Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 13. april 2021

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
13. april 2021 kl. 13:00
Tilstede:
Per Vismark
Regitze Tilma
Allan Buch
Kaj Piilgaard Nielsen
Steen Dahlstrøm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

268. Forslag til Lokalplan nr. 207, Vandværk i Ejby
Sagsnr.: 2019-010748
Sagsbehandler: Maja Grundtvig-Bonnevie

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 207 for et nyt vandværk i Ejby.
Der skal træffes beslutning, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til Lokalplan 207 for et vandværk i Ejby godkendes og fremlægges i offentlig høring i 6 uger, da høringsperioden strækker sig over sommerferien.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget har den 25. februar 2020 truffet beslutning om at igangsætte planlægningen for et nyt vandværk i den nordvestlige udkant af Ejby. Processen blev igangsat med henblik på at erstatte det eksisterende vandværk, som er nedslidt og tilvejebringe et vandværk, der kan sikre efterlevelse af tidssvarende vandforsyning samt forsyningssikkerhed 50 år frem.

Lokalplanen muliggør etablering af tekniske anlæg med tilhørende servicefunktioner, herunder vandværk. Det maximale bruttoetageareal, der kan opføres på ejendommen, er 800 m². På nuværende tidspunkt er det forventningen, at der skal bygges en vandværksbygning på ca. 400 m². Bygningen må opføres i op til 2 etager foruden kælder og den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 10 meter.

Bygningen vil rumme vandtanke, teknik og kontor, som kan benyttes af vandværkets servicefolk. Der vil ikke være permanent arbejdsplads på området, men anlægget skal serviceres periodevis.

Placeringen i udkanten af byen er valgt, da store dele af det eksisterende ledningsnet kan genbruges, og området ligger tæt på nye vandboringer.

Visuelt skal bebyggelsen bestå af minimum to volumener med fladt tag eller ensidig taghældning. Det sikrer at bygningen fremstår som en teknisk bygning, som er tilpasset det omkringliggende område. For at besøgende kan få indblik i vandværkets tekniske processer, vil bygningen bl.a. blive opført med store glaspartier.

Området skal vejbetjenes fra Anlægsvej.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Lokalplan 207 for et vandværk i Ejby sendes i offentlig høring i seks uger. Høringsperioden er forlænget på grund af sommerferie.

Handicaprådet og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Beslutning:

Anbefales.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. april 2021 kl. 13:00
Økonomiudvalget 27. april 2021 kl. 15:00
Byrådet 3. maj 2021 kl. 17:00

Bilag:

269. Fælles udbud og grøn omstiling af den kollektive trafik på Fyn
Sagsnr.: 2020-005218
Sagsbehandler: Tina Frisch Karstensen

Præsentation:

Forvaltningen ønsker en indledende drøftelse af det kommende fælles udbud og grønne omstilling af den kollektive bustrafik på Fyn, med baggrund i det fremsendte materiale fra FynBus. Kommunerne skal tage endelig beslutning om deltagelse og eventuelt valg af drivmidler senest juni 2021. 

Forvaltningen foreslår:

 • Til politisk drøftelse.  

Sagsbeskrivelse:

I 2019-2020 har der mellem de fynske kommuner, Region Syddanmark og FynBus været arbejdet på et fælles udbud med grøn omstilling af buskørslen på Fyn. Målet med et fælles udbud er at fremme den grønne omstilling af buskørsel på Fyn og Langeland for at leve op til målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 70 % i 2030.

Ultimo juni 2020 sendte FynBus notatet "Grøn omstilling samt fælles udbud af buskørsel" til politisk drøftelse hos kommunerne og Region Syddanmark med henblik på en forventningsafstemning af det videre arbejde.

Teknisk udvalg har behandlet notatet på deres møde i august 2020, hvor der er tilkendegivet opbakning til det videre arbejde med fælles udbud og grøn omstilling. Der er ligeledes tilkendegivet opbakning fra de øvrige kommuner på Fyn og Region Syddanmark. 

I vinteren 2020/2021 har kommunerne og Region Syddanmark holdt administrative møder med FynBus, hvor rammen for fælles udbud blev drøftet.

Rammen for fælles udbud er fastsat til:

 • kontraktstart i august 2024 eller august 2025
 • option på forlængelse af nuværende kontrakter til august 2024 eller august 2025 udnyttes
 • der gennemføres et funktionsudbud med mest miljø- og klimaeffekt for pengene, medmindre konkret drivmiddel er valgt af den enkelte kommune
 • der udbydes en 8-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i 2 x 2 år
 • der indhentes særskilt tilbud på kørsel i de 2 x 2 års forlængelsesperioder
 • mulighed for samspil mellem lokalruter og flextrafik indgår i udbudsgrundlaget
 • der udbydes to - tre pakker
 • der udfærdiges delaftaler for alle kommuner for at sikre fleksibilitet for den enkelt kommune
 • tilbudsgiver skal afgive tilbud på den samlede pakke.

Med baggrund i ovenstående, har FynBus bedt kommunerne tage stilling til nedenstående senest i juni 2021:

 • deltagelse i det fælles udbud med grøn omstilling med kontraktstart august 2024
 • valg af drivmiddel, hvis tildeling efter "mest miljø og klimaeffekt for pengene" ikke ønskes
 • eventuelle ønsker til placering af ladeanlæg eller optankningsanlæg.

Deltagelse i fælles udbud

Region Syddanmark

FynBus anbefaler, at Region Syddanmarks kontrakt forlænges fra december 2024 til december 2026, og at Region Syddanmarks kontrakt om buskørsel dermed ikke indgår i det fælles udbud.

Kommunerne på Fyn og Langeland

Det fælles udbud foreslås opdelt i to - tre pakker, hvor der samtidig er en delaftale pr. kommune.

Opdelingen i pakker og delaftaler skal sikre dels, at mindre vognmænd kan afgive tilbud samt dels, at kommunerne opnår størst mulig fleksibilitet inden for rammerne af et fælles udbud.

En pakkeopdeling baseret på geografi og omsætning kan se således ud:

Pakke 1:

Langeland Kommune

Svendborg Kommune – by

Svendborg Kommune – land

Nyborg Kommune

Pakke 2:

Faaborg-Midtfyn Kommune

Assens Kommune

Pakke 3:

Nordfyns Kommune

Middelfart Kommune

Kerteminde Kommune

Afhængigt af tilbagemeldinger fra kommunerne i juni 2021 kan pakkeopdelingen ændres.

Ramme for fælles udbud

Notat af 25. marts 2021 vedr. "Ramme for fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling" beskriver den endelige ramme for fælles udbud med grøn omstilling med følgende emner:

 • Juridiske rammer for fælles udbud
 • Grøn omstilling
 • Samspil mellem lokalruter og flextrafik
 • Tids- og procesplan

 Tidsplan

 Juni 2021: Politisk stillingtagen til

 • deltagelse i det fælles udbud med grøn omstilling med kontraktstart august 2024
 • valg af drivmiddel, hvis tildeling efter "mest miljø-og klimaeffekt for pengene" ikke ønskes   
 • evt. ønsker til placering af ladeanlæg eller tankningsanlæg

September 2021:

Frist for fastlæggelse af rutenet og krav til busstørrelser til brug for færdiggørelse af udbudsgrundlaget.

Økonomi:

I følge FynBus foreløbige overslag på merudgift til grøn omstilling, skal det forventes at være ca. 10%. Der vil inden beslutning om valg af drivmiddel i juni 2021, foreligge en yderligere beregning på forventet merudgift. 

Resultatet af udbuddet forventes, på nuværende tidspunkt, at være kendt i december 2022, med indgåelse af kontrakt i februar 2023.

Budgettet for den samlede kollektive trafik (incl. Plustur/flextur) i Middelfart Kommune er i 2021:

kr. 13.178.302

Høring:

Ingen høring pt.

Der skal først ske høring, når udkast til fremtidigt rutenet er klar.

Klima & bæredygtighed:

Afhængig af hvilket drivmiddel der vælges, vil der enten kunne opnås 0-emission (el)  eller CO2-neutral drivmidler (gas eller biodiesel). 

I dag er busserne i Middelfart Kommune euronorm-6 busser, som giver den mindst mulige miljøbelastning, når der køres på diesel.

Beslutning:

Udvalget ønsker at drøfte problemstillingen igen på udvalgsmødet i juni 2021.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. april 2021 kl. 13:00

Bilag:

270. Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af garage til veteranbiler, Hylkedamvej 78, 5591 Gelsted
Sagsnr.: 2021-003803
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejeren af Hylkedamvej 78, Gelsted ønsker at opføre en garage på 312 m² til veteranbiler. Garagen opføres delvist på et areal, der ønskes tilkøbt ejendommen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget meddeler afslag til den ansøgte garage, da der ikke er nogen særlig begrundelse for en så stor garage til privat brug det pågældende sted i landzone.

Sagsbeskrivelse:

Hylkedamvej 78 er en beboelsesejendom på 4.625 m². Ejendommen ligger umiddelbart nord for Lunge Bjerge. Ejendommens bebyggelse består af en bolig på 272 m², 65 m² indbygget garage, 34 m² indbygget carport samt 56 m² kontor/lager.

Ejendommens bygninger blev oprindelig anvendt som kontor og administration for virksomheden Velux. Da virksomheden lukkede, blev der i 2010 udarbejdet en lokalplan for ejendommen med henblik på at kunne indrette en bolig i de overflødiggjorte bygninger. Størstedelen af den nuværende ejendom ligger således i byzone og er omfattet af Lokalplan 130 - Blandet bolig og erhverv ved Hylkedamvej, Gelsted.

Ejer ønsker at opføre en garage på 312 m² til veteranbiler. Ejer tilkøber i den forbindelse et areal på ca. 415 m² fra naboejendommen, der er et ubebygget landzoneareal, med henblik på at placere garagen delvist på det tilkøbte areal. Ejer oplyser, at garagen ikke kan placeres længere mod vest, da der her er en terrænforskel på ca. 1,3 meter.

Ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab og potentiel økologisk forbindelse. Derudover ligger ejendommen inden for skovbyggelinjen.

Arealoverførslen i sig selv forudsætter ikke landzonetilladelse, da arealet overføres til en eksisterende have. Det er således kun opførelsen af garagen, der forudsætter landzonetilladelse.

Klagenævnets praksis er restriktiv, når det gælder store garager og udhuse i landzone. Der gives således som udgangspunkt ikke landzonetilladelse til garager og udhuse større end 80 - 100 m², medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Forvaltningen finder, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en tilladelse til en garage på over 300 m² det pågældende sted i landzone. Forvaltningen lægger i den forbindelse vægt på, at garagen er til rent private formål. En tilladelse vil således medføre præcedensvirkning i forhold til lignende ønsker om at opføre store garager og udhuse til rent private formål i landzonen. 

Da størstedelen af ejendommen ligger i byzone, er der netop på denne ejendom mulighed for at opføre en større garage til private formål, blot garagen placeres inden for det eksisterende byzoneareal.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Udvalget besluttede, at meddele tilladelse til det ansøgte grundet den umiddelbare nærhed til byzone og at der ikke er naboer tæt på. 

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. april 2021 kl. 13:00

Bilag:

271. Støttemur og terrænregulering mod sti for Akelejehaven 28
Sagsnr.: 2020-006193
Sagsbehandler: David Faurholt

Præsentation:

Beboerne i Akelejehaven nr. 28 ansøger om, at bibeholde allerede opført støttemur mod sti.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles dispensation fra lokalplanens § 9 til at etablere støttemur mod sti i maks. 1,3 meter, på det højeste sted.
 • At der gøres opmærksom på, at terrænreguleringen fra støttemurens ny højde skal udføres "blødt afrundet" til eksisterende terræn én meter ind på egen grund, i henhold til lokalplanens bestemmelser

 

Sagsbeskrivelse:

Akelejehaven nr. 28, har søgt om dispensation til at bibeholde en allerede opført støttemur mod stien.