Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 12. januar 2021

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
12. januar 2021 kl. 13:00
Tilstede:
Steen Dahlstrøm
Kaj Piilgaard Nielsen
Regitze Tilma
Per Vismark
Allan Buch
Fraværende:

ÅBNE SAGER

230. Endelig behandling af forslag til lokalplan 201, Middelfart Friskole, Middelfart
Sagsnr.: 2020-002882
Sagsbehandler: Maja Grundtvig-Bonnevie

Præsentation:

Forslag til lokalplan 201, for udbygning af Middelfart Friskole, Middelfart har været i høring, og nu skal der tages stilling til om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Lokalplanen åbner mulighed for at der kan opføres 2 nye bygninger, til henholdsvis klasselokaler/administration og en multisal.

Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplan 201 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Planforslaget har været behandlet af Byrådet den 2. november 2020 og har efterfølgende været i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af skolens ønske om at opføre nye bygninger for at give bedre vilkår til skolens elever.

På området er der skole fra 0 til 9.klasse med en vuggestue og børnehave tilknyttet. Det er ikke hensigten at øge kapaciteten.

Middelfart Friskole ønsker at opføre to nye bygninger.

Den ene bygning skal anvendes til undervisning og administration og vil udgøre ca. 1300 m², og blive opført i 1 1/2 plan.

Den anden bygning skal anvendes til multisal og vil blive på 700 m². Begge bygninger må have en højde op til 10 meter.

Derudover sikrer lokalplanen, at der kan foretages mindre om-og tilbygninger i tilknytning til de eksisterende bebyggelser.
Der er også mulighed for at bearbejde de ubebyggede opholdsarealer og opføre bålhytter og shelters.

Lokalplanen sikrer, at der skal være en grøn beplantning mod de tilstødende naboer og ud mod Toften. Desuden er der medtaget bestemmelser, som sikrer hensyn til naboer med henblik på at minimere gener fra støj og indblik.

Der er vejadgang fra Toften og parkeringsareal på egen grund.

Ansøgers beskrivelse af det ønskede projekt er vedhæftet som bilag.
Bygherre er indforstået med lokalplanens indhold.

Området er på ca. 30.000 m² og den samlede bebyggelsesprocent vil ikke overstige 40 %. Det ansøgte er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme, som udlægger området til offentlige formål i form af skoler eller andre offentlige formål.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 12. november til den 10. december 2020.

Der er indkommet to høringssvar, som vedrører eventuel fremtidig støj fra nyt legeområde på skolens arealer, samt forhold der vedrører banearealer.

Forvaltningen foreslår, at de ikke medfører ændringer af planforslaget.

Høringssvar er behandlet og fremlagt i vedhæftede: ”Hvidbog for høringsfase for forslag til lokalplan 201, for Middelfart Friskole”.

Klima & bæredygtighed:

Lokalplanen medtager bestemmelser om håndtering af regnvand.

Beslutning:

Anbefalet

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00
Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. februar 2021 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00

Anbefalet

Bilag:

231. Mobilmast ved Sommerlandsvej, Asperup
Sagsnr.: 2020-000519
Sagsbehandler: Sarah Jordt

Præsentation:

Cibicom ønsker at opsætte en 42 meter høj gittermast til data- og mobiltransmission på matrikel nr. 7000i, Båring By, Asperup, overfor adressen Sommerlandsvej 1B, 5466 Asperup, for at fremtidssikre en god mobildækning i området samt udvide deres IoT netværk.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget meddeler landzonetilladelse til opsætning af en 42 meter høj gittermast med tilhørende antennesystemer og telekabine på matrikel nr. 7000i, Båring By, Asperup, Asperup som ansøgt underforudsætning af:
  • at anlægget stilles til rådighed for andre operatører
  • at der etableres et levende hegn med hjemmehørende arter af træer og buske mod vejen der skærmer udsynet til masten
  • at anlægget fjernes senest 1 år efter endt brug til telekommunikationsformål

Sagsbeskrivelse:

Cibicom ønsker at opsætte en 42 meter høj gittermast med tilhørende antennesystemer og teknikskabe syd for Sommerlandsvej i vejmatriklen, hvor der er plads til at holde afstand fra vejen og naboskel.

Cibicom er en netværksoperatør, der blandt andet etablerer master og IoT-netværk, som består både af et 4G/LTE-mobilnet, samt IoT infrastruktur.

IoT-infrastruktur er en teknologi der benyttes flere og flere steder til at digitalisere virksomheder og samfund, både i byer og landområder. IoT kan forsyne enheder, som ikke er traditionelle computere, med intelligens og sensorer, her i blandt hjertestartere, det kan også bruges til kloakstyring og tyverisikring samt meget andet.

Den ansøgte mast dimensioneres således, at den også kan bære andre operatørers antenneanlæg af tilsvarende omfang. Der er pt. ikke andre operatører, som har søgt om mastefællesskab. Cibicom har forhørt sig hos tre andre operatører og to af dem tilkendegiver, at de i fremtiden kan have interesse i masten.

Området hvor masten ønskes placeret ligger tæt på det offentlige grønne område ved Skyttevej og ca. 550 meter fra kysten. Masten placeres på en vejmatrikel som ligger op til et stort område med skov (Båringskov). Masten er placeret på den sydlige side af sommerhusene i området for ikke at tage udsigten fra husene ud over vandet. Den ansøgte placering er også valgt på baggrund af nærheden til skoven, som gør at masten bliver mindre synlig, men alligevel i nærheden af det område der ønskes dækket.

Forvaltningen har drøftet forskellige masteplaceringer i området med ansøger. Efter længere dialog og flere forskellige placeringer i området var i spil, blev den ansøgte placering valgt under hensyn til beboerne, deres udsigt ud over vandet og synligheden af masten i området.
 

Nabobemærkninger
Den ansøgte placering af masten har været sendt i naboorientering. Der indkommet nabobemærkninger fra 7 naboer. Naboerne er specielt bekymrede for udsigten fra deres ejendomme, de landskabelige værdier samt overensstemmelse med lokalplan 62.

Forvaltningens bemærkninger
Ved at placere masten i skovbrynet langs med vejen er den meget lidt synlig i landskabet samtidigt med at den er tæt på det område der ønskes dækket.

Helhedsudtrykket for skoven ændres ikke og derfor er det forvaltningens vurdering, at ud af de afsøgte placeringer er den herunder indtegnede den bedste løsning.
I henhold til lokalplan 62 kan der opføres tekniske fællesanlæg indenfor lokalplanområdet.

Forvaltningen vurderer at masten kategoriseres som et teknisk anlæg. Derfor er masten fritaget for højdekravet i lokalplanens bestemmelse, der alene vedrører maksimal højde for bygninger i området.  

Alle høringssvarene samt forvaltningens kommentarer til høringssvarene kan læses i bilaget ”Hvidbog_Gittermast Båring skov”.

Herunder ses placering af masten

Placering af masten

Herunder ses den nuværende dækning i området.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Naboerne er blevet hørt i 2 uger.
Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

232. Forslag til lokalplan 200 og kommuneplantillæg 19 - Detailhandel ved Odensevej/Rosenvænget, Middelfart
Sagsnr.: 2020-004978
Sagsbehandler: Sarah Jordt

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for en udvidelse af en dagligvarebutik i Middelfart.

Der skal træffes beslutning om lokalplanforslaget og kommuneplantillægget skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til lokalplan 200 og kommuneplantillæg 19 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte i slutningen af april 2020, at igangsætte planlægningen for en udvidelse af en eksisterende dagligvarebutik på Odensevej/Rosenvænget i Middelfart.

Ejer af dagligvarebutikken ønsker at etablere en større butik og har i den forbindelse indgået aftale med Rosenvænget 67 og 69 om at kunne erhverve disse. Udvidelsen skal give mulighed for en ny butik på ca. 1200 m2. Den nuværende nedrives og vil blive erstattet af en helt ny. Vejadgang vil fortsat være fra Odensevej og Rosenvænget og ændres dermed ikke.

Den nye planlægning gør det muligt, at udvide den nuværende butik fra 970m2 til 1200m2. Varegården vil beholde sin nuværende placering og sikres afskærmet med en støjskærm. Der er sikret gode adgangs- og parkeringsforhold for cyklister og gående.

I lokalplanforslaget er der stillet krav til mængden og udformningen af skilte på og ved butikken, så butikken forbliver synlig uden at gadebilledet bliver forstyrret.

Kommuneplantillægget gør det muligt, at inddrage de to boligmatrikler til dagligvarebutikkens nuværende matrikel og udvider samtidigt bymidteafgrænsningen, således at den fremefter også omfatter Rosenvænget 67 og 69.

I henhold til planlovens bestemmelser medfører udvidelsen af den historiske bymidte, et behov for at omklassificere den del af Middelfarts bymidte, der er udpeget længere mod øst.

I praksis betyder det, at bymidten ved Brovejen vil blive omklassificeret til et aflastningscenter i stedet for en bymidte.

Den ændrede status får ikke indflydelse på de muligheder der er indenfor de eksisterende lokalplaner. Men ønskes der udvidelse hvor der ikke er en eksisterende lokalplan, skal der etableres en udvalgsvarebutik inden udvidelsen vil være mulig.

Der er i forbindelse med udvidelsen af bymidteafgrænsningen og omklassificeringen af bymidte nr. 2, lavet en detailhandelredegørelse som beskriver den effekt udvidelsen af midtbyen og omklassificerigen har på byen, oplandet og nabokommunerne. Da den nuværende butik kun udvides med 230 m2 og omklassificeringen til aflastningsområde ikke ændre på de nuværende forhold, er der ingen konsekvens for nabokommunerne eller handlen i resten af Middelfart.

Der er i oktober 2020 afholdt en idehøring i forbindelse med kommuneplantillægget og udvidelsen af bymidteafgrænsningen ved Odensevej/Rosenvænget. I forbindelse med idehøringen kom der høringssvar fra fire borgere, som er samlet og vurderet i bilaget ”Hvidbog_Aldi_Rosenvænget" .

Efterfølgende er der i december 2020 foretaget en idehøring for det nye aflastningsområde. Der er i den forbindelse ikke modtaget nogen høringssvar fra borgere eller virksomheder i området.

 

Illustrationsplan for Aldi

 

Luftfoto der viser bymidten afgrænset med rødt og aflastningsområdet med blåt

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan 200 og kommuneplantillæg 19 sendes i offentlig høring i 8 uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima & bæredygtighed:

Der er i lokalplanen givet mulighed for solceller på taget eller etablering af grønt tag. Der er ydermere stillet krav om begrønning af området - herunder parkeringspladsområdet, samt etablering af et regnvandsbed, der skal forsinke regnvandet fra egen grund.
Butikken har udtrykt et ønske om at lave solceller på taget.

Beslutning:

Anbefales

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00
Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. februar 2021 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00

Anbefales

Bilag:

233. Landzonetilladelse til at bygge på Lavmosevej 1
Sagsnr.: 2020-012261
Sagsbehandler: Sarah Jordt

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel om muligheden for at bygge bolig på Lavmosevej 1, matrikel 7c, Blanke by, Rorslev.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget tilkendegiver at der vil kunne forventes landzonetilladelse til opførelse af en bolig på ejendommen Lavmosevej 1, 5466 Asperup, matrikel nr. 7c, Blanke by, Rorslev under forudsætning af,

         - at nyt byggeri placeres inden for det eksisterende bygningsbånd langs Kystvejen. 

         - at boligen maksimalt er 500m2, jf. planloven

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel om muligheden for at bygge bolig på Lavmosevej 1, matrikel 7c, Blanke by, Rorslev.

Matriklen er 15.850m2 stor og ligger på hjørnet mellem Lavmosevej og Kystvejen. Matriklen ligger ca. 800 meter fra kysten, hvilket betyder, at den ligger inden for kystnærhedszonen. Derudover ligger matriklen i et område der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Matriklen skråner meget - fra kote 3 i nord til kote 6,5 i syd.

Matriklen ligger i landzone og har tidligere været bebygget, men har ligget tom i over 10 år, og ligger derfor nu hen som ubebygget landbrugslod.  Der er ikke landbrugspligt på ejendommen. Teknisk udvalg har i lignende sager givet landzonetilladelse til nyetablering af bolig på ejendomme der har stået tomme i en længere årrække.

Den konkrete afgørelse af, om der kan gives tilladelse til opførelse af en bolig, skal træffes på baggrund af navnlig de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn. I vurderingen indgår desuden overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager.

Det er forvaltningens vurdering at etablering af en bolig på den sydlige del af grunden vil gå ind og komplimentere det eksisterende bygningsbånd der er langs Kystvejen, og ikke have nævneværdig indflydelse på landskabet.

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

234. Grundsalg og byggeri på Sejerøvej
Sagsnr.: 2020-017973
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Bygherre har forespurgt på at købe seks grunde på Sejerøvej og har fremsendt bebyggelsesplan for grundene.

Der skal tages beslutning om Udvalget vil give mulighed for dette byggeri.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget tager stilling til, om der kan gives dispensation fra lokalplan 162 i forhold til grundstørrelser og 2 boliger pr. parcel.

Sagsbeskrivelse:

Der er ansøgt om principiel godkendelse af byggeprojekt på grundene 13,15,17,16,18 og 20 på Sejerøvej i Båring - visualisering af bebyggelsesplan er vedlagt i bilag.

Sejerøvej i Båring er beliggende inden for lokalplan nr. 162 "Boliger øst for Fynsvej i Båring" fra oktober 2015. Området blev byggemodnet i 2017 og der er indtil videre kun solgt en parcel ud af de i alt 19 grunde der er i området.

Lokalplanen foreskriver bl.a., at området skal anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse og at der ikke må udstykkes grunde, der er mindre end 700 m2.

Grundstørrelser i det ansøgte område ligger mellem 934 - 943 m2 og disse ændres ikke, men der ønskes opført 2 boliger på hver parcel. Dette vil give den enkelte bolig et grundareal på ca. 470 m2.

Bebyggelsens udtryk og materialer m.m. vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanens muligheder.

Det ansøgte område er beliggende midt i lokalplanen og er omgivet af fællesveje i udstykningen så der ikke er nogle direkte naboer til bebyggelsen.

Hvis udvalget vælger at give dispensation til denne bebyggelsen vil forvaltningen foreslå, at resten af udstykningen fastholdes som enkeltparceller af hensyn til området samlede indtryk.

 

Økonomi:

De 6 parceller sælges til den udbudte pris på kommunens grunde i området.

Høring:

Der bliver foretaget høring om sagen inden for lokalplanområdet - høringssvar vil foreligge til udvalgsmødet.

Klima & bæredygtighed:

Der er i udstykning lavet dybdeboringer på hver parcel til varmeforsyning i området - den viste bebyggelse vil kunne forsynes med varme fra disse dybdeboringer. 

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte med 2 boliger på hver grund.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00

Udvalget godkendte det ansøgte med 2 boliger på hver grund.

Bilag:

2020-017973-1Visualiseringer

LUKKEDE SAGER