Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 9. april 2014

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
9. april 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Bo Juul Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

17. Nøgletal marts 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for marts måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.03.14 på de nævnte områder.

Nøgletal, ledighedstal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges.
 
Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 5 sager i marts måned. Det samlede antal udgør således 499 sager pr. 31.03.14. Der er kommet flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Det samlede antal af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er faldet med 4 sager i marts måned. Det samlede antal udgør 175 sager pr. 31.03.14.

Antallet af sygedagpengesager er faldet med 7 sager i marts måned, således at det samlede antal udgør 477 pr. 31.03.14. Antallet af sager over 52 uger uden refusion er 70 stk.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 7 i marts måned. Heraf er antallet af sager over 18 måneder med 0 % i refusion faldet med 3 sager.

I februar måned er antallet af forsikrede ledige faldet med 18 sager til i alt 690 sager pr. 31.03.14.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

18. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014
Sagsnr.: 2013-013826
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 på udvalgets område er ved at blive udarbejdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 31.  marts 2014 er ved at blive udarbejdet. Totalt er der p.t. forbrugt ca. 22%, hvilket er lidt under normen på dette tidspunkt. Som nævnt i sidste budgetopfølgning, er der nu blevet budgetomplaceret i forhold til ny lovgivning. Der vil i notat til sagen blive nærmere orienteret for de enkelte områder. Notat til sagen vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Vil foreligge på mødet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

19. Årsberetning 2013
Sagsnr.: 2014-002807
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Der er udarbejdet årsberetning på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde "Beskæftigelsesindsats".
Området ”beskæftigelsesindsats” omfatter tilbud til udlændinge, sygedagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb, forsikrede ledige, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob, samt div. løntilskuds- og beskæftigelsesordninger. Dertil kommer administration af LBR og udgifter til lægeerklæringer

Forvaltningen foreslår:

 • At årsberetningen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Generelt:
Udvalget fik overført 12,3 mio. kr. i overskud fra 2012, heraf 9,8 mio.kr. vedr. de forsikrede ledige. Endvidere har udvalget fået tilført netto 3,0 mio. kr. til kontanthjælpsområdet, 1,5 mio. kr. fra AKUT-midlerne til seniorjob-ordningen, samt 2,8 mio. kr. i forbindelse med ny lovgivning. Derfra er gået 6,6 mio.kr. i forbindelse med regulering af beskæftigelsestilskuddet.
Årets resultat uden O/U, et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. er sammensat af:
Forsikrede ledige på               15,6 mio. kr.
Øvrige områder på                   1,6 mio. kr.
Incl. O/U får udvalget i 2014 tilført et overskud på 23,0 mio. kr, heraf de 15,6 mio. kr. fra Forsikrede Ledige.

Selv om der totalt set har været en tilgang på antal ydelser, ligger Middelfart kommune dog stadig pænt i sammenligning med andre kommuner vi plejer at sammenligne os med, målt på ledighedsstatistikkerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Kontanthjælp:

Som mange kommuner er antallet af kontanthjælpsmodtagere også i år steget sammenlignet med niveauet ved budgetlægningen. Regnskabet viser et merforbrug på ca. 11,4 mio. over det oprindelige budget. Merforbruget er finansieret dels ved mindreforbrug på revalidering, fleks og driftsudgifter.
Forsikrede ledige:
Budgettet for de forsikrede ledige er lagt ud fra det udmeldte beskæftigelsestilskud. Regnskabet viser et mindreforbrug på dette område på 15,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvor meget af dette beløb vi skal tilbagebetale. Den endelige opgørelse af området kommer i løbet af juni måned.
Særlige indsatsområder:
Der er sat fokus på ressourceforløb som blev indført med førtidspensionsreformen, hvor rehabiliteringsteamet har igangsat intensive forløb, og det forventes at antallet af sager på denne ordning stiger væsentlig, med deraf faldende sager på øvrige områder. Unge-indsatsen og Virksomhedsindsatsen er fortsat under stærk bevågning.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

2014-002807-1Regnskab - Regneark
2014-002807-2Årsberetning 2103
20. Effektiviseringer vedr. budget 2015
Sagsnr.: 2014-000981
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter effektiviseringsforslagene med henblik på, at forslagene sendes i høring på Byrådets møde den 5. maj 2014.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,0 mio. kr. i budget 2015 stigende til knap 12 mio. kr. i overslagsårene 2016-2018

Udvalget bedes drøfte effektiviseringsforslagene med henblik på, at Byrådet kan sende materialet i høring den 5. maj 2014.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen kan have aspekter for handicappede. Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Høring af Handicaprådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Høring af Ældrerådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Behandling:
- Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget d. 9. april 2014

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Godkendt, at forslagene sendes i høring.

Bilag:

21. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune 1. kvt. 2014
Sagsnr.: 2014-002676
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

I rapporten sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune. Denne gang udviklingen i offentligt forsørgede i Middelfart og virksomhedsindsatsen. Til sidst i rapporten er der en kort status på de 4 ministermål. I rapporten sammenlignes Middelfart med Syddanmark og en klynge af kommuner, der har samme rammevilkår som Middelfart. Hvilke kommuner der er i disse klynger varierer afhængigt af, hvilke ydelsestyper man ser på.

Forvaltningen foreslår:

 • At kvt. rapporten diskuteres og bruges som baggrundsmateriale til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2015.

Sagsbeskrivelse:


Fremgang i beskæftigelsen i 2014 og 2015
Antallet af lønmodtagere med bopæl i Middelfart kommune var i okt. 2013 på 14.300 fuldtidspersoner. Antallet af lønmodtagere er faldet med 0,6 pct. det seneste år, hvilket svarer til at der i dag er ca. 80 færre end for et år siden. Til sammenligning har Syddanmark oplevet i fald i beskæftigelsen på 1 pct. i samme periode.

Antallet af offentligt forsørgede falder
I løbet af det seneste år har ca. 7.200 borgere i Middelfart været i berøring med beskæftigelsessystemet ved at have modtaget en forsørgelsesydelse i kortere eller længere tid.
I december 2013 var ca. 4.200 borgere på offentlig forsørgelse i Middelfart. Det svarer til 17,6 pct. af befolkningen. Det svarer ca. til gennemsnittet i klyngen. Det seneste år er antallet af offentligt forsørgede faldet med 6,6 pct. i Middelfart mod et fald på 3,5 pct. i klyngen. 

Samarbejdet med virksomhederne
Ca. 43 pct.af virksomhederne i Middelfart samarbejder med enten jobcenter Middelfart eller andre jobcentre ift. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikarer, fleksjob, opkvalificeringsjob, mentor mm. Hermed er samarbejdsgraden i Middelfart over det gennemsnitlige niveau i klyngen og Syddanmark. 
Andelen af Middelfarts virksomheder der samarbejder med et jobcenter om f.eks. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og fleksjob er en smule større i Middelfart end i både Syddanmark og klyngen.

 
Flere unge skal have en uddannelse
Antallet af unge på dagpenge og kontanthjælp er faldende i både Middelfart, Syddanmark og klyngen. Faldet i antallet af unge på dagpenge og kontanthjælp i Middelfart er større end udviklingen i både klyngen og Syddanmark.
Der er samtidig en lavere andel af Middelfarts unge der er på dagpenge eller kontanthjælp end gennemsnitte i hele Syddanmark.
324 unge under 30 år var i dec. 2013 på dagpenge eller kontanthjælp i Middelfart Kommune.

Tilgang til førtidspension
Det seneste år er ny tilgangen til førtidspension faldet kraftigt i Middelfart såvel som resten af landet. Middelfart har en af regionens laveste tilgange til førtidspension, når der tages højde for befolkningens størrelse.

Langtidsledighed
Antallet af langtidsledige er det seneste år blevet reduceret med 25,6 pct. Reduktionen i Middelfart er væsentlig større end reduktionen i Syddanmark og klyngen.
Der er fortsat en væsentlig lavere andel af Middelfarts arbejdsstyrke, der er langtidsledige end i både Syddanmark og klyngen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

22. Cost-benefitanalyse
Sagsnr.: 2014-000642
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

I efteråret 2013 gennemførte mploy og Kibak Consult en benchmarking for 15 kommuner, der dokumenterede kommunernes enhedsomkostninger, kvalitet og resultater i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med benchmarkingen var bl.a. at identificere indsatsområder med potentiale for effektiviseringstiltag.
I forlængelse af benchmarkingen indgår ni af kommunerne i en cost-benefitanalyse, der skal vise, om beskæftigelsesindsatsen giver kommunaløkonomisk gevinst sammenlignet med andre kommuner, når de samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen holdes op imod de økonomiske effekter af indsatsen.
Cost-benefitanalysen vil endvidere belyse om kilderne til  en eventuel kommunaløkonomisk gevinst (eller tab) ligger på udgiftssiden eller på effektsiden. Dermed vil analysen også kunne bidrage til at identificere effektiviseringspotentialer.
Analysen er gennemført for de indsatser, der omfatter de midlertidige forsørgelsesydelser, herunder dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og samlet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter cost-benefitanalysen.

Sagsbeskrivelse:

Den gennemførte cost-benefitanalyse  viser, at Middelfart Kommune har et kommunaløkonomisk overskud af beskæftigelsesindsatsen overfor  målgrupperne i  de  midlertidige forsørgelses ydelser,  når  input og  output af indsatsen  sammenlignes med andre kommuner. Det er over ordnet udtryk   for, at kommunen med den givne indsatsprofil opererer med  lave udgifter til indsatsen og  høje effekter  af indsatsen. Overordnet viser analysen: 

 • At kommunen har et årligt  kommunaløkonomisk  overskud på beskæftigelsesindsatsen på kr. 6,3 mio. kr.,  når input og output af indsatsen sammenlignes med  andre  kommuner.
 • At det økonomiske  overskud  er   sammensat af  en mindreudgift  på inputsiden (2,1  mio.  kr.)  og  en  gevinst på outputsiden (4,1 mio.  kr.).  Med  andre ord har kommunen både  lave udgifter til beskæftigelsesindsatsen og gode effekter  af beskæftigelsesindsatsen.
 • At kommunen har et årligt overskud på indsatsen for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere, mens der er balance i kontanthjælpsindsatsen, når input og output af indsatsen sammenlignes med andre kommuner.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

23. Etablering af foreningen "Byg til Vækst"
Sagsnr.: 2013-007743
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Borgmesterforum Fyn anmoder Middelfart Kommune om at tilslutte sig etableringen af foreningen "Byg til Vækst". Borgmesterforum Fyn anmoder endvidere Middelfart Kommune om at indtræde i ejerkredsen for foreningen, og afsætte et beløb til foreningens årlige drift svarende til 4,15 kr. pr indbygger, dog betales der kun ½ kontingent i 2014.

Der lægges op til, at foreningens arbejde evalueres efter 2 år.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet at Middelfart Kommune tilslutter sig etableringen af foreningen "Byg til Vækst" og indtræder i ejerkredsen for foreningen, med det forbehold at Middelfart Kommunes arbejdsopland i høj grad knytter sig til trekantsområdet, og at Middelfart Kommune derfor ikke forpligter sig til at rekruttere arbejdskraft bosiddende på Fyn, eller forpligter sig til at "reservere" arbejdskraft bosiddende i Middelfart Kommune til fynske byggerier..

 • At der afsættes midler til driften i 2015 og årene frem.

Sagsbeskrivelse:

Inden for en årrække vil der på Fyn blive iværksat en lang række bygge- og anlægsinvesteringer. For at sikre, at disse investeringer bidrager til vækst og arbejdspladser på Fyn, er der etableret et netværk af virksomheder fra alle fynske kommuner, brancheorganisationer, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, bygherrer og de fynske jobcentre.

Dette netværk – Byg til Vækst – har derfor som formål:

 • At koordinere byudvikling, bygge- og anlægsinvesteringer og jobskabelse
 • At analysere potentialet for jobskabelse i de kommende byggerier
 • At afdække kvalifikationskravene til arbejdskraften i fremtidens byggeri
 • At facilitere netværk af hovedinteressenter: uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, fagforeninger, bygherrer, virksomheder og jobcentre.
 • At sikre fremdrift i den fynske byggebranche til gavn for beskæftigelse og virksomheder

Byg til vækst arbejder derfor med følgende indsatsområder:

 • Udvikle beskæftigelsesstrategier omkring byggebranchen, så branchen gøres attraktiv og tilgængelig for potentielt interesserede
 • Udvikle omskolings og efteruddannelsesprogrammer
 • Intensivere vejledningsindsatsen og rekruttering for/af unge
 • Sikre flow af den nyeste viden og de seneste forskningsresultater fra uddannelsesinstitutioner til virksomheder
 • Udvikle praksisnære uddannelsesprogrammer for de ansatte på byggepladser – fra arkitekt/ingeniør/konstruktør til bygningsarbejder
 • Sikre fortsat kompetenceløft af fynske bygge- og anlægsvirksomheder
 • Medvirke til at sikre at fynske byggerier foregår på fynske vilkår

For at forankre Byg til Vækst som en fælles fynsk satsning anbefaler Borgmesterforum Fyn, at Byg til Vækst omdannes til en forening med en ejerkreds bestående af de ti fynske kommuner.

Der lægges op til, at foreningen Byg til Vækst skal ledes af en bestyrelse på 6-8 personer. Herunder:

 • En repræsentant for Region Syddanmark
 • En repræsentant for 3F, bygningsarbejderne
 • En repræsentant for Dansk Byggeri på Fyn
 • En repræsentant valgt af generalforsamlingen indstillet af Borgmesterforum
 • Resterende repræsentanter valgt af generalforsamling indstillet af sekretariatet

Den daglige drift varetages af et sekretariat på to personer.

Der lægges op til, at foreningens arbejde evalueres efter 2 år.

Økonomi:

Det årlige budget for driften af foreningens aktiviteter udgør 2.000.000 kroner svarende til et bidrag på 4.15 kr. pr indbygger i ejerkommunerne.
Middelfart Kommunes årlige andel af budgettet udgør 155.970 kroner. I 2014 er udgiften 77.985,- kr., der finansieres indenfor Job- og Vækstcentrets budgetmæssige rammer. Der afsættes midler i budget 2015 og årene efter, svarende til 155.970,- kr. årligt
Budgettet baserer sig på den forudsætning, at Byg til Vækst etableres som et selvstændigt sekretariat, og at sekretariatet serviceres af Odense Kommune med hensyn til IT og HR-opgaver.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Høring af Handicaprådet:

Høring af Ældrerådet:

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

24. Beskæftigelsesregionen Syddanmarks debatoplæg
Sagsnr.: 2014-002679
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesregion Syddanmark ønsker med dette debatoplæg at understøtte den lokale tilrettelæggelse af og dialog om beskæftigelsesindsatsen frem mod 2015. Debatoplægget belyser de centrale udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen i Middelfart

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter debatoplæget og bruger det i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2015.

Sagsbeskrivelse:

Beskæftigelsen i Middelfart falder fortsat. Ledigheden i Middelfart er blandt den laveste i de syddanske kommuner. I løbet af 2013 er antallet af beskæftigede faldet med ca. 100 personer, men beskæftigelsestilbagegangen har dog været mindre i de seneste år end i den første fase af finanskrisen.

Generelt har beskæftigelsen i Syddanmark været stagneret, men der kan forventes stigende beskæftigelse i 2014 og i 2015, som også vil komme Middelfart til gode.

Udnyttelsen af jobåbningerne kan kræve, at de ledige er mobile både fagligt og geografisk – og dermed er åbne for pendling, brancheskift eller skift af jobfunktion. Alene i Middelfarts arbejdskraftopland (Trekantsområdet) er der i størrelsesordenen 53.000 jobåbninger årligt, og jobåbningerne opstår inden for alle brancheområder og på alle kompetenceniveauer.

De offentligt forsørgede udgør en vigtig reserve af arbejdskraft. I Middelfart er ca. 19 pct. af de 16-64-årige på offentlig forsørgelse. Det er lidt lavere end gennemsnittet i kommunerne i Syddanmark.

I Middelfart er jobcenterets målgruppe faldet i perioden siden september 2012. I løbet af den periode er antallet af borgere blandt jobcenterets målgrupper faldet med ca. 220 personer til aktuelt knap 2.050 personer, svarende til et fald på 10 pct.

Udviklingen er drevet af et fald i antallet af dagpengemodtagere på ca. 260 personer og et fald i antallet af sygedagpengemodtagere på ca. 80 personer. Samtidig har der været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere på ca. 70 personer og en tilgang til særlig uddannelsesydelse på ca. 40 personer.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser .

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

25. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER