Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 20. august 2014

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
20. august 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Lars Vigsø
Jens Backer Mogensen
Bo Juul Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

40. Nøgletal juli 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for juli måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.07.14 på de nævnte områder.

Nøgletal, ledighedstal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges.Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 9 sager i juli måned. Det samlede antal udgør således 439 sager pr. 31.07.14. Det er det laveste antal siden august 2012.

Antallet af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er faldet med 3 sager i juli måned. Det samlede antal udgør 173 sager pr. 31.07.14.

Antallet af sygedagpengesager er faldet med 49 sager i juli måned, således at det samlede antal udgør 404 pr. 31.07.14. Antallet af sager over 52 uger uden refusion er 76 stk. Det samlede antal svarer til antallet i samme måned 2013.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er steget med 1 i juli måned. Det samlede antal af borgere der modtager ledighedsydelse udgør 77 pr. 31.07.14. Heraf er antallet af sager over 18 måneder med 0 % i refusion i alt 30 sager.

I juli måned er antallet af forsikrede ledige steget med 39 sager til i alt 674 pr. 31.07.14, hvilket er normalt for perioden.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

41. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 (halvårsregnskab)
Sagsnr.: 2013-013826
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetopfølgning pr. 31. juni 2014 (halvårsregnskab) på udvalgets område er udarbejdet.

Forvaltningen foreslår:

Der søges tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på i alt -2,004 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling i forbindelse med lov- og cirkulærepakken på i alt -6,060 mio. kr.

 • Heraf kontanthjælpsreform med -4,200 mio. kr.
 • Heraf sygedagpengereform med -0,720 mio.kr.
 • Heraf Uddannelses- og midlertidig arbejdsmarkedsydelse og med -1,140 mio. kr.
 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Der er pr ultimo juni totalt brugt 45% af budgettet, hvilket er lidt under normen på dette tidspunkt, hvilket bl.a. skyldes mindreudgifter til de forsikrede ledige, samt manglende udbetalinger for fleks-løntilskud.

Som nævnt i budgetopfølgningen pr. 31. marts har der været opsamlet 5 mio. kr. til evt. betaling i h.t. lov- og cirkulærepakken vedr. kontanthjælpsreformen.

Der blev ved Byrådets møde d. 5. maj 2014 givet tillægsbevilling på 23,015 mio. kr. som overskud fra 2013. Heraf er de 15,598 mio. kr. en del af beskæftigelsestilskuddet for 2013, hvoraf kommunen skal tilbagebetale 5,820 mio. kr. (bevilling søges af ØK).

Der skal knyttes flg. kommentarer til de enkelte budgetområder.

Tilbud til udlændinge:

Der er budgetlagt med et gennemsnit på 64 personer på kontanthjælp til udlændinge. Der har foreløbig været et gennemsnit på 80 personer på kontanthjælp, men vil stige til et forventet gennemsnit på 82 helårspersoner. Kvoten for 2014 er i løbet af året forhøjet med 12 helårspersoner. Antallet af personer til sprogskole m.v. er pt. under det budgetlagte.

Sygedagpenge:

Der forventes et antal på 455 helårssager, heraf 77 over 52 uger, 11sager mindre end budgetlagt.

Kontant- og uddannelseshjælp:

Området er for 2014 opdelt på Kontanthjælp for personer over 30 år og Uddannelseshjælp for personer under 30 år. Der er budgetlagt med 506 personer til kontanthjælp og 194 til uddannelseshjælp. Det er totalt samme antal som det korrigerede budget for 2013. Der forventes et gennemsnit på 486 personer på kontanthjælp og 179 personer på uddannelseshjælp. I alt 665 helårspersoner. 23 under det budgetlagte.  Aktiveringsgraden er sat lidt højere i ’14 end tidligere.

Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse:

Uddannelsesordningen for ledige som har opbrugt deres dagpengeret, er aftagende. Der er budgetlagt med 25 personer på denne ordning. Til gengæld bliver der mere og mere gang i den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Kun driftsudgifter indgår heri, idet selve ydelsen og løntilskud bliver finansieret af beskæftigelsestilskuddet.

Forsikrede ledige:

Budgettet er lagt på samme niveau som det udmeldte beskæftigelsestilskud, hvilket vil sige vi har budget til 625 helårspersoner. For 2014 er den midlertidige arbejdsmarkedsydelse samt løntilskud til personer på denne ydelse, lagt ind under beskæftigelsestilskuddet. Der forventes ca. 570 årspersoner. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. incl. den søgte tillægsbevilling, der evt. vil skal tilbagebetales i 2015.

Revalidering:

Der er budgetlagt med i alt 60 personer med en aktiveringsgrad på 60%. Det er 20 personer lavere end sidste år. P.t. er antallet et gennemsnit på 45 helårspersoner, men det forventes at stige i løbet af året.

Ledighedsydelse:

Antallet er budgetlagt med 75 helårspersoner, heraf 25 uden refusion. Der er p.t. et gennemsnitlig antal på 88, hvoraf de 37 er uden refusion. Der er et jævnt fald i antallet.

Fleksjob

Der er budgetlagt med 490 personer på fleksjob, heraf 130 på fleks-løntilskud. Fleksjobbene er igen delt med 95 på 50% lønrefusion og 265 med 66,6% lønrefusion. Der er samtidig afsat budget til 65 skånejobs. Den kommunale fleks-pulje er godt og vel fuldt belastet.

Ressourceforløb:

Ordningen forventes at omfatte 50 personer, en stigning på 15 i forhold til sidste år. Der er p.t. 31 personer på ordningen og antallet af personer er stigende.

Løntilskudsordninger - arbejdsgiverdel:

Der er budgetlagt med 64 løntilskudsjobs for forsikrede ledige, 15 løntilskudsjobs for kontanthjælpsmodtagere og 34 seniorjobs, heraf 3 med kompensation. Der er p.t. 71 forsikrede ledige, incl. personer i uddannelsesordning og på midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 9 kontanthjælpsmodtagere, samt 28 i seniorjob-ordning, heraf 1 på kompensation.

Beskæftigelsesordninger – fælles:

Området omfatter hovedsageligt mentorudgifter. Der er afsat 1,7 mio. til mentorer på virksomheder, 0,8 mio. til enkeltvise mentorer, samt 0,1 mio. kr. til befordring for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.            

Projekter/Aktiveringsudgifter:

Driftsloftet er for 2014 delt således at udgifter og antal på kontanthjælp, uddannelseshjælp og dagpenge udgør en ramme og udgifter og antal for ledighedsydelse, revalidering og sygedagpenge udgør en anden ramme. Rådighedsbeløbene pr. person er forskellige for hver ramme. Samtidig er rådighedsbeløbene nedsat, således at vi får 4,2 mio. kr. mindre i refusion i forhold til 2013. Med nedskæring og ændringer i de enkelte projekter og tilbud, er det lykkedes at reducere udgifterne, således at budgettet inden for rammen holdes. Der pågår stadig optimeringer inden for området.

 Administrative udgifter:

Området omfatter tilskud til LBR, udgifter til Sundhedskoordinator i forbindelse med rehabiliteringsteam, samt udgifter til lægeerklæringer.

EGU:

Økonomi:

Der søges negativ tillægsbevilling på i alt 8,064 mio. som følge af lov- og cirkulærepakken samt regulering af beskæftigelsestilskuddet.

Forvaltningens bemærkninger:

Vil foreligge på mødet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.
42. Rehabiliteringsrapport 1. halvår 2014
Sagsnr.: 2013-005051
Sagsbehandler: Birthe Clement

Præsentation:

Den 1. januar 2013 trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft.
Der bliver ført statistik over, hvor mange sager, der har været behandlet i Middelfart Kommunes Rehabiliteringsteam, og Rehabiliteringsteamets indstillinger som Middelfart Kommune skal træffe afgørelse om.

Forvaltningen foreslår:

 • At rehabiliteringsrapporten drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med at føre statistikken er at følge reformen tæt, både i forhold til hvordan reformen bliver udmøntet i praksis, men også for at dokumentere Rehabiliteringsteamets indstillinger. 

Sammenfatning

 • Der har været 86 sager forelagt Rehabiliteringsteamet i 1. halvår 2014, hvoraf 50 har været kvinder og de resterende 36 har været mænd.
 • Ud af 86 sager er der 13, der er blevet indstillet til et fleksjob, 40 blev indstillet til et ressourceforløb, 12 blev indstillet til anden beskæftigelsesrettet indsats og 21 blev indstillet til førtidspension.
 • Ud af de 86 sager er der 7 sager, der er blevet revurderet.
 • 11 borgere har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag (§17 sager).
 • 59 % af de borgere der har fået deres sag forelagt Rehabiliteringsteamet kommer fra kontanthjælp og 21 % kommer fra sygedagpenge.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

43. Job og Vækstcentret har udarbejdet et udkast til en ny strategi for den virksomhedsrettede indsats
Sagsnr.: 2013-013511
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

På baggrund af bla. virksomhedsundersøgelsen fra Mploy har Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget bedt Job- og Vækstcenteret om at formulere en ny strategi for den virksomhedsrettede indsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender og kommenterer på udkastet

Sagsbeskrivelse:

Job- og Vækstcenter Middelfart skal være en strategisk samarbejdspartner for kommunens erhvervsliv. Resulatet af det øgende fokus på kontakt til virksomhederne i 2013 har, sammen med virksomhedsundersøgelsen foretaget af Mploy, vist at der er behov for en mere målrettet og segmenteret tilgang til kommunens virksomheder for at skabe de ønskede resultater. Med den lave ledighed er det vigtigt at der skabes en endnu tættere kontakt til de virksomheder der er i vækst og som er potentielle aftagere af ledige arbejdskraft. Samtidig er det vigtigt at der, i langt højere grad, skabes sammenhænge mellem Job- og Vækstcenterets indsatser og virksomhedsservice der skal samles i en fælles strategi for den virksomhedsrettede indsats. Beskæftigelses og Arbejdsudvalget har på den baggrund bedt Job- og Vækstcenteret om at udarbejde en ny strategi for den virksomhedsrettede indsats.
Hovedoverskrifterne for den ny strategi er:
 • Segmentering af virksomheder
 • Målrettet indsats
 • Tæt overvågning af det lokale arbejdsmarkede
 • Direkte dialog med virksomheder/arbejdsgivere

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Godkendt.

Bilag:

44. Status på Virksomhedscentre Generation 2
Sagsnr.: 2013-011418
Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

Præsentation:

Job- og Vækstcentret deltager i det to-årige projekt Virksomhedscentre Generation 2, som udføres i samarbejde med STAR (AMS) og DISCUS.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Som led i jobcentrenes implementering af førtidspensionsreformen er projekt ”Virksomhedscentre Generation 2” iværksat. Det skal understøtte, at personer i ressourceforløb og udsatte kontanthjælpsmodtagere får et aktivt tilbud på en arbejdsplads og hermed et grundlag for at udvikle arbejdsevnen og et afsæt til en fremtidig placering på arbejdsmarkedet.

Projektet giver mulighed for systematisk at arbejde med at få virksomhedsindsatsen indarbejdet i indsatsen og tilpasset udsatte målgrupper.

Initiativet bygger videre på de positive erfaringer jobcentrene i en årrække har gjort i arbejdet med virksomhedscentre for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Projektet er tilpasset udsatte målgrupper, der i udgangspunktet har et lavt funktionsniveau og har behov for fleksibilitet mht. fremmøde, arbejdstid, varighed af forløbet og opgavevaretagelse.

Målgruppen er personer i ressourceforløb og kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp uafbrudt i minimum 2 år.

Projektperioden løber fra januar 2014 til og med december 2015. I løbet af denne periode er Job- og Vækstcentret forpligtet til at 100 borgere skal være tilknyttet et virksomhedscenter i mindst tre måneder.

Pr. 07.07.14 var der 33 aktive borgere tilknyttet projektet, hvoraf de 8 var borgere i ressourceforløb.

Økonomi:

I alt er der afsat 32 mio. kr. til indsatsen fra § 17.46.78.10 ”Implementering af rehabiliteringsteams”.

Job- og Vækstcentret vil modtage et tilskud på 825.000 kr. til at medfinansiere faste projektudgifter, såsom jobcentrenes udgifter til personale, herunder en projektansvarlig koordinator, samt til uddannelse og netværk for virksomhedsmentorer.

Herudover vil Job- og Vækstcentret få udmeldt en maksimal ramme, inden for hvilken Job- og Vækstcentret kan hjemhente tilskud for projektets aktiviteter og resultater. Rammen for det aktivitets- og resultatbaserede tilskud udgør 10.800 kr. pr. borger, der forventes at deltage i projektet.

Inden for rammen udløses der et månedligt tilskud på 1.500 kr. pr. borger i målgruppen, som gennemfører et aktivt forløb på en virksomhed af minimum tre måneders varighed. Inden for samme ramme udløses der desuden et resultattilskud på 12.000 kr. pr. borger i målgruppen, der efter aktivt forløb på en virksomhed som en del af projektet, udsluses til uddannelse eller job eller fleksjob med minimum 7 timer om ugen i minimum 13 uger.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.
45. Projekt "Empoverment via gode tilbud og Det gode ressourceforløb"
Sagsnr.: 2014-006212
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart har søgt og modtaget tilsagn om at deltage i et toårigt projekt omhandlende empoverment for personer fyldt 30 år.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Job- og Vækstcenter Middelfart har ansøgt om og har fået tilsagn om at deltage i projektet for at sikre kvalitet i de ressourceforløb, der skal bidrage til at bringe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet.

For at deltage i projektet bliver der stillet en række krav:

 • Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold og skal opleve at indsatsen tager udgangspunkt i dennes egen problemdefinition og ønsker.
 • Borgerens indflydelse i indsatsen skal sikres ved at, Middelfart Kommune udarbejder en indsatsvifte med relevante indsatser inden for social-, sundhed- og beskæftigelsesområdet til rådighed for borgeren.
 • Borgeren skal have en indsatsplan, der fungere som det gennemgående redskab for den løbende opfølgning og samtidig give borgerne overblik over sin samlede situation.
 • Alle borgere skal have en koordinerende sagsbehandler og tilbydes en mentor.


I projektet defineres empowerment som en proces, hvor borgeren får indflydelse på indsatsen og derigennem tager medejerskab til sin vej mod job eller uddannelse. Med indflydelse skal forstås at indsatsen tilrettelægges på borgerens premisser og med borgeren som aktiv medspiller. Medejerskab indebærer, at borgeren er engageret i indsatsen og tager ansvar for sin egen situation.

Succeskriterierne for projektet:

 • Borgeren kommer i job eller fleksjob.
 • Der er progression ift. borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Borgeren får systematisk adgang til indsatser på social, sundheds- og beskæftigelsesområdet.
 • Borgeren oplever, at de har indflydelse på deres samarbejde med sagsbehandleren om indsatsen.
 • Kommunen får erfaring med at tilrettelægge en indsats, hvor borgeren har indflydelse på indsatsen mål og indhold.
 • Kommunerne får erfaring med at tilbyde konkrete indsatse til borgerne på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Økonomi:

Job- og Vækstcenter Middelfart modtager et tilskud på 1.500.000 kr. til dækning af de udgifter, der fremgår af projektets budget i ansøgningen.
Udbetaling sker i tre rater. Første rate udbetales når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har modtaget et underskrevet tilsagn. Anden rate udbetales op til midtvejsevalueringen, når der bliver fremsendt en regnskabsmæssig status. Tredje rate udbetales ved afslutningen af projektperioden, når det endelige revisionspåtegnede regnskab for hele projektperioden kan fremlægges.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

46. Ansøgning om medfinansiering af Netværkslokomotivets aktiviteter i 2014
Sagsnr.: 2014-006414
Sagsbehandler: Heather Johannsen

Præsentation:

Netværkslokomotivet ansøger om tilskud til medfinansiering af aktiviteter i 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget beslutter, om der skal bevilges tilskud til medfinansiering af aktiviteter i 2014.

Sagsbeskrivelse:

Netværkslokomotivet er et netværk af private og offentlige virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner, som har til formål at udveksle erfaringer om motivation og identifikation af medarbejdere med læse-, stave-, og regneproblemer. Ligeledes arbejder netværket med at udarbejde læse-, stave- og regnekurser for medarbejdere i virksomheder, kurser for nøglepersoner om, hvordan man identificerer og motiverer medarbejdere med læse-, stave og regneproblemer, kurser i skriftlig kommunikation, samt kurser for tosprogede medarbejdere på danske arbejdspladser. Via satspuljen har Netværkslokomotivet fået bevilget satspuljemidler for en 4-årig periode frem til og med 2017.

I Middelfart Kommune har Netværkslokotmotivet planlagt og igangsat flere initiativer i  2013/2014. Netværkslokomotivet besøger løbende mindre private og offentlige virksomheder og informerer om mulighederne inden for sprogundervisning, Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning. På basis af besøg er der flere virksomheder i Middelfartområdet, som de forventer at sætte  informations- og kursusvirksomhed  i gang hos.

Hos Harndrup Frugt/Totalpak kører Netværkslokomotivet løbende læse-, stave-, og regnehold. Der har været i perioden  et godt samarbejde med Friplejehjemmet Lillebælt, hvor de har holdt informationsmøde, og alle deres medarbejdere er blevet afklaret i dansk og regning.  Der har hen over vinteren kørt et hold fra Friplejehjemmet i FVU-dansk på VUC Middelfart. Netværkslokomotivet er i dialog med FOA om at formidle de gode resultater herfra ud til flere primært offentlige arbejdspladser.

I Middelfart Kommune fortsætter arbejdet i en arbejdsgruppe, som består af medarbejdere fra Middelfart Kommune, Job- og Vækstcenter Middelfart, VUC, AOF og Lær Dansk samt Netværkslokomotivet. Gruppen står bl.a. bag en fælles kursusfolder med tilbud om FVU – og ordblindeundervisning. Samarbejdet med Job- og Vækstcentret fortsætter ligeledes. Der deltager løbende jobcentermedarbejdere på nøglepersonkurserne, og jobcentrets repræsentant i arbejdsgruppen giver jævnligt henvendelser videre til Netværkslokomotivet efter virksomhedsbesøg.  Efter invitation fra Job- og Vækstcenter Middelfart deltog Netværkslokomotivet i 2013 i den Fynske Job- og Uddannelsesmesse i Odense, og de deltager igen messen i september i år.

 

 

 

 

Økonomi:

Netværkslokomotivet ansøger om kr. 13.200,- til medfinansiering i 2014 i Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Godkendt.
47. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER