret med ca. 11 pct. i Middelfart samtidig er tilgangen til førtidspension i Middelfart på niveau med Syddanmark og lavere end klyngen, når der er taget højde for befolkningens størrelse.

Langtidsledighed
Det seneste år er antallet af langtidsledige i Middelfart faldet ca. 28 pct., reduktionen er større end reduktionen i både Syddanmark og klyngen generelt. Middelfart har samtidig en relativt lav andel af arbejdsstyrken i langtidsledighed i forhold til både klyngen og Syddanmark.

Virksomhedssamarbejde
Andelen af Middelfarts virksomheder, der samarbejder med et jobcenter om f.eks. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og fleksjob er lidt højere end niveauet for både Syddanmark og klyngen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

50. Job- og Vækstcenter Middelfarts Beskæftigelsesplan 2015
Sagsnr.: 2014-003924
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes plan for, hvordan Middelfart Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.
Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller planen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
 • At Beskæftigelsesregion Syddanmarks kommentarer til Beskæftigelsesplanen for 2015 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Beskæftigelsesplanen dækker tre områder

1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse
Mål 2: Langvarig modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
Mål 3: Langtidsledighed
mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer og strategi og mål for den borgerrettede indsats herunder unge, borgere på kanten af arbejdsmarkedet, langtidsledig og virksomhedsrettede indsats
Flere unge skal have en uddannelse:
Antallet af unge på dagpenge, uddannelsehjælp og kontanthjælp er faldende i Middelfart og Syddanmark. Samtidig er andelen af Middelfarts unge der er på dagpenge, uddannelseshjælp eller kontanthjælp lavere end gennemsnittet i hele Syddanmark.
Job- og Vækstcenter Middelfarts indsatser planlægges bl.a. med henblik på, at job- og uddannelsesparate unge hurtigst muligt kommer i job eller ordinær uddannelse. Job- og Vækstcenter Middelfart har gennem de senere år opbygget en ungeindsats med det formål at begrænse antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Sideløbende med arbejdet udført af ungeteamet, indgår Job- og Vækstcentret i flere projekter og tværfaglige samarbejder med andre aktører på ungeområdet.

Langvarig modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
Tilkendelsen af førtidspension i Middelfart er faldet kraftigt som følge af reformen af førtidspension men også den indsats der har været iværksat i Job- og Vækstcenter Middelfart siden 2008 har haft stor effekt.
Desuden skal alle borgere på kanten af arbejdsmarkedet have en aktiv indsats, og derfor blev muligheden for ressourceforløb med en tværfaglig indsats indført med reformen af førtidspension og fleksjob. I Middelfart forventes der at være etableret 100 ressourceforløb ved udgangen af 2014.
En af de helt centrale udfordringer for indsatsen i 2015 bliver fortsat at sikre kvaliteten af ressourceforløbene eller sikre en tilsvarende tværfaglig indsats for de udsatte kontanthjælpsmodtagere. Der er også fortsat et stort behov for at finde flere fleksjobs til ledighedsydelsesmodtagerne.

Langtidsledighed
Langtidsledighedsprocenten i Middelfart er lavere end gennemsnittet i Syddanmark. I alt er 1,1 pct. af arbejdsstyrken i Middelfart ramt af langtidsledighed, mens det gælder 1,7 pct. af arbejdsstyrken i Syddanmark.

Indsatsen over for jobparate ledige er differentieret og opdelt i to målgrupper:

 1. Ledige der ikke umiddelbart vurderes i risiko for langtidsledighed
 2. Ledige der vurderes i risiko for at komme i langtidsledighed

Indsatsen for ledige er virksomhedsrettet – både i forhold til kompetenceudvikling og anden aktivering. Kompetenceudviklingen vil foregå i tæt dialog med de lokale virksomheder for at imødekomme deres efterspørgsel på arbejdskraft.

En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne
I Job- og Vækstcenter Middelfart ser vi i forhold til virksomhedssamarbejdet at vores væsentligste opgave er at have fokus på virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft. Vi er i løbende dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft og have fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejde i virksomhederne.

Virksomhedernes brug af jobcentrets ydelser hænger nøje sammen med de udfordringer den enkelte virksomhed står overfor og indsatsen er derfor konjunkturafhængig, det betyder at graden af jobcentrets ydelser og serviceniveau vil variere afhængigt af konjunkturer, den enkelte virksomheds behov og de lediges kompetencer og baggrund. 
Siden 2012 er der blevet arbejdet målrettet med en offensiv virksomhedsstrategi i Job- og Vækstcenter Middelfart. Siden har Job- og Vækstcenter Middelfart arbejdet med at differentiere virksomhedsstrategien.
De enkelte virksomhed tilbydes services inden for fire segmenter

 1. Virksomheder der har stort rekrutteringspotentiale i forhold til gruppen af ledige/yder en stor indsats for ledige med andre problemer end ledighed.
 2. Virksomheder der har et moderat rekrutteringspotentiale i forhold til gruppen af ledige og som ønsker at benytte sig bredt af Job- og Vækstcentrets tilbudsvifte.
 3. Virksomheder der ønsker at benytte sig af enkelte af Job- og Vækstcentrets tilbud.
 4. Virksomheder der ikke ønsker samarbejde med Job- og Vækstcentret og enkeltmandvirksomheder uden ønske om vækst

Desuden er der i 2014 etableret branchepaneler/advisory boards indenfor følgende brancher:

 • Industri
 • Bygge/anlæg
 • Funktionel service

3)Job og Vækstcenter Middelfarts egne indsatser
Ud over ministermålene har Job og Vækstcenter Middelfart fire fokusområder i arbejdet med de ledige.

1) Integrationsindsatsen: Job- og Vækstcentret har i 2014 fået tildelt det koordinerende ansvar i forhold til integrationsindsatsen – dvs. modtagelse, udredning og indsatser. Målsætningerne for 2015 er en hurtigere og bedre integration.

2) Evaluering og effektmåling: Job- og Vækstcenter Middelfarts ledelse har udarbejdet en evalueringsstrategi for at fremme evalueringskulturen i Job- og Vækstcentret. Dokumentation og evaluering skal integreres som en naturlig del af den daglige praksis i i Job- og Vækstcentret. Målet er at bidrage til kvalitetssikring og fortsat kvalitetsudvikling på Job- og Vækstcentres arbejdsområder gennem et vedvarende fokus på systematisk dokumentation og anvendelsesorienterede evalueringer.

3) Progression: I samarbejde med COWI indledte Job- og Vækstcenter Middelfart i foråret 2013 en medarbejderdrevet innovations- og læreproces omkring progressionsmålinger på beskæftigelsesområdet. Selve indsatsen planlægges således ud fra en klar forventningsafstemning med borgeren om, hvilke parametre, der skal arbejdes med og hvorfor, samt hvordan det iværksatte indsats bidrager til at opnå de aftalte delmål.

4) Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets samarbejde med LBR: Middelfart Kommunes Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalg har siden Job- og Vækstcenter Middelfarts begyndelse haft et tæt samarbejde med det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), dette samarbejder arbejdes der forsat med i 2015.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

LBR's høringssvar er ikke fremsendt til Job- og Vækstcenter Middelfart. Dette skyldes aflysning af Byrådsmøde den 11/8-2014, hvorfor indstilling til LBR's medlemmer ikke blev behandlet, således har det ikke været muligt for LBR at konstituere sig og dermed afgive høringsvar til Beskæftigelsesplanen. LBR’s høringssvar vil blive afgivet den 24. september og vil blive tilknyttet sagsfremstilling til Byrådets behandling af Beskæftigelsesplanen den 06/10-2014.

Kommunen kan vente med at fastsætte endelige konkrete niveaumål for de beskæftigelsespolitiske mål indtil beskæftigelsesplanen offentliggøres. Det skal ske senest 31. januar 2014.

Budget for beskæftigelsesindsatsen skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar 2014.

Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2015 skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar 2014.

Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar 2014.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
10. september: Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget
22. september: Økonomiudvalget
6. oktober: Byrådet

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Indstilles til godkendelse, inkl. tillægget vedr. fælles fynsk plan.

Bilag:

51. Status på arbejdsklausuler
Sagsnr.: 2013-009992
Sagsbehandler: Ulla Skovgaard

Præsentation:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har pr. 30. juni 2014 bedt om en orientering om status på hvor mange aftaler, der har været indgået med arbejdsklausul og i hvor mange sager, der har været gennemført kontrol.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Den 2. september 2009 vedtog Middelfart Byråd, at der som udgangspunkt skal anvendes arbejdsklausuler ved kommunens bygge- og anlægskontrakter samt ved tjenesteydelseskontrakter.

Der blev i den forbindelse vedstaget en standardklausul til brug i disse sager. Efterfølgende har Middelfart Kommune deltaget i et fælles fynsk projekt vedrørende arbejdsklausuler. Projektet mundede ud i, at Borgmesterforum Fyn den 24. juni 2014 vedtog en fælles fynsk standard for krav om arbejdsklausuler ved indgåelse af kontrakter. Den fællesfynske arbejdsklausul er i sit indhold i det væsentlige i overensstemmelse med Middelfart Kommunes standard.

Middelfart Kommune har siden beslutningen om brug af arbejdsklausuler iværksat 3 bygge- og anlægsprojekter, nemlig Gelsted Børnehave, Børnehaven Behrendtsvej og Båring Skole. Kommunens byggemedarbejdere færdes jævnligt på byggepladserne  og har på den måde god føling med at arbejdsopgaverne udføres af overenskomstdækkede medarbejdere. De firmaer, der aktuelt udfører opgaver for Middelfart Kommune er i det væsentlige lokale og velkendte hos kommunens byggemedarbejdere. Endvidere er der fokus på arbejdsklausulen på byggemøder, hvor spørgsmålet om arbejdsklausulen indgår som et punkt.
Der er ikke indhentet kontroloplysninger i nogen af de 3 sager da medarbejderne ikke har fundet anledning hertil.

Der er ikke indgået kontrakter om levering af tjenesteydelser med arbejdsklausul pr. 30.juni 2014, men aktuelt arbejdes med et udbud af "Personlig Pleje og Praktisk Bistand", hvor arbejdsklausulen naturligvis indgår som et element. 
 
Det skal iøvrigt bemærkes, at Middelfart Kommune har et godt samarbejde med fagforeningerne som naturligvis også holder øje med, om der er problemer med overholdelse af arbejdsklausuler.

I forbindelse med vedtagelse af den fælles fynske arbejdsklausul har forvaltningen udarbejdet vedlagte pjece om brug af arbejdsklausuler og informeret samtlige ledere om den nye klausul. Pjecen findes såvel på intranettet til brug for medarbejderne og på hjemmesiden til orientering af samarbejdsparter.
Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen særlige handicapaspekter

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet


Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

52. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER