Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 9. februar 2021

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
9. februar 2021 kl. 13:00
Tilstede:
Allan Buch
Per Vismark
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Kaj Piilgaard Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

235. Ladeinfrastruktur i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2021-001171
Sagsbehandler: Anders Drostrup

Præsentation:

Forvaltningen ønsker at give Teknisk Udvalg en orientering om Dansk Elbilalliances analyse af den kommende ladeinfrastruktur i Middelfart Kommune. Desuden er formålet med punktet derefter at bringe et par overordnede emner om ladeinfrastrukturen op til en kort debat.

Forvaltningen foreslår:

  • At Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne har en vigtig rolle i at fremme den grønne omstilling og dermed også udbredelsen af 0-emmisionsbiler. Transportområdet står for 42% af den samlede udledning af CO2 i kommunen. Derfor er det nødvendigt at kommunen bidrager til at udbygge ladeinfrastrukturen, i samarbejde med det lokale erhvervsliv og ladeoperatører, således borgerne og virksomheder kan føle sig trykke i at investere i eldrevne biler.

Middelfart Kommune har sammen med Billund Kommune og Fredericia Kommune fået lavet en analyse ved Dansk Elbilalliance under DTU, som specifikt ser på, hvilket behov for ladestandere, der vil være med 1 million elbiler i Danmark i 2030. Analysen tager bl.a. højde for det antal borgere, der ikke har mulighed for opladning af elbil på egen grund samt ind- og ud-pendling til arbejdspladserne. Analyseresultaterne suppleres af anbefalinger og fremstår i sin nuværende form, som en drejebog kommunen kan tage afsæt i. Drejebogen er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har udarbejdet et notat (vedlagt som bilag), som skal supplere drejebogen, og belyse de lokale forhold. Kommunen skal bl.a. etablere ladeinfrastruktur dedikeret til egne biler, således Hjemmeplejen, Sygeplejen, Borgerteamet og alle kommunens øvrige udekørende medarbejdere på sigt kan køre i elbiler. På de kommunale arbejdspladser skal der opsættes ladestandere jf. Ladestanderbekendtgørelsen for at motivere for skift til elbil, og skabe mulighed for at medarbejdere kan oplade deres bil, imens de er på arbejde. I det offentlige rum vil der også være behov for ladestandere, og kommunens vigtigste rolle er hér, at imødese borgere uden mulighed for at oplade på egen grund, og turister på de lokale destinationer.

Udbredelsen af ladeinfrastrukturen åbner op for mange spørgsmål og involverer flere parter, som ud over kommunen selv, vil være borgere, boligforeninger, virksomheder, selvejende institutioner og ladeoperatører. De større olieselskaber, som har tankstationer i kommunen, er alle ved at tilbyde hurtigladning af elbiler. Nogle virksomheder har allerede ladestandere og andre planlægger på det, og flere af boligforeningerne er også i gang. Mere end 80% af kommunens borgere vil desuden have mulighed for at oplade en elbil på egen grund.

Forvaltningen ønsker i foråret 2021 at indkalde interesserede fra Middelfart Erhverv og Visit Middelfart til stormøde, hvor analyse og drejebog fremlægges til orientering, og for at fremme en koordineret udbygning af ladeinfrastrukturen i kommunen. 

 

Punktet gennemføres således:

13.15-13.35  Lærke Flader, Dansk Elbilalliance, fremlægger analyse og drejebog på video.

13.35-14.00  Diskussion af nedenstående og svar på spørgsmål fra Teknisk Udvalg:

1. Hvor mange ladestandere vil vi opsætte på de kommunale arbejdspladser?

2. Vil vi give plads til elektriske delebiler på kommunens arbejdspladser, så både borgere og ansatte kan dele dem?

3. Bør vi differentiere KWh-prisen på de kommunale arbejdspladser, således medarbejdere får strømmen til indkøbsprisen, og andre betaler lidt ekstra til dækning af ladeoperatørens driftsomkostninger?

4. Bør vi lave tidsbegrænsning på offentlige lade-pladser f.eks. i tidsrummet 8-17 alle dage ved ladestandere på over 11 KiloWatt?

 

Deltagere: Lærke Flader (Dansk Elbilalliance), Thorbjørn Sørensen, Morten Westergaard, Uffe Høybye, Helene Bjerre-Nielsen (DK2020), Anders Drostrup

Økonomi:

Trafik og Vejafdelingen indgiver budgetønsker til kommende år, således kommunens egen køretøjsflåde kan omstilles til eldrift. Det samme gør sig gældende for projekter i det offentlige rum, hvor kommunen bliver medfinansierende. 

Ved nybyggeri og større ombygninger indgår ladestandere jf. Ladestanderbekendtgørelsen, som en del af det samlede projekt.

Høring:

Punktet skal ikke sendes i høring.

Klima & bæredygtighed:

Udbygning af ladeinfrastrukturen er en del af den grønne omstilling, og skal være med til at mindske udslippet af CO2. Transportområdet står for 42% af den samlede mængde CO2 i Middelfart Kommune.

Udbygningen vil være med til at fremme salget af elektriske biler, og både kommunens borgere, pendlere, gæster og turister vil føle sig trykke i, at køre rundt i kommunen i en elektrisk bil, fordi behovet for opladning netop bliver dækket.

Elbiler uden forbrændingsmotor kræver mindre vedligehold, idet de indeholder færre mekaniske dele. De skal heller ikke have skiftet motorolie og kølervæske med jævne mellemrum, og dermed bliver de mindre belastende på miljøet, og kan have en længere levetid end fossile biler.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget finder, at virksomheder, turistattraktioner og boligforeninger bør inddrages fremadrettet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. februar 2021 kl. 13:00

Bilag:

236. Endelig vedtagelse af lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 - Ny daginstitution ved Hyllehøjskolen
Sagsnr.: 2020-006068
Sagsbehandler: Sarah Jordt

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 for en ny daginstitution ved Hyllehøjskolen i Middelfart.

Udvalget skal træffe beslutning om planforslaget og kommuneplantillægget skal vedtages endeligt

Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 godkendes endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte i slutningen af maj 2020, at igangsætte planlægningen for en ny daginstitution ved Hyllehøjskolen i Middelfart.

Daginstitutionen skal ligge nord for skolen og erstatter nogle få af skolens eksisterende bygninger. Institutionen får vejadgang fra en ny overkørsel fra Hyllehøjvej. Planen er lavet meget bred så den kan favne flere forskellige muligheder. Der er ikke noget specifikt projekt planlagt lige nu.

Planen åbner også op for at skolen og hallen på sigt har muligheden for at udvide, men det er samtidigt sikret at de fortsætter i samme arkitektoniske stil.

Bebyggelsesprocenten for grunden er 40%., hvilket er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme.

Kommuneplantillægget gør det muligt at bygge i 2 etager i stedet for de nuværende 1 etage.

Herunder ses lokalplanområdet med byggefelter.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 har været i offentlig høring i 4 uger fra d. 11. november 2020 - 11. december 2020.
Der indkom 2 høringssvar i offentlighedsfasen. De to høringssvar er fra Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet vil blot pointere vigtigheden i, at bygninger og udendørsarealer lever op til tilgængelighedskravene. Ældrerådet er tilfreds med at der kan bygges i to plan da dette passer godt ind i nærområdet. De er også fortalere for den ekstra adgangsvej fra Hyllehøjvej.

Klima & bæredygtighed:

Middelfart Kommune har som bygherre af institutionen ønsket om at bygge så bæredygtigt som muligt indenfor budgettets rammer.
Vi har i lokalplanen desværre ikke mulighed for at stille krav når det gælder byggematerialers bæredygtighed. Vi kan i lokalplanen heller ikke stille krav til om det er lokale materialer eller genbrugsmaterialer, der anvendes. Der er ingen hjemmel til det i gældende planlov.

Beslutning:

Anbefales

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. februar 2021 kl. 13:00
Økonomiudvalget 23. februar 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. marts 2021 kl. 17:00

Bilag:

237. Endelig vedtagelse af lokalplan 204 og kommuneplantillæg nr. 20 for tæt-lav boliger på Teglværksgrunden i Ejby
Sagsnr.: 2019-014788
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 204 og kommuneplantillæg nr. 20 for 29 tæt-lav boliger på Teglværksgrunden i Ejby.

Udvalget skal træffe beslutning om endelig vedtagelse.

Forvaltningen foreslår:

  • at lokalplan 204 vedtages endeligt uden ændringer

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 204 udlægger den tidligere teglværksgrund i Ejby til 29 tæt-lav boliger. Bebyggelsen får vejadgang via eksisterende overkørsel fra Algade.