Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 14. september 2021

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
14. september 2021 kl. 10:00
Tilstede:
Per Vismark
Steen Dahlstrøm
Kaj Piilgaard Nielsen
Regitze Tilma
Allan Buch
Fraværende:

ÅBNE SAGER

318. Ansøgning om støtte til bygningsfornyelse, Teglgårdsparken 42
Sagsnr.: 2019-002286
Sagsbehandler: Pia Quottrup Sand

Præsentation:

Der skal tages stilling til ansøgning om støtte til vinduer og udvendige døre i ejendommen Teglgårdsparken 42 A-C, og om der skal gives tilsagn til enten renovering af eksisterende eller til nye vinduer og døre, af de ordinære midler til byfornyelsesstøtte.

Forvaltningen foreslår:

  • at der meddeles tilsagn til støtte med 50 % til en af to mulige løsninger:
  • renovering og energioptimering af eksisterende originale vinduer og hoveddøre, nye terrassedøre
  • nye vinduer og terrassedøre, renovering af døre

 

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen Teglgårdsparken 42 er SAVE registreret med høj bevaringsværdi (SAVE 2) og en vigtig bevaringsværdig bygning, der fremstår nogenlunde intakt i forhold til sin oprindelige udformning. Ejendommen fremstår med originale vinduer og døre. Vinduernes håndværksmæssige udførelse og fremtræden, udgør en af de bærende kulturhistoriske bevaringsværdier. Ejendommen er samtidigt en del af en Teglgårdsparken, og dermed lokalplan 166, der er et særligt betydningsfuldt kulturmiljø i kommunen.  

 

 

Økonomi:

Der er indhentet 2 tilbud på istandsættelse af vinduerne, og et tilbud på nye vinduer og istandsættelse af døre.

Billigste tilbud på istandsættelse af eksisterende døre og vinduer, montering af optoglas på alle originale vinduer og 2 nye terrassedøre:

i alt kr. 553.026,- hvoraf 50% af støtten udgør 276.513,- kr

Billigste tilbud på nye vinduer med koblede rammer, to nye terrassedøre og istandsættelse af hoveddøre:

i alt kr. 415.226,25 hvoraf 50 % af støtten udgør 207.613,- kr.

Høring:

ingen høring

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Et flertal af udvalget, bestående af Regitze Tilma, Per Vismark og Kaj Piilgaard Nielsen godkendte renovering og optimering af eksisterende originale vinduer, hoveddøre og terrassedøre.

Et mindretal bestående af Steen Dahlstrøm og Allan Buch, stemte imod og ønskede nye vinduer og terrassedøre samt renovering af døre.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. september 2021 kl. 10:00

319. Ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt nr. 18 fra afstandskrav mod Assensvej, Storebæltsvænget 8
Sagsnr.: 2021-006517
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af garage på Storebæltsvænget 8 til erstatning for eksisterende garage. 

Ny garage ønskes placeret 6 m fra skel mod Assensvej. Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 18, der fastsætter krav om 8 m afstand til skel mod Assensvej. Det ansøgte forudsætter derfor dispensation fra byplanvedtægten.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget for de 7 ejendomme på Storebæltsvænget, der har skel mod Assensvej, beslutter at fravige byplanvedtægtens byggelinje.

Sagsbeskrivelse:

På ejendommen Storebæltsvænget 8 er der i tilknytning til eksisterende bolig opført garage i 1984. Bag garagen er der i 1995 opført udhus indtil ca. 0,5 m fra skel mod Assensvej. Udhuset er ikke godkendt.

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 18, der er fra 1977. Byplanvedtægten fastsætter, at der ikke må opføres byggeri nærmere skel mod Assensvej end 8 m. Indenfor byplanvedtægtens område er der på Storebæltsvænget i alt 7 parcelhusejendomme, der har skel mod Assensvej. Der er opført uansøgte byggerier nærmere skel mod Assensvej end 8 m på 6 af disse 7 ejendomme.

  

Vejafdelingen udtaler, at de ikke har ønske om at fastholde byggelinjen mod Assensvej.

Forvaltningen antager, at byggelinjen mod Assensvej er indarbejdet med henblik på sikring af udvidelsesmuligheder for Assensvej, der dengang var amtsvej.

Langs stamveje og adgangsveje fastlægger byplanvedtægten byggelinje 5 m fra skel. Disse byggelinjer er fastlagt for at sikre et åbent udtryk i området. 

Ejendommene på Storebæltsvænget med skel ud mod Assensvej, ligger primært lavere end vej og fortov. Ejendommene fremstår desuden, på nær en enkelt, med høje hække mod Assensvej, hvorfor byggerierne ikke er synlige.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke er belæg for at fastholde byggelinjen.