Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 21. juni 2021

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
21. juni 2021 kl. 14:30
Tilstede:
Allan Buch
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Per Vismark
Fraværende:
Kaj Piilgaard Nielsen

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

302. Nyt Padelcenter på Korsholm Alle 19
Sagsnr.: 2021-007504
Sagsbehandler: Thomas Edel Jensen

Præsentation:

Ejeren af Korsholm Allé 19, 5500 Middelfart har søgt om byggetilladelse, til at opføre et nyt Padelcenter inklusiv 2 udendørs Padelbaner. 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter muligheden for, at meddele de nødvendige dispensationer. Herunder  at dispensere fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Sagsbeskrivelse:

Korsholm Alle 19 er underlagt lokalplan 29.09 erhvervsområde ved Fynsvej. I lokalplanens anvendelsesbestemmelser fastsættes følgende anvendelsesmuligheder:

"§ 3. Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til erhvervsformål i form af industri, værksteder, engroshandel, oplag og tekniske anlæg. Der kan endvidere indpasses forretningsvirksomhed, der har tilnytning til de pågældende erhverv, eller som naturligt kan indpasses i området"

Der er forvaltningens vurdering, at en anvendelse som Padelcenter (idrætsbygning) ikke kan rummes inden for lokalplanens anvendelsesbestemmelser. 

Fritids- og kulturfaciliteter bør have en velovervejet placering, således at infrastrukturen muliggør en sikker og trafikalt bæredygtig anvendelse af den pågældende aktivitet.

Et padelcenter må forventes at tiltrække alle typer af trafikanter, herunder cyklende og gående. Områdets trafikale disponering understøtter, at området er tiltænkt de virksomhedstyper, der nævnes i lokalplanen, idet der eksempelvis ikke er anlagt fortov og cykelsti. Det er et område der er præget at tung trafik, hvilket gør "bløde" trafikanter sårbare.

Det ansøgte forudsætter følgende dispensationer fra lokalplanen: 

 • § 1: Den fremtidige anvendelse skal være erhverv.

   

  Det ansøgte projekt afviger fra bestemmelsen, idet kun en mindre del af bygningsmassen udgør erhverv, i form af lager og kontor. Størstedelen af anvendelsen er sports- og idrætscenter med udendørs padelbaner.

   

 • § 7 stk. 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom. Endvidere må bygningernes rumfang ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal.

   

  Den ansøgte bebyggelse afviger fra bestemmelsen, da grundarealet tillader en maksimal volumen på 18.387 m3. Den ansøgte bygningsmasse har en volumen på 23.239 m3. Dette udgør en overskridelse på 4.852 m3.

 • § 7 stk. 2 byggelinjer ved Fynsvej og Korsholm Allé: 20 m fra vejskel og øvrige veje samt naboejendomme: 5 m fra h.h.v. vejskel og skel og -

 • § 10 stk. 4 om ubebyggede arealer er det et vilkår at der ikke opsættes hegn i byggeliniearealer langs vejene og i skel mellem grundene. Faste hegn må kun opsættes omkring mindre gårdarealer, eller hvis det skønnes nødvendigt af sikkerhedshensyn.   

Det ansøgte byggeri afviger fra bestemmelserne, da de udendørs padelbaner inklusiv hegn og glasvægge, samt lysmaster udføres indtil ca. 3 meter fra Skærgårdsvej.

Såfremt der gives tilladelse til at opføre et padelcenter på denne placering, må det forventes at have præcedensvirkning, eftersom der ikke kan siges at være særlige forhold der gør sig gældende for netop denne ejendom og som taler for at etablere et padelcenter netop her.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Projektet har været i naboorientering og der er ikke indkommet bemærkninger.

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Udvalget ønsker ikke et større fritidscenter (Padelcenter) placeret i omhandlende erhvervsområde. En enkelt padelbane i forbindelse med virksomheden vil kunne tillades.

Forvaltningen tager en dialog med ansøger.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 21. juni 2021 kl. 14:30

Bilag:

LUKKEDE SAGER