Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 1. marts 2021

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
1. marts 2021 kl. 15:00
Tilstede:
Per Vismark
Kaj Piilgaard Nielsen
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Allan Buch
Fraværende:

ÅBNE SAGER

245. Godkendelse af udbygningsaftale vedr. infrastruktur i forbindelse med forslag til lokalplan 205, Hotel ved Teglgårdsvej i Middelfart
Sagsnr.: 2021-002850
Sagsbehandler: Gitte Jensen

Præsentation:

I forbindelse med lokalplanlægning for hotel Sixtus ved Teglgårdsvej i Middelfart er der på grundejers anmodning indgået en udbygningsaftale om infrastruktur mellem Middelfart Kommune og grundejer i henhold til planlovens § 21 b stk. 2 og stk. 3.

Forvaltningen foreslår:

  • At udbygningsaftalen godkendes

Sagsbeskrivelse:

Udbygningsaftalen skal sikre, at der etableres trafiksikre til- og frakørselsforhold for hotel og konferencecenteret, som den ny planlægning skal muliggøre udvidelse af. Det skal ske ved, at de to eksisterende trafikchikaner uden for ejendommen fjernes og erstattes af en ny trafikchikane på Teglgårdsvej i form af en hævet flade ved indkørslen fra hotellet.

Alle udgifter, der er nødvendige for projektets realisering omfattet i udbygningsaftalen, skal afholdes af grundejer. Ejeren skal, inden ny bebyggelse i lokalplanområdet ibrugtages, anlægge vejchikane i form af den hævede flade i henhold aftalens indhold.

Middelfart Kommune er indforstået med, at anlægget udføres af grundejer på kommunalt ejet vejareal efter et projekt, som er godkendt af vejmyndigheden ved Middelfart Kommune. Når anlægget er færdigetableret og godkendt af kommunen, overtages det vederlagsfrit af kommunen. Kommunen forestår herefter den fremtidige drift og vedligeholdelse af dette anlæg.

Aftalen er fra både ejers og kommunens side betinget af byrådets godkendelse af aftalen og af byrådets endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 205. Hvis der opstår forhold, der forhindrer planens realisering, er ejeren af arealet ikke forpligtet til at etablere anlægget.

Underskrevet udbygningsaftale er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi:

Ingen budgetmæssige konsekvenser for Middelfart Kommune. 

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Anbefales.

Den hævede flade skal udføres støjsvagt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 1. marts 2021 kl. 15:00
Økonomiudvalget 1. marts 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. marts 2021 kl. 17:00

Bilag:

246. Forslag til lokalplan 205 - Hotel ved Teglgårdsvej, Middelfart og Kommuneplantillæg 22
Sagsnr.: 2021-003017
Sagsbehandler: Gitte Jensen

Præsentation:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan nr. 205 for hotel ved Teglgårdsvej i Middelfart, er udarbejdet for at muliggøre ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende hotelvirksomhed. Planforslag fastlægger samtidigt lokalplanområdet, således at det fremefter er kategoriseret som lettere erhvervsformål i form af hotel-, konference- og restaurationsvirksomhed samt tilknyttede funktioner. Det er den faktiske og lovlige anvendelse der er på det nuværende Hotel Sixtus

Planforslag fremlægges med henblik på, at de sendes i offentlig høring.

Høringssvar indkommet i forhøringen samt forvaltningens vurdering og forslag til besvarelse af disse høringssvar fremgår i bilag med hvidbog.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til kommuneplantillæg 22 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

  • At forslag til lokalplan 205 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

  • At der i forbindelse med den offentlig høring afholdes digitale dialogmøder med de nærmeste naboer, og dem der har indgivet høringssvar i forbindelse med idehøringen.

  • At forslag til besvarelser af høringssvar indkommet i forhøring, som beskrevet i hvidbog, godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund:

Økonomiudvalget vedtog i september 2016, at i gangsætte planlægningen for udvidelse af hotel Sixtus ved Teglgårdsvej i Middelfart. Planarbejdet blev stillet i bero i en længere periode på grund af naboklager vedrørende støj. I den forbindelse blev der i 2019 meddelt et påbud til Hotel Sixtus.

Økonomiudvalget vedtog den 25. juni 2020 at igangsætte planlægningen på ny for det pågældende område på baggrund af henvendelse fra Hotel Sixtus med ønsket om udvidelse. Hotel Sixtus, der ligger ved Teglgårdsvej i Middelfart, ønsker at udvide deres overnatningsfaciliteter samt mødelokaler.

Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanen er, at fastlægge områdets anvendelse til lettere erhvervsformål i form af hotel-, konference- og restaurationsvirksomhed samt tilknyttede funktioner. Med lokalplanen muliggøres hotellets udvidelse til den ønskede kapacitet. Der gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 45 i lokalplanområdet som helhed.

Hotel Sixtus’ ønske om udvidelse omfatter en tilbygning til den eksisterende bevaringsværdige hovedbygning, der skal udvide hotellets kapacitet med ekstra møde- og konferencelokale. Projektet indeholder også opførelse af to nye fritliggende anneksbygninger med værelser mod Teglgårdsvej. Hotellet ønsker derudover mulighed for mindre tilbygninger som nyt indgangsparti til hovedbygning, pavillon i haven samt ombygning af eksisterende garage til kontor, der skal understøtte hotellets drift.

Lokalplanforslaget sikrer, at ny bebyggelse opføres under hensyntagen til placeringen i kystlandskabet, og at de bygningsmæssige bevaringsinteresser i området sikres. Der er i planprocessen blandt andet redegjort for relevante forhold som støj, parkering og arkitektur.

Hotel Sixtus’ hovedbygning er registreret med høj bevaringsværdi (Save-værdi 3), og der er med lokalplanforslag sikret, at bygningen ikke må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden forudgående godkendelse fra kommunen.

Bestemmelser i lokalplanforslaget sikrer, at konferencesalen skal udføres med store og lette glasfacader mod det indre gårdrum og mod Fænøsund og dermed kan ses som en moderne fortolkning af et orangeri, der er en velkendt typologi i historiske herregårds- og kulturmiljøer.

De to ny anneksbygninger langs Teglgårdsvej udføres som rektangulære længehuse i op til 2 etager med pudset eller vandskuret facade samt traditionelle frontgavle og symmetriske ligesidede saddeltage med tegl. Dog regulerer bestemmelser facadehøjderne, således bygningerne visuelt fremstår som 1½ etages bygninger. Dvs. at bygningshøjden maksimalt må være 8,5 meter og facadehøjden til tagfod må maksimalt være 4 meter højt målt fra terræn. De to nye anneksbygninger mod Teglgårdsvej giver således et arkitektoniske udtryk, der har et tydeligt slægtskab til Villa Louise og den gamle hovedbygning, dog med et mere enkelt og nutidigt udtryk. Anneksbygningerne indpasser sig ift. hovedbygningen samt orienterer sig mod vejen og spiller sammen med gadeforløbet, eksisterende typologi og karakter i området.

Forslag til lokalplan er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen vil blive offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget.

Forslag til kommuneplantillæg:

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 for området med det formål, at udlægge et nyt rammeområde E.01.23 ”Hotel ved Teglgårdsvej” til erhvervsområde for hotel-, konference og restaurationsvirksomhed.  Afgrænsningen af eksisterende rammeområde B.01.03 med boligformål reduceres tilsvarende.

Forhøring:

Det vedhæftede bilag med hvidbog indeholder høringssvar indkommet i offentlig høring i 6 uger fra den 2. juli 2020 til d. 13. august 2020. Der er tale om en indkaldelse af idéer til ændringer i kommuneplanen i området ved Hotel Sixtus i den sydlige del af Middelfart. Forhøringen blev foretaget med henblik på forslag til at udpege et nyt rammeområde i kommuneplanen til erhvervsformål.

Der er registreret i alt 14 høringssvar inden for høringsperioden:

  • Bestyrelsen for foreningen Teglgårdens Venner

  • Handicaprådet

  • 12 høringssvar fra borgere

Forvaltningen har som en del af planprocessen forholdt sig til de indkomne høringssvar, og flere af disse forhold og hensyn har indgået i udarbejdelsen af planforslag. Forvaltningens vurdering og forslag til besvarelse af høringssvar er med afsæt i de konkrete planforslag, der er udarbejdet efter forhøringen. 

Se vedhæftede hvidbog med høringsvar, hvor også forvaltningens vurdering og forslag til besvarelse fremgår.

Økonomi:

Der henvises til dagordenspunktet for udbygningsaftale.

Høring:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan nr. 205 sendes i 8 ugers offentlig høring. 

Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med den offentlig høring afholdes digitale dialogmøder med de nærmeste naboer, og dem der har indgivet høringssvar i forbindelse med idehøringen.

Klima & bæredygtighed:

Der gives i lokalplanforslag mulighed for i mindre omfang, at opsætte solceller på tagflade. Derudover planlægger bygherre at lede regnvand fra bebyggelse via bassiner til Fænøsund.

Beslutning:

Anbefales.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 1. marts 2021 kl. 15:00
Økonomiudvalget 1. marts 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. marts 2021 kl. 17:00

Bilag:

247. Erhvervshus ved Middelfart Station
Sagsnr.: 2020-017508
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget projektforslag til erhvervshus ved Middelfart Station. Teknisk Udvalg skal vurdere projektet og evt. give enkelte dispensationer i forhold til den gældende lokalplan for området.

Forvaltningen foreslår:

  • At projektet godkendes med de foreslåede dispensationer i forhold til lokalplan 23.09.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har modtaget projektforslag til et erhvervshus ved Middelfart Station.

I bilag er vedlagt visualisering, facade tegning og situationsplan.

Lokalplan 23.09 "Erhvervsområde ved Middelfart Station" fra 1987 er gældende for det pågældende område - lokalplanen udlægger det pågældende område til forskellige erhvervsformål.

Erhvervshuset har et samlet areal på 1874 m2 opført i 2 etager på en 3200 m2 grund, hvilket giver en samlet bebyggelsesprocent på 58,8 %. Lokalplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på max. 60. Lokalplanen fastlægger etageantal til mellem 1 - 1½ og en max. byggehøjde til 10 meter. Projektet er i 2 etager og byggehøjden på hovedbygningen ligger mellem 6.95 - 9.35 meter dog med en mindre delvist overdækket tagterrasse der er ca. 12 meter høj. 

I lokalplanen er byggefeltet rykket ca. 10 meter væk fra banearealet da der er angivet en vej mellem byggefelt og baneareal. Denne vej er ikke længere relevant til parkeringsformål da der er etableret det nødvendige parkering til Stationen på et selvstændigt areal. Bebyggelsen kunne godt rykkes ca. 2 - 3 meter længere væk fra banearealet hvilket anbefales.

Projektet angiver 38 parkeringspladser hvilket stemmer overens med bestemmelse om 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.

Projektet er tænkt som et erhvervshus for iværksættere og mindre virksomheder, der har behov for fællesskab og sparring, som et sådant hus kan tilbyde. I projektet vil der blive lagt stor vægt på bæredygtighed i forbindelse med materialevalg og konstruktioner. Ligeledes er der lagt vægt på god arkitektur som kan løfte kvaliteten i området. projektet lever således fuldt op til de krav der var et ønske i udbud af grunden.

Teknisk Udvalg skal således tage stilling til følgende dispensationer:

Dispensation til 2 etager og overskridelse af byggehøjde på mindre areal ved tagterrasse

Dispensation til mindre overskridelse af byggefelt

Økonomi:

Grunden sælges til bygherre, men ellers er der ikke nogen kommunal økonomi i sagen

Høring:

Ingen høring da forvaltningen vurderer at de mindre dispensationer ikke har væsentlig betydning i forhold til naboer.

Klima & bæredygtighed:

Projektet inddrager klima og bæredygtighed i hele byggeriet og grundareal.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 1. marts 2021 kl. 15:00

Bilag:

2020-017508-21file.pdf
2020-017508-17Mail-20210222161249-577.pdf
2020-017508-13Tegning nr. 1

LUKKEDE SAGER