Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 9. marts 2021

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
9. marts 2021 kl. 13:00
Tilstede:
Allan Buch
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Per Vismark
Kaj Piilgaard Nielsen
Fraværende:

Åbne sager

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

248. Parkeringsanalyse af Middelfart Midtby
Sagsnr.: 2020-015474
Sagsbehandler: Khaled Ksibe

Præsentation:

Der er udarbejdet parkaringsanalyse for Middelfart Midtby. Forvaltning giver en orientering om resultaterne i analysen på udvalgsmødet.

Forvaltningen foreslår:

 • Orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Kommunen oplever en stigende efterspørgsel på parkering i Middelfart Midtby. Handelsstandsforeningen og butikkerne giver over for kommunen udtryk for manglende parkeringsmuligheder og en manglede parkeringsreserve i særligt spidsbelastningsperioderne.

I de senere år er der sket en fortætning omkring havnearealerne, hvor flere funktioner er kommet ind. Middelfart Kommune planlægger for yderligere byfortætning og boliger i de kommende år. Dette kan potentielt medføre en øget koncentration af parkering.

På den baggrund bliver der taget initiativ til at gennemføre en analyse af parkeringsbelægningen af hele Middelfart Midtby med henblik på attilvejebringe et grundlag om parkeringssituationen og viden om eventuel uudnyttet p-kapacitet.

Parkeringsanalysen er foretaget på tværs af tre centrale bydele i Middelfart Midtby, som er nærmere omtalt i Middelfart Kommunes midtbyplan, Mulighedernes Middelfart. Analysen er således afgrænset til mellem havnearealerne (i nord) og jernbanetracéet (i syd) og mellem H.P. Johansensvej, Sildemarken og A. C. Hansens Allé (i vest) og Tværgade/H.P. Priorsvej (i øst).

Det rådgivende ingeniørfirma Cowi har udarbejdet parkeringsanalysen for Middelfart Midtby.

Analysen er udarbejdet på baggrund af registrering af parkeringsmuligheder i Middelfart Midtby, tælling af parkerede biler over to dage (torsdag og fredag.), trafiktællering og en vurdering kommende udbygningsmuligheder i midtbyen.

Analysen viser, at der generelt er relativt nemt at finde ledige parkeringspladser i Middelfart midtby. Dog er der over 95 % belægning på parkeringspladserne i umiddelbar nærhed af gågaden og Nytorv i de handelsmæssige spidsbelastningstimer (fredag fra kl. 15.00 til 19.00 og lørdag formiddag).

Cowi foreslår, at der kommer en bedre information om parkeringsmuligheder i Middelfart Midtby på kommunens hjemmeside, at der kan ske en udbygning af vejvisning for parkeringssøgende trafikanter, en tilretning af parkeringsrestriktioner, så der kommer mere ensartede parkeringsrestriktioner, at der kan etableres en forbindelses vej mellem de to parkeringspladser ved Kvickly.

Da tællingerne er udført midt i en periode med nedlukninger på grund af COVID19, foreslår Cowi, at der gennemføres en fornyet tælling af parkerede biler og en revurdering af konklusioner, når restriktionerne ikke længere har så stor påvirkning af bylivet i Middelfart Midtby.

Økonomi:

Budget: 250.000 kr.

Det er muligt indenfor budgettet, at afholde udgifterne til en fornyet tællering af parkerede biler f.eks. i efteråret 2021.

Høring:

Kvickly og Middelfart Handel er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af analysen.

Deres bemærkninger er indarbejdet i analysen.

Klima & bæredygtighed:

Parkeringsanalysen af Middelfart Midtby er med til give mange positive påvirkninger af klimaet i fremtiden. De positive påvirkninger kan være i form af at optimere forholdene for parkanter, ved at gøre det nemmere og hurtigere for dem at finde en ledig parkering, hvilket vil mindske mængden af brændstof for hver enkelt bilist, desuden fokusere analysen på at optimere forholdene for elbiler og cyklister, hvilket giver mange gode besparelser af CO2-udledning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

Bilag:

249. Høring vedrørende rammeaftale for stoppestedsudstyr
Sagsnr.: 2020-017628
Sagsbehandler: Tina Frisch Karstensen

Præsentation:

FynBus har fremsendt høringsmateriale til de fynske kommuner, for at undersøge om der er tilslutning til en fælles fynsk rammeaftale for indkøb af stoppestedsudstyr. Der er frist for tilbagemelding til FynBus senest d. 1. april 2021.

Forvaltningen foreslår:

 • at Middelfart Kommune kan tilslutte sig et ensartet design og udtryk for trafikselskabets område, men at Middelfart Kommune, inden der kan ske tilslutning til en rammeaftale ønsker, at der foreligger en beskrivelse af funktionskrav og design samt opgørelse over behovet for udskiftning af udstyr over en årrække. 

Sagsbeskrivelse:

FynBus´bestyrelse har på deres møde den 11. december 2020 vedtaget at fremsende høringsmateriale vedrørende deltagelse i en fælles fynsk rammeaftale for indkøb af stoppestedsudstyr til samtlige fynske kommuner. Rammeaftalen vil skulle udbydes af FynBus.

Formålet med fællesudbuddet er at få et ensartet udtryk ved de fynske stoppesteder og styrke den kollektive trafiks image.

Økonomien for at deltage i rammeaftalen vil være mellem kr. 50.000 - 125.000 pr. år i 4 år. Dvs. et sted mellem kr. 200.000 - 500.000 med opstart i 2021. Økonomien vil afhænge af, hvor mange kommuner der ønsker at deltage i en fælles rammeaftale.

I indeværende års budget er der ikke afsat penge i budgettet til indkøb af stoppestedsudstyr i den størrelsesorden. Midlerne til en rammeaftale vil derfor skulle findes inden for det nuværende budget.

I forhold til indkøb af stoppestedsudstyr, vil der være forskellige forhold og funktioner der gør sig gældende, afhængig af, om det er i by eller på land udstyret skal opstilles. Forhold og funktioner der bør være afklaret, inden der skal tages stilling til, om en kommune eventuelt kan tilslutte sig et fælles udbud. Derudover bør der foreligge en plan for udskiftning/renovering af stoppesteder, inden en aftale kan tilsluttes.

For områderne omkring Middelfart By og Strib, er der på nuværende tidspunkt en aftale med Clear Channel, som levere stoppestedsudstyr mod reklameindtægter for annoncering på læskurerne. Disse områder vil ikke være relevant at lade indgå i en rammeaftale på pt. 

Økonomi:

Der vil skulle afsættes mellem kr. 50.000-125.000,- pr. år i 4 år, afhængig af, hvor mange kommuner der ønsker at deltage.

I indeværende års budgetter er der ikke afsat midler til stoppestedsudstyr i den størrelsesorden. Aftalen vil skulle være gældende fra 2021.

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

Bilag:

250. Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til lokalplan nr. 202 – Gelsted Vandværk, Gelsted
Sagsnr.: 2019-006968
Sagsbehandler: Maja Grundtvig-Bonnevie

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan og for etablering af et nyt større vandværk i Gelsted.

Der skal træffes beslutning om, om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til kommuneplantillæg 17 godkendes og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

 • At forslag til lokalplan 202 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 • At der i forbindelse med den offentlig høring afholdes digitalt dialogmøde.

 • At forslag til besvarelser af høringssvar indkommet i forhøring, som beskrevet i hvidbog, godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte på deres møde 30. april 2019, at igangsætte planlægningen for et nyt vandværk på Grønnegade i Gelsted. Processen blev igangsat med henblik at erstatte fire eksisterende værker i Middelfart Kommune samt, at tilvejebringe et vandværk, der kan sikre efterlevelse af tidssvarende vandforsyning samt forsyningssikkerhed 50 år frem.

Det nye vandværk placeres på et areal der tilkøbes og som ligger i tilknytning til det eksisterende vandværk med tilhørende vandboringer på Grønnegade 40. Det tilkøbte areal, der i dag ligger i landzone, vil med vedtagelse af lokalplanen blive overført til byzone og omfattet af kommuneplanens rammer.

Der er i forbindelse med opstart af planlægningen gennemført en forudgående høring jf. planloven med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. I høringsperioden – fra 28. oktober til 11. november 2020, indkom der i alt 6 høringssvar med forslag og spørgsmål, hvoraf 4 var fra borgere. Bemærkningerne handlede om trafikale forhold, udseendet af det nye vandværk og den potentielle påvirkning af udsigtsforhold, landskab og grundvandsinteresser. Herudover var der bl.a. ønske om bevaring af beplantning og bekymring omkring eventuelle støjgener.

Da der endnu ikke foreligger et konkret projekt, er der i lokalplanen redegjort for hovedprincipperne for vandværkets placering og arkitektoniske udtryk samt hvordan der er taget hensyn til det omkringliggende landskab. I forhold til de trafikale forhold fastlægger lokalplanen, at vejadgang til vandværket rykkes fra den nuværende placering længere mod øst, hvor der kan skabes bedre oversigtsforhold. Den nye vandværksbygning forventes at få et etageareal på ca. 600 m². Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 15 og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Med placeringen og udformning af det kommende værk er der endvidere søgt sikret et godt samspil med den eksisterende by samt hensyn til grundvandsbeskyttelsen omkring boringer i og omkring området (BNBO).

De forskellige høringssvar samt forvaltningens forslag til opfølgning er beskrevet i bilaget ’HVIDBOG - Forudgående høring - Indkaldelse af ideer til ny kommuneplanramme T.08.02 for ’Gelsted Vandværk’. Det anbefales samlet set, at de indkomne høringssvar ikke medfører ændringer for planerne.

Lokalplanen er udarbejdet i dialog med bygherre, som er indforstået med lokalplanens indhold.

Planerne er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen vil blive offentliggjort samtidig med planforslagene.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17, og forslag til Lokalplan nr. 202 og fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima & bæredygtighed:

Planlægningen understøtter en fremtidssikret og bæredygtig vandforsyning med høje kvalitetskrav.

Herudover åbner lokalplanen mulighed for indpasning af anlæg for lokal afledning af regnvand (LAR), men hvor overfladevand fra vej- og parkeringsarealer – af grundvandsmæssige hensyn – afledes til kloak. Områdets meget ekstensive udnyttelse med en bebyggelsesprocent på maks. 15 betyder imidlertid, at regnvand i langt overvejende grad vil kunne nedsives. Omfang og placering af eventuelle LAR-anlæg fastlægges ifm. det konkrete projekt.

Lokalplanen indeholder ligeledes krav til begrønning af områdets mange ubebyggede arealer samt til etablering af et afskærmende beplantningsbælte mod det åbne land i øst. Planlægningen understøtter således en større biodiversitet i området.

Beslutning:

Anbefales.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00
Økonomiudvalget 23. marts 2021 kl. 15:00
Byrådet 6. april 2021 kl. 17:00

Bilag:

251. Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og til lokalplan nr. 206, For et boligområde ved Billeshavevej i Strib
Sagsnr.: 2020-001590
Sagsbehandler: Maja Grundtvig-Bonnevie

Præsentation:

Økonomiudvalget har den 29. september, 2020 vedtaget at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og forslag til lokalplan nr. 206, for et boligområde i Strib. Boligområdet giver mulighed for ca. 97 etageboliger fordelt på 4 etagebebyggelser  på 4 - 6 etager. Desuden ca. 38 boliger opført som rækkehuse i en 1 etage i en tæt/lav bebyggelse.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om planforslagene kan godkendes og fremlægges i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til kommuneplantillæg nr. 23 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger

 • At forslag til lokalplan nr. 206 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger

 • At forslag til besvarelser af høringssvar indkommet i forhøring, som beskrevet i hvidbog, godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Planforslagene åbner mulighed for at udnytte området, der tidligere er kendt som Oliedepotgrunden, til boligformål. Området foreslås bebygget med en kombination af tæt/lav bebyggelse og etagebebyggelse, samt mulighed for et fælleshus. Området udgør ca. 62.500 m² og det samlede etageareal bliver på ca. 18.000 m², fordelt på ca. 135 boliger/lejligheder. Det resulterer i en bebyggelsesprocent på 30 % for delområdet til rækkehusene og 45 % for delområderne til etageboligerne.

Udover delområderne til boligerne, er der et fælles grønt område til rekreative formål. Det er planlagt for at skabe gode rammer for hverdagslivet og styrke mulighederne for fællesskab mellem beboerne.
Lokalplanen har fokus på at styrke identiteten i området. Derfor er etageboligerne placeret ovenpå de tidligere olielagre, og genanvender dermed delvist betonkonstruktionerne.

I området med rækkehusene er der sikret dynamik i facaderytmen og passager i bebyggelsen ved fastsættelse af bestemmelser for maximal længde af boligenhederne og sikring af forskydning efter minimum hver 4. bolig. Desuden kan der opnås variation i facadeudtryk gennem valg af materiale- og farvevalg, og facadebeplantning.

Etagebebyggelserne skal fremstå i lyse farvenuancer og have sin egen arkitektoniske identitet. Der skal være tydelige elementer i den arkitektoniske udformning, som giver et vertikalt og cirkulært bygningsudtryk. De øverste boliger vil få udsigt over landskabet og Lillebælt. På lang afstand vil etagebebyggelser være næsten dækket af beplantning og fra naboområderne vil de nederste etager være delvist dækket af beplantning, og de øverste etager være synlige.

For at skabe et område, hvor den lokale afvanding er mest mulig bæredygtig, anvendes områdets naturlige lavninger til regnvandsbassiner. Regnvandet forsinkes inden det ledes ud af området og videre til recipient.  

Der er vejadgang fra Billeshavevej og der er sikret beplantning langs med vejene. Området er forbundet med stisystemer både internt og til de omkringliggende områder. Langs områdets vestlige skel er der planlagt en omfartsvej som vil give hele området og dets omgivelser, let tilgængelighed til det øvrige vejnet.

Tæt/lav boligerne har parkering på terræn foran boligerne, og etageboligerne har parkering under terræn.

Bygherres fremstilling og visualiseringer af det ønskede byggeri, er vedhæftet som bilag.

Området er omfattet af kommuneplanramme B.02.12, som fastlægger anvendelsen til boliger med 2 etager i en højde på 12 meter. For at give mulighed for bebyggelse i op til seks etager, er der derfor udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, som giver mulighed for dette.
I den forbindelse har der været afholdt forudgående høring fra  til 11. november 2020, til 29. november 2020, hvor borgere har haft mulighed for at komme med ideer og forslag.

 Hørringssvarene er fremlagt og behandlet i Bilag:
”Hvidbog forud for forslag til kommuneplantillæg nr. 23.”

I høringsperioden er der indkommet 23 høringssvar og to underskriftsindsamlinger med i alt 309 underskrifter.
De fleste høringssvar udtrykker modstand mod at bygge etageboliger på 6 etager. I stedet stiller man, i høringssvarene forslag om, at omdanne området til rekreativt område.

Økonomi:

Høring:

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Fremsendes til byrådets stillingstagen.

Der skal være fokus på borgerinddragelse, bevarelse af eksisterende træer, biodiversitet samt bygningshøjden.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00
Økonomiudvalget 23. marts 2021 kl. 15:00
Byrådet 6. april 2021 kl. 17:00

Bilag:

252. Endelig vedtagelse af lokalplan 186 og Kommuneplantillæg nr. 7 for Boliger og butik på hjørnet af Østergade/Jernbanegade
Sagsnr.: 2017-015695
Sagsbehandler: Liz Holst Kaysen

Præsentation:

Lokalplan 186 og kommuneplantillæg nr. 7 – boligområde/erhvervsområde ved Jernbanegade og Østergade i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om endelig vedtagelse

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 186 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt, med de ændringer der ses i oversigt over ændringsforslag samt med en bebyggelsesprocent på 315.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 186 for hjørnet af Østergade og Jernbanegade åbner mulighed for ny bebyggelse i op til fire etager.

Lokalplanlægningen bygger på et tidligere tilsagn om lokalplanlægning af arealet, men er efterfølgende modificeret. Blandt andet er der ikke længere krav om butikker i hele bebyggelsens stueplan, men kun for den del, som er beliggende ved Østergade. 

Den eksisterende bebyggelse fra Østergade langs Jernbanegade frem til slippen til den bagvedliggende parkeringsplads vil blive nedrevet, herunder den bevaringsværdige bygning på hjørnet af Østergade og Jernbanegade (tidl. Rådhuspubben). Bygningen har bevaringsværdien 6 på SAVE skalaen og vurderes i så ringe stand, at der kan gives tilladelse til nedrivning. 

Der vil i forbindelse med det nye byggeri blive lavet parkeringskælder med indkørsel fra Jernbanegade, som skal dække parkeringsbehovet for de fremtidige boliger. Boligerne vil som udgangspunkt have friarealer i form af egne altaner og en stor fælles terrasse.

Bebyggelsesprocenten bliver 315, væsentlig højere end i øvrig planlægning i området. Ved fremstilling af forslag hvor var bebyggelsesprocenten 300. Dette skyldes primært, at der er tale om matrikelstruktur, som kun består af facadebebyggelsen. Bebyggelsesprocenten vurderes derfor ikke at kunne danne præcedens i området.

Bygherre har skitseret et projekt, som lander på en bebyggelsesprocent på 315, og vurderer det er vanskeligt at skære yderligere i projektet, hvis projektet skal kunne realiseres i den planlagte byggekvalitet.

I forbindelse med igangsætning af byggeriet, vil bygherre blive bedt om at fremsende en plan for byggepladsindretning samt levering af materialer, således byggeriet forstyrrer trafikken i området så lidt som muligt.

Planen drøftes med Middelfart Handel forud for godkendelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan- og kommuneplanforslaget har været  i offentlig høring i otte uger fra 11. juni til 10. august 2020. 

Der er indgået 7 høringssvar fra 5 forskellige parter, med følgende hovedpunkter.

 • Købstadsarkitektur bør bibeholdes i moderne udtryk

 • Ikke for voldsomt byggeri

 • Indkørselsforhold fra slippen i det sydlige Østergade

 • Bebyggelsesprocent går fra 100 til 300

 • Områdeafgrænsning utydelig

 • Forlængelse af høringsfrist. Udsendelse 5 dage efter høringsfasen starter og sommerferie.

Klage over høringsfristens periode og udsendelse af materiale er imødekommet ved at invitere parterne til møder og medtage høringssvar efterfølgende.

Handicap- og Ældrerådet har været hørt i forbindelse med den offentlige høring, men ikke fremsendt høringssvar.

Der har ikke været afholdt borgermøde i planperioden.

Klima & bæredygtighed:

Der er tale om en meget begrænset byejendom beliggende centralt i byen, hvorfor mulighederne for etablering af afvandings tiltag på egen grund er begrænsede.

Der vil dog af hensyn til højtvandssituationer blive stillet krav om, at hjørnet af Østergade og Jernbanegade hæves, så den nuværende lavning langs fortovet hæves.

Beslutning:

Anbefales.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00
Økonomiudvalget 23. marts 2021 kl. 15:00
Byrådet 6. april 2021 kl. 17:00

Bilag:

253. Evaluering af de politiske mål for Byrådsperioden 2018-2021
Sagsnr.: 2021-001267
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Udvalgene bedes drøfte den afsluttende evaluering af de politiske mål for 2018 - 2021.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalgene drøfter status for egne mål for byrådsperioden 2018-2021 samt evt. ønsker til arbejdet med de politiske mål dette sidste år i byrådsperioden.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i september 2017 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i den forudgående byrådsperiode samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for den kommende byrådsperiode 2018-2021.

Folderen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2018, og har dannet grundlag for de drøftelser, der lå forud for vedtagelsen af udvalgenes nye politiske mål for byrådsperioden 2018-2021 (vedlagt).

Halvvejs i byrådsperioden – i december 2019 – har alle udvalg foretaget en midtvejsevaluering af arbejdet med de politiske mål.

Som opfølgning og begyndende afslutning af det politiske arbejde i udvalgene bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet foretage en evaluering af egne politiske mål samt ønsker til arbejdet med de politiske mål dette sidste år i byrådsperioden.

Der vil i foråret 2021 ske en samlet drøftelse på byrådsseminar/temamøde, og alle udvalg vil igen i augustmøderne drøfte, hvilke anbefalinger der kan gives det kommende byråd og udvalg.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Klima & bæredygtighed:

Nogle politiske mål er direkte rettet mod klima og bæredygtighed, andre ikke.

Drøftelsen i udvalgene af arbejdet det sidste år i byrådsperioden kan indeholde overvejelser om, hvordan målopfyldelsen kan indeholde elementer, der mindsker drivhusgasudledning eller på anden måde bidrager til øget bæredygtighed.

Beslutning:

Udvalget finder, at der er arbejdet godt med de politiske mål. Der er skabt flotte resultater.

Udvalget anbefaler, at det kommende Tekniske Udvalg skal arbejde videre med de hidtige politiske mål med særlig fokus på sikkerhed og tryghed i trafikken, byudvikling og grønne lokalplaner og udstykninger.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. marts 2021 kl. 15:30
Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. marts 2021 kl. 14:00
Skoleudvalget 9. marts 2021 kl. 16:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. marts 2021 kl. 15:00
Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2021 kl. 15:30
Økonomiudvalget 23. marts 2021 kl. 15:00

Miljø- og Energiudvalget 3. marts 2021 kl. 15:30

Udvalget finder, at der er arbejdet godt med de politiske mål. Der er skabt flotte og bemærkelsesværdige resultater. Udvalget anbefaler, at det kommende Miljø- og Energiudvalg udover de hidtidige politiske mål, skal have stor fokus på klima, biodiversitet og cirkulær økonomi.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. marts 2021 kl. 14:00

Drøftet.

Skoleudvalget 9. marts 2021 kl. 16:00

Drøftet.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. marts 2021 kl. 15:00

Drøftet.

Bilag:

254. Landzonetilladelse til 98m2 garage på Langgyden 14, Nørre Åby
Sagsnr.: 2021-000681
Sagsbehandler: Sarah Jordt

Præsentation:

Ejeren af Langgyden 14, 5580 Nørre Åby ønsker at nedrive to sekundære bygninger for i stedet at opføre en garage på 98m2 på sin ejendom.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget meddeler afslag til den ansøgte garage på 98 m², da en så stor garage på en beboelsesejendom i det åbne land er i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen består af en beboelsesejendom på ca. 3600m2, beliggende på hjørnet af Langgyden og Tværvejen. Det østlige skel ligger ud til Langgyden og derefter åbne marker. Til de tre andre sider ligger der et erhvervsområde.

Ejendommen består af et stuehus på ca. 216m2 hvor af 148 m2 er bolig areal og de sidste 68m2 er indbygget garage, som bruges til værksted, og to sekundære bygninger der indtil nu har fungeret som maskinhaller/garage, de to sekundære bygninger er placeret 17 m og 19m fra stuehuset.

Ejer ønsker i forbindelse med etablering af den nye garage at nedrive de to sekundære bygninger og garagen opføres hvor den bygning der løber parallelt med Tværvej ligger, i en afstand af 15 meter fra stuehuset. Bygningssættet vil derfor stadig betragtes som samlet.

Den nye garage bliver opført i grafitgrå sinus stålplader og sorte betontagsten på taget. Garagen bliver 6 meter høj, med sadeltag og bliver 7x14 meter i fodaftryk.

Det fremgår af ansøgningen at den nye garage skal bruges til en bil, trailer og en lille veteran traktor samt opbevaring, ejer oplyser at de fortrækker denne placering da indkørsel til den nuværende garage ikke er optimal og derfor har de og den tidligere ejer brugt den som værksted. Derfor ønskes en anden placering til biler samt andre køretøjer.

Det følger af planlovens formål og praksis i administrationen af landzonebestemmelserne, at der så vidt muligt ikke bør opføres nye større bygninger i landzone. Derimod kan der uden landzonetilladelse opføres garager, udhuse og andre småbygninger på op til 50 m² i tilknytning til enfamiliehuse i landzone.

Det følger af klagenævnets praksis, at der ikke gives tilladelse til udhusbygninger på 100 m² og derover, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Som udgangspunkt kan der efter en konkret vurdering tillades opført nye udhuse og garager m.v. i størrelsesordenen 50 - 100 m². I vurderingen indgår bl.a. omfanget af eksisterende udhusbygninger, grundens størrelse samt udhusbygningernes placering.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke foreligger sådanne helt særlige omstændigheder, der kan begrunde en tilladelse til den ansøgte garage på 98 m²og at den ligger så tæt på grænsen til de 100m2 at en tilladelse til en så stor garage vil være i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte med begrundelse i bygningens placering på ejendommen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

255. Afslutning anlæg - Mere liv på KulturØpladsen
Sagsnr.: 2021-003330
Sagsbehandler: Murtaza Sharafmal

Præsentation:

Anlægsprojektet "Mere liv på KulturØpladsen" afsluttes ved udgangen af regnskabsåret 2020, og der skal i henhold til "Principper for økonomistyring" aflægges anlægsregnskab for bevillingen, da den er over 2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet for bevillingsprogrammet, "Mere liv på KulturØpladsen", godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet er gennemført i 2020. Der er foretaget en ombygning af KulturØpladsen, hvor projektet vil bidrage til at skabe sammenhæng og bedre rammer for byliv, kulturtilbud og mangfoldighed i bybilledet.

Økonomi:

Se informationer i det vedhæftede bilag.

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

Bilag:

256. Kommunegaranti til Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
Sagsnr.: 2021-002937
Sagsbehandler: Murtaza Sharafmal

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget en anmodning fra Middelfart Fjernvarme om garanti for lånoptagelse hos Kommunekredit på i alt 10,0 mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles garanti for at Middelfart fjernvarme kan optage et kommunegaranteret lån på op til 10,0 mio. kr. med en løbetid på 20 år hos Kommunekredit.
 • At garantien (med henblik på at reducere renterisikoen) stilles under forudsætning af, at der optages et lån hos Kommunekredit med fast rente i hele løbetiden. Et kommunekredit-basislån betragtes i den forbindelse som værende et fastforrentet lån.
 • At lånet i anlægsfasen kan optages som en byggekredit, der senere afløses af endelig finansiering.
 • At der i henhold til statsstøttereglerne fastsættes en årlig garantiprovisionsprocent på 0,55% med baggrund i en samlet konkret og individuel vurdering af, at Middelfart Fjernvarme har en stærk kreditkvalitet. Vurderingen tager afsæt i Middelfart Kommunes krediturderingsmodel.
 • At garantien i overensstemmelse med statsstøttereglerne stilles under forudsætning af, at provisionssatsen fremadrettet kan tilpasses i op- eller nedadgående retning, såfremt virksomhedens kreditmæssige forhold måtte ændre sig væsentligt.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Fjernvarme står i 2021 overfor større investeringer, der ikke kan finansieres indenfor den normale indtægtsramme.

Garantien skal anvendes til optagelse af byggekredit i KommuneKredit til en række projekter. Projekterne omfatter:

 • Nye fjernvarmeledninger i Bredgade i Ejby og Margaardvej i Nørre Aaby. Projekterne er almindelige renoveringsopgaver i fjernvarmenettet.
 • Opbygning af nyt fjernaflæsningsnetværk til vand og varmemålere i Ejby.
 • Opgradering af READy manager (Kamstrup fjernaflæsningssystem) fra 10.000 målepunkter til 15.000 målepunkter.
 • Opgradering af forsyningsledning fra central øst til Hovedvejen/Vandværksvej.
 • Ombygning af netpumper central øst til Hovedvejen/Vandværksvej.
 • Markedsføring fjernvarmeforsyning Strib.
 • Diverse projekter: indkøb af inventar til ny administrationsbygning, GPS indmålingsudstyr, varmemålere, teleskop-læsser til central øst, og 2 stk. nye bil.

Fremtidssikring for forsyningsselskab, forbrugere og kommunen
Renovering af Bredgade og Margaardvej udføres for at fremtidssikre fjernvarmeforsyningen i disse områder, samt for at nedsætte ledningstabet.

Opgradering af forsyningsledning og ombygning af netpumper fra central øst til Hovedvejen/Vandværksvej er ligeledes for at fremtidssikre fjernvarmeforsyningen, da eksist. fjernvarmeledning er underdimensioneret.

Opbygning af nyt fjernaflæsningsnetværk i Ejby er nødvendigt for at kunne aflæse målerne automatisk og opgradering af READy manager er for at kunne håndtere flere målere.

Diverse projekter udføres for at opretholde forsyningssikkerheden og driften på centralerne

Økonomiske konsekvenser for forbrugerne
Såfremt ovenstående investeringer kan finansieres via Kommunekredit, i stedet for fjernvarmeselskabets kassekredit, vil der kunne spares ca. kr. 900.000 i renteudgifter over hele låneperioden. Et fastforrentet lån hos Kommunekredit giver samtidig en budgetsikkerhed.

Ved udskiftning af fjernvarmerørene er der beregnet en årlig varmetabsbesparelse på ca. 200 MWh, svarende til en besparelse på i alt ca. kr. 50.000 pr. år, regnet fra 2021 og frem.

Teknologi
Ifm. udskiftning af fjernvarmerør bruges den nyeste og markedsledende teknologi.

Fjernvarmerørene udskiftes til rør af den nyeste type, kaldet "twin-rør", med meget høj isoleringsevne, hvilket betyder at varmetabet kun er ca. det halve i forhold til de eksisterende fjernvarmerør.

Kommunens interesse i at stille garanti
Kommunegaranti vil give mulighed for en billigere finansiering af investeringen, hvilket vil komme alle fjernvarmeforbrugerne i Ejby, Nr. Aaby og Middelfart til gode i form af lavere varmepriser, hvilket også vil gavne Middelfart Kommune.

Økonomi:

Budget for investeringer i projekter, hvor der søges en kommunegaranti på 10,0 mio. kr. for:

Projekt kr.
Renovering af fjernvarmeledninger Bredgade, Ejby 1.600.000,00
Fjernaflæsning – netværk til vand og varmemålere 1.600.000,00
Renovering af fjernvarmeledninger Margaardvej, Nørre Aaby 1.500.000,00
Inventar til ny administrationsbygning 200.000,00
Teleskop-læsser til central øst 300.000,00
Opgradering READy manager 160.000,00
Fjernvarmemålere 400.000,00
GPS indmålingsudstyr 80.000,00
2 stk. nye biler 400.000,00
Opgradering af forsyningsledning fra central øst til Hovedvejen 2.500.000,00
Ombygning netpumper central øst til Hovedvejen 1.300.000,00
Strib – fjernvarmeforsyning, markedsføring 500.000,00
I alt 10.540.000,00

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

En udskiftning/renovering af fjernvarmerør mindsker varmetabet i jorden, idet de nye fjernvarmerør er betydeligt bedre isoleret, hvilket betyder at tabet ca. halveres i forhold til de eksisterende fjernvarmerør. Dette giver væsentlige energibesparelser til fordel for miljøet og varmeprisen hos forbrugerne.

Beslutning:

Udsat.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

Bilag:

257. Regnskabsberetning 2020 for Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2021-002667
Sagsbehandler: Murtaza Sharafmal

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsopgørelsen for 2020 på tekniske område

Forvaltningen foreslår:

 • At Teknisk Udvalg godkender regnskabsopgørelsen og dertilhørende beretning for 2020 på Teknisk område.

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg realiserede i 2020 et samlet forbrug på 59,9 mio. kr. Resultatet er således 13,1 mio. kr. mindre end det oprindelige budget.

På anlægssiden er der realiseret et samlet forbrug på 30,3 mio. kr. hvilket er 19,9 mio. kr. mere end det oprindelige budget 2020. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med at anlægsprojekterne strækker sig over flere år.

Vej- og Trafik

Drift
Der er for vej- og trafik politikområdet realiseret et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes primært færre vejvedligeholdelsesopgaver. Derudover har Entreprenørafdelingen mindreforbrug i 2020.

Anlæg
På anlæg blev der i 2020 brugt 22,3 mio. kr. under Vej- og trafik, dette er 12,9 mio. kr. mere end budgettet. Baggrundet for merforbruget er primært anvendelse af overskud fra tidligere år og anvendelse af midler til nye og fremrykkede anlægsprojekter i forbindelse med COVID-19. 

Rekreative områder

Drift
Området gav i 2020 et underskud på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Baggrunden for merforbruget er primært, at entreprenørafdelingen har haft flere udgifter end sædvanligt i det grønne område. Derudover har havnens drift i år været presset, da de afdrager på stativordningen uden mulighed for at tjene pengene hjem før de kommende år efterhånden som stativordningen bliver fuldt implementeret.

Anlæg
For anlæg I 2020 blev der brugt 15,9 mio. kr. under Rekreative områder, hvilket er 7,5 mio. kr. mere end oprindeligt budget. Baggrundet for merforbruget er primært anvendelse af overskud fra tidligere år og anvendelse af midler til nye og fremrykkede anlægsprojekter i forbindelse med COVID-19.

Bygningsvedligeholdelse

Drift
Bygningsvedligehold er i gang med at afvikle på deres gæld, derfor er der i 2020 realiseret et mindreforbrug på 0,75 mio. kr.

Anlæg
På anlæg i 2020 blev der brugt 13,4 mio. kr. under bygningsvedligehold, hvilket er 11,5 mio. kr. mere end budgettet. Baggrundet for merforbruget er primært anvendelse af overskud fra tidligere år og anvendelse af midler til nye og fremrykkede anlægsprojekter i forbindelse med COVID-19.

Jordforsyning

Drift
Jordforsyning, som vedrører leje og forpagtningsaftaler, ender med et underskud på 0,3 mio. kr. Baggrunden for underskuddet er, at der har været et stort frasalg af erhvervsarealer, som har været forpagtet ud til landbrugsarealer. Når der sker salg af erhvervsarealer, som har været forpagtet ud til landbrugsdrift, ophører forpagtningsindtægten med det samme.

Anlæg
2020 har været endnu et godt år for jordsalg i Middelfart Kommune. På anlægssiden er der solgt:

 • 21 parcelhusgrunde

 • Jord til etablering af 32 boliger til tæt-lav bebyggelse (salg af 2 storparceller på Akelejehaven)

 • Jord til etablering af 40 almene etageboliger (Salg af areal til Civica på Ranunkelhaven)

 • 6 handler af erhvervsjord på i alt 40.997 m2

Økonomi:

Regnskabsberetningen for teknisk område vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der oversendes til behandling på økonomiudvalgsmødet den 23. marts og byrådsmødet den 06. april.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

Bilag:

258. Afslutning anlæg - CV Vej og P-plads Marina
Sagsnr.: 2021-003208
Sagsbehandler: Murtaza Sharafmal

Præsentation:

Anlægsprojektet ”CV Vej og P-plads Marina” afsluttes ved udgangen af regnskabsåret 2020, og der skal i henhold til ”Principper for Økonomistyring” aflægges anlægsregnskab for bevillingen, da den er over 2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet for bevillingsprogrammet, ”CV Vej og P-plads Marina”, godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet er gennemført i 2020. En ny vej og parkeringsplads blev etableret. Projektet var en del af Marinaplanen, som blev fremrykket ifm. Covid-19 initiativer. Denne investering giver mulighed for at etablere nye virksomheder i forbindelse med marinaen.

 

Økonomi:

Se informationer i det vedhæftede bilag

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

259. Afslutning anlæg - Ren.gågade i Middelf.fra Gimbels Gyde til Samsøes
Sagsnr.: 2021-003331
Sagsbehandler: Murtaza Sharafmal

Præsentation:

Anlægsprojektet "Ren.gågade i Middelf.fra Gimbels Gyde til Samsøes" afsluttes ved udgangen af regnskabsåret 2020, og der skal i henhold til "Principper for økonomistyring" aflægges anlægsregnskab for bevillingen, da den er over 2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet for bevillingsprogrammet, "Ren.gågade i Middelf.fra Gimbels Gyde til Samsøes", godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet er gennemført i 2020. Der er fortaget ny granitbelægning, vejafvanding, belysning og ledningsarbejder i gågaden fra Gimbels Gyde til Samsøes Gyde, samt legeplads og torv ved Søndergade/Algade.

Økonomi:

Se informationer i det vedhæftede bilag.

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

260. Afslutning af anlæg - Jorderhvervelse Grobundsprojekt Brenderup
Sagsnr.: 2021-003210
Sagsbehandler: Murtaza Sharafmal

Præsentation:

Anlægsprojektet ”Jorderhvervelse Grobundsprojekt Brenderup” afsluttes ved udgangen af regnskabsåret 2020, og der skal i henhold til ”Principper for Økonomistyring” aflægges anlægsregnskab for bevillingen, da den er over 2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet for bevillingsprogrammet, ”Jorderhvervelse Grobundsprojekt Brenderup”, godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I samarbejde med Brenderup Højskole, der på nationalt plan er et kompetencecenter inden for byggeri og udvikling af Off-grid huse, ønsker Foreningen Grobund Brenderup at etablere en ny klimaneutral naturbydel, hvor der kan udvikles og designes helt nye bæredygtige måder at bo og leve på og med optimalt CO2 optag fra udvikling til drift. Til dette formål blev Bystævnevej 4, 5464 Brenderup erhverved i 2020.


Økonomi:

Se informationer i det vedhæftede bilag

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

261. 1. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 for Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2021-000011
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 for områderne under Teknisk Udvalg.

Forvaltningen foreslår:

 • At Teknisk Udvalg godkender 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 som forelagt.

Sagsbeskrivelse:

Drift:
Det oprindelige 2021 budget for Teknisk Udvalg er på 75,6 mio. kr.

Det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

 • Vej og Trafikområdet: Der forventes budgetoverholdelse. Det skal dog bemærkes, at der hersker usikkerhed om hvorvidt budgettet til vinterbekæmpelse i Entreprenørgården er tilstrækkeligt i lyset af trækket på vinterbekæmpelsesbudgettet i februar måned.

 • Rekreative områder: Forventningen er, at forbruget på rekreative områder ligger indenfor den budgetlagte ramme.

   

 • Bygningsvedligehold: Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette skyldes at Bygningsvedligehold stræber efter at blive gældsfri og derfor afdrager så meget muligt i år. Derudover er der fejlplaceret 1,5 mio. lønkroner under bygningsvedligehold, som bevillingsmæssigt i denne budgetopfølgning flyttes til konto 6.

 • Jordforsyning: Driften af jordforsyning har en afvigelse på 0,553 mio. kr. ift. budgettet. Dette skyldes at salget af nogle landbrugsarealer forårsager færre indtægter. Ændringen vil indgå i den tekniske budgetlægning for 2022.  

Anlæg:
Det oprindelige anlægsbudget på Teknisk Udvalgs område for 2021 er på 41,8 mio. kr.

For 2021 forventes der at blive brugt 66,1 mio. kr. på anlæg, hvilket er et merforbrug på 24,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes primært anvendelse af overførte anlægsmidler fra tidligere år og anlægsøkonomien forventes således at holde, set over projekternes samlede anlægsperiode.

Økonomi:

Resultatet af 1. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat

 

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

Bilag:

2021-000011-91. BO 2021 TEU
262. Trafiksikkerhedsarbejde 2021
Sagsnr.: 2021-003289
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Forvaltningen giver en orientering om det i gangværende arbejde med trafiksikkerhed.

Forvaltningen foreslår:

 • At orientering tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen giver en orientering om det i gangværende arbejde med trafiksikkerhed.

I henhold til den vedtagne Trafiksikkerhedsplan 2020 - 2025 arbejdes der med følgende opgaver:

 • Sortpletprojekter. renovering og ombygning af lyskrydset Odensevej/Østergade/Viaduktvej/Gl Banegårdsvej (budget 2020). Etablering af venstresvingsbaner i lyskrydset Vandværksvej/Brovejen/Hovedvejen.
 • Kampagner. Landsdækkende kampagner og vores eget projekt "lokalkampagner"
 • Borgerønsker (henvendelser fra borgere og institutioner) til trafiksaneringer.

Ud over orienteringen om det i gangværende arbejde, ønsker forvaltningen en indledende drøftelse af udmøntning af budgettet.

 

Økonomi:

Der er i budget 2021 afsat 1,775 mio. kr. til etablering af venstresvingsbaner i lyskrydset Vandværksvej/Brovejen/Hovedvejen, samt 1,068 mio. kr. til trafiksikkerhedsarbejdet.

Derudover bliver restbudgettet fra trafiksikkerhedspuljen i 2019 overført til 2021. De overførte midler er på 0,034 mio. kr., som også benyttes til trafiksikkerhedsarbejdet.

Høring:

Ikke relevant i denne sag.

Klima & bæredygtighed:

-

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

263. Nybyggeri på Korsvejs Alle 13
Sagsnr.: 2021-000745
Sagsbehandler: Thomas Edel Jensen

Præsentation:

Ejeren af Korsvejs Alle 13 i Strib, ønsker at nedrive den eksisterende ejendom på matriklen, og opføre en ny arkitekttegnet villa i 2 etager.

Naboen i Korsvejs Allé 15 har henvendt sig til Middelfart Kommune og argumenterer for, at kommunen bevarer Korsvejs Allé mod uønsket fortætning, og derfor bør afvise det konkret skitserede projekt på Korsvejs Allé 13.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter tilgangen til den skitserede nye bolig på Korsvejs Alle 13 i Strib

Sagsbeskrivelse:

Ejeren af Korsvejs Allé 13 i Strib ønsker at nedrive den eksisterende et plans bolig opført i 1980’erne og i stedet opføre en ny bolig i to etager med mansardtag.  

Den skitserede, nye bolig er en moderne fortolkning af de ældre, bevaringsværdige boliger på Korsvejs Allé. Den nye boligs volumen og afstand til fortov svarer også til nogle af de eksisterende boliger på Korsvejs Allé.

Af hensyn til naboerne, har afstand fra den skitserede kommende nye bolig til skel været drøftet i forhåndsdialogen med forvaltningen. Den skitserede bolig er således i den seneste skitse placeret med størst mulig afstand til naboskel mod naboer på Korsvejs Alle.

Ejeren af Korsvejs Alle 15 har henvendt sig til Middelfart Kommune og argumenterer for, at kommunen bevarer Korsvejs Allé mod uønsket fortætning, og derfor bør afvise det konkret skitserede projekt på Korsvejs Allé 13. Ejeren giver udtryk for, at det må være oplagt, at netop den aktuelle strækning bliver omfattet af den kommende lokalplan, og at lokalplanen vil indebære begrænsninger i forhold til byggeri der presser bebyggelsestætheden, i særdeleshed i højden. Se vedlagte bilag for yderligere.

Det er forvaltningens vurdering, at der med den seneste skitse, som er vedlagt som bilag, er tale om et projekt, som samlet set er et harmonisk bud på en bygning, der indpasser sig i de eksisterende omgivelser. Projektet overskrider i et mindre omfang det skrå højdegrænseplan i naboskel mod Korsvejs Allé 15.

Forvaltningen forventer derfor i tilfælde af at der fremsendes en konkret byggeansøgning, at sende ansøgningen i nabohøring og behandle ansøgningen på baggrund af en helhedsvurdering.

Byrådet har i september 2020 igangsat en proces, der ser nærmere på behovet for og indholdet af en kommende bevarende lokalplan for - et på nuværende tidspunkt ikke nærmere afgrænset - område i Strib.

I henhold til proces- og tidsplanen forventes et udkast til lokalplan klar ultimo 2021. På nuværende tidspunkt er det indholdsmæssige af lokalplanen ikke afklaret, og forvaltningen kan derfor ikke gøre rede for hvorvidt den skitserede bolig er inden for skiven af bestemmelser i den kommende lokalplan.

Byrådet har i henhold til §14 i planloven mulighed for, at nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år.

Økonomi:

ikke relevant

Høring:

En konkret byggeansøgning med det skitserede projekt vil blive sendt i nabohøring i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Klima & bæredygtighed:

 

ikke relevant

   

Beslutning:

Udvalget ser positivt på det ansøgte, da der er en fin sammenhæng med de eksisterende bygninger på Korsvejs Alle.

Sagen sendes i nabohøring.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

Bilag:

264. Supplerende anlægsarbejder ved stationsområdet i Ejby, under områdefornyelsen
Sagsnr.: 2015-011475
Sagsbehandler: Kristian Kipp

Præsentation:

Udmøntning af tillægsbevilling til lyskunst i gangtunnel og lamelafskærmning omkring grillbaren i Ejby.

Byrådet valgte sidste år at finde midler til at gennemfører tiltag der ellers var sparet væk i anlægsprojektets 2. etape, under områdefornyelsen i Ejby. Nu foreligger der et skitseprojekt for en kunstnerisk lysinstallation i gangtunellen, og den tidligere fravalgte lamelafskærmning omkring den gamle grillbar kan realiseres.

Forvaltningen foreslår:

 • at skitseprojektet for lyskunst i gangtunnel godkendes til gennemførsel
 • at lamelafskærmningen omkring grillbaren godkendes til gennemførsel

Sagsbeskrivelse:

Den 2. anlægsetape under områdefornyelsen i Ejby blev formelt afsluttet i efteråret 2020. Anlægsarbejdet i denne etape omhandler stationsområdet på den nordlige side af jernbanesporet samt etablering af en ny cirkulær p-plads på arealer foran Superbrugsen.

De oprindelige planer om at terrænregulerer i arealet på nordsiden af gangtunnellen og at bearbejde ramper og terrænmur, blev efter statiske undersøgelser og formelle krav fra Bane Danmark, opgivet.

Styregruppen for områdefornyelsesprojektet ønskede som kompensation at der blev arbejdet med belysning og kunstnerisk udsmykning i gangtunellen i stedet.

Stationsområdet nord for jernbanesporet fremstår forskønnet nyetableret. I disse nye omgivelser er der dog en udbredt ærgerlse over at den forventede lamelafskærmning omkring grillbaren blev sparet væk efter at det stod klart at der dengang ikke var råd til alle delelementerne.

Kort beskrivelse af de to nedslag:

1. Lamel afskærmningen omkring grillen, er en fritstående konstruktion af lodrette trælameller monteret på et stålskellet, der dels giver området og grillbaren en sammenhængende æstetik, og samtidigt skærmer for affald.  (se bilag)

2. Lysinstallationen i gangtunnellen  består af en nye hærværkssikrede installationer der består af en ny LED baggrundsbelysning, specialarmatur der giver skarpe oplyste linjer igennem rummet, og nye specielle projektør-armaturer, der giver mulighed for at projicerer 3-dimensionelle billeder på endevæggen i tunellen (se bilag) . Lysinstallationen er i øvrigt afstemt med Bane Danmark. 

Økonomi:

Anlægsramme: 450.000.- kr.

Indhegning af grill:

- den bærende trækonstruktion 80.000 kr.

- levering af lærkelister 20.000 kr.

- montering af lister - STU Middelfart - gratis

Belysning:

- nyt elskab 20.000 kr.

- ny installationer 150.000 kr.

- ny alm. belysningsarmatur, nedgang 30.000 kr.

- ny eff ektarmatur, nedgang 20.000 kr.

- ny LED armatur, tunnelen 40.000 kr.

- ny eff ektarmatur, tunnelen 40.000 kr.

- ny alm. belysningsarmatur, perron opgang 10.000 kr.

--------------------------------------------------------------------------------

i alt 410.000 kr.

 

Estimat for rådgivning 10% dvs. 41.000 kr.

Samlet 451.000,- kr.

Høring:

Bane Danmark og DSB er selvskrevne.

Klima & bæredygtighed:

Den strategiske indsats i Ejby er drevet at en vilje til at skabe et socialt bæredygtigt bysamfund og understøtte at byen og bygningerne benyttes frem for at blive nedrevet. Det er bæredygtigt

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

Bilag:

265. Handicappulje 2021
Sagsnr.: 2021-003673
Sagsbehandler: Karin Niemann-Christensen

Præsentation:

Middelfart Kommune har i Budget 2021 afsat 351.000 kr. til støtte for projekter til handicapforanstaltninger.

Teknisk udvalg skal drøfte og beslutte hvad årets tema for handicappuljen skal være.

 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter og beslutter hvad årets tema for handicappuljen skal være

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har i Budget 2021 afsat 351.000 kr. til støtte for projekter til handicapforanstaltninger.

Der har været tradition for, at puljen hvert år har et overordnet tema, som lægger rammen om hvilke slags projekter udvalget vil tildele midler til.

Handicaprådet har på mødet den 3. marts 2021 drøftet og givet input til hvad årets tema kan være. Input fra Handicaprådet fremlægges på udvalgsmødet.

Økonomi:

Middelfart Kommune har i Budget 2021 afsat 351.000 kr. til støtte for projekter til handicapforanstaltninger.

Høring:

Handicaprådet er involveret i fastlæggelsen af årets tema.

Ansøgte projekter vil blive drøftet og indstillet af Handicaprådet til Teknisk Udvalg.

Klima & bæredygtighed:

-

Beslutning:

Udvalget valgte "udendørs aktiviteter og oplevelser for alle" som årets tema

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

266. Nyt vejnavn til nyt boligområde på Kulgrunden, Middelfart
Sagsnr.: 2020-011861
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

I forbindelse med byggeprojekt på opførelse af 51 lejligheder på området ved Kulgrunden i Middelfart, skal ny vej navngives.

Der lægges op til en drøftelse om navngivning i udvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter de i sagsfremstillingen foreslåede vejnavne og beslutter områdets fremtidige vejnavn

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med opførelse af byggeprojekt med opførelse af 51 lejligheder på området ved Kulgrunden i Middelfart, skal der findes nyt vejnavn til områdenavn. Matriklens adresse hedder i dag Havnegade 4a.

Området vejbetjenes med én stamvej, hvorfra der på række er placeret 3 boligstænger.

Der er tale om et moderne byggeri, med 51 udsigstlejligheder og en eksklusiv beliggenhed.

Forvaltningen har modtaget flere forslag fra bygherre, herunder:

- Kappelsbjerghavn

- Kulgrunden

- A C Hansens Plads

Forvaltningen foreslår, at også følgende vejnavne overvejes i den forbindelse:

- Nyhavn 

- Kulgrundsvej

Økonomi:

Ikke relevant.

Høring:

Der har været dialog om vejnavn med bygherre.

Klima & bæredygtighed:

Ikke relevant.

 

Beslutning:

Udvalget besluttede at navngive vejen som "Kulgrunden"

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

Bilag:

267. Nyt vejnavn til nyt område for seniorboliger ved Abelonelundvej, Strib
Sagsnr.: 2020-009471
Sagsbehandler: David Faurholt

Præsentation:

i forbindelse med byggeprojekt på opførelse af 54 seniorboliger på området ved Abelonelundvej, forslås området særskilt navngivet Bakkedalen.

Området vejbetjenes med en stamvej, hvorfra der udspringer tre lommer med 18 boliger i hvert cirkelslag.

Forvaltningen foreslår:

 • At området særskilt navngives Bakkedalen.

Sagsbeskrivelse:

Området har i sin naturlige form et varieret og bakket terræn, der tilgodeses i byggeriets placering og udførelse.

Bygherre har blandt andet selv foreslået at området navngives Bakkedalen.

Økonomi:

Ikke relevant.

Høring:

Der har været dialog med bygherre.

Herudover er der ikke foretaget høring.

Klima & bæredygtighed:

Ikke relevant.

Beslutning:

Udvalget valgte at navngive området - Bakkedalen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. marts 2021 kl. 13:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER