Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 10. august 2021

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
10. august 2021 kl. 13:00
Tilstede:
Allan Buch
Per Vismark
Kaj Piilgaard Nielsen
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Fraværende:

ÅBNE SAGER

305. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til Lokalplan nr 202, for et vandværk i Gelsted
Sagsnr.: 2019-006968
Sagsbehandler: Maja Grundtvig-Bonnevie

Præsentation:

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 lokalplan nr. 202, for et nyt vandværk i Gelsted.

Der skal træffes beslutning om planforslagene skal vedtages endeligt.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 godkendes endeligt uden ændringer.
  • At forslag til Lokalplan nr. 202 godkendes endeligt uden ændringer.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog på deres møde 6. april 2021 at sende forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til Lokalplan 202 ’Gelsted Vandværk’ i offentlig høring. Planerne er udarbejdet med henblik at erstatte 4 eksisterende værker i Middelfart Kommune samt at tilvejebringe et vandværk, der kan sikre efterlevelse af tidssvarende vandforsyning samt forsyningssikkerhed 50 år frem.

Det nye vandværk placeres på et areal der tilkøbes og som ligger i tilknytning til det eksisterende vandværk med tilhørende vandboringer på Grønnegade 40. Det tilkøbte areal, der i dag ligger i landzone, vil med vedtagelse af lokalplanen blive overført til byzone og omfattet af kommuneplanens rammer.

Der foreligger endnu ikke et konkret projekt, men den nye vandværksbygning forventes at få et etageareal på ca. 600 m². Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 15 og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Med placeringen og udformning af det kommende værk er der endvidere søgt sikret et godt samspil med den tilstødende by samt hensyn til grundvandsbeskyttelsen omkring boringer i og omkring området (BNBO).

Vejadgang til vandværket rykkes længere mod øst, hvor der kan skabes bedre oversigtsforhold.

Planforslagene er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke var behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslagene.

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der blev i forbindelse med opstart af planlægningen gennemført en forudgående høring jf. planloven med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. De forskellige høringssvar samt forvaltningens forslag til opfølgning er beskrevet i en hvidbog, jf. dagsordenspunkt 453.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan nr. 202,har været i høring fra 21. april til 16. juni 2021. Der er indkommet ét høringssvar fra Ældrerådet, der anbefaler planlægningen. Høringen giver dermed ikke anledning til ændring af planerne. 

Klima & bæredygtighed:

Planlægningen understøtter en fremtidssikret og bæredygtig vandforsyning med høje kvalitetskrav.
Herudover åbner lokalplanen mulighed for indpasning af anlæg for lokal afledning af regnvand (LAR), ligesom der er fastsat krav til begrønning af områdets mange ubebyggede arealer samt til etablering af et afskærmende beplantningsbælte mod det åbne land i øst.

Beslutning:

Anbefales.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. august 2021 kl. 13:00
Økonomiudvalget 31. august 2021 kl. 15:00
Byrådet 6. september 2021 kl. 17:00

Bilag:

306. Ansøgning om udvidelse af tagetage samt opførelse af dobbelt garage, Tværvej 2
Sagsnr.: 2021-004880
Sagsbehandler: David Faurholt

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af eksisterende tagetage på Tværvej 2, 5500 Middelfart, ud mod Øster Alle. Tagetagen ønskes ført hen over den eksisterende åbne altan, og dermed ønskes altanen ombygget og inddraget til boligareal. 

Derudover ansøges om opførelse af dobbelt garage. Garagen ønskes opført i tilknytning til eksisterende kælderfacade mod Øster Alle.

Økonomiudvalget har igangsat udarbejdelse af en kommende bevarende lokalplan for Strib. Forvaltningen bemærker, at det ansøgte ikke befinder sig indenfor den vedtagne afgrænsning for den kommende bevarende lokalplan.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter det ansøgte

 

 

Sagsbeskrivelse:

På ejendommen Tværvej 2 i Middelfart ligger et enfamiliehus, med et samlet etageareal på 205 m2. Ejendommen administreres efter byggeloven, med mulighed for at bygge i 2 etager og 8,5 meters højde.

Eksisterende hus indeholder kælderetage + stue + tagetage, alle 3 etager tæller som etager i henhold til bygningsreglementets bestemmelser. På grund af grundens naturlige fald til 2 sider, og husets udformning opleves det imidlertid ikke som 3 etager. Grunden har et naturligt fald på 3 meter (øst-vest mod vandet) og 1 meter (nord-syd mod Øster Alle). Derfor er en del af bygningens underste etage delvist skjult af det omkringliggende naturlige terræn (se bilag: Tværvej 2 koter).

Ansøger har tidligere søgt om udvidelse af tagetagen alene, men fik afslag, da huset i så fald fremstod som en bygning i 3 etager, set fra vejen Øster Alle.

Den ny ansøgning indeholder samme udvidelse af tagetagen med kviste, men nu med en dobbelt garage placeret foran kælderetagen. Derved opnås samme "trappe-agtige" udtryk som der er i dag, set fra Øster Alle.

Den samlede facadehøjde ud mod Øster Alle vil være 9,55 meter.

 

Økonomi:

  • Ingen

Høring:

Det er vurderet at Øster Alle 59 er part i sagen.

Der er i henhold til byggeloven foretaget partshøring af ejerne af Øster Alle 59 - Der er ikke indkommet nogen høringssvar i den forbindelse.

 

Klima & bæredygtighed:

  • Ingen, da anvendelsen af ejendommen vil forblive uændret.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. august 2021 kl. 13:00

Bilag:

2021-004880-15Partshøring efter byggeloven
2021-004880-9Bilag 3
2021-004880-62.10B Facader
2021-004880-22Tværvej 2 koter.pdf
307. Ansøgning om kviste på Ellensvej 2, Strib indenfor kommende lokalplanområde
Sagsnr.: 2021-008116
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget ansøgning om opsætning af 2 kviste i forbindelse med omfattende renovering af boligen på Ellensvej 2. 

Økonomiudvalget har på møde d. 11. juni 2021 besluttet at igangsætte lokalplanlægning med bevarende sigte. Ejendommen Ellensvej 2 ligger indenfor den besluttede afgrænsning. Der forventes at foreligge lokalplanforslag tidligst i 2022.

Der er altså mulighed for at lokalplanforslag kan være klar indenfor 12 måneder, hvorfor der ønskes udvalgets stillingtagen til, hvorvidt kommunen ønsker at give positivt tilsagn til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget drøfter det ansøgte 

Sagsbeskrivelse:

På ejendommen Ellensvej 2 ligger eksisterende enfamilieshus fra 1921. Huset er under renovering, og i den forbindelse ønskes tagetagen udvidet med 2 kviste, 1 på hver side af taget.

Huset, der har et eksisterende boligareal på 200 kvm., fremstår i 1 etage med kælder og udnyttet tagetage.  Kvistene vil give en bedre udnyttelse af værelserne på 1. sal.

Forvaltningen vurderer at kvistene er tilpasset udtrykket af eksisterende bolig og at kvistenes størrelse er afpasset efter vinduesstørrelser i stueetagen. Kvistudformningen er sædvanlig for hustypen.

Huset har en bevaringsværdi på 5.

Ejendommen er beliggende i et område generelt præget af 1 plans og 1½ plans villaer, og kviste forekommer på enkelte ejendomme i området.

Såfremt kommunen ønsker at modsætte sig udformningen af nybyggeriet, er der mulighed for efter Planlovens §14 og efter forudgående partshøring, at nedlægge forbud mod projektet, hvorefter kommunen inden 12 måneder skal have offentliggjort forslag til lokalplan.