Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 14. maj 2014

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
14. maj 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Jens Backer Mogensen
Svend-Aage Nielsen
Lars Vigsø
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

27. Nøgletal april 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for april måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30.04.14 på de nævnte områder.

Nøgletal, ledighedstal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 25 sager i april måned. Det samlede antal udgør således 474 sager pr. 30.04.14.

Antallet af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er steget med 7 sager i april måned. Det samlede antal udgør 182 sager pr. 30.04.14.

Antallet af sygedagpengesager er faldet med 7 sager i april måned, således at det samlede antal udgør 470 pr. 30.04.14. Antallet af sager over 52 uger uden refusion er 76 stk.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 7 i april måned. Det samlede antal af borgere der modtager ledighedsydelse udgør 83 pr. 30.04.14. Heraf er antallet af sager over 18 måneder med 0 % i refusion uændret med i alt 37 sager.

I april måned er antallet af forsikrede ledige fortsat faldende. Antallet er faldet med 32 sager i april måned til i alt 658 sager pr. 30.04.14.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

28. 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2014
Sagsnr.: 2013-013826
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning for udvalgets område, Beskæftigelsesindsats, pr. 30. april 2014

Forvaltningen foreslår:

  • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Der er pr ultimo april totalt brugt 31% af budgettet, hvilket er lidt under normen på dette tidspunkt.

Totalt set vil budgetrammen give et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på området ”forsikrede ledige”. Øvrige områder vil tilsammen kunne holdes inden for rammen, selv om der er afvigelser inden for de enkelte områder.

Der skal knyttes flg. kommentarer til de enkelte budgetområder.

Tilbud til udlændinge:
Der er budgetlagt med et gennemsnit på 64 personer på kontanthjælp til udlændinge. En stigning på 6 personer i forhold til det korrigerede budget for 2013. Der har foreløbig været et gennemsnit på 76 personer på kontanthjælp. Antallet af personer til sprogskole m.v. er pt. under revidering, men forventes at holde budgettet. Totalt vil der blive et merforbrug på om-rådet på ca. 0,8 mio. kr.

Sygedagpenge:
Der forventes et antal på 468 helårssager, heraf 74 over 52 uger, 6 sager mindre end bud-getlagt. Totalt set vil området give et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

Kontant- og uddannelseshjælp:
Området er for 2014 opdelt på Kontanthjælp for personer over 30 år og Uddannelseshjælp for personer under 30 år. Der er budgetlagt med 506 personer til kontanthjælp og 194 til uddan-nelseshjælp. Det er totalt samme antal som det korrigerede budget for 2013. Aktiveringsgraden er sat lidt højere i ’14 end tidligere. Totalt set forventes området at holde budgettet.

Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse:
Uddannelsesordningen for ledige som har opbrugt deres dagpengeret, er for aftagende. Der er budgetlagt med 25 personer på denne ordning. Til gengæld bliver der mere og mere gang i den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Kun driftsudgifter indgår her, idet selve ydelsen og løntilskud er finansieret af beskæftigelsestilskuddet. Området forventes at kunne holdes inden for budgettet.

Forsikrede ledige:
Budgettet er lagt på samme niveau som det udmeldte beskæftigelsestilskud. For 2014 er den midlertidige arbejdsmarkedsydelse samt løntilskud til personer på denne ydelse, lagt ind under beskæftigelsestilskuddet. Der forventes 578 forsikrede ledige med en aktivering på 32%, samt 25 årspersoner på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. der evt. vil skulle tilbagebetales.

Revalidering:
Der er budgetlagt med i alt 60 personer med en aktiveringsgrad på 60%. Det er 20 personer lavere end sidste år. P.t. er antallet dalende, men det forventes at stige i løbet af året. Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Ledighedsydelse:
Antallet er budgetlagt med 75 helårspersoner, heraf 25 uden refusion. Der er p.t. et gennem-snitlig antal på 93, hvoraf de 38 er uden refusion. Der er et jævnt fald i antallet, men der for-ventes stadig et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

Fleksjob
Der er budgetlagt med 475 personer på fleksjob, heraf 97 på fleksydelse. Fleksjobbene er igen delt med 90 på 50% lønrefusion og 290 med 66,6 lønrefusion. Der er samtidig afsat budget til 65 skånejobs. Området forventes at komme ud med et merforbrug, hovedsageligt baseret på den kommunale flekspulje på ca. 1,0 mio. kr.

Ressourceforløb:
Ordningen forventes at omfatte 50 personer, en stigning på 15 i forhold til sidste år. Der er p.t. 27 personer på ordningen og antallet af personer stigende. Det ser p.t. ud til at området giver et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Løntilskudsordninger - arbejdsgiverdel:
Der er budgetlagt med 64 løntilskudsjobs for forsikrede ledige, 15 løntilskudsjobs for kon-tanthjælpsmodtagere og 34 seniorjobs, heraf 3 med kompensation. Der er p.t. 70 forsikrede ledige, incl. personer i uddannelsesordning og på midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 8 kon-tanthjælpsmodtagere, samt 28 i seniorjobordning, heraf 1 på kompensation. Området forventes at kunne holdes inden for budgettet.

Beskæftigelsesordninger – fælles:
Området omfatter hovedsageligt mentorudgifter. Der er afsat 1,7 mio. til mentorer på virk-somheder, 0,8 mio. til enkeltvise mentorer, samt 0,1 mio. kr. til befordring for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Området forventes at holde budgettet.

Projekter/Aktiveringsudgifter:
Driftsloftet er for 2014 delt således at udgifter og antal på kontanthjælp, uddannelseshjælp og dagpenge udgør en ramme og udgifter og antal for ledighedsydelse, revalidering og syge-dagpenge udgør en anden ramme. Rådighedsbeløbene pr. person er forskellige for hver ramme. Samtidig er rådighedsbeløbene nedsat, således at vi får 4,2 mio. kr. mindre i refusion i forhold til 2013. Med nedskæring og ændringer i de enkelte projekter og tilbud, er det lykkedes at reducere udgifterne, således at budgettet inden for rammen holdes. Der pågår stadig optimeringer inden for området, og det forventes at området totalt holdes inden for budgettet.

Administrative udgifter:
Området omfatter tilskud til LBR, udgifter til Sundhedskoordinator i forbindelse med rehabili-teringsteams, samt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke foretaget budgetmæssige ændringer på området. Der er p.t. ingen bemærkninger til området.

EGU:
Der er budgetlagt med udgifter til skoleydelse for gennemsnitlig 20 elever i 30 uger, under-visningsmidler og vejleder-tilskud, samt 2 årselever i kommunale praktikpladser. Udgifter til undervisningsmidler er forhøjet med 90.000 i h.t. aftale med Produktionsskolen. Det forventes at området holdes inden for budgettet.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Vil foreligge på mødet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

29. Reform af beskæftigelsesindsatsen
Sagsnr.: 2014-004621
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Regeringen præsenterede den 30.04.2014 sit reformudspil "Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen". Med reformen ønsker regeringen at skabe en beskæftigelsesindsats for forsikrede arbejdsløse.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter regeringens reformudspil.

Sagsbeskrivelse:

Regeringen ønsker at beskæftigelsesreformen for de forsikrede ledige bygger på følgende principper: 
  1. Arbejdsløse skal have en individuel, meningsfuld og effektiv indsats. Indsatsen skal være jobrettet og tage udgangspunkt i den enkelte arbejdsløse. Den skal afspejle, at de godt 330.000 mennesker, der hvert år modtager dagpenge i en kortere eller længere periode, er meget forskellige. Med forskellig baggrund, forskellige ressourcer og forskellige udfordringer. Derfor skal indsatsen være individuel frem for standardiseret. Den skal tage udgangspunkt i, at langt de fleste arbejdsløse finder job på egen hånd. At andre først og fremmest har brug for hjælp og vejledning til at komme i gang med at søge job. Og at der også er en gruppe arbejdsløse, der har behov for at tilegne sig grundlæggende kompetencer gennem reel opkvalificering og jobrettet uddannelse.
  2. Arbejdsløse skal mødes med tillid. Fokus på resultater frem for regler og kontrol. Langt de fleste arbejdsløse ønsker sig et arbejde. Derfor skal hverken den arbejdsløses tid, medarbejdernes ressourcer eller midlerne til beskæf­tigelsesindsatsen bruges på bureaukrati, meningsløs kontrol og aktivering, der ikke hjælper arbejdsløse tættere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen skal baseres på en grundlæggende tillid til og tro på det enkelte menneskes vilje til og ønske om at arbejde. Samtidig skal et effektivt beskæftigelsessystem sikre et godt samspil med virksomhederne, som understøtter virksomhedernes rekrutteringsbehov.
  3. Der er brug for at genindføre ret og pligt. Beskæfti­gelsesindsatsen skal bygges op omkring rettigheder og pligter. Det handler om balancen mellem på den ene side retten til at modtage dagpenge og på den anden side pligten til at stå til rådighed. Det handler derfor om at sikre en meningsfuld indsats og behandle arbejdsløse ordentligt og samtidig fastholde pligten til at deltage aktivt i beskæftigelsesindsatsen og dermed stå til rådighed for arbejde og søge bredt fra første dag. Varig be­skæftigelse skal være målet.

Mål for regeringens udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen:
- Arbejdsløse opnår hurtigst muligt varig beskæftigelse.
- Arbejdsløse får en individuel, jobrettet og effektiv indsats og et reelt uddannelsesløft, hvis der er behov for det.
- Virksomhederne får hjælp til rekruttering ad den arbejdskraft, de har brug for.
- Regler og bureaukrati fjernes. Fokus skal være på resultater og mål i stedet for proces.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget - den 14. maj
Det Lokale Beskæftigelsesudvalg - den 21. maj

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

30. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER