Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 8. juni 2021

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
8. juni 2021 kl. 13:00
Tilstede:
Per Vismark
Kaj Piilgaard Nielsen
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Allan Buch
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

287. Lancering af samkørsel fra august 2021
Sagsnr.: 2020-005400
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Udvalget orienteres om fremdriften på samkørsel i Middelfart Kommune.

Der ligger nu en plan for lancering fra august 2021 blandt arbejdspladser, ungdomsuddannelse og lokalsamfund.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget tager orientering til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Samkørsel er et af mange tiltag, der kan sænke klimabelastningen fra transport. Samkørsel er samtidig en måde, man kan hjælpe hinanden med transporten, hvis man f.eks. bor et sted, hvor der ikke er så megen kollektiv trafik, eller man ikke har mulighed for selv at køre.

Desuden er langt de fleste, der kører i bil til arbejde, i dag er alene i bilen. Der er dermed et stort potentiale i at køre flere sammen f.eks. til og fra arbejdspladsen.

Middelfart Kommune udviklede og afprøvede samkørselskonceptet KørMed (igennem EU projektet CORA) i 2019. Flere lokalsamfund var med til at udvikle konceptet: Røjlehalvøen, Føns og Husby-Tanderup.

Der er efterfølgende indgået et samarbejde med FDM om brug af app'en Ta'Med, der har et velfungerende koncept for samkørsel mellem hjem og arbejde, og som nu opgraderes med en række nye funktioner, bl.a. muligheden for at lave kombinationsrejse med kollektiv trafik.

Corona satte effektivt en stopper for projektet i 2020. Men corona situationen forventes nu at være så gunstig, med vaccinationer m.m., at der er lavet en plan for lancering af samkørsel fra august 2021.

Lanceringen sker i 4 spor:

 • Arbejdspladsen på rådhuset
 • Flere større private arbejdspladser
 • Middelfart Gymnasium & HF
 • Alle lokalsamfund

Økonomi:

Middelfart Kommune får støtte fra Landdistriktspuljen til at udvikle og iværksætte samkørsel. Ydelser fra Naboskab i forbindelse med udviklingen og lancering er betalt af midlerne.

Høring:

Ingen.

Klima & bæredygtighed:

Samkørsel er et af mange tiltag, der kan sænke klimabelastningen fra transport.

Langt de fleste, der kører i bil til arbejde, i dag er alene i bilen, og der er dermed et stort potentiale i at køre flere sammen til og fra arbejdspladsen.

Samkørsel er et af DK2020 Klimaplanens tiltag til reduktion af drivhusgasser fra transport, der i Middelfart Kommune udgør ca. 1/3 af drivhusgasudledningen.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. juni 2021 kl. 13:00

288. Fælles fynsk udbud og grøn omstilling af den kollektive trafik
Sagsnr.: 2020-005218
Sagsbehandler: Tina Frisch Karstensen

Præsentation:

På Teknisk udvalgs møde d. 13. april 2021, blev der taget en indledende drøftelse af et fælles fynsk udbud for den kollektive trafik samt grøn omstilling. 

Sagen genoptages nu, med henblik på, at der træffes endelig afgørelse om deltagelse i et fælles fynsk udbud samt grøn omstilling af den kollektive trafik. 

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune deltager i det fælles fynske udbud ud fra FynBus´rammer med kontraktstart august 2024.
 • At der tages stilling til, om udbuddet ønskes at omfatte mest miljø for pengene eller der ønskes at stille krav om tilbud på bestemt drivmiddel. 
 • At Middelfart Kommune overlader det til udbudsvinder, at varetage placering af et anlæg for drivmidler. 

Sagsbeskrivelse:

I vinteren 2020/2021 har FynBus holdt administrative møder med kommunerne på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark, hvor rammen for fælles udbud er blevet drøftet. Rammen for fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling er vedlagt som bilag. Beslutningen om at arbejde videre med et fælles udbud og grøn omstilling, blev besluttet i Teknisk udvalg i 11.august 2020. 

Rammen for fælles udbud er fastsat til

 • Kontraktstart i august 2024 eller 2025. 
 • Der er option på forlængelse af nuværende kontrakter til august 2024 eller august 2025  udnyttes. 
 • Ved forlængelse af kontrakter indhentes tilbud på biodiesel til drift i forlængelsesperioden. 

Udbuddet vil blive gennemført som et funktionsudbud med mest miljø- og klimaeffekt for pengene, med mindre konkret drivmidddel er valgt for den enkelte kommune. 

Der udbydes en 8-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i 2x2 år. 

I forbindelse med udbuddet åbnes der op for samspil mellem lokalruter og flextrafik i udbudsgrundlaget. Det betyder, at der er ruter der kan omlægges til teleruter, som kun køres, når der er behov/ringet efter den,  eller hvor der er noget af kørslen der kan udføres af flextrafik. Det afklares om det ønskes og er muligt i den enkelte kommune. Serviceniveauet skal fastlægges senest i september 2021, og vil derfor blive behandlet som en særskilt sag. 

Den kollektive trafik vil blive udbudt i to til tre pakker. 

 • Der udfærdiges delaftaler for alle kommuner for at sikre fleksibilitet for den enkelte kommune. 
 • Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den samlede pakke. 
 • Tilbudsgiver skal samtidig afgive individuelle tilbud på alle kommuner, der er en del af den pågældende pakke. 
 • En kommune kan trække sig fra tilbuddet på en pakke, hvis tilbuddet på buskørsel i kommunen ligger over det fastlagte budget for buskørsel, hvilket de andre kommuner i pakkefællesskabet skal acceptere. Hvis en kommene trækker sig fra en pakke, vil pakken blive annulleret og de individuelle tilbud vil træde i kraft.
 • Pakkeopdelingen baseres på geografi og omsætning. Afhængig af tilbagemeldinger fra kommunerne i juni 2021 kan pakkeopdelingen ændres. 

Ladeanlæg/tankningsanlæg

Placeringen af ladeanlæg eller tankningsanlæg besluttes af tilbudsgiveren, medmindre en kommune har specifikke krav eller ønsker hertil. Cowi skriver i deres rapport (bilag 2 - Rapport fra COWI), at der generelt på Fyn ikke er problemer med at få strøm til opladning af busser eller få distribueret biogas til optankning af busser.  

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

FynBus oplyse, at hvis man eksempelvis vælger el som drivmiddel, må man forvente en merudgift i forhold til budget 2019 for kollektiv trafik. Markedet vurderes ikke at have fundet sit naturlige leje endnu, hvorfor meromkostninger ved grøn omstilling først kendes efter et endeligt gennemført udbud. Hvis der vælges el som drivmiddel, må der ligeledes forventes udgifter til etablering af ladeanlæg. 

Økonomi:

Økonomien vil først være kendt efter et gennemført udbud af den kollektive trafik, men hvis der vælges el som drivmiddel, må der forventes en merudgift på ca. 10 %.

Høring:

Der er ikke krav om høring. 

Klima & bæredygtighed:

Afhængig af, om der vælges mest miljø for pengene eller der besluttes et bestemt drivmiddel, kan det af nedenstående tabel ses, hvilken indvirkning det har på klimaet. 

Et billede, der indeholder bord Automatisk genereret beskrivelse

Ved gennemførelse af et fælles udbud med grøn omstilling, vil der under alle omstændigheder  ske en markant miljøpåvirkning fra den kollektive trafik efter indgåelse af de nye kontrakter

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Udvalget ønsker el som drivmiddel, dog ønsker udvalget andet drivmiddel hvis omkostningerne ved el som drivmiddel medfører væsentlige meromkostninger. 

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. juni 2021 kl. 13:00

Bilag:

289. Nybyggeri på Korsvejs Alle 13
Sagsnr.: 2021-005228
Sagsbehandler: Thomas Edel Jensen

Præsentation:

Ejeren af Korsvejs Alle 13 i Strib, ønsker at nedrive den eksisterende ejendom på matriklen, og
opføre en ny arkitekttegnet villa i 2 etager.

Udvalget besluttede den 9. marts 2021, at se positivt på det ansøgte, og ansøgningen har på den baggrund været sendt i naboorientering.

Udvalget skal drøfte det ansøgte på baggrund af indkomne bemærkninger fra  naboorienteringen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter det ansøgte.  

Sagsbeskrivelse:

Ejeren af Korsvejs Allé 13 i Strib ønsker at nedrive den eksisterende et plans bolig opført i
1980’erne og i stedet opføre en ny bolig i to etager med mansardtag.

Den skitserede, nye bolig er en moderne fortolkning af de ældre, bevaringsværdige boliger på
Korsvejs Allé. Den nye boligs volumen og afstand til fortov svarer også til nogle af de
eksisterende boliger på Korsvejs Allé.

Af hensyn til naboerne, har afstand fra den skitserede kommende nye bolig til skel været drøftet i forhåndsdialogen med forvaltningen. Den skitserede bolig er således i den seneste skitse placeret med størst mulig afstand til naboskel mod naboer på Korsvejs Alle.

Ejeren af Korsvejs Alle 15 har henvendt sig til Middelfart Kommune og argumenterer for, at
kommunen bevarer Korsvejs Allé mod uønsket fortætning, og derfor bør afvise det konkret
skitserede projekt på Korsvejs Allé 13. Ejeren giver udtryk for, at det må være oplagt, at netop
den aktuelle strækning bliver omfattet af den kommende lokalplan, og at lokalplanen vil
indebære begrænsninger i forhold til byggeri der presser bebyggelsestætheden, i særdeleshed i højden. 

Det er forvaltningens vurdering, at der med den seneste skitse, som er vedlagt som bilag, er
tale om et projekt, som samlet set er et harmonisk bud på en bygning, der indpasser sig i de
eksisterende omgivelser. Projektet overskrider i et mindre omfang det skrå højdegrænseplan i
naboskel mod Korsvejs Allé 15.

Ansøgningen har været sendt i naboorientering og der er indkommet 3 høringssvar. 

Byrådet har i september 2020 igangsat en proces, der ser nærmere på behovet for og indholdet af en kommende bevarende lokalplan for - et på nuværende tidspunkt ikke nærmere afgrænset område i Strib.

I henhold til proces- og tidsplanen forventes et udkast til lokalplan klar ultimo 2021. På
nuværende tidspunkt er det indholdsmæssige af lokalplanen ikke afklaret, og forvaltningen kan
derfor ikke gøre rede for hvorvidt den skitserede bolig er inden for skiven af bestemmelser i den kommende lokalplan.

Byrådet har i henhold til §14 i planloven mulighed for, at nedlægge forbud mod, at der retligt
eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst
nedlægges for et år.

Økonomi:

ikke relevant

Høring:

Ansøgningen om byggetilladelse har været i naboorientering. Indkommende bemærkninger er vedhæftet som bilag. 

Ansøgers rådgiver har forholdt sig til bemærkningerne og besvaret disse i vedhæftede bilag.

De indkommende bemærkninger omhandler i hovedtræk, en bekymring i forhold til bygningens højde, afstanden til vejen, indbliksgener og skyggevirkning. Herudover en mere generel bekymring for, om bygningen vil skabe en uønsket fortætning i bebyggelsesstrukturen langs Korsvejs Alle. 

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte er skitseret i fornuftig harmoni med de øvrige ejendomme langs vejen og den arkitektur som er kendetegnende for området. Som det fremgår af bygherres redegørelse, så overholder byggeriets facade, afstanden til vejen og er i tråd med den facadelinje de øvrige ejendomme angiver. Bebyggelsesprocenten på 30 er overholdt. Skyggevirkninger og indbliksgener vurderes ikke at være større, end hvis huset opføres i 8,5 meter i højden, som er den tilladte højde i henhold til bygningsreglementet. 

Der er tale om overskridelse af byggeretten i forhold til højden på 10,5 meter og en mindre overskridelse af det skrå højdegrænseplan mod nr. 11 og 15. Dette er forhold der er almindeligt forekommende i området og vil således kunne tillades på baggrund af en helhedsvurdering.