Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 12. marts 2014

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
12. marts 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Jens Backer Mogensen
Lars Vigsø
Fraværende:
Bo Juul Nielsen

ÅBNE SAGER

11. Nøgletal februar 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for februar måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 28.02.14 på de nævnte områder.

Nøgletal og ledighedstal vedlægges.
 
Opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige udsendes inden mødet.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 15 sager i februar måned. Det samlede antal udgør således 494 sager pr. 28.02.14. Der er kommet flere jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det samlede antal af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er steget med 5 sager i februar måned. Det samlede antal udgør 179 sager pr. 28.02.14.

Antallet af sygedagpengesager er faldet med 1 sag i februar måned, således at det samlede antal udgør 484 pr. 28.02.14. Antallet af sager over 52 uger uden refusion er 75 stk.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 5 i februar måned. Antallet af sager over 18 måneder med 0% i refusion er faldet med 2 sager og antallet af sager under 18 måneder er faldet med 3 sager i februar måned.

I februar måned er antallet af forsikrede ledige faldet med 63 sager til i alt 708 sager pr. 28.02.14. Det svarer til et fald på 8,1 % i februar måned.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Bilag:

12. 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2014
Sagsnr.: 2013-013826
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning for udvalgets område, Beskæftigelsesindsats, pr. 28. februar 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Der er pr ultimo februar totalt brugt 14% af budgettet, hvilket er ganske normalt på dette tidspunkt.

Der er påbegyndt en større budgetomplacering inden for budgetrammen, idet ny lovgivning siden budgetlægningen har gjort, at der skal rykkes om på budgettet for de enkelte områder. Det er bl.a. den nye kontanthjælpsreform, ændring af driftslofter og ny midlertidig arbejds-markedsydelse. Der er sat nye bugettal for antal personer på de enkelte områder, men der mangler stadig lidt regnearbejde til omplacering af de enkelte budgettal. Omplaceringerne holdes inden for den totale bevilling.
Der skal knyttes flg. kommentarer til de enkelte budget-områder.

Tilbud til udlændinge:
Der er budgetlagt med et gennemsnit på 64 personer på kontanthjælp til udlændinge. En stigning på 6 personer i forhold til det korrigerede budget for 2013. Antallet af personer til sprogskole m.v. er pt. under revidering, men forventes at holdes inden for områdets ramme.

Sygedagpenge:
Der forventes et antal på 486 helårssager, heraf 80 over 52 uger, uændret i forhold til 2013.

Kontanthjælp:
Området er for 2014 opdelt på Kontanthjælp for personer over 30 år og Uddannelseshjælp for personer under 30 år. Der er budgetlagt med 506 personer til kontanthjælp og 194 til uddannelseshjælp. Det er totalt samme antal som det korrigerede budget for 2013. Aktiveringsgraden er sat lidt højere i ’14 end tidligere.

Forsikrede ledige:
Budgettet er lagt på samme niveau som det udmeldte beskæftigelsestilskud. For 2014 er den midlertidige arbejdsmarkedsydelse samt løntilskud til personer på denne ydelse, lagt ind under beskæftigelsestilskuddet. Der forventes 578 forsikrede ledige med en aktivering på 32%, samt 25 på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Uddannelsesordning:
Uddannelsesordningen for ledige som har opbrugt deres dagpengeret, er for aftagende. Der er budgetlagt med 25 personer på denne ordning.

Revalidering:
Der er budgetlagt med i alt 60 personer med en aktiveringsgrad på 60%. Det er 20 personer lavere end sidste år.

Ledighedsydelse:
Antallet forventes at blive på 75 helårspersoner, heraf 25 uden refusion. En nedgang på 15 i forhold til sidste år.

Fleksjob
Der er budgetlagt med 475 personer på fleksjob, heraf 97 på fleksydelse. Fleksjobbene er igen delt med 90 på 50% lønrefusion og 290 med 66,6 lønrefusion. Der er samtidig afsat budget til 65 skånejobs.

Ressourceforløb:
Ordningen forventes at omfatte 50 personer, en stigning på 15 i forhold til sidste år.

Løntilskudsordninger - arbejdsgiverdel:
Der er budgetlagt med 64 løntilskudsjobs for forsikrede ledige, 15 løntilskudsjobs for kon-tanthjælpsmodtagere og 34 seniorjobs, heraf 3 med kompensation.

Beskæftigelsesordninger – fælles:
Området omfatter hovedsageligt mentorudgifter. Der er afsat 1,7 mio. til mentorer på virksomheder, samt 0,8 mio. til enkeltvise mentorer, samt 0,1 mio. kr. til befordring for aktiverede kontanthjlæps- og uddannelseshjælps-modtagere.

Projekter/Aktiveringsudgifter:
Driftsloftet er for 2014 delt således at udgifter og antal på kontanthjælp, uddannelseshjælp og dagpenge udgør en ramme og udgifter og antal for ledighedsydelse, revalidering og syge-dagpenge udgør en anden ramme. Rådighedsbeløbene pr. person er forskellige for hver ramme. Samtidig er rådighedsbeløbene nedsat, således at vi får 4,2 mio. kr. mindre i refusion. Med nedskæring og ændringer i de enkelte projekter og tilbud, er det lykkedes at reducere udgifterne, således at budgettet inden for rammen holdes.

Administrative udgifter:
Området omfatter tilskud til LBR, udgifter til Sundhedskoordinator i forbindelse med rehabili-teringsteams, samt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke foretaget budgetmæssige ændringer på området.

EGU:
Der er budgetlagt med udgifter til skoleydelse for gennemsnitlig 20 elever i 30 uger, under-visningsmidler og vejleder-tilskud, samt 2 årselever i kommunale praktikpladser. Udgifter til undervisningsmidler er forhøjet med 90.000 i h.t. aftale med Produktionsskolen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Vil foreligge på mødet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Bilag:

13. Samarbejde med Jobcenter Fredericia, UU-Lillebælt, EUC og IBC omkring udvikling af ungeindsats.
Sagsnr.: 2014-002316
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Fremlæggelse af samarbejdsaftale med Fredericia Kommune, UU Lillebælt og uddannelsesinstitutioner omkring fælles indsats i forhold til unge uden uddannelse herunder udvikling af et studieforberedende forløb samt et fastholdelsesberedskab.

Forvaltningen foreslår:

 • At samarbejdsaftalen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Igennem de sidste 3-4 år har Job- og Vækstcentret bevidst arbejdet på at udvikle en samarbejdsplatform omkring en fælles ungeindsats sammen med Jobcenter Fredericia, UU Lillebælt og uddannelsesinstitutionerne i Fredericia-Middelfart kommuner. Samarbejdet har fået form og indhold via projekter som Uddannelse til Alle (UTA), Unge Godt i Gang, Ungestrategien (Middelfart Kommune), Vejlederdag, Brobygning til Uddannelse samt diverse studieforberedende forløb.
I forlængelse heraf har både Fredericia og Middelfart Kommuner gennem de senere år målrettet deres job- og uddannelsesrettede indsats overfor de unge, ved at lægge en stadigt større del af indsatsen ude på selve uddannelsesinstitutionerne.
Trods de gode resultater, er det dog parternes opfattelse, at vi kan nå endnu længere gennem et udvidet og endnu mere formaliseret samarbejde. For et udvidet samarbejde taler også den nye kontanthjælpsreform, der har det klare sigte, at endnu flere unge skal igennem uddannelsessystemet. Der er derfor brug for at udvikle samarbejdsmodeller, der kan tage hånd om en udvidet målgruppe af unge samt sikre at disse unge fastholdes og gennemfører den uddannelse, som de går i gang med.
Det sidste ½ år har aktørerne Jobcenter Fredericia, UU Lillebælt og Job- og Vækstcenter Middelfart sammen med uddannelsesinstitutionerne IBC, EUC og til dels VUC Fredericia derfor arbejdet på at udvikle en samarbejdsaftale.

Det overordnede formål med aftalen er:
 • At sikre en sammenhængende og målrettet uddannelsesindsats for alle unge i Fredericia og Middelfart Kommuner
 • At sikre at alle uddannelsesparate unge gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse
 • At sikre et godt og tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunerne
 Samarbejdet har form af arbejdsgruppeprocesser og indsatsområderne er:
 1. Fastholdelsesberedskab til sikring af at unge fastholdes i uddannelse
 2. Udvikling af studieforberedende forløb
 3. Udvikling og tilretning af tilbud således at tilbuddene til stadighed rammer de målgrupper i kommunerne, som har behovet
 4. Praktikpladser til unge, der har gennemført et grundforløb
 5. Fora for vidensdeling og dialog parterne imellem – både på ledelses og på medarbejderplan
Aftalens tiltag bæres igennem af en styregruppe og nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper. 
Styregruppen består af:
         Middelfart Kommune: Job- og Vækstcenterchef Per Rasmussen
         Fredericia Kommune: Arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen
         UU-Lillebælt:Centerleder Anders Ladegaard        
        
IBC Fredericia:Kursusdirektør Kirsten Jensen
         HG IBC Fredericia: Uddannelseschef Helle Petterson
         EUC-Lillebælt: Uddannelseschef Hugo Brund Nielsen 

Aftaleperioden for samarbejdet er 1.1.2014-1.1.2017.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Godkendt.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Bilag:

14. Cost-benefitanalyse
Sagsnr.: 2014-000642
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

I efteråret 2013 udarbejdede mploy og Kibak Consult for 15 kommuner en benchmarkingrapport, der dokumenterede kommunernes enhedsomkostninger, kvalitet og resultater i beskæftigelsesindsatsen.
I forlængelse af benchmarkingen gennemføres en cost-benefit analyse, der viser, om kommunernes investeringer i beskæftigelsesindsatsen kan betale sig, når der tages højde for de økonomiske konsekvenser af de opnåede resultater.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.
 • At costbenefitanalysen forelægges Beskæftigelses- og arbejdsmarekdsudvalget på mødet til april, når analysen er blevet afrapporteret til Job- og Vækstcenter Middelfart.

Sagsbeskrivelse:

Spørgsmålet om kommunernes investeringer i beskæftigelsesindsatsen kan betale sig besvares på baggrund af tre delanalyser.

Delanalyse 1: Investering

Formålet med delanalyse 1 er at belyse, i hvilket omfang kommunens ressourceforbrug i beskæftigelsesindsatsen ligger over eller under ressourceforbruget i de øvrige 9 kommuner, der har medvirket i jobcenterbenchmarkingen. Opgørelsen af ressourceforbruget omfatter både omkostningerne til drift og aktivering.

Delanalyse 2: Effekter
Delanalyse 2 fokuserer på resultaterne af jobcenterets indsatser udtrykt ved ”selvforsørgelsesgrader”.  Formålet er at opgøre, om der aktuelt opnås højere eller lavere selvforsørgelsesgrader, end hvad der kan ”forventes” ud fra kommunens rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen.
På baggrund af de kommunale rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen overfor henholdsvis dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv. (jf. SFI 2013) estimeres de forventede selvforsørgelsesgrader i kommunen.

Delanalyse 3: Økonomiske gevinster
Formålet med delanalyse 3 er at belyse den samlede økonomiske konsekvens af beskæftigelsesindsatsen. Er der tale om en samlet besparelse eller meromkostning sammenlignet med de andre kommuner, når kommunens investeringsprofil (delanalyse 1) sammenholdes med effekterne (delanalyse 2).
Kommunens gevinst/tab i helårspersoner værdiansættes og holdes op imod kommunens ressourceforbrug i forhold til de øvrige kommuner. I værdiansættelsen af kommunens gevinst/tab opgjort i helårspersoner som følge af indsatsen indgår både:

 • Lavere/højere kommunale forsørgelsesudgifter som følge af om kommunens resultater er bedre eller dårligere end forventet, idet kommunens gevinst/tab i helårspersoner ganges med den gennemsnitlige forsørgelsesudgift per helårsperson.  
 • Højere/lavere kommunale skatteindtægter som følge af om kommunens resultater er bedre eller dårligere end forventet, idet kommunens gevinst/tab i helårspersoner ganges med en gennemsnitlig skatteindtægt per helårsbeskæftiget.

For hver indsats, hhv. dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge, indplaceres kommunen i én af følgende kategorier:

Kommunens enhedsomkostninger er lavere end i gennemsnittet af kommunerne

Kommunens enhedsomkostninger er højere end i gennemsnittet af kommunerne

Resultaterne er bedre end objektivt forventet

Gevinst: Hvis værdien af kommunens effekter ikke opvejer kommunens lavere udgifter

Gevinst: Hvis værdien af kommunens effekter er større end kommunens ekstra udgifter

Resultater er dårligere end objektivt forventet

Tab: Hvis værdien af kommunens effekter opvejer kommunens lavere udgifter

Tab: Hvis værdien af kommunens effekter er mindre end kommunens ekstra udgifter

 
 

Økonomi:

Cost-benefitanalysen koster 20.000 kr. finansieret inden for Job- og Vækstcentrets egen ramme.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen
15. Rehabiliteringsrapport 2013
Sagsnr.: 2013-005051
Sagsbehandler: Birthe Clement

Præsentation:

Den 1. januar 2013 trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft.
Igennem hele 2013, er der blevet ført statistik over, hvor mange sager, der har været behandlet i Middelfart Kommunes Rehabiliteringsteam, og Rehabiliteringsteamets indstillinger som Middelfart Kommune skal træffe afgørelser om.

Forvaltningen foreslår:

 • At rehabiliteringsrapporten drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med at føre statistikken er, at vi ønsker at følge den nye reform tæt, både i forhold til, hvordan vi udmønter reformen i praksis men også for at vi kan dokumentere Rehabiliteringsteamet indstillinger.  

Sammenfatning af Reahbiliteringsrapporten:
 • Ud af de 99 sager er der 30 der er blevet indstillet til et fleksjob, 24 blev indstillet til et ressourceforløb, 24 blev indstillet til anden beskæftigelsesrettet indsats og 21 blev indstillet til en førtidspension.
 • Der her været 99 sager forelagt rehabiliteringsteamet i løbet af 2013, hvoraf 57 har været kvinder og de resterende 42 er mænd.
 • Ud af de 99 sager er der fire sager, der er blevet revurderet.
 • 26 borgere har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag (§ 17 sager).
 • 82 % af de borgere, der får forelagt deres sag for Rehabiliteringsteamet, kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge. 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Bilag:

16. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

LUKKEDE SAGER