Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 15. januar 2014

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
15. januar 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Bo Juul Nielsen
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

3. Nøgletal december 2013
Sagsnr.: 2013-002058
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for december måned på områderne: uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige.

I forbindelse med Kontanthjælpsreformen er alle kontanthjælpssager visiteret om til uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Uddannelseshjælp er til unge under 30 år uden en uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Kontanthjælp er til unge under 30 år med en uddannelse, samt borgere over 30 år, der er jobparate eller aktivitetsparate.

Reformen har betydet, at kommunens IT-system Work Base har været lukket fra den 21.12.13 til den 02.01.14. Tallene der er trukket for december måned er derfor opgjort pr. den 02.01.14, og ikke pr. 31.12.13. Der er tale om et øjebliksbillede.

Nøgletal for 2013 og 2014, ledighedstal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og a-dagpenge vedlægges.
Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Pr. 02.01.14 var der 185 borgere der modtog uddannelseshjælp.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere pr. 02.01.14 var 462.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 6 sager i december måned, så det samlede antal udgør 493 sager pr. 02.01.14.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med to sager i december måned. Det samlede antal udgør således 99 pr. 02.01.14.

Antallet af forsikrede ledige er i perioden 30.11.13 til 02.01.14 steget fra 639 sager til 756 sager i alt.

Pr. 02.01.14 var der 52 borgere, der modtog særlig uddannelsesydelse.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

4. Prævisitation i forbindelse med kontanthjælpsreformen
Sagsnr.: 2014-000197
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Orientering om prævisitation af unge kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med kontanthjælpsreformen samt status på fordelingen på nye visitationsgrupper.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, skulle alle unge under 30 år i perioden 1. oktober – 13. december 2013 prævisiteret ind i de nye visitationsgrupper:

  • Uddannelsesparate – inkl. åbenlyst uddannelsesparate
  • Aktivitetsparate
  • Unge med uddannelse

På baggrund af denne visitation er de unge pr. 1.1.2014 blevet indplaceret i de nye visitations- og ydelsesgrupper – altså som henholdsvis uddannelses- eller aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp (unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse) eller som job- eller aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp (unge under 30 år med erhvervskompetencegivende uddannelse).

Prævisitationen er foregået som et led i det individuelle kontaktforløb i løbet af ovennævnte periode med deadline 13. december.

Prævisitationssamtalerne har således omfattet de unge, som allerede modtager kontanthjælp og dem, der er bevilliget kontanthjælp i perioden frem til 31.12.2013.

Visitationen tager udgangspunkt i forskellige parametre, som medtager både ressourcer og barrierer hos den unge. I fokus for visitationen er en vurdering af om den unge – med den rette støtte og hjælp – vil kunne starte og forventeligt gennemføre en ordinær uddannelse i løbet af en tidshorisont på ca. 1 år.

Alle myndighedssagsbehandlerne har været involveret i prævisitationen af de unge. Dette for at gøre brug af det kendskab sagsbehandleren har til borgeren og for at sikre at alle sagsbehandlere får indsigt i og erfaring med brug af den nye visitationsmodel. Det har således for sagsbehandlerne været en større opgave at løse. Reformens intention er at alle unge mødes som uddannelsesparate. For at støtte den enkelte sagsbehandler samt sikre en ensartethed i visitationen har den faglige koordinator skulle ”godkende” alle sager, som ikke blev visiteret hhv. åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat.

I alt 199 unge er indgået i prævisitationen. De fordeler sig således i de nye visitationsgrupper i forhold til den tidligere fordeling på matchgrupper:

Fordelt på match (før reform):

Faktiske tal

Procent

Jobklar

 

30

15

Indsatsklar

 

167

83

Midlertidig passiv

 

2

2

I alt

 

199

100

 

 

 

Fordelt på visitationsgrupper (efter reform):

 

Faktiske tal

Procent

Ung m. uddannelse

 

17

8

Uddannelsesparat

inkl. åbenlyst uddannelsesparate

112 (104 + 8)

56 (52 + 4)

Aktivitetsparat

 

70

35

I alt

 

199

100

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.

5. Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer 2014
Sagsnr.: 2013-014181
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Det lokale beskæftigelsesråd har af Middelfart byråd fået bevilliget kr. 270.000,- til brug for rådets virksomhedsrettede aktiviteter i 2014. Samtidig kan rådet overføre ikke brugte midler fra 2013 - således råder Det lokale Beskæftigelsesråd over ca. 530.000,- kr. i alt til særlig virksomhedsrettede initiaiver i 2014. Planen for særlige virksomhedsrettede initiativer skal efter godkendelse indlemmes i Beskæftigelsesplan 2014.

Forvaltningen foreslår:

  • At Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Det Lokale Beskæftigelsesråd skal i henhold til lovgivningen udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen sendes til høring i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der skal være enighed om de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen.

 I vejledningen for anvendelse af tilskud til de lokale beskæftigelsesråd fremgår det, at formålet med tilskuddet er at iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet eller bidrage til, at personer på kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse.

 Tilskuddet kan anvendes til alle målgrupper. Forsørgelsesgrundlaget har ingen betydning for, hvilke aktiviteter der kan igangsættes. De initiativer, der påtænkes gennemført, skal ligge indenfor de overordnede rammer i Jobcentrets beskæftigelsesplan.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Godkendt.

Bilag:

6. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenteret.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenteret.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen.

Høring af Ældrerådet:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER